Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

 Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Bakeñisa kuli Mulena Salumoni wa Isilaele wa kwaikale n’a tuhezi ku sepahala ku Mulimu ha s’a supezi, kana lwa kona ku bulela kuli ha na ku zusiwa?—1 Malena 11:3-9.

Bibele i kolohanya mabizo a banna ni basali ba ne ba sebelelize Mulimu ili bao ku si na kakanyo ba ka zusiwa kwa bafu, kono ha i buleli ka ku nonga kuli mañi ni mañi wa ku bona u ka zuha. (Maheberu 11:1-40)Haili ka za Salumoni, lwa kona ku ba ni mubonelo wa katulo ya Mulimu ka ku bapanya ze ne li ezahezi fa lifu la hae ni ze ne li ezahezi ku ba bañwi ba ba sepahala ha ne ba shwile.

Mañolo a bulela ka za mifuta ye mibeli fela ya bafu—ku na ni ba ba shwile ka nakonyana fela mi ku na ni ba ba shwile ku shwelela. Ba ba atulelwa kuli ha ba na ku zuha ba nepelwa mwa “Gehena,” kamba mwa “lisa la mulilo.” (Mateu 5:22, NW; Mareka 9:47, 48, NW; Sinulo 20:14) Ba bañwi ba ku bona ki bosinyalana ba pili, bo Adama ni Eva, mubeteki Judasi Isikariota, ni ba bañwi ba ne ba shwile muta Mulimu n’a tahisize katulo ku bona, ba ba cwale ka batu ba mwa nako ya Nuwe ni bayahi ba Sodoma ni Gomora. * Ba ba ka zusiwa bona, ba mwa libita mo ku yanga mutu kaufela ya shwa, le li bizwa Sheol, kamba Hades, mwa lipuo za Bibele za kwa makalelo. Ka za nako ya bona ya kwapili, Bibele i li: “Liwate la kutisa bafu ba ba ku lona; ni lifu, ni libita za kutisa bafu ba ba ku zona; mi ba atulwa, mutu ni mutu, ka likezo za hae.”—Sinulo 20:13.

Kacwalo basepahali ba ba bulezwi kwa Maheberu kauhanyo 11 ba libelezi zuho mwa Sheol, kamba Hades. Ba bañwi ku bona bao ki batanga ba Mulimu ba ba sepahala bo Abrahama, Mushe, ni Davida. Cwale mu lemuhe mo i bulelela Bibele ka za ku shwa kwa bona. Jehova n’a bulelezi Abrahama kuli: “Haili wena u ka y’o kopana ni bondat’aho ka kozo, u patwe ha u s’o hulile hahulu.” (Genese 15:15) Jehova n’a bulelezi Mushe kuli: “Bona, u tuha u y’o lobala ku bokuku a hao.” (Deuteronoma 31:16) Ka za Davida, ndat’ahe Salumoni, Bibele i li: “Davida kih’a shwa, a y’o lobala ni bokuku a hae ba kale, mi a bulukwa mwa munzi wa Davida.” (1 Malena 2:10) Kacwalo pulelo ye li ku ‘lobala ni bokuku a hae’ i talusa kuli mutu y’o n’a ile mwa Sheol, kamba mwa libita.

Ne ku ezaheziñi ku Salumoni ha n’a shwile? Bibele i alaba kuli: “Mazazi kamukana a Salumoni, a n’a inzi mwa Jerusalema inz’a busa Isilaele kaufela, ki myaha ye mashumi a mane. Salumoni kih’a shwa, a y’o lobala ni bokuku a hae ba kale, mi a bulukwa mwa munzi wa Davida, ndat’ahe.” (1 Malena 11:42, 43) Kacwalo kwa utwahala ku bulela kuli Salumoni u mwa Sheol kamba Hades, ili m’o a ka zusiwa kwa bafu.

F’o ku talusa kuli ba bañwi bao Mañolo a bulela ngambu kuli, ‘ba lobezi ni bokuku a bona,’ ni bona ba kona ku zusiwa. Mane buñata bwa malena ba ne ba yolile Salumoni, nihaike kuli ne ba si ka sepahala, ni bona ba bulelwa cwalo. Taba yeo ya utwisiseha kakuli “ku zuha kwa bafu ku ka ba teñi, kwa ba ba lukile ni ba ba si ka luka.” (Likezo 24:15) Kaniti, ha lu koni ku ziba kuli ki mañi luli ya swanela ku zusiwa kwa bafu haisi hamulaho wa ku zusiwa kwa “ba ba li mwa mabita kaufela.” (Joani 5:28, 29) Kacwalo ku fita ku bulela ngambu ka za ku zusiwa kamba ku sa zusiwa kwa mutu ufi kamba ufi wa kwaikale, lu ka zwelapili ku libelela, lu nze lu sepa katulo ya Jehova ye lukile.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 4 Mu bone The Watchtower ya June 1, 1988, makepe 30-1.