Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

 Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Puteho ya Sikreste i nga cwañi ku ca hahulu?

Linzwi la Mulimu li nyaza butahwa ni ku ca hahulu kuli ki mikwa ye sa swaneli batu ba ba sebeleza Mulimu. Kacwalo, puteho ya Sikreste i nga mutu ya ca hahulu ka mo i ngela sitakwa. Sitakwa kamba mutu ya ca hahulu ha ba swaneli ku ba mwa puteho ya Sikreste.

Liproverbia 23:20, 21 i bulela kuli: “U si ke wa twaelana ni sitakwa, ni ba ba funjela nama. Kakuli sitakwa, ni ba ba ca hahulu, ba ka ba babotana; mi ku lata buloko kwa bona ku ka ba tinisa likatana.” Kwa Deuteronoma 21:20, ka ku ya ka Bibele ya New World Translation, lu bala za mutu wa “toho t’ata ni muipanguli” ya n’a lukela ku bulaiwa ka ku ya ka Mulao wa Mushe. Ka ku ya ka timana yeo, mikwa ye mibeli ya mutu y’o wa muipanguli ya n’a si ka baka ne li “ku ca hahulu ni ku nwa hahulu.” Kaniti, mwa Isilaele wa kwaikale, ku ca hahulu ne ku ngiwa kuli ki kezo ye sa swaneli batu ba ba tabela ku sebeleza Mulimu.

Kono cwale, ku ca hahulu kiñi, mi Mañolo a Sigerike a Sikreste a talusañi fa taba ye? Mutu ya ca hahulu ki “mutu ya na ni mukwa wa mukwañuli wa ku ca hahulu ni ku nwa hahulu.” Kacwalo, ku ca hahulu ki mufuta o muñwi wa mukwañuli, mi Linzwi la Mulimu li lu  bulelela kuli ba mukwañuli ha ba na ku yola Mubuso wa Mulimu. (1 Makorinte 6:9, 10; Mafilipi 3:18, 19; 1 Pitrosi 4:3) Hape, Muapositola Paulusi ha n’a lemusize Bakreste ka za “misebezi ya nama,” n’a pundile “butahwa, ni ku ca maswe, ni ze ñwi ze cwalo.” (Magalata 5:19-21) Hañata ku ca maswe ku zamaelelanga ni butahwa. Mi hape, ku ca hahulu kaniti ku amilwe ni mwa pulelo ya Paulusi ye li “ni ze ñwi ze cwalo.” Sina mo ku belanga ku ba ba eza “misebezi ya nama” ye miñwi, Mukreste ya zibahala hahulu ka ku ca hahulu mi ili ya hana ka muñañatoho ku cinca mukwa wa hae wo, u lukela ku zwisiwa mwa puteho.—1 Makorinte 5:11, 13. *

Nihaike kuli Linzwi la Mulimu li nga kuli sitakwa ni mutu ya ca hahulu ba swana, ku bunolo hahulu ku ziba kuli mutu ki sitakwa kono ku t’ata hahulu ku ziba kuli mutu u ca hahulu. Butahwa bu bonahalanga ka bunolo hañata. Niteñi, ku atula kuli mutu u ca hahulu ku t’ata hahulu kakuli ha ku konwi ku zibwa fela ka ponahalo ya mutu. Kacwalo, maeluda ba mwa puteho ha ba talima litaba ze cwalo ze bilaeza, ba tokwa ku ba ni tokomelo ni temuho ye tuna.

Ka mutala, ku nuna hahulu ku kana kwa bonahalisa kuli mutu u ca hahulu, kono ha ku bangi cwalo kamita. Ku nuna ku kana ku tahisizwe ki makulanu. Mwendi hape mutu ka sipepo ki ya nunile. Lu si libali hape kuli ku nuna hahulu ki muinelo wa mubili, kono ku ca hahulu ki moya wa mutu. Ku nuna ki ku ba ni mafula a mañata mwa mubili kono ku ca hahulu ki ku ca maswe kamba ku ca ka ku tula tikanyo. Kacwalo, ku ca hahulu ha ku zibiwangi ka bukima bwa mutu kono ki ka mucelo wa hae. Mutu u kana a li wa mubili o likani kamba o musisani kono mwendi ki ya ca hahulu. Ku zwa f’o, bukima kamba sibupeho sa batu sa shutana ka ku ya ka libaka ko ba pila.

Ki lifi ze bonisa kuli mutu u ca hahulu? Mutu ya ca hahulu ha bangi ni buiswalo, u isindaelanga lico ku fitela a ikutwa ku fipelwa hahulu kamba ku kula. Ku sa ba ni buiswalo kwa hae ku bonisa kuli ha bilaeli ka za lishwau la kona ku tahisa ku Jehova ni kwa libubo le linde la batu ba Hae. (1 Makorinte 10:31) Kono mutu ya canga ka ku tula tikanyo ka siwela ha koni ku ngiwa kuli ki wa “micomibi.” (Maefese 5:5, NW) Nihakulicwalo ka ku ya ka manzwi a kwa Magalata 6:1, Mukreste ya cwalo u lukela ku tusiwa. Paulusi u li: “Banabahesu, mutu h’a swelwi a eza mulatu, mina ba ba na ni Moya, mu mu kutise ka moya o musa.”

Ki kabakalañi kelezo ya Bibele ya ku ambuka micomibi ha i li ya butokwa hahulu kacenu? Kakuli, ka ku ama sihulu kwa mazazi a luna, Jesu n’a lemusize kuli: “Mu tokomele kuli lipilu za mina li si ke za sinyiwa ki ku ca maswe, ni ku kolwa bucwala, ni ku bilaela za bupilo; mane lizazi leo li t’o mi tulukela mu si ka itukisa.” (Luka 21:34, 35) Ku sa ca maswe ki nzila ya butokwa ya ku tokolomoha ka yona mupilelo o kona ku lu fokolisa kwa moya.

Buitikaneleli ki kalemeno ka kande ka Sikreste. (1 Timotea 3:2, 11) Kacwalo, Jehova kaniti u ka tusa ba ba tukufalelwa ku latelela kelezo ya Bibele ye ama micelo ni minwelo ya ka ku itikanelela.—Maheberu 4:16.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 5 Mu bone “Lipuzo Ze Zwa kwa Babali” mwa The Watchtower ya May 1, 1986.