Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ku Lumbeka Jehova kwa Sikolo

Ku Lumbeka Jehova kwa Sikolo

 Ku Lumbeka Jehova kwa Sikolo

MWA lifasi kaufela, Lipaki za Jehova ba mikulwani ba fumana linzila za ku lumbeka Mulimu ka zona kwa sikolo—ka lipulelo ni ka muzamao wa bona. Mu nyakisise ze ñwi ze ne ezahezi ku bona ze bonisa tukufalelo ya bona ya bunca.

Paki wa mukulwani kwa naha ya Greece n’a filwe musebezi wa ku ñola piho ka za silafalo ya mbyumbyulu. Hamulaho wa ku eza patisiso mwa Watch Tower Publications Index, a fumana litaba ze tusa mwa magazini ya Awake!, mi kwa mafelelezo a piho ya hae, a bonisa kuli litaba zeo ne li zwelela mwa Awake! Bo muluti ba hae ba mu bulelela kuli kwa lipiho kaufela ze ne ba balile, ya hae ne li yona ye nde ka ku fitisisa. Hamulaho, bo muluti ba itusisa litaba zeo kwa mukopano o ne ba bile ni ona, mi kwa zwa ze nde. Kacwalo, kaizeli wa mukulwani y’o a ba fa limagazini za Awake! ze ñata, ku beya cwalo ni ye ñwi ye li “Teachers—What Would We Do Without Them?” (Ne Lu Ka Petañi Baluti Ba Li Siyo?) Hasamulaho, bo muluti ba lumba magazini ya Awake! mwa kilasi mi bana ba sikolo ba bañwi ba kalisa ku kupa limagazini zeo. Kaizeli y’o konji kwa n’a izo tisa limagazini ze ñwi kwa sikolo kuli ba li bale ni zona.

Kwa Benin, mwa Africa, kalibe yo muñwi wa Sikreste n’a talimani ni sineneketo ye ipitezi. Sina mo ba ezezanga kamita, bashemi ba bana ba sikolo sa habo ba bañata ne ba utwani kuli ba onga-onge baluti ba lituto ze t’ata ba ne ba ka lifiwa, ilikuli ba tuse mikulwani bao ku pasa litatubo. Kono baluti bao ba keta kuli lituto li eziwange la Mukibelo kakusasana. Paki wa mukulwani y’o a hana a li: “La Mukibelo kakusasana kona fo lu kutalezanga hamoho sina puteho. Ki lizazi le li ni tabisanga hahulu, mi ha ni koni ku eza lika li sili!” Bondat’ahe, ba ba li Lipaki ni mushemi wa likwasha, ba lumela mi ba lika ku kupa sikwata se siñwi sa bashemi ni baluti kuli ba cince nako ya lituto. Kono kaufel’a bona ba hana. Kalibe y’o a ikatulela ku sa fumanehanga kwa lituto zeo, mi a swalisana ni puteho ya habo mwa ku kutaza. Ba n’a li ni bona mwa kilasi ba mu sheununa, ba mu hapeleza kuli a tuhele ku paka ni kuli hape a tuhele za Mulimu wa hae. Ne ba na ni sepo ya kuli n’a ka siyala litatubo. Kono ha li yo li taa, sikwata seo sa bana ba sikolo ba ne ba yanga kwa lituto sa siyala, kono haili kaizel’a luna wa mukulwani yena a pasa. Ba tuhela ku mu sheununa. Bana ba sikolo cwale ba mu bulelelanga kuli: “U zwelepili ku sebeleza Mulimu wa hao.”

Kwa Czech Republic, musizana wa lilimo za buhulu ze 12 n’a itukiseza ku fa piho ka za buka ye ñwi. Bomahe ba mu susueza kuli a itusise buka ya Mutu Yo Mutuna ka ku Fitisisa ya Kile a Pila fa Lifasi-Mubu. N’a kalile ku fa piho ya hae ka lipuzo ze li: “Mu hupula cwañi? Ne mu ka li ki mañi mutu yo mutuna ka ku fitisisa ya kile a pila fa lifasi-mubu?” A talusa za Jesu, za bupilo bwa hae fa lifasi, ni lituto za hae. Kihona cwale a talusa ka butungi kauhanyo ye li “Tuto ya za ku Swalela.” Bo muluti ba hae ba makala ba li, “Kwa lipiho za hao kaufela ze se ni teelelize, ye i bile yona ye nde ka ku fitisisa!” mi ka buitumelo ba amuhela buka yeo. Bana ba sikolo ba bañwi ni bona ne ba bata kuli ba fiwe buka yeo. Habusa, musizana y’o n’a tabile hahulu ku fa libuka ze 18.

Mikulwani ba ba cwalo ba fumana tabo ye tuna ka ku lumbeka Jehova kwa sikolo. Kaufel’a luna lu swanela ku likanyisa tukufalelo ya bona ya bunca.