Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ku Ndongwama “Pelela Ya Teko Ye Tuna” Kacenu

Ku Ndongwama “Pelela Ya Teko Ye Tuna” Kacenu

 Ku Ndongwama “Pelela Ya Teko Ye Tuna” Kacenu

“Evangeli ye ya mubuso i ka bulelwa mwa lifasi kaufela, ibe bupaki.”—MATEU 24:14.

1, 2. (a) Majuda ba mwa miteñi ya Jesu ne ba nga cwañi Mubuso wa Mulimu? (b) Jesu n’a ezizeñi kuli a ba suñe kutwisiso ye lukile ya Mubuso, mi kiñi ze ne zwile mwateñi?

MUBUSO wa Mulimu n’o li yona taba ye ne ba tabela hahulu Majuda Jesu ha n’a tile fa lifasi-mubu. (Mateu 3:1, 2; 4:23-25; Joani 1:49) Kono kwa makalelo, buñata bwa bona ne ba si ka utwisisa ka ku tala butuna ni m’ata a Mubuso wo; mi ne ba si ka utwisisa ni kuli u ka ba mulonga wa kwa lihalimu. (Joani 3:1-5) Nihaiba ba ne ba bile balateleli ba Jesu ne ba si ka utwisisa ka ku tala seo Mubuso wa Mulimu u li sona kamba se ne ba swanela ku eza kuli ba amuhele mbuyoti ya ku busa hamoho ni Kreste.—Mateu 20:20-22; Luka 19:11; Likezo 1:6.

2 Nako ha i nze i ya, hanyinyani-hanyinyani Jesu a luta balutiwa ba hae lituto ze ñata, ku kopanyeleza ni nguli ya pelela ya teko ye tuna ye ne lu nyakisisize mwa taba ye felile, ili ku ba taluseza butokwa bwa ku eza ka t’ata mwa ku ndongwama Mubuso wa kwa lihalimu. (Mateu 6:33; 13:45, 46; Luka 13:23, 24) Tuto yeo i lukela ku ba kuli ne i ba fitile luli kwa lipilu bakeñisa kuli hamulaho fela ne ba bile bashaeli ba ba sa katali ni ba ba bundume ba taba ye nde ya Mubuso ku isa kwa mafelelezo a lifasi, ili taba ye pakiwa hande ki buka ya Likezo.—Likezo 1:8; Makolose 1:23.

3. Ha n’a bulela za linako za luna, Jesu n’a buleziñi ka za Mubuso?

 3 Kono ku cwañi kacenu? Limbuyoti za paradaisi ya lifasi-mubu mwatas’a Mubuso wo se li kutazwa ku bolule-lule. Mwa bupolofita bwa hae bo butuna bwa za “ku fela kwa lifasi,” Jesu n’a bulezi ngambu kuli: “Evangeli ye ya mubuso i ka bulelwa mwa lifasi kaufela, ibe bupaki mwa macaba kamukana; kihona ku ka taha mafelelezo.” (Mateu 24:3, 14; Mareka 13:10) Hape n’a bulezi kuli ona mungendenge wo u ka petiwa ku si na taba ni mikwalelo ni lishemaeto ze tuna, nihaiba nyandiso. Nihakulicwalo, n’a file sepiso ye ye li: “Ya tundamena ku isa kwa mafelelezo, ki yena ya ka piliswa.” (Mateu 24:9-13) Zeo kaufela li tokwa buitomboli ni buineelo bo bu swana ni bwa n’a bonisize mulekisi ya bata lipelela wa mwa nguli ya Jesu. Kana kacenu ku na ni batu ba ba bonisa tumelo ni tukufalelo ye cwalo ha ba nze ba ndongwama Mubuso?

Tabo ya ku Fumana Niti

4. Niti ya Mubuso i ama cwañi batu kacenu?

4 Mulekisi wa mwa nguli ya Jesu n’a tabile hahulu ha n’a fumani nto ya n’a boni ku ba “pelela ya teko ye tuna.” Tabo yeo ne i mu susuelize ku eza za n’a kona kaufela kuli a luwe pelela yeo. (Maheberu 12:1) Ka ku swana, niti ya za Mulimu ni Mubuso wa hae i hoha ni ku susumeza batu kacenu. Taba yeo i lu hupulisa manzwi a Muzwale A. H. Macmillan, ya n’a ñozi ka za mwa n’a batezi Mulimu ni mulelo wa Hae kwa batu mwa buka ya Faith on the March. N’a ize: “Ze ni fumani bolule-lule ba batu ba sa li fumana ka silimo ni silimo. Mi ki batu ba ba swana sina mina ni na, kakuli ba zwa mwa linaha, mishobo, mipilelo ye shutana-shutana mi ba bañwi ki banana ba bañwi ki ba bahulu. Niti ha i ketululi batu. I hoha batu ba mifuta kamukana.”

5. Ki lifi ze nde ze bonahezi mwa piho ya silimo sa sebelezo sa 2004?

5 Buniti bwa manzwi ao bwa iponahaza silimo ni silimo likiti-kiti za batu ba ba sepahala ha ba nze ba susumezwa ki taba ye nde ya Mubuso wa Mulimu ku ineela bupilo bwa bona ku Jehova ni ku eza tato ya hae. Mi ona manzwi ao a konile ku iponelwa hande ni mwa silimo sa sebelezo sa 2004, se ne si kalile mwa September 2003 ku isa mwa August 2004. Mwa likweli ze 12 zeo batu ba ba eza 262,416 ne ba bonisize buineelo bwa bona ku Jehova fa nyangela ka nweliso ya mwa mezi. Mi ne ku bile cwalo mwa linaha ze 235, ili m’o Lipaki za Jehova ba zamaisa lituto za Bibele za mwa mandu ze 6,085,387 ka sunda ni sunda ilikuli ba tuse batu ba mipilelo kamukana, ni ba ba zwa mwa macaba, mishobo, ni lipuo ze ñata kuli ba ikungele kwa niti ye pilisa ye mwa Linzwi la Mulimu.—Sinulo 7:9.

6. Ki nto mañi ye konahalisize kekezeho ye ne zwelapili ku hula mwahal’a lilimo?

6 Ki nto mañi ye konahalisize zeo kaufela? Ha ku na kakanyo ya kuli Jehova u hohela batu bao ba ba swanela ku yena. (Joani 6:65; Likezo 13:48) Nihakulicwalo, ha lu swaneli ku nyinyafaza buitomboli ni buikatazo bo bu sa kuyuki bwa batu ba ba ifanile ku ndongwama Mubuso. Ha n’a li wa lilimo ze 79, Muzwale Macmillan n’a ñozi kuli: “Ku zwa fo ne ni kalezi ku ituta ka za lisepiso ze sepisizwe bakuli ni batu ba ba shwa, sepo ya ka ya ze sinuzwi ki lushango lo lwa mwa Bibele ha i si ka fokola. Ka yona nako yeo ne ni ikatulezi ku ituta ze ñata ka za se i bulela Bibele ilikuli ni kone ku tusa ba bañwi ba ba swana ni na ba ba bata ku ziba ka za Mulimu ya M’ata Ote, Jehova, ni milelo ya hae ye minde kwa batu.”

7. Ki ze bonwi lifi ze li mutala luli wa tabo ni tukufalelo ya ba ba fumana niti ya Bibele?

7 Hape tukufalelo ye cwalo ya iponahaza mwahal’a batanga ba Jehova kacenu. Lu ngeñi mutala wa Daniela, wa kwa Vienna mwa Austria. U li: “Ku zwa kwa bwanana bwa ka, Mulimu u bile mulikan’a ka yo mutuna. Kamita ne ni bata ku ziba libizo la hae kabakala kuli ku na ‘Mulimu’ n’a si mutu. Kono ne ni na ni ku litela ku fitela ha ne ni kwanisize lilimo ze 17, Lipaki za Jehova ha ne ba tile fa munyako wa ka. Ne ba ni taluselize kaufela ze ne ni tokwa ku ziba ka za Mulimu. Mi kwa mafelelezo ne ni fumani niti, mi n’e li ye nde luli! Ne ni tabile hahulu kuli mane se ni kalisa ku kutaza ku mutu kaufela.” Kapili–pili mafulofulo a hae a ku atumela batu a tisa kuli ba n’a kena ni bona sikolo ba mu sheununange. Daniela u zwelapili kuli: “Kono ku na ne li inge kuli ne ni bona bupolofita bwa Bibele inge bu talelezwa, kakuli ne ni itutile kuli Jesu n’a bulezi kuli balateleli ba hae ba ka toiwa ni ku nyandiswa kabakala libizo la hae. Ne ni tabile ni ku makala hahulu.” Hamulaho fela wa fo, Daniela a neela bupilo bwa hae ku Jehova, a kolobezwa, mi a kala ku ndongwama sikonkwani sa sebelezo ya bulumiwa. Ha s’a nyezwi, Daniela, hamoho ni munn’a hae, Helmut, ba kalisa ku kutaza kwa batu ba kwa Africa, Machainizi, Mafilipino, ni Masame ba ba pila mwa Vienna. Bo Daniela ni Helmut cwale ki balumiwa kwa mboela-wiko wa Africa.

Ha Ba Liseli

8. Ki ifi nzila ye ñwi ye tusa hahulu yeo ba bañata ba bonisize ka yona lilato la bona ku Mulimu ni busepahali kwa Mubuso wa hae?

8 Kaniti, sebelezo ya bulumiwa ki ye ñwi ya linzila zeo batu ba Jehova kacenu ba bonisa ka yona lilato la bona ku Mulimu ni busepahali bwa bona kwa Mubuso wa hae. Sina mulekisi wa mwa nguli ya Jesu, ba ba kena ku yona sebelezo yeo ba itatela ku ya kwa libaka ze kwahule-hule kabakala Mubuso. Kono balumiwa bao ha ba yeli ku yo bata taba ye nde ya Mubuso; ba isa taba ye nde kwa batu ba ba pila mwa libaka ze kwahule-hule za lifasi, ku ba luta ni ku ba tusa ku ba balutiwa ba Jesu Kreste. (Mateu 28:19, 20) Mwa linaha ze ñata, ba tiyezi matata a ipitezi. Kono buiitiso bwa bona bu ba fumanisanga mipuzo ye miñata.

9, 10. Ki lifi ze bonwi ze nde ze ba ipumani ku zona balumiwa mwa libaka ze kwahule-hule cwalo, sina Central African Republic?

9 Lu ngeñi mutala wa Central African Republic, ili k’o ñohola palo ya ba ne ba fumanehile kwa Kupuzo ya lifu la Kreste ne li 16,184, ili palo ye b’ato mina ha 7 palo ya bahasanyi ba Mubuso mwa naha yeo. Bakeñisa kuli libaka ze ñata za naha yeo ha li na malaiti, hañata batu ba ezezanga misebezi ya bona ya ka zazi fande mwa miluti ya likota. Kacwalo ni balumiwa ni bona ba na ni ku eza musebezi wa bona ka nzila ye swana—ku zamaiseza lituto za  Bibele fande mwa muluti wa kota. Kwand’a kuli fande ku na liseli mi kwa bata hande, ku zamaiseza lituto fande ku na ni bunde bo buñwi. Batu ba kwateñi ba tabela hahulu Bibele, mi ku buhisana litaba za bulapeli ki nto ye atile. Hañata, bo lifitanzila ha ba lemuha ze ezahala ba tahanga fela ni ku to teeleza kwa tuto ni bona.

10 Kacwalo, mulumiwa yo muñwi ha n’a nze a zamaisa tuto ya Bibele fande, mutangana ya n’a pila mwa buse bwa likululu a taha ni ku to bulela kuli bakeñisa kuli ha si ka memiwa, mulumiwa u swanela ku ya ku bona ni ku yo ituta ni yena Bibele. Mi mulumiwa n’a tabezi ku yo ituta ni yena, mi mutangana yo u eza zwelopili ka bubebe. Mwa naha yeo, hañata mapokola ba yemisanga Lipaki mwa linzila, isi ka libaka la kuli ba bata ku ba isa kwa kuta kamba ku ba lifisa, kono kuli ba kupe limagazini ze nca za Tora ya ku Libelela ni Awake! kamba kuli ba itumele ku bona kwa taba ye ne ba tabisize hahulu.

11. Ku si na taba ni litiko, balumiwa ba ba sebelize nako ye telele ba ikutwa cwañi ka za sebelezo ya bona?

11 Buñata bwa ba ne ba kalile sebelezo ya bulumiwa lilimo ze 40 kamba 50 kwamulaho ba sa zwelapili ku sebeza ka busepahali mwa simu. Wo luli ki mutala o munde hahulu wa tumelo ni buitiiso ku luna kaufela! Mwahal’a lilimo ze 42 ze felile, bosinyalana ba bañwi ba sebelize hamoho sina balumiwa mwa linaha ze talu. Ba banna ba li: “Ne ku banga ni matata. Ka mutala, lu lwanile ni butuku bwa malaria ka lilimo ze 35. Nihakulicwalo, ni kamuta ha lu si ka inyazeza keto ya luna ya ku ba balumiwa.” Bo musal’a bona ba ekeza kuli: “Kamita ku bile ni ze ñata ze lu swanela ku itebuha. Bukombwa bwa mwa simu bwa tabisa luli, mi ku bunolo ku kalisa lituto za Bibele. Ha mu bona baituti ba taha kwa mikopano ni ku fita fa ku zibana ni ba bañwi, ku swana inge lubasi ha lu kopana hamoho ka liango ze nde ka nako ni nako.”

Ba “Talima Linto kaufela Kuli Ki Sinyehelo”

12. Buitebuho bwa niti kwa teko ye tuna ya Mubuso bu boniswa cwañi?

12 Mulekisi ya bata lipelela ha n’a fumani pelela ya teko ya tuna, “a ya, a lekisa za hae kamukana, mi a i leka.” (Mateu 13:46) Buitomboli bo bwa ku siya lika ze ne kana za bonahala ku ba za butokwa ki mukwa o ba zibahala ka ona batu ba ba itebuha luli butokwa bwa teko ye tuna ya Mubuso. Ka ku ba yo muñwi wa ba ne ba ka busa ni Kreste mwa kanya ya  Mubuso, muapositola Paulusi n’a ize: “Ni talima linto kaufela kuli ki sinyehelo, kabakala bufumu bo butuna ni ku fita bwa ku ziba Jesu Kreste Mulen’a ka, ye ni tobohile linto kamukana kabakala hae, mi ni li talima inge matakala, kuli ni fume Kreste.”—Mafilipi 3:8.

13. Mutu yo muñwi mwa Czech Republic n’a bonisize cwañi lilato la hae kwa Mubuso?

13 Ka ku swana, buñata bwa batu kacenu ba itatela ku eza licinceho ze tuna mwa bupilo bwa bona ilikuli ba kone ku amuhela limbuyoti za Mubuso. Ka mutala, mwa October 2003, muluti yo muhulu fa sikolo mwa Czech Republic wa lilimo ze 60 n’a fumani buka ye itusiswa kwa ku ituta Bibele, ya Zibo Ye Isa kwa Bupilo bo Bu Sa Feli. Hamulaho wa ku i bala, a pakisa ku bonana ni Lipaki za Jehova mwa silalanda sa habo kuli ba itute ni yena Bibele. A eza zwelopili ye nde ya kwa moya mi kapili-pili a kalisa ku fumanehanga kwa mikopano kaufela. Kono ku cwañi ka za milelo ya hae ya ku bata ku ba mubusisi wa tolopo mi hamulaho ni ku yema mwa liketisa za ku ba yo muñwi wa makwambuyu ba mwa ndu ya milao? A keta ku kena mwa siyano i sili—siyano ya bupilo, ka ku ba mushaeli wa Mubuso. N’a ize: “Ne ni kona ku siyela baituti ba ka lihatiso za Bibele ze ñata.” N’a bonisize buineelo bwa hae ku Jehova ka nweliso ya mwa mezi fa mukopano wa sikiliti mwa July 2004.

14. (a) Taba ye nde ya Mubuso i susumelize bolule-lule ku ezañi? (b) Ki lipuzo mañi ze tokwa nahanisiso za lukela ku ipuza yo muñwi ni yo muñwi wa ku luna?

14 Bolule-lule ba bañwi mwa lifasi kamukana ba amuhezi taba ye nde ya Mubuso ka nzila ye swana. Ba zwile mwa lifasi le li maswe, ba tubuzi mutu wa kale, ba siile balikani ba bona ba pili, mi ba siile lika ze ne ba ndongwami mwa lifasi. (Joani 15:19; Maefese 4:22-24; Jakobo 4:4; 1 Joani 2:15-17) Ki kabakalañi ha ba ezize zeo kaufela? Kakuli ba nga ka butuna limbuyoti za Mubuso wa Mulimu ku fita nto ifi kamba ifi ye mwa muinelo wo wa linto. Kana kona mo mu ikutwela ni mina ka za taba ye nde ya Mubuso? Kana i mi susumeza ku eza licinceho ze tokwahala ilikuli mupilelo wa mina, lika ze mu nga ku ba za butokwa, ni likonkwani za mina li lumelelane ni z’a tokwa Jehova? Ku eza cwalo ku ka mi tahiseza limbuyoti ze tuna cwale ni kwapili.

Kutulo I Fita fa Kaungu-ungu

15. Ki nto mañi ye ne polofitilwe kuli batu ba Jehova ne ba ka i eza mwa mazazi a maungulo?

15 Muñoli wa samu n’a ñozi kuli: “Sicaba sa hao si kopana si nze si lata, mwa lizazi la hao la ku puma ndwa.” Ba ba ifanile ba kopanyeleza ‘micaha ye swana sina puka ya malungasiku’ ni “mpi ye tuna” ya ‘bana ba basizana ba ba tumisa taba ye nde.’ (Samu 68:11; 110:3) Ki lika mañi ze zwile mwa tukufalelo ni buitomboli bwa batu ba Jehova—ili banna ni basali, banana ni ba bahulu—mwa mazazi a maungulo a?

16. Mu fe mutala o bonisa ka m’o batanga ba Jehova ba ezeza ka mo ba konela kaufela kuli ba tuse ba bañwi ku ituta za Mubuso?

16 Paina, kamba mushaeli wa Mubuso wa nako kaufela mwa India n’a iyakatitwe ka za mo ne ba ka tusezwa bosusu ba ba fitelela 2 milioni mwa naha yeo kuli ba itute za Mubuso. (Isaya 35:5) A ikatulela ku eza kosi ya ku  ituta puo ya liswanisezo za ka mazoho. Kwa sikolo seo n’a konile ku taluseza bosusu ba bañata za sepo ya Mubuso, mi likwata za tuto ya Bibele ne li tomilwe. Mwa lisunda li sikai fela, bosusu ba ba fitelela 12 ba kalisa ku fumanehanga kwa mikopano kwa Ndu ya Mubuso. Hamulaho, ha n’a li kwa mukiti wa linyalo, paina yo a katana mukulwani wa susu ya n’a zwa kwa Calcutta ya n’a na ni lipuzo ze ñata mi n’a nyolelwa hahulu ku ziba ze ñata ka za Jehova. Niteñi, ne ku na ni butata. Mukulwani yo n’a lukela ku kutela kwa Calcutta, ye eza likilomita ze 1,600 ku zwa fo, kuli a yo kalisa lituto za fa koleji, mi teñi k’o ne ku si na Lipaki ba ne ba ziba puo ya liswanisezo za ka mazoho. Hamulaho a ku lika ka t’ata, a kona bo ndat’ahe kuli ba mu lumeleze ku yo kenela kwa Bangalore ilikuli a kone ku yo zwelapili ku ituta Bibele. N’a ezize zwelopili ye nde ya kwa moya, mi hamulaho a silimo, a neela bupilo bwa hae ku Jehova. Mi cwale ni yena a kalisa ku ituta Bibele ni bosusu ba bañata, ku kopanyeleza cwalo ni mulikan’a hae wa kwa bwanana. Ofisi ya mutai mwa India cwale i eza litukiso za kuli mapaina ba itute puo ya liswanisezo za ka mazoho kuli ba kone ku tusa bosusu mwa sibaka seo sa simu.

17. Mu taluse sihulu ze mi susuelize mwa piho ya silimo sa sebelezo sa 2004 ye fa makepe 19-22.

17 Fa makepe 19 ku isa 22 a yona magazini ye, mu ka fumana piho ya mwa lifasi kamukana ya misebezi ya Lipaki za Jehova ya mwa silimo sa sebelezo sa 2004. Mu i nyakisise ka nakonyana, kuli mina beñi mu iponele bupaki bo bu bonisa kuli batu ba Jehova lifasi kamukana ba isa mamelelo ye tuna kwa ku ndongwama “pelela ya teko ye tuna” kacenu.

‘Mu Tundamene ku Bata Pili Mubuso’

18. Ki taba mañi ya n’a si ka bulela Jesu mwa nguli ya mulekisi ya bata lipelela, mi ki kabakalañi?

18 Ha lu kutela kwa nguli ya Jesu ya mulekisi ya bata lipelela, lu ka lemuha kuli Jesu n’a si ka bulela ni se si kana ka za mwa ka ipiliseza mulekisi ha s’a lekisize za n’a luwile kamukana. Kono ka ku talima muinelo wo, ba bañwi ba kana ba buza kuli: ‘Mulekisi n’a ka fumana cwañi lico, liapalo, ni makundamo ha ku bona cwale h’a sa na sa ka ipilisa ka sona? Yona pelela ye nde yeo ne i ka mu tusañi?’ Zeo ki lipuzo ze utwahala ka mubonelo wa butu. Mu hupule kuli Jesu n’a elelize balutiwa ba hae kuli: “Kono mu bate pili mubuso wa Mulimu ni Ku Luka kwa Hae, mi linto zeo kamukana mu ka li ekelezwa kwateñi.” (Mateu 6:31-33) Sisupo se situna mwa nguli yeo ne li sa ku bona butokwa bwa ku sebeleza Mulimu ka pilu kaufela ni ku tukufalelwa za Mubuso. Kana ku na ni se lu kona ku ituta mwa taba yeo?

19. Ki tuto mañi ya butokwa ye lu kona ku ituta mwa nguli ya Jesu ya pelela ya teko ye tuna?

19 Ku si na taba kuli kihona lu sa zo ituta ka za taba ye nde ye makaza kamba se ku fitile lilimo-limo ku zwa fo lu kalezi ku ndongwama Mubuso ni ku taluseza ba bañwi za limbuyoti ze u ka tisa, lu lukela ku zwelapili ku isa pilu ni mamelelo ya luna kwa Mubuso. Ze ki linako ze t’ata, kono lu na ni mabaka a tiile a lu kolwisa kuli lu ndongwami nto ya luli ye sa koni ku bapanyiwa ni nto ifi kamba ifi—sina pelela ya n’a fumana mulekisi. Ze ezahala mwa lifasi ni bupolofita bwa Bibele bo bu talelelizwe li lu kolwisa hande fo ku sweu kuli lu pila mwa nako ya “ku fela kwa lifasi.” (Mateu 24:3) Haike ni luna, ka ku swana ni mulekisi ya bata lipelela, lu bonise tukufalelo ya ka pilu kaufela kwa Mubuso wa Mulimu mi lu wabelelwe tohonolo ya ku shaela taba ye nde.—Samu 9:1, 2.

Kana Mwa Hupula?

• Ka lilimo-limo ki nto mañi ye tahisize kekezeho mwahal’a balapeli ba niti?

• Ba ba sebeza sina balumiwa ba bonisa moya o cwañi?

• Ki licinceho mañi ze ba ezize batu kabakala taba ye nde ya Mubuso?

• Ki tuto mañi ya butokwa ye lu kona ku ituta mwa nguli ya Jesu ya pelela ya teko ye tuna?

[Lipuzo za Tuto]

 [Chati fa likepe 19-22]

PUHO YA SILIMO SA SEBELEZO SA 2004 YA LIPAKI ZA JEHOVA MWA LIFASI KAMUKANA

 (Mu bone muputo o tiile)

[Siswaniso se si fa likepe 14]

“Niti . . . i hoha batu ba mifuta kamukana.”—A. H. Macmillan

 [Siswaniso se si fa likepe 15]

Bo Daniela ni Helmut ne ba kutalize kwa batu ba ne ba bulela lipuo za kwa linaha li sili ba ne ba pila mwa Vienna

[Maswaniso a fa likepe 16, 17]

Sina mulekisi ya bata lipelela, balumiwa kacenu ba bile ni limbuyoti ze ñata luli

[Siswaniso se si fa likepe 17]

“Sicaba sa hao si kopana si nze si lata”