Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ku Bukeleza Z’e Lu Zibahaza ku Ba Bakreste

Ku Bukeleza Z’e Lu Zibahaza ku Ba Bakreste

 Ku Bukeleza Z’e Lu Zibahaza ku Ba Bakreste

“Ki mina lipaki za ka, ku bulela [Muñ’a] Bupilo.”—ISAYA 43:10.

1. Ki batu ba ba cwañi ba hohela Jehova ku yena?

HA MU li kwa Ndu ya Mubuso, mu talimisise ba ba li mabapa ni mina kwa maneku kaufela. Ki bomañi be mu bona fa sibaka se sa ku lapelela? Mu kana mwa bona mikulwani ba ba na ni tukufalelo ba ba teeleza ka tokomelo kwa butali bwa mwa Mañolo. (Samu 148:12, 13) Mwendi hape mu ka bona litoho za mabasi ba ba lika ka t’ata ku tabisa Mulimu niha ba pila mwa lifasi le li shandaula mabasi. Mi mwendi mu ka bona ni basupali ba luna ba ba lateha, ba ba sa zwelapili ku pila ka buineelo bwa bona ku Jehova ku si na taba ni mapongo a busupali. (Liproverbia 16:31) Kaufela bona ba lata hahulu Jehova. Mi Mulimu n’a tabezi hahulu ku ba tisa mwa silikani ni yena. Mwan’a Mulimu n’a tiisize yona taba yeo ka ku bulela kuli: “Ha ku na mutu ya ka ta ku na, konji h’a ka hohiwa ki Ndate ya ni lumile.”—Joani 6:37, 44, 65.

2, 3. Ki kabakalañi ha ku si ko ku bunolo ku bukeleza lika z’e lu zibahaza ku ba Bakreste?

2 Kana ha lu ba ba tabile ku ba mwahal’a batu ba ba katelwa ni ba ba fuyolwa ki Jehova? Niteñi, ku bukeleza lika z’e lu zibahaza ku ba Bakreste haki nto ye bunolo mwa “linako ze tata” ze. (2 Timotea 3:1) Ku cwalo sihulu kwa mikulwani ba ba hulisezwa mwa mabasi a Sikreste. Mukulwani yo muñwi u itumelela kuli: “Nihaike ne ni fumanehanga kwa mikopano ya Sikreste,  ne ni si na hande likonkwani za kwa moya, mi ku bulela fela niti, ne ni si ka hulisa takazo ya ku sebeleza Jehova.”

3 Ba bañwi niha ba na ni takazo luli ya ku sebeleza Jehova, ba kana ba keluswa ki lisineneketo ze tuna za litaka, likukuezo za lifasi, ni litakazo za sibi. Ha lu li mwa sineneketo ye tuna, hanyinyani-hanyinyani i kona ku lu tahiseza ku latehelwa ki lika z’e lu zibahaza ku ba Bakreste. Ka mutala, kacenu buñata bwa batu mwa lifasi ba nga likuka za mwa Bibele ka za muzamao kuli ki za kwa santulu kamba kuli ha li swaneli mwa lifasi la luna la cwale. (1 Pitrosi 4:4) Ba bañwi ba ikutwa kuli haki kwa butokwa ku lapela Mulimu ka nzila ya laela kuli a lapelwe ka yona. (Joani 4:24) Mwa liñolo la hae la n’a ñolezi ba kwa Efese, Paulusi u bulela za lifasi kuli li na ni “moya,” kamba mukwa o yambile. (Maefese 2:2) Moya wo u hapeleza batu kuli ba nahane sina mo ba nahanela batu ba ba sa zibi Jehova.

4. Jesu n’a koñomekile cwañi butokwa bwa ku bukeleza lika z’e lu zibahaza ku ba Bakreste?

4 Niteñi, ka ku ba batanga ba Jehova, lwa ziba hande kuli ikaba bumai ku ufi kamba ufi wa ku luna—ibe mwanana kamba yo muhulu—ku latehelwa ki lika z’e lu zibahaza ku ba Bakreste. Lika z’e lu zibahaza ku ba Bakreste li kona fela ku ba lika ze tomile fa likuka za Jehova ni z’a libelela ku luna. Seo sa utwahala kakuli lu bupilwe ka siswaniso sa hae. (Genese 1:26; Mika 6:8) Bibele i swaniseza lika z’e lu zibahaza sina Bakreste kwa siapalo sa fahalimu, se si tiniwa kuli batu kaufela ba bone. Ha n’a ama kwa linako za luna, Jesu n’a elelize kuli: “A mu bone, ni taha sina lisholi. Ya na ni mbuyoti ki ya libelela, mi a buluka liapalo za hae, kuli a si ke a zamaya mapunu, mi ku si ke kwa bonwa maswabi a hae.” * (Sinulo 16:15) Ha lu lati ku tubula tulemeno twa luna twa Sikreste ni muzamao wa luna o munde ni ku lumeleza lifasi la Satani ku lu sikulula. Ha ne lu ka eza cwalo, ne lu ka latehelwa ki zona “liapalo” zeo. Muinelo o cwalo ne u ka tisa maswabi ni tompololo.

5, 6. Ki kabakalañi ku tiya kwa moya ha ku li kwa butokwa?

5 Ku bukeleza lika z’e lu zibahaza ku ba Bakreste ku kona ku ama hahulu mupilelo o lu keta ku pila ka ona. Ki kabakalañi ha ku li cwalo? Haiba mulapeli wa Jehova a latehelwa ki lika z’e mu zibahaza ku ba Mukreste, n’a kana a fita fa ku keluswa, ili ku sa ba ni milelo kamba likonkwani ze wela likamba. Bibele i kuta-kutela ku lu lemusa kuli lu si ke lwa ba ni lipilu ze peli. Mulutiwa Jakobo n’a lemusize kuli: “Ya bilaela u swana sina liputu la liwate, le li zukuzwa ki moya, le li fukisezwa kafa ni kafa. Mutu ya cwalo a si ke a libelela ku amuhela se siñwi ku Mulena; ki mutu wa lipilu ze peli, ya lika-lika mwa linzila za hae kaufela.”—Jakobo 1:6-8; Maefese 4:14; Maheberu 13:9.

6 Lu kona ku bukeleza cwañi lika z’e lu zibahaza ku ba Bakreste? Ki nto mañi ye ka lu tusa ku shemuna temuho ya luna ya tohonolo ya  luna ye tuna ya ku ba balapeli ba ya M’ata Ote? Ha mu nyakisise linzila ze latelela

Mu Tiise Hahulu Z’e Mi Zibahaza ku Ba Bakreste

7. Ki kabakalañi ha ku tusa hahulu ku itilelela ku Jehova kuli a lu tatube?

7 Mu zwelepili ku tiisa silikani sa mina ni Jehova. Liluwo la butokwa ka ku fitisisa la na ni lona Mukreste ki silikani sa hae sa ka butu ni Mulimu. (Samu 25:14; Liproverbia 3:32) Haiba lu kala ku kakanya Bukreste bwa luna, lu swanela ku tatuba ka tokomelo silikani sa luna ni Mulimu, ku bona haiba si tiile luli. Muñoli wa samu n’a itilelezi ka nzila ye swanela kuli: “U ni tatube, [Muñ’a] Bupilo, u ni like; u like pilu ya ka, ni maikuto a ka.” (Samu 26:2) Ki kabakalañi tatubo yeo ha li ya butokwa? Kakuli luna beñi ha lu koni ku atula hande milelo ya luna ye mwa pilu ni maikuto a luna a mwahali. Ki Jehova fela ya kona ku tatuba mutu wa luna wa mwahali—ili milelo, mihupulo, ni maikuto a luna.—Jeremia 17:9, 10.

8. (a) Ku likiwa ki Jehova ku kona ku lu tusa cwañi? (b) Mu konile ku tusiwa cwañi ku eza zwelopili ka ku ba Mukreste?

8 Ha lu kupa Jehova kuli a lu tatube, lu mu mema kuli a lu like. Jehova wa kona ku tuhelela miinelo ye miñwi kuli i patulule milelo ya luna luli ni muinelo wa pilu ya luna. (Maheberu 4:12, 13; Jakobo 1:22-25) Lu swanela ku amuhela litiko ze cwalo kakuli li lu fa kolo ya ku bonisa mo lu sepahalela ku Jehova. Litiko ze cwalo li ka bonisa haiba lu “ba ba petehile, ba ba hulile luli, ba ba sa tokwi se siñwi.” (Jakobo 1:2-4) Mi ha lu nze lu likiwa cwalo, lwa kona ku hula kwa moya.—Maefese 4:22-24.

9. Ki kabakalañi ha lu tokwa ku ikolwisisa ka ili luna kuli ze i bulela Bibele ki za niti?

9 Mu itute kuli mu itemuhele niti ya Bibele ili mina. Bukreste bwa luna bwa kona ku fokola haiba ha bu si ka toma ka ku tiya fa zibo ya mwa Mañolo. (Mafilipi 1:9, 10) Mukreste kaufela—ibe mwanana kamba yo muhulu—u tokwa ku ikolwisisa ka ili yena kuli z’a lumela luli ki yona niti ye fumaneha mwa Bibele. Paulusi n’a susuelize balumeli ka yena kuli: “Mu like linto kaufela, mi mu swale ze nde.” (1 Matesalonika 5:21) Bakreste ba mikulwani ba ba mwa mabasi a’ saba Mulimu ba lukela ku lemuha kuli ha ba koni ku ba Bakreste ka ku itinga fela fa tumelo ya bashemi ba bona. Davida, ndat’ahe Salumoni, n’a mu elelize kuli: ‘U zibe Mulimu wa ndat’aho, mi u mu sebeleze ka pilu ya hao kaufela.’ (1 Makolonika 28:9) Ne ku si ke kwa likana ku mutangana Salumoni ku buha fela ka mo ndat’ahe n’a bezi ni tumelo ku Jehova. Yena muñi ka sibili n’a na ni ku izibela Jehova, mi luli n’a fitile fa ku mu ziba. N’a kupile Mulimu ka t’ata kuli: “Cwale, u ni fe butali ni kutwisiso, ni zibe ku zwa ni ku kena fapil’a sicaba se.”—2 Makolonika 1:10.

10. Ki kabakalañi ha ku si ka fosahala ku buza lipuzo ze nde ka mulelo o munde?

10 Tumelo ye tiile i tomile fa zibo. Paulusi n’a ize: “Tumelo i zwa kwa ku utwa.” (Maroma 10:17) N’a talusañi ha n’a bulezi cwalo? N’a talusa kuli ka ku ifepa ka Linzwi la Mulimu, lu tiisa tumelo ni sepo ya luna ku Jehova, kwa lisepiso za hae, ni kwa kopano ya hae. Ku ipuza lipuzo ze nde ka za Bibele ku kona ku lu fumanisa likalabo ze kolwisa. Fahalimu a seo, kwa Maroma 12:2, lu fumana kelezo ya Paulusi ye li: “Mu lemuhe se si latwa ki Mulimu kana ki sifi, se sinde, se si kateleha, se si petehile.” Kono seo lu kona ku si peta ka mukwa ufi? Lu kona ku si peta ka ku ekeza kwa zibo ya “ku ziba niti.” (Tite 1:1) Moya wa Jehova u kona ku lu tusa ku utwisisa nihaiba litaba ze t’ata. (1 Makorinte 2:11, 12) Ha lu sa utwisisi nto ye ñwi, lu swanela ku lapela ku kupa tuso ya Mulimu. (Samu 119:10, 11, 27) Jehova u bata kuli lu utwisise Linzwi la hae, kuli lu kone ku li lumela, ni ku li mamela. U lu lumelelize ku buza lipuzo ze nde ka mulelo o munde.

Mu Ikatulele ku Tabisa Mulimu

11. (a) Ki takazo ifi ya ka taho ye kona ku lu swasa? (b) Lu kona ku ba cwañi ni bundume bwa ku hanyeza lisineneketo za litaka?

11 Mu tabise Mulimu, isi batu. Ka taho lu batanga ku zibahala ka ku ba mwa sikwata se  siñwi. Mutu kaufela u tokwa balikani, mi ku ba ni balikani ku tisanga tabo. Mwahal’a lilimo za ku nonoboka—mane ni hasamuho mwa bupilo—lisineneketo za litaka li kona ku ba ze m’ata hahulu, mi mutu u kona ku tabela hahulu ku likanyisa kamba ku tabisa ba bañwi. Kono balikani ni litaka haki kamita ba iyakatwa luli ka za buiketo bwa luna. Fokuñwi ba batanga fela kuli mutu yo muñwi a swalisane ni bona kwa ku eza bumaswe. (Liproverbia 1:11-19) Muta Mukreste a komiwa ki lisineneketo za litaka, hañata u likanga ku eza lika ka ku ipata-pata. (Samu 26:4) Muapositola Paulusi n’a elelize kuli: “Mu si ke mwa ya ka ku likanyisa lifasi le.” (Maroma 12:2) Jehova u lu fanga m’ata a mwahali e lu tokwa ilikuli lu kone ku lwanisa lisineneketo lifi kamba lifi ze lu talimana ni zona.—Maheberu 13:6.

12. Ki sikuka sifi, mi ki mutala mañi o kona ku lu tiisa kuli lu zwelepili ku tiya mwa tumelo muta sepo ya luna ku Mulimu i fita fa ku likiwa?

12 Lisineneketo za ba bañwi ha li bata ku sinya lika z’e lu zibahaza ku ba Bakreste, lu swanela ku hupula kuli busepahali bwa luna ku Mulimu ki bwa butokwa hahulu ku fita mihupulo ya nyangela kamba mikwa ya batu ba bañata. Manzwi a kwa Exoda 23:2 a lu fa sikuka se si lu sileleza, se si li: “U si ke wa yembulukela kwa batu ba bañata ku y’o eza ze si ka luka.” Buñata bwa Maisilaele ka yena ha ne ba hononile buikoneli bwa Jehova bwa ku taleleza lisepiso za Hae, Kalebu yena n’a hanile ka ku tiya ku yembululwa ki buñata. N’a kozwi luli kuli lisepiso za Mulimu za sepeha, mi n’a fuyauzwi hahulu kabakala muhato wa n’a ngile. (Numere 13:30; Joshua 14:6-11) Kana ni mina mwa itatela ku hanyeza mihupulo ye tumile ilikuli mu sileleze silikani sa mina ni Mulimu?

13. Ki kabakalañi ha i li nto ye nde ku itibahaza kuli mu Mukreste?

13 Mu itibahaze kuli mu Bakreste. Taba ya niti ki ya kuli ha lu itibahaza kuli lu Bakreste, lu ka silelezwa. Ha ne ba talimani ni twaniso kabakala buikatazo bwa bona bwa ku eza tato ya Jehova mwa miteñi ya Ezira, Maisilaele ba ba sepahala ne ba bulezi kuli: “Lu batanga ba Mulimu wa lihalimu ni wa lifasi.” (Ezira 5:11) Haiba lu sitataliswa ki likezo ni linyazo za batu ba ba na ni ñole, lu ka fokola kabakala sabo. Haiba kamita lu lika ku tabisa mutu kaufela, lu ka fita fa ku fokola. Kacwalo, mu si ke mwa saba. Kamita ki ko kunde ku taluseza ba bañwi kuli mu yo muñwi wa Lipaki za Jehova. Ka likute kono ili ka bundume, mwa kona ku taluseza ba bañwi ka za likuka, tumelo, ni mayemo a mina ka ku ba Mukreste. Mu taluseze ba bañwi kuli mu ikatulezi ku kumalela likuka za Jehova ze pahami za muzamao. Mu ba taluseze hande kuli ha mu koni ku loba likuka za Mulimu ka ku ba Mukreste. Mu bonise kuli mu tabela hahulu muzamao wa mina o munde. (Samu 64:10) Ku zibahala ku ba Mukreste ya sepahala ku kona ku mi tiisa, ku mi sileleza, mane ni ku susueza ba bañwi ku buza ka za Jehova ni batu ba hae.

14. Kana ku sheununwa ni ku lwaniswa kwa lukela ku lu zwafisa? Mu taluse.

14 Ki niti kuli ba bañwi ba kana ba mi sheununa  kamba ku mi hanyeza. (Juda 18) Haiba ba bañwi ba hana ku utwa ha mu lika ku ba taluseza ka za mina, mu si ke mwa zwafa. (Ezekiele 3:7, 8) Ku si na taba ni buikatazo bo mu ka eza, ha mu na ku kona ku kolwisa batu ba ba sa lati ku kolwa ze mu bulela. Mu hupule Faro. Koto kamba makazo ifi kamba ifi—kamba mane nihaiba lona lifu la mweli wa hae—ne li si ka mu kolwisa kuli Mushe n’a lumilwe ki Jehova. Kacwalo, sabo i si ke ya mi fokolisa. Sepo ni tumelo ku Mulimu li kona ku lu tusa ku sa ba ni sabo.—Liproverbia 3:5, 6; 29:25.

Mu Itute ku Za Kwamulaho, Mu Tiise Za Kwapili

15, 16. (a) Sanda sa luna sa kwa moya ki nto mañi? (b) Lu kona ku tusiwa cwañi ka ku nahanisisa sanda sa luna sa kwa moya ka ku itusisa Linzwi la Mulimu?

15 Mu itebuhe hahulu sanda sa mina sa kwa moya. Ka ku itusisa Linzwi la Mulimu, Bakreste ba ka tusiwa ha ba ka nahanisisa sanda sa bona sa butokwa sa kwa moya. Sanda seo si kopanyeleza niti ya Linzwi la Jehova, sepo ya bupilo bo bu sa fela, ni tohonolo ya ku yemela Mulimu ka ku ba bashaeli ba taba ye nde. Kana mwa kona ku bona kalulo ye mu peta mwahal’a Lipaki za hae, ili sikwata sa batu ba ba na ni tohonolo ili ba ba filwe musebezi wa ku kutaza Mubuso o ka pilisa batu? Mu hupule kuli ki Jehova ka sibili ya bulela kuli: “Ki mina lipaki za ka.”—Isaya 43:10.

16 Mwa kona ku ipuza lipuzo ze cwale ka ze: ‘Sanda se sa kwa moya ni s’i nga cwañi? Kana ni s’i nga ku ba sa butokwa hahulu kuli mane ku  eza tato ya Mulimu ki yona nto ya pili mwa bupilo bwa ka? Kana ni itebuha hahulu sona ku eza kuli mane na kona ku tiyela muliko ufi kamba ufi o kona ku tisa kuli ni latehelwe ki sona?’ Sanda sa luna sa kwa moya hape si kona ku lu fa silelezo ya kwa moya ye kona ku ikoliwa fela mwa kopano ya Jehova. (Samu 91:1, 2) Ku nyakisisa likezahalo ze komokisa ze ezahezi mwa kopano ya Jehova mwa miteñi ya cwale ku kona ku lu tusa ku lemuha kuli ha ku na mutu kamba nto ye kona ku toola batu ba Jehova fa lifasi mubu.—Isaya 54:17; Jeremia 1:19.

17. Ki nto mañi ye ñwi ye tokwahala kwand’a ku itinga fela fa sanda sa luna sa kwa moya?

17 Ki niti kuli ha lu koni ku itinga fela fa sanda sa luna sa kwa moya. Mañi ni mañi wa ku luna u lukela ku itama silikani ni Mulimu. Paulusi ha sa sebelize ka t’ata ku tiisa tumelo ya Bakreste mwa Filipi, n’a ba ñolezi kuli: “Cwale balatiwa ba ka, sina ha mu li ba ba utwa kamita, ni li, mu sebeze za ku piliswa kwa mina ka sabo ni ka tutumelo, isi fela ha ni li teñi ku mina, kono sihulu ha ni li siyo.” (Mafilipi 2:12) Ha lu koni ku itinga ku mutu yo muñwi kuli lu fumane puluso.

18. Misebezi ya Sikreste i kona ku lu bonahaza cwañi kuli lu Bakreste?

18 Mu abane ka mo mu konela kaufela mwa misebezi ya Sikreste. Ku bulelwanga kuli “mutu u zibahala ka musebezi wa hae.” Bakreste kacenu ba filwe musebezi wa butokwa wa ku kutaza taba ye nde ya Mubuso wa Mulimu o tomilwe. Paulusi n’a ize: “Kakuli ni muapositola wa bamacaba, mi ni lumba musebezi wa ka.” (Maroma 11:13) Musebezi wa luna wa ku kutaza u lu taluhanya kwa lifasi, mi ha lu abana ku ona lu bonisa luli kuli lu Bakreste. Ku abana ka mo lu konela kaufela mwa misebezi ye miñwi, ye cwale ka ku fumanehanga kwa mikopano ya Sikreste, ku yaha libaka za ku lapelela, ku ikataza ku tusa ba ba mwa butokwi, ni ku ye miñwi cwalo, ku kona ku bonahaza luli kuli lu Bakreste.—Magalata 6:9, 10; Maheberu 10:23, 24.

Ku Itibahaza ku Tisa Limbuyoti Sakata

19, 20. (a) Ki lituso mañi ze mu bile ni zona ka butu ka ku ba Mukreste? (b) Ki nto mañi ye bonahaza se lu li sona luli?

19 Mu kutumane ka nakonyana mi mu nahanisise ka za lituso ni matohonolo a mañata e lu ikola kabakala ku ba Bakreste ba niti. Lu na ni tohonolo ya ku zibiwa ka butu ki Jehova. Mupolofita Malaki n’a ize: “Ba ba saba [Muñ’a] Bupilo ba bulelisana hamoho, mutu ni mutu ni wahabo; mi [Muñ’a] Bupilo a teeleza ka zebe, mi a utwa. Mi buka ya kupuzo ya ñolwa fapil’a hae, ya ñolelwa ba ba saba [Muñ’a] Bupilo, ni ba ba tokomela Libizo la hae.” (Malaki 3:16) Mulimu u kona ku lu nga sina balikani ba hae. (Jakobo 2:23) Lu pila inze lu na ni mulelo sakata mwa bupilo mi lu na ni likonkwani ze nde ze lu bata ku peta. Mi hape lu filwe sepiso ya bupilo bo bu sa feli.—Samu 37:9.

20 Mu hupule kuli se mu li sona luli ni butokwa bwa mina sina mutu li itingile ka mwa mi bonela Mulimu, isi ka mo ba mi ngela batu ba bañwi. Ba bañwi ba kana ba lu atula ka ku ya ka mihupulo ya butu ya makutelakaufi. Kono bakeñisa lilato ni ku iswa pilu ki Mulimu, lu ikutwa kuli lu ba butokwa—lu ikutwa kuli lu ba hae. (Mateu 10:29-31) Mi lilato la luna ku Mulimu li kona ku lu zibahaza kuli lu bomañi luli ni ku lu fa nzila ye nde ka ku fitisisa ye lu kona ku latelela mwa bupilo. “Mutu h’a lata Mulimu, ki yena ya zibwa ki Mulimu.”—1 Makorinte 8:3.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 4 Manzwi ao mwendi a ama kwa musebezi wa nduna wa lilundu la tempele mwa Jerusalema. Ka linako ze ñwi za busihu, nduna yo n’a potolohanga kwa tempele kuli a bone haiba balibeleli ba tempele ba Malivi ne ba tona kamba ne ba lobezi fa libaka za bona. Mulibeleli kaufela ya n’a fumanwa inge a lobezi n’a natiwa ka mulamu, mi siapalo sa hae ne si kona ku cisiwa kuli a utwe maswabi.

Kana Mwa Hupula?

• Ki kabakalañi ha ku li kwa butokwa kwa Bakreste ku bukeleza lika z’e ba zibahaza kwa moya?

• Lu kona ku tiisa cwañi lika z’e lu zibahaza ku ba Bakreste?

• Ha lu bata ku ziba ye lu swanela ku tabisa, ki lika mañi ze ka lu tusa ku eza katulo ye lukile?

• Ku itibahaza ku ba Bakreste ku kona ku ama cwañi bupilo bwa luna bwa kwapili?

[Lipuzo za Tuto]

[Maswaniso a fa likepe 21]

Ku abana ka mo lu konela kaufela mwa misebezi ya Sikreste ku lu bonahaza kuli lu Bakreste