Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mukoloko wa Litaba ze Bulezwi mwa Litora za ku Libelela Za 2005

Mukoloko wa Litaba ze Bulezwi mwa Litora za ku Libelela Za 2005

 Mukoloko wa Litaba ze Bulezwi mwa Litora za ku Libelela Za 2005

U bonisa kweli ya magazini mo ku fumaneha taba

BIBELE

Bibele ya Berleburg, 2/15

Bibele ya Royal Bible, 8/15

Bibele Ya Si-Italia—Mo Ne I Tolokezwi ka Manyando, 12/15

Kana Bibele ni Sayansi Za Itwanisa? 4/1

Kwa Liwate la Galilea (mukolo wa kale), 8/15

Libizo la Mulimu mwa Bibele ya Pili ya Sijelemani, 9/1

Litaba Ze Ezahezi—Kana Li Nepahezi? 4/15

Lituto za Niti, 7/15

‘Monyehelo’ mwa Sifalana sa Kale mwa Russia, 7/15

“Ndwa I Felile” (Bibele ya New World Translation of the Christian Greek Scriptures mwa Lingala), 7/1

“Pim” I Paka Buniti bwa Bibele, 3/15

Ya Kona ku Mi Tusa ku Ba ni Tabo, 8/1

Ya Tusa kwa ku Toloka, 4/15

Ze Zwile Mubano mwa 1 Malena, 7/1

Ze Zwile Mubano mwa 1 Makolonika, 10/1

Ze Zwile Mubano mwa 1 Samuel, 3/15

Ze Zwile Mubano mwa 2 Malena, 8/1

Ze Zwile Mubano mwa 2 Makolonika, 12/1

Ze Zwile Mubano mwa 2 Samuel, 5/15

Ze Zwile Mubano mwa Baatuli, 1/15

Ze Zwile Mubano mwa Ruti, 3/1

BUPILO NI TULEMENO TWA SIKRESTE

Bundume Niha Ku Na ni Twaniso, 5/1

Jehova A Be Mulimu wa Mina, 4/1

Kana Lizwalo la Mina Li Lutilwe Hande? 10/1

Kana Mu ‘Fumela ku Mulimu’? 10/1

Kana Mwa Itikanyanga ku Ba Bañwi? 2/15

Kana Niti Ya Beya Muselo ku Be Mu Luta? 2/1

Kana Tumelo ya Mi Ngisa Muhato? 4/15

Ki Ifi Nako ya ku Halifa? 8/1

Ku Ambolisana ni Balatiwa, 6/1

Ku Itusisa Hande Lizazi ni Lizazi, 5/1

Ku Sa Nahana Hande, 5/15

‘Ku Saba Jehova Ki Bona Butali’ (Lip 14), 9/15

Ku Sepahala, 9/1

Ku Tahisa Kozo, 3/1

Ku Teeleza ka Lilato, 11/15

Ku Tiyela Muliko Ufi Kamba Ufi! 6/15

Likomano mwa Linyalo, 6/1

Lizo Ze Sa Tabisi Mulimu, 1/1

Mo Lu Ngelwa Ki Ba Bañwi, 9/15

Mu Ambuke Mihupulo ye Maswe! 9/15

“Mu Amuhelane,” 1/15

Mu Si Ke Mwa Katala ku Eza Hande, 6/1

Mu Sileleze Bana ka Butali bwa Mulimu, 1/1

Mu Yahela Fa Mutomo O Cwañi? 5/15

Nako ya Lico, 1/1

‘Ya Na ni Ngana U Talimisisa Mw’a Hata’ (Lip 14), 7/15

JEHOVA

Jehova H’a Na Ku Mi Fulalela, 10/15

Kamita U Ezanga Ze Lukile, 2/1

“Linzwi” La Jehova Li Mi Sileleze, 9/1

JESU KRESTE

Jesu Kreste Ki Mañi? 9/15

U Mi Ama Cwañi? 3/15

KALENDA

Buñata Bwa Amuhela Bulapeli bwa Jehova, 9/15

Busupali Ki “Mushukwe wa ku Kutekiwa,” 1/15

Ku Itombola, 11/15

Mabasi A Tiiswa, 5/15

Makwasha Ba Ba Fumana Tabo, 7/15

Mikulwani Ba Lumbeka Jehova, 3/15

LIPAKI ZA JEHOVA

Batu Ba Ba Sepahala, 6/1

Bupaki bwa Lilato, Tumelo, ni Buipeyo (lihatisezo la kwa Watchtower Farms), 12/1

“Good News for People of All Nations” (bukanyana), 12/1

Ko Ku Kile kwa Tuma Bukreste (Italy), 6/15

Ku Feza Sikolo sa Giliadi, 7/1

Ku Kutaza Taba ye Nde ku Bosusu (Spain), 11/1

Ku Lumbeka Jehova kwa Sikolo, 6/15

“Ku Sepahala Ha Ku Na ni Miliko” (vidio), 3/1

Ku Tusa Machaina mwa Mexico, 12/15

“Ku Zibisa Ba Ba Hapilwe Kuli Ba Lukuluhile” (ku kutaza mwa tolongo), 12/15

‘Lilato la Bona Kamukana La Ekezeha’ (Japan), 11/15

Linubu, 11/1

M’ata a Linzwi la Mulimu, 2/15

Macedonia, 4/15

Ma-mennonite Mo Ne Ba Batezi Niti (Bolivia), 9/1

Matakanyani a Australia, 4/1

Mazazi A N’a ni Tabisize Hahulu mwa Bupilo (Australia), 11/1

Mukopano fa Munganda wa Babalehi (Kenya), 4/15

Muzamao O Munde U Beya Muselo (Japan), 11/1

“Naha Ya Mbande” (Albania), 10/15

“Ne Ba Kabe Ba Lukuluzwi,” 8/15

“Ne Ba Si Ka Latula Tumelo,” 7/15

Saba, 2/15

“U Nyandiselizwe Tumelo ya Hae” (N. Riet), 6/15

LIPUZO ZE ZWA KWA BABALI

Basali ‘ba ka piliswa ha ba pepa bana’ (1 Ti 2:15), 5/1

Davida ni lindwalume ne ba cile linkwa za poniso, 3/15

Kana Davida n’a nyandisize bahapiwa? 2/15

Kana ku yana mubeleki wa muuso ku lukile? 4/1

Kana pulelo ye li “Yena a nosi ya na ni ku sa shwa” ni ye li “ku si na mutu ya mu boni” li ama ku Jesu? (1 Ti 6:15, 16), 9/1

Kana Salumoni u ka zusiwa? 7/15

Kana Samisoni n’a pazuzi tau fahali inge mwan’a puli? 1/15

Kana Setefani n’a lapezi ku Jesu? 1/1

Ki kabakalañi Davida ni Bati-sheba ha ne ba si ka bulaiwa? 5/15

Ku ca kamba ku sa ca nama ya ze ishwezi? (Liv 11:40; De 14:21), 7/1

Lingeloi la Pitrosi (Lik 12:15), 6/1

Lipapali za fa kompyuta za mifilifili, 9/15

Musebezi o tokwa ku swala lilwaniso, 11/1

“Mwendi” (Zef 2:3), 8/1

Paulusi: “Na, ni mufalisi” (Lik 23:6), 4/15

Samisoni n’a sweli cwañi litupu ka ku ba Munazareni? 1/15

Shechinah i yemelañi, 8/15

LITABA ZE TUNA ZA TUTO

Ba Ba Lutilwe Ku Paka Ka Ku Tala, 1/1

Ba Banca, Mu Lumbeke Jehova! 6/15

Bakreste Ba Benyisa Kanya Ya Jehova, 8/15

Bakreste—Mu Itumbe Ka Se Mu Li Sona! 2/15

Bana Ba Luna Ki Sanda Sa Butokwa, 4/1

Bashemi, Mu Babalele Lubasi Lwa Mina, 6/15

Bashemi, Mu Sileleze Sanda Sa Mina Sa Butokwa, 4/1

Bashemi—Mu Bata Kuli Bana Ba Mina Ba Be Cwañi Kwapili? 10/1

Batu “Ba Malimi Kaufela a Macaba” Ba Utwa Taba Ye Nde, 12/1

Bupolofita Bwa Hosea Bu Lu Tusa Ku Zamaya Ni Mulimu, 11/15

Jehova Ki Mulisana Wa Luna, 11/1

Jehova U “Fa Ba Ba Mu Bata Mupuzo,” 8/1

Jehova U Babalela Ba Ba Mu Sepile, 6/1

Jehova U Balile “Milili Ya Litoho Za Mina,” 8/1

Kana Mu Ka Benyisa Kanya Ya Mulimu? 8/15

Kana Mu Ka Zamaya Ni Mulimu? 11/1

Kana Mwa Sepahala Mwa Lika Kaufela? 7/15

Ketelelo Ye Tusa Ku Bosinyalana, 3/1

Ki Bomañi Ba Ba Ka Zusiwa? 5/1

Ki Mañi Ye Mu Utwa—Mulimu Kamba Batu? 12/15

Kreste—Mutomo Wa Bupolofita, 1/15

Ku Ba Likombwa Ze Zwelapili ni Ze Cinca-Cinca Miatumelelo, 12/1

Ku Bukeleza Z’e Lu Zibahaza Ku Ba Bakreste, 2/15

Ku Fita Fa Ku Ziba Linzila Za Jehova, 5/15

‘Ku Fumana Pelela Ya Teko Ye Tuna,’ 2/1

Ku Lisela Ku Ipilela, 3/15

Ku Ndongwama “Pelela Ya Teko Ye Tuna” Kacenu, 2/1

Ku Piliswa, Isiñi Ka Misebezi I Nosi, Kono Ka Sishemo, 6/1

‘Ku Tisa Taba Ye Nde,’ 7/1

‘Linzila Za Jehova Li Lukile,’ 11/15

Linzwi La Mulimu Li Be Liseli La Mwa Nzila Ya Mina, 4/15

Lu Ka Zamaya Ka Libizo La Jehova Mulimu Wa Luna, 9/1

Manyalo A Kona Ku Konda Mwa Lifasi La Kacenu, 3/1

Mbengenge Ya Mubuso Wa Mulimu Ya Talelezwa, 1/15

Mu Be ni Buikokobezo bwa Niti, 10/15

“Mu Be Ni Pilu-telele,” 5/15

Mu Itibelele Kwa Buikuhumuso, 10/15

“Mu Itike Ili Mina,” 7/15

Mu Kumalele Kwa Mutala Wa Jesu, 1/1

“Mu Lekilwe Ka Teko Ye Tuna,” 3/15

“Mu Libelele”—Nako Ya Ku Atula I Tile! 10/1

Mu Sepe Linzwi La Jehova, 4/15

Mu Zamaye Ka Mukwa Wo Jesu Kreste N’a Zamaile Ka Ona, 9/15

Mu Zamaye Ka Tumelo, Isi Ka Ku Bona! 9/15

Mu Zamaye ni Mulimu Mwa Linako Ze T’ata Ze, 9/1

Mu Zamaye ni Mulimu, Mi Mu Kutule Ze Nde, 11/15

Mulao Wa Lilato Mwa Lipilu, 8/15

Sepo Ya Zuho—I Mi Tusa Cwañi? 5/1

Taba Ye Nde Ya Batu Ba Macaba Kaufela, 7/1

Ye Ki Yona Nako ya ku Nga Muhato, 12/15

Zuho—Tuto Ye Mi Ama, 5/1

ZE EZAHEZI MWA BUPILO

Jehova U Fuyaula Hahulu (R. Stawski), 8/1

Ku Ikola “Bupilo Bwa Cwale” ka ku Tala! (T. Buckingham), 6/1

Ku Itiisa Sina Lisole la Kreste (Y. Kaptola), 9/1

Ku Kutaleza Kwahule Bakeñisa ku Cinca kwa Miinelo (R. Malicsi), 3/1

Ku Tula ka Nzila Ye Ipitezi (E. Ludolph), 5/1

Ndiala U Fumana Ndate Ya Lilato (D. Sidiropoulos), 4/1

Ne Lu Itutile Ku Sepa Jehova Ka Ku Tala (N. Holtorf), 1/1

Ne Ni Filwe ‘Se I Shukelwa Pilu ya Ka’ (D. Morgou), 11/1

Ne Ni Tiisizwe ki Mutala wa Bashemi (J. Rekelj), 10/1

Ni Fokozi, Kono Ni Na ni M’ata (L. Engleitner), 5/1

Ni Tabile Bakeñisa ku Luta Ba Bañwi Bibele (A. Matheakis), 7/1

Ni Tiiseza ku Sebeleza Mubupi (C. Benanti), 12/1

ZE SHOBANI-SHOBANI

Armagedoni, 12/1

“Ba Ba Shetumukela mwa Liwate ka Lisepe,” 10/15

Bukreste Mwahal’a Majuda Ba Mwa Linako za Baapositola, 10/15

Bunjebwe, 5/15

Bupilo Bwa Tula Kamba Bu Cipile? 2/1

‘Inge Licwe la Sardiyo’ (Si 4:3), 3/15

Kana Bulapeli Bwa Swalisanisa Batu? 1/1

Kana Diabulosi U Teñi Luli? 11/15

Kana Ku Na ni Ya Kona ku Cinca Lifasi? 11/1

Kana Mwa Kona ku Cinca Za Kwapili? 1/15

Ku Bata Mombecima Tota, 7/1

‘Ku Hapelezwa ku Lwala Mutiyo’ (Mt 5:41), 2/15

Ku Ituta Cwale ni Ku Ya Ku Ile, 4/15

Ku Kutaza kwa Saule ku Shangumuna Sitoyo, 1/15

Lifu, 8/15

‘Lilumo la Jehova ni La Gidioni’! 7/15

Limakazo, 2/15

Lituto Za Niti, 7/15

Mari—Munzi wa Ikale, 5/15

Musebezi—Ki Mpo Kamba Koto? 6/15

Ngilisimusi ni Nyuyele, 12/15

Ngilisimusi, 12/15

Philo Wa Kwa Alexandria, 6/15

Ponse Pilato, 9/15

Pupo Ye Makaza I Bubeka Jehova, 11/15

Samisoni Wa Tula, 3/15

Sisupo sa ku Taha kwa Jesu, 10/1

Swalisano mwa Lifasi, 6/1

Tiululo I Bubanisa ku Luka kwa Mulimu, 11/1

Tuto Ye Nde ka ku Fitisisa, 10/15

Zuho, 5/1