Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

 Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Kana Davida ni lindwalume ba hae ha ne ba cile linkwa za poniso ku talusa kuli mulao wa Mulimu wa kona ku lobiwa mwa miinelo ye t’ata sifosi a sa otiwi?—1 Samuele 21:1-6.

Ka ku ya ka Livitike 24:5-9, linkwa za poniso ze n’e yoliswa ka la Sabata ni la Sabata ne li bulukelwanga baprisita kuli ba ce. Sikuka se ne si konisa baprisita ku ca linkwa zeo ne li sa kuli linkwa zeo ne li ze kenile mi ne li lukela ku ciwa ki batu ba ne ba li mwa sebelezo ya Mulimu—bona baprisita. Ku fa linkwa zeo ku mubeleki fela kamba ku icela fela zona ka munyaka ka niti luli neikaba ku fosa. Kono muprisita Akimeleki n’a si ka eza sibi ni se si kana ha n’a file Davida ni lindwalume ba hae linkwa za poniso.

Davida n’a bonahala ku ba fa musipili o ipitezi wa n’a lumilwe ki Mulena Saule. Davida ni lindwalume ba hae ne ba lapile. Akimeleki n’a buzisisize kuli a ikolwisise kuli ne ba kenile. Nihaike kuli ku ca kwa bona linkwa za poniso ne ku kana ku ngiwa kuli ne li ku loba mulao, ne ku lumelelana ni mulelo luli o ne li lukiselize zona linkwa za poniso zeo. Ku lemuha yona taba yeo ne ku tahisize kuli Akimeleki a kone ku eza nto ye ne si ka bulelwa mwa mulao. Nihaiba Jesu Kreste n’a itusisize yona kezahalo yeo kuli a bonise mafosisa a Bafalisi a ku itusisa ka t’ata mulao wa Sabata.—Mateu 12:1-8.

Nihakulicwalo, mutala o bulezwi wo ha u talusi kuli mulao wa Mulimu wa kona ku lobiwa miinelo ha i fita fa ku ba t’ata. Ka mutala, muinelo o bonahala ku ba t’ata ne u zuhile bahali ba Maisilaele ha ne ba lwana ni Mafilisita. Mulena Saule n’a bulezi kuli: “Ku kutiwe mutu ya ka ca sico, ku fitela nako ya manzibwana, kuli ni itifiseze kwa lila za ka.” Bibele i bulela kuli: “Ka lizazi leo, ba bulaya Mafilisita.” Batabani ba fita fa ku topwela maswe kabakala ku lwana mi ba lapa, ‘mi sicaba sa kala ku bulaya lifolofolo mi sa celela hamoho ni bumete.’ (1 Samuele 14:24, 31-33) Ne ba foselize Jehova ka ku loba mulao wa hae wa za mali. Likezo za bona ne li si ka lumelelana ni nzila i nosi yeo Mulimu n’a ketile kuli mali a itusiswe ka yona, yona ya ku ‘lifela’ libi. (Livitike 17:10-12; Genese 9:3, 4) Ka sishemo, Jehova n’a amuhezi matabelo a ipitezi a n’a filwe bakeñisa ba ne ba ezize sibi.—1 Samuele 14:34, 35.

Ee, Jehova u lu libelela ku mamela milao ya hae mwa miinelo kaufela. Muapositola Joani n’a ize: “Ku lata Mulimu, kiha lu mamela litaelo za hae; mi litaelo za hae ha li na bukiti.”—1 Joani 5:3.

[Siswaniso se si fa likepe 30]

Linkwa ze nca za poniso ne li beiwa mwa tabernakele ka la Sabata ni la Sabata