Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Jesu Ne Li Mulimu Kamba Mutu?

Kana Jesu Ne Li Mulimu Kamba Mutu?

 Kana Jesu Ne Li Mulimu Kamba Mutu?

“K I NA liseli la lifasi; ya ni latelela h’a na ku zamaya mwa lififi, kono u ka ba ni liseli la bupilo.” (Joani 8:12) Manzwi ao n’a bulezwi ki Jesu Kreste. Ka za hae, munna ya n’a itutile wa mwa lilimo za mwanda wa pili n’a ñozi kuli: “Ye ku yena ku patilwe maluwo kamukana a butali ni a zibo.” (Makolose 2:3) Ka ku ekeza, Bibele i li: “Bupilo bo bu sa feli, kikuli ba ku zibe, Wena, Mulimu a nosi wa niti, ni y’o lumile, yena Jesu Kreste.” (Joani 17:3) Zibo ye nepahezi ka za Jesu ki ya butokwa ilikuli lu feze linyolwa la luna la kwa moya.

Batu ba bañata mwa lifasi kaufela se ba utwile ka za Jesu Kreste. Ku si na ku kakanya, Jesu u amile bupilo bwa batu ka lilimo-limo. Mane kalenda ye itusiswa mwa libaka ze ñata za lifasi i tomile fa silimo sa hupulelwa kuli kona s’a na pepilwe. The World Book Encyclopedia i talusa kuli: “Batu ba bañata ba bulela ka za nako pili silimo seo si si ka fita kale sina B.C., kamba before Christ (pili Kreste a si ka taha kale). Ba itusisa A. D., kamba anno Domini (mwa silimo sa Mulen’a luna), ha ba ama kwa nako ya hamulaho wa silimo seo.”

Niteñi, ku na ni mihupulo ye lwanisana ka za kuli Jesu ne li mañi. Ba bañwi ba nga kuli ne li mutu ya ipitezi ya amile batu ka lilimo-limo. Kono ba bañwi bona ba mu lapela sina Mulimu Ya M’ata Ote. Balapeli ba Sihindu ba bañwi ba bapisize Jesu ku mulimu wa Sihindu ya bizwa Krishna, ili y’o ba bañata ba li ki mulimu ka sibili. Kana Jesu ne li mutu-tu fela, kamba ne li mutu ya n’a swanela ku lapelwa? Ne li mañi luli? N’a zwile kakai? Ne li mutu ya cwañi? Mi u kakai cwale? Sina ha lu ka bona mwa taba ye tatama, buka ye bulela ze ñata ka za Jesu i fa likalabo za niti kwa lipuzo zeo.