Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Mwa Kona ku Cinca Bupilo bwa Mina bwa Kwapili?

Kana Mwa Kona ku Cinca Bupilo bwa Mina bwa Kwapili?

 Kana Mwa Kona ku Cinca Bupilo bwa Mina bwa Kwapili?

KANA bupilo bwa luna bwa kwapili bu tomilwe cimo? Kana lika ze lu eza mwa bupilo ha li koni ku ama bupilo bwa luna bwa kwapili?

Lu ngeni kuli kambe mutu u na ni m’ata a ku cinca ze ka ezahala kwapili. Fohe, kana ku na ni ya n’a ka kona ku tomelwa cimo musebezi o muñwi kamba situlo se siñwi? Mi Mulimu n’a ka kona cwañi ku peta tato ya hae ka za lifasi-mubu kambe kuli batu ne ba kona ku cinca bupilo bwa bona bwa kwapili? Bibele i fa likalabo ze kolwisa kwa lipuzo zeo.

Bupilo Bo Bu Tomezwi Cimo ni Tukuluho ya ku Iketela—Kana Za Lumelelana?

Mu nahane ka mwa n’a lu bupezi Jehova Mulimu. Bibele i li: “Mulimu a eza mutu ka siswaniso sa hae. . . . A ba eza ili munna ni musali.” (Genese 1:27) Bakeñisa kuli lu bupilwe ka siswaniso sa Mulimu, lwa kona ku bonahaza tulemeno twa hae, to tu cwale ka lilato, katulo ye lukile, butali, ni m’ata. Mulimu hape u lu file mpo ya tukuluho ya ku iketela za ku eza. Nto yeo i lu shutanisa ni libupiwa ze ñwi kaufela ze fa lifasi-mubu. Lwa kona ku iketela ku latelela kamba ku sa latelela litaelo za Mulimu za muzamao. Ki lona libaka mupolofita Mushe ha n’a bulezi kuli: “Kacenu ni biza lihalimu ni lifasi kuli li be lipaki ku mina, li pake kuli: Ni beile fapil’a hao bupilo ni lifu, ni beile mbuyoti ni sikuto. Hakulicwalo, iketele bupilo kuli u pile, wena ni baikulu ba hao. Iketele ku  lata [Muñ’a] Bupilo Mulimu wa hao, ku utwa linzwi la hae ni ku mu kumalela.”—Deuteronoma 30:19, 20.

Kono tukuluho ye lu filwe ya ku iketela haki tukuluho ya ku eza lika kaufela ze lu bata ku eza. Lu sa tamiwa ki milao ye zamaisa lika ya tomile Mulimu ye tahisa kuli lika z’a bupile li zwelepili ku tiya ni ku ba mwa kozo. Milao yeo ne i tomezwi ku lu tusa mi ku sa i latelela ku kona ku tahisa butata bo butuna. Mu nahane fela se ne si ka ezahala ha ne lu ka tula fa situwa sa ndu ye telele ka ku palelwa ku utwa mulao wa kuli se si ya mwahalimu kaufela si na ni ku wela fafasi!—Magalata 6:7.

Tukuluho ya ku iketela hape i lu beela likaniso ze li si na libupiwa ze ñwi ze si na tukuluho yeo. Muñoli Corliss Lamont u buza kuli: “Ne lu ka kona cwañi ku tama batu milatu ni ku ba fa likoto kabakala bufosi bwa bona, haiba lu lumela . . . kuli likatulo ni likezo za bona li tomezwi cimo?” Batili, ne lu si ke lwa eza cwalo. Lifolofolo ze si na munahano ha li koni ku fiwa mulatu wa lika ze li ezize, mi likompyuta ni zona ha li koni ku lengiwa mulatu wa ku eza lika ze li tomezwi ku eza. Kacwalo, tukuluho ya ku iketela i lu fa mushimbo o mutuna mi lu na ni ku ikalabela kabakala ze lu eza.

Luli neikaba kutokwa lilato ni ku luka kambe kuli, pili lu si ka pepwa kale, Jehova Mulimu n’a tomezi cimo bupilo bwa luna mi kihona a lu fa mulatu kabakala ze lu eza! Ha ezi cwalo kakuli “Mulimu u lilato” mi “musebezi wa hae u lukile.” (1 Joani 4:8; Deuteronoma 32:4) Bakeñisa kuli u lu file tukuluho ya ku iketela, n’a si ka ‘tomela cimo ku zwa kwa makalelo kuli ki bomañi ba ka pulusa mi ki bomañi ba ka yundisa,’ sina mo ba hupulela batu ba ba lumela cwalo. Bupilo bwa luna ha bu si ka tomelwa cimo kakuli lu na ni tukuluho ya ku iketela.

Bibele i bonisa fo ku sweu kuli liketo ze lu eza cwale li ka cinca bupilo bwa luna bwa kwapili. Ka mutala, Mulimu u kupa baezalibi ka t’ata, kuli: “A mu sikuluhe, mutu ni mutu mwa mikwa ya hae ye maswe, ni mwa bumaswe bwa mizamao ya mina, . . . mi fo, ha ni na ku mi tiseza kozi.” (Jeremia 25:5, 6) Kupo yeo neikaba ya mbango kambe kuli Mulimu n’a tomezi cimo bupilo bwa mañi ni mañi. Ku zwa f’o, Linzwi la Mulimu li li: “A mu bake, mi mu sikuluhe; kuli libi za mina li takulwe; mi ku tahe linako za ku katuluha, ze zwa ku Mulena.” (Likezo 3:19, 20)) Mulimu n’a ka kupelañi batu kuli ba bake ni ku sikuluha kambe kuli n’a ziba ni kale kuli batu ha ku na se ba kona  ku eza kuli ba cince muinelo wa bona wa kwapili?

Mañolo a bulela kuli ku na ni ba ba memilwe ki Mulimu ku yo ba malena hamoho ni Jesu Kreste kwa lihalimu. (Mateu 22:14; Luka 12:32) Kono Bibele i bulela kuli haiba ba sa itiisi ku isa kwa mafelelezo, ba ka amuhiwa tohonolo yeo. (Sinulo 2:10) Mulimu n’a ka ba memelañi haiba n’a atuzi kale kuli ha ba na ku ketiwa? Mu nahane hape manzwi a muapositola Paulusi kwa balumeli ka yena. N’a ñozi kuli: “Ha lu eza sibi ka bomu, bo lu se lu amuhezi zibo ya ku ziba niti, fo, ha ku sa na sitabelo se siñwi sa libi.” (Maheberu 10:26) Temuso ye cwalo neikaba ya mbango kambe kuli Mulimu n’a tomezi cimo ze n’e ka ezahala ku bona kwapili. Kono kana Mulimu ha si ka ketelela cimo batu ba bañwi kuli ba yo busa hamoho ni Jesu Kreste?

Kana Ba Ne Ba Ketezwi Cimo Ne Li Batu Kamba Sikwata sa Batu?

Muapositola Paulusi n’a ñozi kuli: “[Mulimu u] lu fuyauzi ka limbuyoti kaufela za Moya, kwa lihalimu ku Kreste; mw’a n’a lu ketezi ku yena pili, lifasi li si ka tomwa . . . Ka lilato la hae n’a lelile pili ku ikañulela luna ka Jesu Kreste, ka ku lata kwa hae.” (Maefese 1:3-5) Mulimu u ikañuleziñi, mi ki ifi taluso ya manzwi a kuli ku ketiwa ‘pili lifasi li si ka tomwa?’

Litimana zeo li bonisa kuli Mulimu u ketile ba bañwi kwa bana ba mutu wa pili Adama kuli ba yo busa ni Kreste kwa lihalimu. (Maroma 8:14-17, 28-30; Sinulo 5:9, 10) Kono taba ya kuli Jehova Mulimu n’a ba añulezi cimo lilimo ze likiti-kiti pili ba si ka pepwa kale kuli ba yo busa ni Kreste kwa lihalimu ha i lumelelani ni taba ya kuli batu ba filwe tukuluho ya ku iketela. Ba n’a añulezi cimo Mulimu haki batu ka buñwi kono ne li sikwata sa batu.

Ka mutala: Lu ngeni kuli muuso u bata ku toma kopano ye ñwi cwalo. U tomela cimo misebezi, m’ata ni butuna bwa kopano yeo. Ha se ku fitile nako, kopano yeo cwale ya kala ku sebeza, mi ba ba ku yona ba bulela kuli: “Lilimo-limo kwamulaho, muuso ne u tomezi cimo musebezi o ne lu ka eza. Cwale lwa kalisa ku eza musebezi o ne lu filwe.” Kana ne mu ka bulela kuli lilimo-limo kwamulaho k’o, muuso ne u ketezi cimo batu ba ne ba ka ba mwa kopano yeo? Kutokwa. Ka ku swana, Jehova n’a bulezi cimo kuli n’a ka toma kopano ye ipitezi ye ne ka felisa lika ze tisizwe ki sibi sa Adama. N’a tomezi cimo sikwata sa batu ba ne ba ka ba mwa kopano yeo—isiñi batu ka buñwi. Batu bao ne ba ka ketiwa hasamulaho, mi liketo za bona ne li ka tisa kuli ba ketiwe luli kamba ba si ke ba ketiwa.

Muapositola Paulusi n’a talusa lifasi lifi ha n’a ize: “[Mulimu] n’a lu ketezi ku yena pili, lifasi li si ka tomwa”? Lifasi la n’a talusa Paulusi f’o haki lifasi la n’a tomile Mulimu ha n’a bupile bo Adama ni Eva. Lifasi leo ne “li lukile hahulu”—ne li si na sibi ni bumaswe ni bo bu kana. (Genese 1:31) Ne li sa tokwi ku ‘liululwa’ kwa sibi.—Maefese 1:7.

Lifasi la n’a talusa Paulusi f’o ki lifasi le ne li bile teñi bo Adama ni Eva ha se ba kwenuhezi Mulimu mwa Edeni—ili lifasi le li fapahanela kwahule ni lifasi la pili la n’a lelile Mulimu. Lifasi leo ne li lifasi le ne li kalile ka bana ba bo Adama ni Eva. N’e li la batu ba ba ikauhanyize ku Mulimu ba ba mwa butanga bwa sibi ni ku bola. Ki lifasi la batu ba ne ba kona ku liululwa ka ku sa swana ni bo Adama ni Eva ba ne ba ezize sibi ka bomu.—Maroma 5:12; 8:18-21.

Jehova Mulimu n’a konile ku tatulula kapili-pili muinelo o no zuhile kabakala bukwenuheli bwa mwa Edeni. Ha n’a boni butokwa bwa teñi, a ikañulela cimo kopano ye ipitezi—ili Mubuso wa Mesiya o mwa mazoho a Jesu Kreste—wa n’a ka itusisa kwa ku liulula batu kwa sibi sa Adama. (Mateu 6:10) Mulimu n’a ezize cwalo ‘pili ku si ka tomwa kale lifasi’ la batu ba ba kona ku liululwa, f’o kikuli, pili bo Adama ni Eva ba bakwenuheli ba si ka pepa kale bana.

Batu hañata ba lelanga mwa ku ngela muhato kuli ba pete ze ba bata ku eza. Tuto ya kuli bupilo bu tomezwi cimo i tahiswa ki muhupulo wa kuli Mulimu u lukela ku ba ni mulelo o muñwi ka za pupo mi kacwalo lika  kaufela li tomezwi cimo. Roy Weatherford n’a ñozi kuli: “Bafilosofi ba bañata ba nga kuli ha ku konahali ku Mulimu ya M’ata Ote ku sa tomela cimo ka ku tala nto ni nto kaufela ye ka ezahala.” Kana Mulimu luli u tokwa ku tomela cimo nto ni nto kaufela ye ka ezahala?

Bakeñisa kuli u na ni m’ata a sa feli ni butali bo bu sa konwi ku bapiswa, Jehova wa kona ku tula butata bufi kamba bufi bo bu tahiswa ki libupiwa za hae ha li nze li itusisa tukuluho ya zona ya ku iketela. (Isaya 40:25, 26; Maroma 11:33) Wa kona ku eza cwalo kapili-pili, ku si na ku lela cimo za ku eza. Ka ku sa swana ni batu ba ba fokola ba ba na ni m’ata fela a makutelakaufi, Mulimu ya M’ata Ote yena ha tokwi ku tomela cimo nto ni nto kaufela ye ka ezahala ku mañi ni mañi ya pila fa lifasi-mubu. (Liproverbia 19:21) Mwa litoloko ze ñata za Bibele, kwa Maefese 3:11 ku bulezwi kuli Mulimu u na ni “mulelo wa kamita” ku fita ku bulela kuli u tomezi cimo lika.

Mo Mu Kona ku Cinceza Bupilo bwa Mina bwa Kwapili

Mulimu u na ni mulelo o muñwi ka za lifasi-mubu, mi mulelo wo u tomilwe kale. Sinulo 21:3, 4 i li: “Mu bone Tabernakele ya Mulimu, i inzi ni batu; u ka yaha ni bona, ba be macaba a hae; mi Mulimu u ka ba ni bona, Yena luli, ibe Mulimu wa bona; mi u ka takula miyoko kaufela kwa meto a bona; mi lifu ha li sa na ku ba teñi; nihaiba ku tahelwa ki maswabi ni ku lila, ni ku utwa butuku; kakuli za pili li felile.” Kiniti, lifasi le li ka ba paradaisi, sina ka mwa n’a lelezi Jehova kwa makalelo. (Genese 1:27, 28) Puzo ki ya kuli, Kana mu ka ba teñi? Ku itingile ku ze mu eza cwale. Jehova ha si ka tomela cimo ze ka ezahala ku mina.

Sitabelo se si liulula sa Mwan’a Mulimu, Jesu Kreste, si konisa mañi ni mañi ya na ni tumelo ku yena ku amuhela bupilo bo bu sa feli. (Joani 3:16, 17; Likezo 10:34, 35) Bibele i li: “Ya lumela ku Mwana u na ni bupilo bo bu sa feli; mi ya sa lumeli ku Mwana h’a na ku bona bupilo.” (Joani 3:36) Mwa kona ku iketela bupilo ka ku ituta mwa Bibele ka za Mulimu, Mwan’a hae, ni tato ya Hae ni ka ku mamela ze mu ituta. Mutu ya eza lika ka butali bwa niti bo bu ñozwi mwa Linzwi la Mulimu u sepiswa kuli “u ka pila mwa kozo, u ka iketa a sa sabi kozi.”—Liproverbia 1:20, 33.

[Maswaniso a fa likepe 5]

Ka ku fapahana ni lifolofolo, batu ba na ni ku ikalabela kabakala likezo za bona

[Manzwi a bañi ba siswaniso]

Mbande: Foto: Cortesía de GREFA