Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ba Ba Lutilwe ku Paka ka ku Tala

Ba Ba Lutilwe ku Paka ka ku Tala

 Ba Ba Lutilwe ku Paka ka ku Tala

“Mu ka ba lipaki za ka mwa Jerusalema, ni mwa naha kaufela ya Judea ni ya Samaria, ni ku isa kwa mafelelezo a lifasi.”—LIKEZO 1:8.

1, 2. Ki musebezi mañi wa n’a filwe Pitrosi, mi ki mañi ya n’a mu file ona?

“JESU wa Nazareta . . . u lu laezi ku bulelela sicaba, ni ku paka, kuli ki yena ya beilwe ki Mulimu ku ba Muatuli wa ba ba pila ni ba ba shwile.” (Likezo 10:38, 42) Ka ona manzwi ao, muapositola Pitrosi n’a taluselize Kornele ni lubasi lwa hae za musebezi wa n’a filwe wa ku ba mukutazi wa evangeli.

2 Jesu n’a file musebezi wo lili? Ku bonahala kuli, Pitrosi n’a nahana ka za n’a bulezi Jesu ya n’a zuhile kwa bafu pili a si ka kambamela kale kwa lihalimu. Ka nako yeo, Jesu n’a bulelezi balutiwa ba hae ba ba sepahala kuli: “Mu ka ba lipaki za ka mwa Jerusalema, ni mwa naha kaufela ya Judea ni ya Samaria, ni ku isa kwa mafelelezo a lifasi.” (Likezo 1:8) Kono pili nako yeo isi ka fita kale, Pitrosi n’a zibile kuli ka ku ba mulutiwa wa Jesu, n’a na ni ku bulelela ba bañwi za tumelo ya hae ku Jesu.

Ku Lutiwa ka Lilimo ze Talu

3. Ki makazo ifi ya n’a ezize Jesu, mi n’a memile bo Pitrosi ni Andreasi kuli ba ezeñi?

3 Likwelinyana hamulaho wa kolobezo ya hae ka 29 C.E., Jesu a kutaleza kwa Liwate la Galilea ko ne ba yambela  bo Pitrosi ni munyan’a hae Andreasi. Ne ba yambile busihu kaufela kono ne ba si ka sela se siñwi. Niteñi Jesu a ba bulelela kuli: ‘Mu ise mwa ngala, mi mu yumbe tunyandi, mu yambe.’ Ha ne ba ezize mwa n’a ba bulelezi Jesu, “ba sela libunda le lituna la litapi; mane kanyandi ka ba ka pazuha.” Ka ku bona makazo yeo, Pitrosi a swalwa ki luwewe, kono Jesu a mu wisa pilu ka ku mu bulelela kuli: “U si ke wa saba. Ku tuha cwale, u ka ba ya yamba batu.”—Luka 5:4-10.

4. (a) Jesu n’a bakanyize cwañi balutiwa ba hae kuli ba pake? (b) Bukombwa bwa balutiwa ba Jesu ne bu ka shutana cwañi ni bwa hae?

4 Pitrosi ni Andreasi—hamoho ni Jakobo ni Joani, bana ba Zebedea—ba pakisa ku siya lisepe za bona mi ba latelela Jesu. Ka lilimo ze bat’o ba ze talu, ne ba zamaile ni Jesu mwa misipili ya hae ya ku kutaza mi ne ba lutilwe ku ba bakutazi ba evangeli. (Mateu 10:7; Mareka 1:16, 18, 20, 38; Luka 4:43; 10:9) La Nisani 14, 33 C.E., ili kwa mafelelezo a nako yeo ya tuto, Jesu a ba bulelela kuli: “Ya lumela ku na, ni yena u ka eza misebezi ye ni eza; mane u ka eza ye mituna ku fita.” (Joani 14:12) Balutiwa ba Jesu ne ba ka paka ka ku tala sina Jesu kono bona ne ba ka eza ze ñata ni ku fita. Sina mo ne ba utwisiselize hamulahonyana, bona hamohocwalo ni balutiwa ba kwapili ne ba ka paka mwa “macaba kaufela,” konji ku yo fita ni “kwa mafelelezo a lifasi.”—Mateu 28:19, 20.

5. Lu kona ku tusiwa ka linzila lifi ki tuto yeo Jesu n’a lutile balateleli ba hae?

5 Lu pila mwa nako ya “ku fela kwa lifasi.” (Mateu 24:3) Ka ku fapahana ni balutiwa ba pili bao, ha lu koni ku zamaya hamoho ni Jesu ni ku mu bona ha kutaza kwa batu. Kono lwa kona ku tusiwa ki tuto ya n’a lutile ka ku bala mwa Bibele ka mwa n’a kutalezanga ni litaelo za n’a file balateleli ba hae. (Luka 10:1-11) Kono hape taba ye i ka nyakisisa nto ye ñwi ya butokwa hahulu yeo Jesu n’a bonisize balateleli ba hae—ya ku ba ni mubonelo o munde wa musebezi wa ku kutaza.

Ku Iyakatwa Batu

6, 7. Ki kalemeno kafi ka n’a na ni Jesu ka ne ka tisize kuli bukombwa bwa hae bu be bo bu buanyu, mi lu kona ku mu likanyisa cwañi mwa taba yeo?

6 Ki kabakalañi Jesu ha n’a pakile ka buanyu cwalo? Libaka le liñwi kikuli n’a isa hahulu pilu kwa batu mi n’a iyakatwa bona. Muñoli wa samu n’a bulezi cimo ka za Jesu kuli: “Ya fokozi, ni ya shebile, u ka ba utwela butuku.” (Samu 72:13) Kaniti n’a talelelize bona bupolofita bo. Bibele i bulela cwana ka za n’a ezize nako ye ñwi: “H’a bona undi wa nyangela, a ba utwela butuku, kakuli ne ba katezi, ba hasani, inge lingu ze si na mulisana.” (Mateu 9:36) Nihaiba baezalibi ba batuna ne ba lemuhile kuli n’a iyakatwa batu mi ne ba sutelezi ku yena.—Mateu 9:9-13; Luka 7:36-38; 19:1-10.

7 Ni luna kacenu lu ka ba ba ba buanyu haiba lu iyakatwa batu ka nzila ye swana. Pili lu si ka ya kale mwa bukombwa, neikaba hande ku kutumana hanyinyani ni ku nahana ka za m’o batu ba tokwela ku utwa lushango lo lu ba iseza. Mu nahane ka za matata e ba kana ba talimana ni ona a kona fela ku tatululwa ki Mubuso. Mu ikatulele ku ba ni mubonelo o munde ku mañi ni mañi ye mu bulela ku yena, bakeñisa kuli ha mu zibi ya ka amuhela hande lushango. Mwendi mutu ya tatama ye mu ka atumela n’a lapela kuli ku tahe mutu ya swana sina mina kuli a to mu tusa!

Ku Susuezwa ki Lilato

8. Ka ku likanyisa Jesu, ki nto mañi ye susueza balateleli ba hae ku kutaza taba ye nde?

8 Taba ye nde ya n’a shaezi Jesu ne li ya za ku petiwa kwa tato ya Jehova, ku keniswa kwa libizo la Hae, ni ku bubaniswa kwa bubusi bwa Hae—ili zona litaba ze tuna hahulu ze ba talimani ni zona batu. (Mateu 6:9, 10) Bakeñisa kuli n’a lata Ndatahe, Jesu n’a susumelizwe ku sepahala ku isa kwa mafelelezo ni ku paka ka ku tala za Mubuso, o ka tatulula zona litaba zeo. (Joani 14:31) Bakeñisa kuli balateleli ba Jesu kacenu ni bona ba susuezwa ki lilato le li cwalo, ba peta bukombwa ka tukufalelo. Muapositola Joani n’a ize: “Ku  lata Mulimu, kiha lu mamela litaelo za hae,” ili ze kopanyeleza ni taelo ya ku kutaza taba ye nde ni ku luta macaba.—1 Joani 5:3; Mateu 28:19, 20.

9, 10. Kwand’a lilato la ku lata Mulimu, ki lilato mañi le liñwi le li lu susumeza ku paka ka ku tala?

9 Jesu n’a bulelezi balateleli ba hae kuli: “Ha mu ni lata, mu ka mamela litaelo za ka. Ya utwa litaelo za ka, mi a li mamela, ki yena ya ni lata.” (Joani 14:15, 21) Kacwalo lilato la ku lata Jesu li swanela ku lu susumeza ku paka niti ni ku mamela lika ze ñwi za n’a laezi Jesu. Nako ye ñwi ha n’a bonahezi hamulaho wa zuho ya hae, Jesu n’a susuelize Pitrosi kuli: “Lisa lingunyana za ka. . . . Lisa lingu za ka. . . . Lisa lingu za ka.” Ki nto mañi ye ne ka susumeza Pitrosi ku lisa lingu za Jesu? Jesu n’a file kalabo ha n’a kuta-kutezi ku buza Pitrosi kuli: “Kana [wa] ni lata? . . . Kana wa ni lata? . . . Kana wa ni lata?” Ee, lilato la Pitrosi ku Jesu, ne li ka mu susumeza ku paka ka ku tala, ku fumana “lingunyana” za Jesu, mi hamulaho ni ku ba mulisana wa zona wa kwa moya.—Joani 21:15-17.

10 Kacenu, ha lu si ka twaelana hahulu ni Jesu sina mo ne ba twaelanezi ni Pitrosi. Kono lwa utwisisa hande za n’a lu ezelize Jesu. Lipilu za luna li susumezwa ki lilato le lituna le ne li mu susuelize ku ‘utwa lifu mwa sibaka sa batu kamukana.’ (Maheberu 2:9; Joani 15:13) Lu ikutwa sina mwa n’a ikutwezi Paulusi ha n’a ñozi kuli: “Lilato la Kreste li lu sweli . . . U shwezi batu kaufela kuli ba ba pila ba lisele ku ipilela, kono ba pilele ya ba shwezi.” (2 Makorinte 5:14, 15) Lu bonisa kuli lwa itebuha hahulu lilato la lu bonisize Jesu ni kuli lwa mu lata haiba lu tukufalelwa mwa musebezi wa ku paka ka ku tala. (1 Joani 2:3-5) Ha lu lukeli ni kamuta ku nga ka likesha musebezi wa ku kutaza, inge kuli lu nga mali a Jesu kuli ki nto fela.—Maheberu 10:29.

Mu Ise Mamelelo kwa Lika za Butokwa

11, 12. Jesu n’a teziñi mwa lifasi, mi n’a isize cwañi mamelelo ku ona musebezi wo?

11 Jesu ha n’a li fapil’a Ponse Pilato, n’a bulezi kuli: “Ki sona se ni pepezwi, ni se ni tezi mwa lifasi: kuli ni t’o paka niti.” (Joani 18:37) Jesu n’a si ka lumeleza nto ifi kamba ifi ku mu kelusa kuli a si ke a paka niti. Ku paka niti ne li yona tato ya Mulimu ya n’a mu tokwa ku eza.

12 Satani n’a likile Jesu ka za taba yeo. Hamulaho fela a kolobezo ya Jesu, Satani n’a mu file kolo ya ku ba mutu ya kutekeha hahulu mwa lifasi, n’a mu file “mibuso kamukana ya lifasi, ni kanya ya yona.” (Mateu 4:8, 9) Hamulaho wa fo, Majuda ba bata ku mu eza mulena. (Joani 6:15) Ba bañwi ba kana ba nahana ka za mo ne ba ka tusehela batu kambe Jesu n’a lumezi lika zeo, mwendi ka ku nahana kuli Jesu ha na ka ba mulena wa fa lifasi n’a ka ezeza batu lika ze ñata. Kono Jesu n’a hanile munahanelo o cwalo. N’a isize mamelelo kwa ku paka niti.

13, 14. (a) Ki lika mañi ze ne palezwi ku kelusa Jesu kuli a lisele musebezi wa hae wa butokwa? (b) Nihaike kuli Jesu n’a li mubotana kwa mubili, ki nto mañi ya n’a petile?

13 Hape Jesu n’a si ka keluswa ki ku ndongwama sifumu. Kabakaleo, n’a si ka pila bupilo bwa bumbombo. N’a si na nihaiba ndu mwa ku pila. Ka nako ye ñwi, n’a bulezi kuli: “Bo luwawa ba na ni misima, ni linyunywani za lihalimu li na ni liyaleto; kono Mwan’a mutu u tokwile f’a ka samela toho ya hae.” (Mateu 8:20) Jesu ha n’a shwile, ze ñozwi li bonisa kuli nto fela ya butokwa ya n’a luwile n’e li siapalo se ne ba lauzi masole ba Maroma. (Joani 19:23, 24) Kono kana Jesu n’a li mupalelwi? Kutokwa ni hanyinyani!

14 Jesu n’a petile lika ze tuna hahulu ku fita lituso lifi kamba lifi zeo baluwi ba batuna ba kana ba li ezeza batu. Paulusi n’a ize: “Mu ziba  sishemo sa Mulen’a luna Jesu Kreste, kuli niha n’a fumile, u ikezize mubotana kabakala mina, kuli mu fume ka bubotana bwa hae.” (2 Makorinte 8:9; Mafilipi 2:5-8) Nihaike n’a li mubotana kwa mubili, Jesu n’a kwalulezi batu ba ba ikokobeza nzila ya ku ikola bupilo bo bu sa feli inze ba li ba ba petehile. Lwa itebuha luli ku yena! Mi lwa nyakalala bakeñisa mupuzo wa n’a amuhezi kabakala kuli n’a isize mamelelo kwa ku eza tato ya Mulimu!—Samu 40:8; Likezo 2:32, 33, 36.

15. Ki nto mañi ya ku butokwa hahulu ku fita sifumu?

15 Kacenu, Bakreste ba ba lika ka t’ata ku likanyisa Jesu ni bona ba hana ku keluswa ki ku ndongwama sifumu. (1 Timotea 6:9, 10) B’a lumela kuli sifumu sa kona ku tisa kuli mutu a ce kobe ka mutwa, kono ba ziba kuli sifumu ha si koni ku ba tusa ku fumana bupilo bo bu sa feli bwa kwapili. Muta Mukreste a shwa, sifumu sa hae ha si sa na ku mu tusa sina siapalo sa Jesu mo ne si si ka mu tuseza ha n’a shwile. (Muekelesia 2:10, 11, 17-19; 7:12) Mukreste ha shwa, nto fela ya butokwa luli ya siyala ni yona ki silikani sa hae ni Jehova ni Jesu Kreste.—Mateu 6:19-21; Luka 16:9.

Mu Si Ke Mwa Zwafiswa ki Twaniso

16. Jesu n’a ezizeñi ha n’a lwaniswa?

16 Twaniso ne i si ka kelusa Jesu kuli a si ke a paka niti. N’a si ka zwafa niha n’a zibile kuli bukombwa bwa hae bwa fa lifasi ne bu ka mu tahiseza ku shwa lifu la sitabelo. Paulusi n’a bulezi ka za Jesu kuli: “Kabakala tabo y’a n’a beezwi kwapili, Jesu a itiisa kwa [kota ya linyando, NW], a sa tokomeli lishwau la [yona]; mane a y’o ina ku la bulyo la lubona lwa Mulimu.” (Maheberu 12:2) Mu lemuhe taba ye li Jesu n’a si ka ‘tokomela lishwau.’ N’a si ka bilaezwa ki za mo ne ba mu nahanela bahanyezi ba hae. N’a isize mamelelo kwa ku eza tato ya Mulimu.

17. Lu kona ku itutañi kwa buitiiso bwa Jesu?

17 Ka ku itusisa mutala wa buitiiso bwa Jesu, Paulusi n’a susuelize Bakreste kuli: “Mu lemuhe yena ya itiisize niha n’a hanyezwa cwalo ki baezalibi, kuli mu si ke mwa katala ni ku fela pilu.” (Maheberu 12:3) Ki niti, ku lwaniswa kamba ku toliswa ka zazi ni zazi kwa kona ku topwelisa. Ku zwelapili ku tiyela lipepezo za lifasi kwa kona ku katalisa, mwendi ili ku swabisa bahabo luna ba ba lu susuezanga ku eza ze twi ki ku kondisa mwa bupilo. Kono sina Jesu lu talimela ku Jehova kuli a lu tuse ha lu nze lu ikatulela ku eza pili za Mubuso mwa bupilo bwa luna.—Mateu 6:33; Maroma 15:13; 1 Makorinte 2:4.

18. Ki tuto ifi ye nde ye lu kona ku ituta kwa manzwi ao Jesu n’a bulelezi Pitrosi?

18 Jesu n’a bonisize kuli n’a hanile ku keluswa muta n’a kalisize ku taluseza balutiwa ba hae ka za lifu la hae le ne li atumela. Pitrosi n’a susuelize Jesu kuli a “ikutwele butuku” ni ku mu kupa kuli kambe ‘ze cwalo li si ke za mu  tahela.’ Jesu n’a hanile ku teeleza kwa nto ifi kamba ifi ye ne kana ya fokolisa katulo ya hae ya ku eza tato ya Jehova. A itemuna, mi a bulelela Pitrosi kuli: “Zwa ku na, Satani, u sitataliso ku na; kakuli ha u utwi za Mulimu, konji za batu fela.” (Mateu 16:21-23) Haike ni luna kamita lu ikatulele ku hana mihupulo ya batu. Kono haike kamita lu etelelwe ki mihupulo ya Mulimu.

Lituso Ze Ka Inelela

19. Nihaike kuli n’a li muezi wa limakazo, ki ifi ye n’e li kalulo ya butokwa hahulu ya bukombwa bwa Jesu?

19 Jesu n’a ezize limakazo ze ñata kuli a bonise kuli n’a li yena Mesiya. Mane n’a zusize ni bafu. Limakazo zeo ne li hohile batu, kono Jesu n’a si ka tela ku to eza fela musebezi wa ku tusa batu mwa lifasi. N’a tezi ku t’o paka niti. N’a ziba kuli lituso kaufela za kwa mubili za n’a ezeza batu n’e li ka ina nakonyana fela. Nihaiba batu ba n’a zusize kwa bafu ne ba ka shwa hape. Ki ka ku paka fela niti ha n’a ka kona ku tusa ba bañwi ku fumana bupilo bo bu sa feli.—Luka 18:28-30.

20, 21. Bakreste ba niti ba bonisa cwañi buitikaneleli ka za misebezi ye minde?

20 Kacenu, batu bañwi ba lika ku likanyisa misebezi ye minde ya Jesu ka ku yaha lipatela kamba ka ku eza misebezi ye miñwi cwalo ya ku tusa batu mwa linaha ze shebile. Fokuñwi ba sinyehelwanga hahulu kuli ba eze yona misebezi yeo, mi buiyakato bwa bona bo bu buniti bwa itebuhiwa; kono tuso ifi kamba ifi ye ba ka fa i ka ina fela nakonyana. Ki Mubuso fela o ka tisa kimululo ye inelela. Kacwalo, sina mwa n’a ezelize Jesu, Lipaki za Jehova ba isa hahulu mamelelo kwa ku paka niti ka za ona Mubuso wo.

21 Ki niti, Bakreste ba niti ba ezanga misebezi ye minde. Paulusi n’a ñozi kuli: “Ha lu sa na ni sibaka, lu eze batu kaufela hande, sihulu banabahabo luna ba balumeli.” (Magalata 6:10) Ka linako za ziyezi kamba yo muñwi ha li mwa butokwi, ha lu liyehangi ku ‘eza hande’ bo lu yahile ni bona kamba mizwale ba luna ba Sikreste. Kono lu isa mamelelo ye tuna kwa nto ye swanela hahulu—yona ya ku paka niti.

Mu Itute kwa Mutala wa Jesu

22. Ki kabakalañi Bakreste ha ba kutaza kwa batu ba ba yahile ni bona?

22 Paulusi n’a ñozi kuli: “Ku maiba ku inzi ku na, ha ni sa buleli Evangeli.” (1 Makorinte 9:16) N’a sa kutazi taba ye nde ka likesha kabakala kuli ku kutaza ne ku ka mu pilisa ni ku pilisa ba ne ba ka mu utwa. (1 Timotea 4:16) Ni luna kona mu lu ngela bukombwa bwa luna. Lu bata ku tusa bo lu yahile ni bona. Lu bata  ku bonisa lilato la luna ku Jehova. Lu bata ku bonisa lilato la luna ku Jesu ni buitebuho bwa luna kwa lilato la hae le lituna la lu bonisize. Ka lona libaka leo, lu kutaza taba ye nde mi kacwalo lu pila ‘isike ka litakazo za batu, kono ka se si latwa ki Mulimu.’—1 Pitrosi 4:1, 2.

23, 24. (a) Ki tuto mañi ye lu ituta kwa makazo ya litapi? (b) Ki bomañi kacenu ba ba paka ka ku tala?

23 Sina Jesu, ha lu keluhi mwa musebezi wa luna wa butokwa, ba bañwi niha ba lu sheununa kamba ha ba hana lushango lwa luna ka mabifi. Lu ituta tuto kwa makazo ya n’a ezize Jesu ha n’a bizize Pitrosi ni Andreasi kuli ba mu latelele. Ka mubulelelo wa swanisezo, lu ziba kuli haiba lu utwa Jesu, ni ku yumba tunyandi twa luna nihaiba mwa mezi mo ku sa bonahali ku ba ni siselo, musebezi wa luna wa ku yamba u kana wa tahisa siselo. Bayambi ba bañata ba Bakreste ba konile ku fumana siselo se sinde hamulaho wa lilimo-limo za ku yamba mwa mezi a n’a bonahala ku sa ba ni se siñwi. Ba bañwi ba konile ku tutela kwa libaka ko ku bonahala ku ba ni siselo mi ba konile ku yo fumana siselo se sinde kwateñi. Ku si na taba ni ze lu eza ha lu na ku lisela ku yumba tunyandi twa luna. Lwa ziba kuli Jesu ha si ka bulela kale kuli musebezi wa ku kutaza u kwazizwe mwa sibaka sifi kamba sifi sa mwa lifasi.—Mateu 24:14.

24 Kacenu Lipaki za Jehova ba ba fitelela 6 milioni ba patehile mwa linaha ze fitelela 230. Tora ya ku Libelela ya February 1, 2005 i ka bonisa piho ya misebezi ya bona ya mwa lifasi kamukana mwahal’a silimo sa sebelezo sa 2004. Piho yeo i ka bonisa limbuyoti ze tuna zeo Jehova a fuyauzi ka zona musebezi wa ku kutaza. Mwa nako ye siyezi ya muinelo wo wa linto, haike lu zwelepili ku utwa manzwi a Paulusi a susumeza a’ li: “Bulela Linzwi, u tiise.” (2 Timotea 4:2) Haike lu zwelepili ku paka ka ku tala ku fitela Jehova a bulela kuli musebezi u felile.

Ku kala unomwaha, Piho ya Silimo sa Sebelezo ya Lipaki za Jehova ya mwa Lifasi Kamukana ha i na ku banga mwa Tora ya ku Libelela ya January 1. Kono i ka hatiswanga mwa Tora ya February 1.

Kana Mwa Kona ku Alaba?

• Lu kona ku tusiwa cwañi ki tuto yeo Jesu n’a lutile balutiwa ba hae?

• Jesu n’a na ni mubonelo mañi ka za batu ba n’a kutaza ku bona?

• Ki nto mañi ye lu susumeza ku paka ka ku tala?

• Ki linzila lifi ze lu kona ku isa ka zona mamelelo kwa ku eza tato ya Mulimu sina mwa n’a ezelize Jesu?

[Lipuzo za Tuto]

[Siswaniso se si fa likepe 15]

Lu ka ba ba buanyu mwa bukombwa bwa luna haiba lu iyakatwa batu sina mwa n’a ezelize Jesu

[Siswaniso se si fa likepe 16]

Jesu sihulu za n’a tezi mwa lifasi ki ku to paka niti

[Siswaniso se si fa likepe 17]

Lipaki za Jehova ba isa hahulu mamelelo kwa ku paka ka ku tala