Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Batu Ba Ba Sepahala Ba Tisa Tumbo ku Jehova

Batu Ba Ba Sepahala Ba Tisa Tumbo ku Jehova

 Piho ya Bashaeli Ba Mubuso

Batu Ba Ba Sepahala Ba Tisa Tumbo ku Jehova

MWA lifasi kaufela, Lipaki za Jehova—banana ni ba bahulu—ba zibwa ka busepahali bwa bona. Ha mu nyakisise mitala ye zwa kwa likalulo ze talu za lifasi.

Zazi le liñwi, Olusola wa lilimo ze 17, ya pila mwa Nigeria n’a fumani sikwama fafasi inge a zwa kwa sikolo ku liba kwa ndu. S’a si isa ku yo muhulu wa sikolo, ya n’a zo bala masheleñi a n’a li mwateñi, ni ku fumana kuli n’a kuma fa ₦6,200 (madola a 45). Yo muhulu wa sikolo a iseza bo muluti sikwama sa bona se ne si latehile. Ka ku bonisa buitebuho, bo muluti se ba fa Olusola masheleñi a bat’o ba ₦1,000 (madola a 7) ni ku mu bulelela kuli a itusise ona kwa ku lifa litifo za kwa sikolo. B’a kena ni bona sikolo ha se ba utwile ze ne ezahezi, ba kala ku sheununa Olusola. Hamulaho wa lisundanyana, mwana sikolo yo muñwi s’a biha kuli n’a uzwelizwe masheleñi a hae, kacwalo maluti ne ba kupilwe ku seca bana ba sikolo kaufela. Bo muluti ba bulelela Olusola kuli: “Wena u to yema kwanu. Ni ziba kuli ka ku ba yo muñwi wa Lipaki za Jehova, ha u koni ku uzwa.” Masheleñi n’a fumanwi kwa bashimani ba babeli ba ne ba sheunuzi Olusola, mi ne ba filwe koto ye tuna luli. Olusola n’a ñozi kuli: “Ni ya tabile hahulu ku zibwa kuli ni yo muñwi wa Lipaki za Jehova, ya si ke a uzwa, ili nto ye fa tumbo ku Jehova.”

Zazi le liñwi Marcelo ya pila mwa Argentina, ha n’a sa zo funduka ku zwa fa ndu, a fumana mukotana fafasi bukaufi ni munyako wa kwamulaho wa ndu ya hae. Ha sa isize mukotana mwa ndu, yena ni musal’a hae se ba u kwalula hande. Ka ku sa libelela, ba fumana mwateñi masheleñi a mañata, ni macheke a nyatezwi, mi ye ñwi ya macheke ao ne li ya masheleñi a kwa naha yeo a fita fa milyoni. Mwa mukotana mo, se ba fumana nombolo ya luwaile fa lisiti. Ne ba lizelize muñ’a mukotana luwaile ni ku eza litukiso za kuli a tahe a to nga mukotana wa hae ni ze li mwateñi kaufela kwa sibaka sa n’a sebeleza Marcelo. Muñ’a mukotana h’a to fita, n’a bonahala ku ikalelwa. Mubelekisi a mu taluseza kuli a we pilu kakuli Marcelo ki yo muñwi wa Lipaki za Jehova. Ka ku ba mupuzo wa ku fumana mukotana, muñ’a ona a fa Marcelo masheleñi a kwa naha yeo a bat’o kwana 20 (madola a 6) fela. Seo sa nyemisa mubelekisi, kakuli n’a tabisizwe hahulu ki busepahali bwa Marcelo. Mi Marcelo a itusisa kolo yeo ku talusa kuli ka ku ba yo muñwi wa Lipaki za Jehova, u bata ku sepahala ka linako kaufela.

Kwa Kyrgyzstan ku zwa ze bonwi ze latelela. Rinat, mushimani wa lilimo ze silezi za ku pepwa, n’a fumani sikwama sa musali ya n’a pila mabapa ni lapa la bona. Mwa sikwama ne ku inzi masheleñi a bat’o fita fa 1,100 (madola a 25). Rinat ha n’a kutisize sikwama, musali y’o a bala masheleñi a n’a li mwateñi ni ku bulelela bomahe Rinat kuli ne ku tondahalile masheleñi a eza 200. Rinat sa bulela kuli n’a si ka uzwa masheleñi ao. Cwale kaufela bona se ba ya kwa ku yo bata masheleñi mi se ba a fumana bukaufi ni fo ne ku inzi sikwama. Musali yo n’a komokile hahulu. N’a itebuhile ku Rinat ni ku bomahe, mi nto ya pili ya n’a itebuhile ne li ku kutisa masheleñi a n’a latehile mi sa bubeli, n’a itebuhile kuli Rinat n’a hulisizwe ka Sikreste.