Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

“Mu Libelele”—Nako ya ku Atula I Tile!

“Mu Libelele”—Nako ya ku Atula I Tile!

 “Mu Libelele”—Nako ya ku Atula I Tile!

Tuto ye kaufela i tomile fa broshuwa ya Mu Libelele! ye ne zwisizwe fa mikopano ya sikiliti ye ne ezizwe mwa lifasi kamukana mwa 2004 ku isa 2005.

“Mu libelele . . . kakuli ha mu zibi lizazi l’a ka taha Mulen’a mina.”—MATEU 24:42.

1, 2. Jesu n’a swaniselize ku taha kwa hae kwa nto mañi?

KIÑI se ne mu ka eza haiba mu lemuha kuli mwa silalanda sa habo mina ku na ni lisholi le li nanalelanga inze li punya mandu kuli li uzwe? Kuli mu kone ku sileleza balatiwa ba mina ni tutu ya mina, mu ka zwelapili ku libelela inge mu tona. Mwa swanela ku tona kabakala kuli lisholi ha li lumangi katilo-tilo ka ku zibisa kuli li taha nako mañi. Kono li tahanga ka ku nanalela ni ka ku patisa.

2 Ka linako li sikai, Jesu n’a itusisize mikwa ya lisholi mwa liswanisezo za hae. (Luka 10:30; Joani 10:10) Jesu ha n’a bulela ka ze ne ka ezahala mwa mazazi a maungulo ni ze ne ka ezahala pili a si ka taha kale ku to fitisa katulo ya Mulimu, n’a file kelezo ye ye li: “Mu libelele he, kakuli ha mu zibi lizazi l’a ka taha Mulen’a mina. Kono mu zibe kuli muñ’a ndu, kab’a ziba nako ya busihu ye li ka taha lisholi, kab’a libelela, mi a si ke a lumela kuli ndu ya hae i punyiwe.” (Mateu 24:42, 43) Kacwalo Jesu n’a swaniselize ku taha kwa hae kwa ku taha kwa lisholi ko ku sa zibwi.

3, 4. (a) Ku mamela temuso ya Jesu ya ku taha kwa hae ku talusañi? (b) Ki lipuzo mañi ze zuha?

3 Swanisezo yeo ne i swanela luli bakeñisa kuli ha ku na ya n’a ka ziba lizazi luli la n’a ka taha Jesu. Nakonyana kwamulaho mwa bupolofita bo bu swana, Jesu n’a ize: “Haili ka za lizazi leo ni za nako yeo, ha ku na ya li ziba; mane ni mangeloi a kwa lihalimu h’a li zibi, nihaiba Mwana, konji Ndate a li nosi.” (Mateu 24:36) Kacwalo Jesu n’a susuelize bateelezi ba hae kuli: “Mu itukise.” (Mateu 24:44) Fa n’a ka tela Mulena kaufela ku to fitisa katulo ya Jehova, ba ba mamela kelezo ya Jesu, ne ba ka ba ba ba itukisize, ba ba eza lika hande.

4 Ku na ni lipuzo za butokwa ze zuha: Kana temuso ya Jesu i ama fela batu ba lifasi, kamba ni Bakreste ba niti ni bona ba tokwa ku ‘libelela’? Ki kabakalañi ku ‘libelela’ ha ku li kwa butokwa, mi lu kona cwañi ku libelela?

Temuso ku Bomañi?

5. Lu ziba cwañi kuli temuso ya ku ‘libelela’ i filwe kwa Bakreste ba niti?

5 Ki niti kuli kwa batu ba lifasi, ba ba sa lati ku utwa temuso ka za kozi ye taha, ku taha kwa Mulena ku ka swana sina ku taha kwa lisholi. (2 Pitrosi 3:3-7) Kono ku ka ba cwañi kwa Bakreste ba niti? Muapositola Paulusi n’a ñolezi balumeli ka yena kuli: “Mina mu ziba hande kuli lizazi la Mulena li ka taha sina lisholi la busihu.” (1 Matesalonika 5:2) Ha lu kakanyi ni hanyinyani kuli ‘lizazi la Mulena l’a taha.’ Kono kana taba yeo i nyinyafaza butokwa bwa ku libelela? Mu lemuhe kuli Jesu n’a ambola ni balutiwa ba hae ha n’a ize: ‘Mwan’a mutu u ka taha nako ye mu sa zibi.’ (Mateu 24:44) Kwamulaho, Jesu ha n’a susueza balutiwa ba hae ku zwelapili ku bata Mubuso, n’a ba lemusize kuli: ‘Mu yeme mu itukisize, kakuli Mwan’a mutu u ka taha ka  nako ye mu sa hupuli.’ (Luka 12:31, 40) Kacwalo kwa iponahaza hande kuli Jesu n’a bulelela balateleli ba hae ha n’a ize: “Mu libelele.”

6. Ki kabakalañi ha lu tokwa ku ‘libelela’?

6 Ki kabakalañi ha lu tokwa ku ‘libelela’ ni ku ‘itukisa’? Jesu n’a ize: “Kwa banna ba babeli, ba ba li mwa simu, yo muñwi u ka ngiwa, yo muñwi a siwe; kwa basali ba babeli ba ba sita mwa cika, yo muñwi u ka ngiwa, yo muñwi a siwe.” (Mateu 24:40, 41) Lifasi le li maswe ha li ka sinyiwa, ba ba ‘ka ngiwa’ kamba ku puluswa ki ba ba itukisize. Ba bañwi ba ka ‘siiwa,’ ili ku timezwa, kakuli ne ba ikezeza za bona ka buitati. Ba bañwi ba bao i kana ya ba batu ba ne ba zibile niti kono ne ba si ka zwelapili ku libelela.

7. Ku sa ziba fo a ka tela mafelelezo ku lu tusa ku ezañi?

7 Ku sa ziba kwa luna lizazi luli fo u ka felela muinelo wa kale wo ku lu fa kolo ya ku bonisa kuli ha lu sebelezi Mulimu ka buitati. Ka mukwa ufi? Ne ku kana kwa bonahala inge kuli mafelelezo a’ liyeha ku taha. Ki bumai kuli, Bakreste ba bañwi ba ba ikutwa cwalo, cisehelo ya bona mwa sebelezo ya Jehova i kuyukile. Kono ka ku ineela ku Jehova lu ifanile ku mu sebeleza ka ku tala. Ba ba ziba Jehova ba ziba kuli ku to bonisa cisehelo kwa mafelelezo ha ku na ku tabisa Mulimu. Kakuli wa bona ze mwa pilu.—1 Samuele 16:7.

8. Lilato la ku lata Jehova li lu susumeza cwañi ku libelela?

8 Bakeñisa kuli lwa lata Jehova luli, lu banga ni tabo ye tuna hahulu ha lu eza tato ya hae. (Samu 40:8; Mateu 26:39) Mi lu bata ku sebeleza Jehova ku ya ku ile. Niha ne lu ka libelela nako ye telelenyana ku fita mo ne lu hupulela, sepo yeo i sa li ya butokwa. Mi libaka le lituna ha lu libelela ki la kuli lu nyolezwi hahulu ku bona mo u ka petahalela mulelo wa Jehova fa lizazi la hae. Takazo ya luna ye tuna ya ku tabisa Mulimu i lu susumeza ku latelela kelezo ya Linzwi la hae ni ku beya Mubuso wa hae mwa sibaka sa pili mwa bupilo bwa luna. (Mateu 6:33; 1 Joani 5:3) Ha lu nyakisiseñi mo lu swanela ku ezeza liketo za luna ni mo lu swanela ku pilela ka zazi ni zazi ha lu nze lu libelela.

Bupilo bwa Mina Bu Libile Kai?

9. Ki kabakalañi batu ba mwa lifasi ha ba tokwa ku lemuha ka putako taluso ya linako za luna?

9 Batu ba bañata kacenu mwendi ba lemuhile kuli matata a matuna ni likezahalo ze komokisa se li atile, mi mwendi ha ba tabeli mo bu zamaela bupilo bwa bona. Kono kana ba ziba taluso ya miinelo ye ezahala mwa lifasi? Kana ba lemuha kuli lu pila mwa linako za “ku fela kwa lifasi”? (Mateu 24:3) Kana ba lemuha kuli ku ata kwa buitati, mifilifili, mane ni buhedeni ku bonisa kuli a ki ona “mazazi a maungulelo”? (2 Timotea 3:1-5) Ba tokwa ku lemuha ka putako za taluso ya lika ze ezahala ni kuli ba nyakisise ko bu libile bupilo bwa bona.

10. Ki nto mañi ye lu lukela ku eza kuli lu bone teñi kuli lwa libelela?

10 Luna bo, kana lwa lemuha ko bu libile bupilo bwa luna? Ka zazi lu na ni ku eza likatulo ze ama mubeleko wa luna, buikangulo bwa luna, lubasi lwa luna, ni bulapeli bwa luna. Lwa ziba ze i bulela Bibele, mi lu lika ka t’ata ku li sebelisa. Kacwalo lu swanela ku ipuza kuli: ‘Kana ni ituhelezi ku yaululwa ki lipilaelo za mwa bupilo? Kana ni tuhelela mihupulo ya lifasi ku zamaisa ze ni eza?’ (Luka 21:34-36; Makolose 2:8) Lu tokwa ku zwelapili ku bonisa kuli lwa sepa Jehova ka pilu ya luna kaufela, ni kuli ha lu tiyeli fa butali bwa luna. (Liproverbia 3:5) Ha lu ka eza cwalo, lu ka “y’o amuhela bupilo bo bu sa feli” ili bupilo bwa kamita mwa lifasi la Mulimu le linca.—1 Timotea 6:12, 19.

11-13. Lu kona ku itutañi ku ze ne ezahezi (a) mwa miteñi ya Nuwe? (b) mwa miteñi ya Lota?

11 Mwa Bibele ku na ni mitala ye miñata ye kona ku lu tusa ku libelela. Mu nahane ze ne ezahezi mwa miteñi ya Nuwe. Mulimu n’a  boni teñi kuli temuso ya fiwa inze ku sa na ni nako ye ñata. Kono kwand’a Nuwe ni lubasi lwa hae, batu ba bañwi kaufela ne ba si ka lemuha se siñwi. (2 Pitrosi 2:5) Jesu n’a bulezi ka za taba ye kuli: “Mo ne ku inezi mwa mazazi a Nuwe, ku ka ba cwalo kwa ku taha kwa Mwan’a mutu. Kakuli mo ne ku inezi kwa mazazi ale, munda o mutuna u si ka bonahala kale, batu ne ba ca, ba nwa, ba nyala, ba nyalisa, mane la fita lizazi l’a kena Nuwe mwa aleka. Ha ba si ka lemuha se siñwi, mane munda wa kena, mi wa ba kukisa kaufela; ku ka ba cwalo h’a ka taha Mwan’a mutu.” (Mateu 24:37-39) Lu kona ku itutañi kwa mutala wo? Haiba ba bañwi ku luna ba tuhelela misebezi ya za ka zazi mane nihaiba lika ze eziwanga kamita mwa bupilo kuli li hatelele misebezi ya kwa moya yeo Mulimu a lu susueza ku beya mwa sibaka sa pili, f’o he lu tokwa ku nyakisisa hahulu mupilelo wa luna.—Maroma 14:17.

12 Hape mu hupule ze ne ezahezi mwa miteñi ya Lota. Munzi wa Sodoma, mwa n’a pila Lota ni lubasi lwa hae, ne u onyokile, kono hape ku ona ne ku na ni muzamao o maswe hahulu. Jehova a luma mangeloi a hae ku to sinya munzi. Mangeloi a eleza Lota ni lubasi lwa hae ku saba mwa Sodoma ni ku sa itemuna. Ba fulalela munzi ka ku susuezwa ki mangeloi. Kono ku bonahala kuli pilu ya musal’a Lota ne i siyezi kwa bupilo bwa ku onyoka bwa mwa Sodoma. Ka ku sa utwa, a itemuna, mi a kutula lifu. (Genese 19:15-26) Jesu n’a lu lemuselize cimo kuli: “Mu hupule musal’a Lota.” Kana lwa mamela temuso yeo?—Luka 17:32.

13 Ba ne ba mamezi litemuso za Mulimu ne ba punyuhile. Ne ku bile cwalo ku Nuwe ni lubasi lwa hae ni ku Lota ni bana ba hae. (2 Pitrosi 2:9) Ha lu nze lu nahanisisa ka za temuso ye fiwa mwa mitala yeo, lipilu za luna hape li tiiswa ki lushango lo lu mwateñi lwa puluso ya ba ba lata ku luka. Taba ye nde yeo i tiisa sepo ya luna ya ku talelezwa kwa sepiso ya Mulimu ya “lihalimu le linca, ni lifasi le linca mo ku yahile Ku Luka.”—2 Pitrosi 3:13.

‘Nako ya ku Atula I Tile’!

14, 15. (a) “Nako” ya katulo i kopanyelezañi? (b) Ku ‘saba Mulimu ni ku mu lumbeka’ ku kopanyeleza lika mañi?

14 Ha lu nze lu libelela, ki lika mañi ze kona ku ezahala? Buka ya Sinulo i bulela mo u ka petahalela mulelo wa Mulimu ka ku tatamana. Mi ku eza ze i bulela buka yeo ku ka lu tusa ku ba ba ba itukisize. Bupolofita b’o bu bonisa hande ze ne ka ezahala mwa “lizazi la Mulena,” le ne li kalisize muta Kreste n’a filwe bulena mwa lihalimu ka 1914. (Sinulo 1:10) Sinulo i lu zibisa za lingeloi le li filwe ‘Evangeli ya linako ze sa feli, ku i bulela.’ Lingeloi leo li bulela ka linzwi le lituna kuli: “Mu sabe Mulimu, mu mu lumbeke; kakuli nako ya hae ya ku atula i tile.” (Sinulo 14:6, 7) Yona “nako” ya ku atula yeo ki ye kuswani. Ku yona nako ye kuswani yeo ku fiwa lizibiso ni likatulo ze bonisizwe mwa bupolofita bwa Sinulo. Kacenu le se lu pila ku yona nako ye bulezwi yeo.

15 Cwale nako ya ku atula i si ka fela kale, lu susuezwa kuli: “Mu sabe Mulimu, mu mu lumbeke.” Kono ku saba Mulimu ku talusañi? Ku saba Mulimu ka nzila ye swanela ku lukela  ku lu tibela kuli lu si ke lwa eza ze maswe. (Liproverbia 8:13) Haiba lu kanyisa Mulimu, lu ka mu utwa ka likute le lituna. Ha lu na ku patehiswa hahulu ki lika ze ñwi kuli mane lu palelwe ku balanga Linzwi la hae yona Bibele kamita. Ha lu na ku keshebisa kelezo ya hae ya ku fumanehanga kwa mikopano ya Sikreste. (Maheberu 10:24, 25) Lu ka tabela hahulu tohonolo ya ku abana mwa ku shaela ka cisehelo za Mubuso wa Mesiya wa Mulimu. Lu ka sepa Jehova ka nako kaufela ni ka pilu ya luna kaufela. (Samu 62:8) Bakeñisa kuli lwa ziba kuli Jehova ki yena Muambakani ya Pahami, lwa mu kuteka ka ku ipeya ku yena sina Mubusi wa bupilo bwa luna. Kana luli mwa saba Mulimu ni ku mu lumbeka ka linzila zeo kaufela?

16. Ki kabakalañi ha lu kona ku bulela kuli katulo ya Babilona yo mutuna ye bulezwi kwa Sinulo 14:8 ki kale i talelezwa kale?

16 Kauhanyo 14 ya Sinulo i zwelapili ku talusa likezahalo ze ñwi ze ka ezahala mwa nako ya ku atula. Babilona yo mutuna yona kopano ya lifasi ya bulapeli kamukana bwa buhata, ki yona ye bulezwi pili: “Lingeloi le liñwi, la bubeli, la mu tatama, la li: U wile, u wile Babilona yo mutuna.” (Sinulo 14:8) Ee, ku Mulimu Babilona yo mutuna u wile kale. Ka 1919 batanga ba Jehova ba ba tozizwe ne ba lukuluzwi mwa butanga bwa lituto ni likezo za Babilona, ili ze kukuelize batu ni macaba ka lilimo na lilimo. (Sinulo 17:1, 15) Mi ku zwa nako yeo ne se ba kona ku ifana ka ku zwisezapili bulapeli bwa niti. Ku zwa ka yona nako yeo, musebezi wa ku kutaza taba ye nde ya Mubuso wa Mulimu mwa lifasi kamukana wa kalisa.—Mateu 24:14.

17. Ku ikauhanya ku Babilona yo mutuna ku kopanyeleza lika mañi?

17 Kono katulo ya Mulimu fahalimwa Babilona yo mutuna ha i feleli f’o. U tuha a yundiselezwa. (Sinulo 18:21) Ku na ni libaka Bibele ha i susueza batu kai ni kai kuli: “A mu zwe ku yena [Babilona yo mutuna] . . . , kuli mu si ke mwa ba ni taba ni libi za hae.” (Sinulo 18:4, 5) Lu kona ku zwa cwañi ku Babilona yo mutuna? Ku zwa ku Babilona yo mutuna ku kopanyeleza ze ñata ku fita ku ikauhanya fela kwa bulapeli bwa buhata. Babilona u kukueza batu ka mikiti ni lizo ze ñata ze tumile, ka moya wa lifasi wa ku tuhelela buhule, ka ku yemela lika za ku itabisa ka zona za sidimona, ni lika ze ñwi ze ñata. Kuli lu libelele, ki kwa butokwa hahulu kuli likezo ni litakazo za mwa lipilu za luna li bonise kuli lu ikauhanyize h’a buniti ku Babilona yo mutuna mwa linzila kaufela.

18. Ka ku ya ka ze ñozwi kwa Sinulo 14:9, 10, kiñi ze ba swanela ku tokomela ku ambuka Bakreste ba ba tona?

18 Kwa Sinulo 14:9, 10, lu ituta ka za nto ye ñwi hape ye ama ‘nako ya ku atula.’ Lingeloi le liñwi, li li: “Mutu kaufela ya ka kubamela sibatana ni siswaniso sa sona, mi a amuhela nombolo ya sona fa pata kamba fa lizoho la hae, mutu yo u ka nwa ni yena kwa veine ya buhali bwa Mulimu.” Kabakalañi? Kakuli “sibatana ni siswaniso sa sona” li swaniseza puso ya batu ye sa kuteki bubusi bwa Jehova. Bakreste ba ba tona ba tokomela kuli ba si ke ba amuhela nombolo, ili moya  kamba likezo za babusi bao, ku sebeleza batu ba ba sa kuteki bubusi bo bu pahami ka ku fitisisa bwa Mulimu wa niti, Jehova. Bakreste ba ziba kuli Mubuso wa Mulimu u tomilwe kale mwa lihalimu, mi u ka pyata ni ku felisa lipuso kaufela za butu, mi hape u ka ina ku ya ku ile.—Daniele 2:44.

Mu Zwelepili ku Tona!

19, 20. (a) Ha lu nze lu atumela mafelelezo a mazazi a maungulo, lu kona ku ikolwisa kuli Satani u ka lika ku ezañi? (b) Lu swanela ku ikatulela ku eza nto mañi?

19 Ha lu nze lu atumela mafelelezo a mazazi a maungulo, matata ni miliko li kana li zwelapili ku ekezeha. Ibile fela lu sa pila mwa muinelo wa kale wo mi lu katazwa ki ku sa petahala kwa luna, lu kana lu tahelwa ki mapongo, busupali, ku shwelwa ki batu be lu lata, ku holofazwa mwa maikuto, ku swabiswa ha lu kopana ni batu ba ba lwanisa Linzwi la Mulimu le lu ikataza ku kutaza, ni lika ze ñwi ze ñata. Lu si ke lwa libala ni kamuta kuli Satani u bata hahulu ku manama fa matata a lu tahela ao kuli a lu zwafise ilikuli lu lisele ku kutaza taba ye nde kamba kuli lu tuhele ku pila ka likuka za Mulimu. (Maefese 6:11-13) Ye hasi yona nako ya ku libala butokwa bwa linako ze lu pila ku zona.

20 Jesu n’a ziba kuli lu ka kena mwa muliko o mutuna wa ku bata ku lu zwafisa, kiha n’a lu elelize kuli: “Mu libelele . . . , kakuli ha mu zibi lizazi l’a ka taha Mulen’a mina.” (Mateu 24:42) Kacwalo he lu zwelepili ku tona ka ku ziba linako ze se lu zamaela ku zona. Haike lu be ba ba itekezi kamita kwa malaba a Satani a kona ku lu kokombisa kamba ku lu zwisa mwa niti. Haike lu ikatulele ku kutaza taba ye nde ya Mubuso wa Mulimu ka tukufalelo ye tuna ni ka tundamo. Ka mo ku konahalela kaufela, haike lu beye mwa munahano linako ze lu pila ku zona ka ku mamela temuso ya Jesu, ye li: “Mu libelele.” Ka nzila yeo lu ka tumisa Jehova ni ku balelwa ku ba ba libelela ku yo amuhela limbuyoti za hae za ku ya ku ile.

Ne Mu Ka Alaba Cwañi?

• Lu ziba cwañi kuli temuso ya Jesu ya ku ‘libelela’ i filwe kwa Bakreste ba niti?

• Ki mitala ifi ya mwa Bibele ye kona ku lu tusa ku ‘libelela’?

• Nako ya ku atula ki nto mañi, mi lu susuezwa ku ezañi pili nako yeo i si ka fela kale?

[Lipuzo za Tuto]

[Siswaniso se si fa likepe 23]

Jesu n’a swaniselize ku taha kwa hae kwa ku taha kwa lisholi

[Siswaniso se si fa likepe 24]

Babilona yo mutuna u tuha a yundiselezwa

[Siswaniso se si fa likepe 25]

Haike lu ikatulele ku kutaza ka tukufalelo ni ka tundamo