Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Tukiso ya Tiululo I Bubanisa ku Luka kwa Mulimu

Tukiso ya Tiululo I Bubanisa ku Luka kwa Mulimu

 Tukiso ya Tiululo I Bubanisa ku Luka kwa Mulimu

HAMULAHO wa bukwenuheli bwa bo Adama ni Eva, Jehova n’a patuluzi mulelo wa hae wa ku tahisa Peu ye ne ka lumiwa fa lisito. (Genese 3:15) Taba yeo ne i talelelizwe muta lila za Mulimu ne li bulaile Jesu Kreste ka ku mu kokotela fa kota ya linyando. (Magalata 3:13, 16, NW) Jesu n’a si na sibi bakeñisa kuli ku itwala kwa mwalyanjo ya n’a mu pepile ne ku ezahalile ka makazo ili ka moya o kenile. Kacwalo mali a hae a na suluzwi n’a kona ku itusiswa sina tifo ye liulula batu ba ne ba hozize sibi ni lifu ku Adama.—Maroma 5:12, 19.

Ha ku na nto ni ye kana ye kona ku paleliswa Mulimu ya M’ata Ote, Jehova, ku peta sa lelile ku eza. Kabakaleo batu ha se ba ezize sibi, ku Jehova ne ku swana fela inge kuli tifo ya tiululo ne se i lifilwe kale mi n’a kona ku swalisana ni batu ba ne ba na ni tumelo ya kuli lisepiso za hae li ka talelezwa. Mi seo ne si konisize bana ba Adama ba ba hozize sibi, ba ba cwale ka bo Enoke, Nuwe, ni Abrahama ku zamaya ni Mulimu mi mane ni ku itama bulikani ni yena ku si na ku silafaza bukeni bwa hae.—Genese 5:24; 6:9; Jakobo 2:23.

Batu ba bañwi ba ne ba na ni tumelo ku Jehova ne ba ezize libi ze tuna luli. Yo muñwi wa bona ki Mulena Davida. Mu kana mwa buza kuli: ‘Ku taha cwañi kuli Jehova n’a zwezipili ku fuyola Mulena Davida hailif’o Davida n’a bukile ni Bati-Sheba ni ku bulaisisa Uria munn’a hae?’ Libaka le lituna le ne li tisize cwalo ki la kuli Davida n’a bakile mi n’a bonisize tumelo. (2 Samuele 11:1-17; 12:1-14) Bakeñisa sitabelo sa n’a ka fa Jesu Kreste, Jehova n’a kona ku swalela Davida ya n’a bakile mi Mulimu a zwelapili ku bonisa katulo ya hae ye lukile ni ku luka kwa hae. (Samu 32:1, 2) Bibele i paka taba yeo ka ku bonisa musebezi o mutuna ka ku fitisisa o petwa ki tiululo ya Jesu, ona wa ku bonahalisa “ku luka kwa [Mulimu], niha n’a si ka talima libi za pili” ni za “mwa nako ya cwale.”—Maroma 3:25, 26.

Batu ba fumana lituso ze nde bakeñisa butokwa bwa teko ya mali a Jesu. Bakeñisa tiululo baezalibi ba ba bakile b’a kona ku ba ni silikani se situna ni Mulimu. Hape tiululo i kwalula nzila ya kuli batu ba ba shwile ba kone ku zusezwa mwa lifasi le linca la Mulimu.  Kacwalo ba ba ka zusiwa ki batanga ba Mulimu ba ba sepahala ba ne ba shwile pili Jesu a si ka lifa kale tiululo hamohocwalo ni batu ba bañata ba ne ba shwile ba si na se ba ziba ili ba ne ba sa lapeli Mulimu. Bibele i li: “Ku zuha kwa bafu ku ka ba teñi, kwa ba ba lukile ni ba ba si ka luka.” (Likezo 24:15) Ka yona nako yeo, Mulimu u ka fa bupilo bo bu sa feli kwa batu kaufela ba ba ipeya ku utwa bakeñisa tiululo. (Joani 3:36) Jesu ka sibili n’a ize: ‘Mulimu u latile lifasi hahulu, mane u li file Mwan’a hae wa libanda, kuli mutu ufi kamba ufi ya lumela ku yena a si ke a shwa, kono a be ni bupilo bo bu sa feli.’ (Joani 3:16) Lituso ze kaufela li ka fiwa kwa batu bakeñisa tukiso ya Jehova ya sitabelo sa tiululo.

Kono kalulo ye tuna ye petwa ki tiululo haki lituso ze lu fumana ku yona. Sa butokwa ni ku fita ki mo li amelwa libizo la Jehova bakeñisa sitabelo sa Kreste. Sitabelo sa Kreste si bonisa kuli Jehova ki Mulimu wa katulo ye lukile ya kona ku swalisana ni batu ba ba si ka petahala ni ku siyala a nz’a li ya kenile. Kambe Mulimu n’a si ka itakaleza ku lukisa za tiululo, kambe ha ku na ni wa lubandangoti kwa bana ba Adama ya n’a ka kona ku zamaya ni Mulimu kamba ku ba mulikan’a hae, nihaiba bona bo Enoke, Nuwe ni Abrahama ne ba si ke ba kona. Muñoli wa lisamu n’a lemuhile taba yeo mi n’a ñozi kuli: “[Muñ’a] Bupilo, ha u ka londoloza bumaswe, Mulena, ku ka pila mañi?” (Samu 130:3) Lu swanela ku itumela hahulu ku Jehova ka ku lu lumela Mwan’a hae ya latwa fa lifasi, mi lu swanela ku itumela ni ku Jesu ya n’a itatezi ku fana bupilo bwa hae kuli a lu liulule.—Mareka 10:45.