Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lwa Kona ku Tiyela Muliko Ufi Kamba Ufi!

Lwa Kona ku Tiyela Muliko Ufi Kamba Ufi!

 Lwa Kona ku Tiyela Muliko Ufi Kamba Ufi!

KANA mu talimana ni muliko mwa bupilo bwa mina? Kana mu zwafile kuli ha mu koni ku u tiyela? Kana fokuñwi mane mwa ikalelwanga kuli butata bwa mina bu ipitezi mi ha bu na tatululo? Haiba ku cwalo, mu tiye pilu! Bibele i lu kolwisa kuli Mulimu wa kona ku lu tusa ku tiyela miliko ifi kamba ifi ye lu kana lwa talimana ni yona.

Bibele i bonisa kuli batanga ba Mulimu ba ka “tahelwa ki miliko ye miñata.” (Jakobo 1:2) Mu lemuhe pulelo ye li “ye miñata” (poi·kiʹlos mwa Sigerike). Ka ku ya ka mo ne li itusisezwanga kale, linzwi leo la Sigerike li talusa “mifuta-futa” kamba “mibala ye miñata,” mi li koñomeka “buñata bwa miliko.” Kacwalo, “miliko ye miñata” ki miliko ye taha ka linzila ze shutana-shutana, sina mibala ye miñata. Nihakulicwalo, Jehova wa lu tusa ilikuli lu kone ku tiyela muliko ufi kamba ufi. Ki kabakalañi ha lu kona ku ba ni sepo ye cwalo?

“Sishemo sa Mulimu Se Si Taha Ka Mikwa Ye Miñata”

Muapositola Pitrosi u ñola kuli Bakreste ba ‘swabiswa ki miliko ya mifuta ye miñata.’ (1 Pitrosi 1:6) Hamulaho, mwa liñolo la hae le li ñozwi ka ketelelo ya moya, u bulela kuli ‘sishemo sa Mulimu si taha ka mikwa ye miñata.’ (1 Pitrosi 4:10) Pulelo ye li “ka mikwa ye miñata” ibat’o swana ni linzwi la Sigerike la kwa makalelo. Ka ku ama kwa pulelo yeo, muituti yo muñwi wa Bibele u li: “Muhupulo wo wa komokisa. . . . Ku bulela ka za musa [kamba sishemo] sa Mulimu kuli ki poikilos, f’o ku talusa kuli musa wa Mulimu ha u koni ku palelwa ku talimana ni muinelo ufi kamba ufi o ba li ku ona batu.” U zwelapili u li: “Ha ku na miinelo, butata, kamba butokwi bwa ka putako bo bu sa koni ku tulwa ki musa wa Mulimu. Ha ku na muinelo mwa bupilo o sa konwi ku tulwa ki musa wa Mulimu. Linzwi le li na ni taluso ye tuna leo la poikilos, li lu hupulisa musa wa Mulimu ili o lu konisa ku tiyela miinelo kaufela.”

Sishemo sa Mulimu Si Lu Tusa ku Tiyela Miliko

Ka ku ya ka Pitrosi, nzila ye ñwi yeo sishemo sa Mulimu si boniswa, ki ka batu ba ba shutana-shutana ba ba fumaneha mwa puteho ya Sikreste. (1 Pitrosi 4:11) Yo muñwi ni yo muñwi wa batanga ba Mulimu u na ni limpo za kwa moya, kamba buikoneli bo bu kana bwa tiisa ba ba talimana ni miliko. (Maroma 12:6-8) Ka mutala, ba bañwi mwa puteho ki baluti ba Bibele ba ba cuukile. Manzwi a bona a’ butali a susueza ba bañwi kuli ba itiise. (Nehemia 8:1-4, 8, 12) Ba bañwi ba ezanga misipili ya bulisana kamita kwa mabasi a’ tokwa tuso. Misipili ye cwalo i banga ye susueza, ili ye ‘tiisa lipilu.’ (Makolose 2:2) Baokameli ha ba eza misipili ye cwalo ye tiisa tumelo, ba fana mpo ya kwa moya. (Joani 21:16) Ku na ni ba bañwi mwa puteho ba ba zibwa ka silikani, ka mukekecima, ni ka bunolo mwa ku sebelisana ni balumeli sina  bona ba ba shondisizwe ki miliko. (Likezo 4:36; Maroma 12:10; Makolose 3:10) Kutwelo-butuku ni tuso ya mizwale ni likaizeli ba ba cwalo ba ba lilato, ki poniso ye tuna ya mufuta, kamba “mubala” wa sishemo sa Mulimu.—Liproverbia 12:25; 17:17.

“Mulimu Wa Ze Tiisa Pilu Kaufela”

Fahalimw’a seo, Jehova wa lu tiisa pilu. Ki “Mulimu wa ze tiisa pilu kaufela. Ya lu tiisanga pilu mwa ñalelwa ifi kamba ifi.” (2 Makorinte 1:3, 4) Butali bo bu mwa Linzwi la Mulimu le li tahile ka moya ni m’ata e lu fiwa ki moya wa hae o kenile, ki linzila za butokwa zeo Jehova a alaba ka zona litapelo za luna za ku kupa tuso ku yena. (Isaya 30:18, 21; Luka 11:13; Joani 14:16) Lwa kona ku tiiswa pilu ki sepiso ye tahile ka moya ya muapositola Paulusi. N’a ize: “Mulimu wa sepahala, mi h’a na ku lumela kuli mu likwe ki ze mi fita; kono hamoho ni muliko u ka mi fa nzila ya ku zwa ku ona, kuli mu kone ku itiisa ku ona.”—1 Makorinte 10:13.

Ee, ku si na taba ni “mubala” kamba mufuta wa muliko o lu li ku ona, kamita ku ka fumaneha “mubala,” kamba mufuta wa sishemo sa Mulimu o ka lu tusa ku tiyela muliko wo. (Jakobo 1:17) Tuso ya ka bunako ni ye swanela ya fa Jehova kwa batanga ba hae—ku si na taba ni ku shutana-shutana kwa miliko kamba matata e ba kana ba ipumana ku ona—ki poniso i liñwi fela ya “butali bwa Mulimu bo bu taha ka mikwa ye miñata.” (Maefese 3:10) Kana hakucwalo?

[Maswaniso a fa likepe 31]

Jehova u lu tusa ku tiyela miliko ya luna