Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Batanga ba Jehova Ba Ba Tabile

Batanga ba Jehova Ba Ba Tabile

 Batanga ba Jehova Ba Ba Tabile

“Tabo ki ya ba ba lemuha butokwi bwa bona bwa kwa moya.”—MATEU 5:3 NW.

1. Tabo sakata ki nto mañi, mi i bonisañi?

TABO ki ya butokwa hahulu kwa batu ba Jehova. Walisamu Davida n’a ize: “Si filwe mbuyoti [kamba tabo, NW] sicaba seo [Muñ’a] Bupilo a li Mulimu wa sona.” (Samu 144:15) Tabo ki muinelo wa ku ikutwa ku ba ni buiketo. Tabo ye tuna hahulu ye yo fita ni kwa mutu wa mwahali—i taha ka ku lemuha kuli lu fuyozwi ki Jehova. (Liproverbia 10:22) Tabo yeo i bonisa kuli lu na ni silikani se si tiile ni Ndat’a luna wa kwa lihalimu ni kuli lu eza tato ya hae. (Samu 112:1; 119:1, 2) Mane, Jesu n’a bulezi mabaka a 9 a kona ku lu bisa ba ba tabile. Ku nyakisisa mabaka ao mwa taba ye ni ye tatama ku ka lu tusa ku lemuha ka mo lu kona ku bela ni tabo haiba lu sebeleza ka busepahali ‘Mulimu ya tabile,’ yena Jehova.—1 Timotea 1:11, NW.

Ku Lemuha Butokwi bwa Luna bwa kwa Moya

2. Jesu n’a bulezi lili ka za tabo, mi manzwi a hae a makalelo ne li afi?

2 Ka 31 C.E., Jesu n’a file ye ñwi ya lingambolo ze tumile hahulu. Ngambolo yeo i bizwa Ngambolo ya fa Lilundu kakuli Jesu n’a i fezi kwatuko ni lilundu le li kwa Liwate la Galilea. Buka ya Evangeli ya Mateu i li: “Jesu h’a bona buñata, a kambama fa lilundu; a ina, mi balutiwa ba hae ba sutelela ku yena. Cwale a atamisa mulomo, a ba luta, a li: “Tabo ki ya ba ba lemuha butokwi  bwa bona bwa kwa moya, kakuli mubuso wa kwa lihalimu ki wa bona.” * Manzwi a makalelo ao a Jesu h’a tolokiwa sina ka mwa n’a a bulelezi luli, a bala kuli: “Tabo ki ya ba ba ikutwa bubotana mwa moya,” kamba “Tabo ki ya bakupi ba moya.” (Mateu 5:1-3; Kingdom Interlinear; litaluso za kwatasi) Bibele ya Today’s English Version i bala kuli: “Tabo ki ya ba ba ziba kuli ki babotana kwa moya.”

3. Buikokobezo bu ekeza cwañi kwa tabo ya luna?

3 Mwa ngambolo ya hae ya fa lilundu, Jesu n’a bulezi kuli mutu u ba ya tabile hahulu haiba a lemuha kuli u na ni butokwi bwa kwa moya. Bakreste ba ba ikokobeza, ba ba lemuhile kuli ki baezalibi, ba kupa swalelo ku Jehova fa mutomo wa sitabelo sa Kreste se si liulula. (1 Joani 1:9) Kacwalo ba na ni mwangalwa ni tabo sakata. “U filwe mbuyoti mutu ya swalezwi ku fosa kwa hae, ya kwahelezwi libi za hae.”—Samu 32:1; 119:165.

4. (a) Lu kona ku bonisa cwañi kuli lu lemuhile butokwi bwa kwa moya bwa luna ni bwa ba bañwi? (b) Ki nto mañi ye ekeza kwa tabo ya luna ha lu lemuha butokwi bwa luna bwa kwa moya?

4 Ku lemuha butokwi bwa luna bwa kwa moya ku lu tusa ku bala Bibele ka zazi, ku ifepa ka lico za kwa moya ze suliwa “ka nako ye lukela” ki “mutanga ya sepahala, ya na ni kutwisiso,” ni ku fumanehanga kamita kwa mikopano ya Sikreste. (Mateu 24:45; Samu 1:1, 2; 119:111; Maheberu 10:25) Kabakala lilato la luna la ku lata ba bañwi, lwa ziba butokwi bwa bona bwa kwa moya mi kacwalo lu tukufalelwa ku kutaza ni ku luta taba ye nde ya Mubuso. (Mareka 13:10; Maroma 1:14-16) Ku taluseza ba bañwi litaba za niti ze mwa Bibele kwa lu tabisa. (Likezo 20:20, 35) Tabo ya luna hape ya hula ha lu nahana ka za sepo ya luna ya Mubuso ni ka za limbuyoti ze u ka tisa Mubuso wo. Bakreste ba ba tozizwe ba “mutapinyana” ba na ni sepo ya ku sa shwa mwa lihalimu ha ba ka busa mwa Mubuso wa Kreste. (Luka 12:32; 1 Makorinte 15:50, 54) “Lingu ze ñwi” ba na ni sepo ya ku pila ku ya ku ile mwa paradaisi fa lifasi mwa Mubuso wo.—Joani 10:16; Samu 37:11; Mateu 25:34, 46.

Balili Mo Ba Kona ku Bela ni Tabo

5. (a) Pulelo ya kuli “ba ba lila” i talusañi? (b) Balili bao ba omba-ombiwa cwañi?

5 Manzwi a Jesu a tatama a’ bonisa mwa ku bela ni tabo a bonahala inge a lwanisana. N’a ize: “Tabo ki ya ba ba lila, kakuli ba ka takulwa miyoko.” (Mateu 5:4) Mutu ya lila u kona cwañi ku ba ya tabile? Kuli lu utwisise taluso ya manzwi a Jesu, lu lukela ku ziba kuli u bulela za ku lila ko ku cwañi. Mulutiwa Jakobo u talusa kuli lu lukela ku lila bakeñisa ku sa petahala kwa luna. N’a ñozi kuli: “Mina baezalibi mu tapise mazoho a mina; ni mina ba lipilu ze peli, mu kenise lipilu za mina. Mu kalelwe mwa lipilu, mu lile, mu bokolole. Liseho za mina li fetuhe sililo; tabo ya mina i fetuhe maswabi. Mu ikokobeze fapil’a Mulimu, mi u ka mi hulisa.” (Jakobo 4:8-10) Ba ba swabile luli kabakala buezalibi bwa bona ba omba-ombiwa ha ba ituta kuli libi za bona za kona ku swalelwa haiba ba bonisa tumelo mwa sitabelo sa tiululo sa Kreste ni ku bonisa ku baka ko ku buniti ka ku eza tato ya Jehova. (Joani 3:16; 2 Makorinte 7:9, 10) Kacwalo ba kona ku ba ni silikani se sinde ni Jehova ni ku ba ni sepo ya ku pila ku ya ku ile inze ba mu  sebeleza ni ku mu lumbeka. Seo si ba tahiseza tabo ye tuna mwa lipilu za bona.—Maroma 4:7, 8.

6. Ba ba lila ba lila ka mukwa ufi, mi ba omba-ombiwa cwañi?

6 Manzwi a Jesu ao hape a ama ni kwa batu ba ba lila kabakala miinelo ye nyenyisa mwa lifasi. Jesu n’a talusize kuli bupolofita bwa kwa Isaya 61:1, 2 ne bu supa ku yena. Bu li: ‘Moya wa Mulena Muñ’a Bupilo u ku na; kakuli Muñ’a Bupilo u ni tozize kuli ni tiseze babotana litaba ze nde; u ni lumile ku tiisa ba ba lobehile lipilu, ni ku omba-omba ba ba lila kaufela.’ Musebezi wo hape u filwe kwa Bakreste ba ba tozizwe ba ba sa li fa lifasi, ba ba u eza ka ku swalisana hamoho ni “lingu ze ñwi.” Kaufela bona ba eza musebezi wa ku swaya ka swanisezo fa lipata za “batu kaufela ba ba tonga, ni ba ba lila, kabakala bumaswe kaufela bo bu eziwa mwa munzi [wa Jerusalema ya bukwenuheli, ye swaniseza Krestendomu].” (Ezekiele 9:4) Balili bao ba omba-ombiwa ka ‘evangeli ya mubuso.’ (Mateu 24:14) Ba tabile ku ituta kuli muinelo o maswe wa Satani u ka tuha u yoliwa ki lifasi la Jehova le linca la ku luka.

Tabo Ki Ya Baishuwi

7. Pulelo ya ku “ishuwa” ha i talusiñi?

7 Jesu n’a zwezipili mwa Ngambolo ya hae ya fa Lilundu ka ku bulela kuli: “Tabo ki  ya ba ba ishuwa, kakuli ba ka ca sanda sa lifasi.” (Mateu 5:5) Mutu ya na ni buishuwo fokuñwi u ngiwa ku ba mufokoli. Kono hakucwalo. Caziba yo muñwi wa litaba za mwa Bibele n’a talusize linzwi le li tolokilwe kuli ‘buishuwo,’ ka ku ñola kuli: “Mutu ya [ishuwa] sihulu-hulu ki mutu ya n’a ni buiswalo hahulu. Ku ishuwa ha ku talusi ku ba ni ndembwe, mañeke a fitelezi, kamba ku ikuzeza fela. Ku talusa ku ba ni m’ata a ku kona ku iswala.” Jesu n’a ipulezi kuli: “Ni na ni musa ni pilu ye bunolo.” (Mateu 11:29) Niteñi Jesu n’a yemezi ka bundume likuka ze lukile.—Mateu 21:12, 13; 23:13-33.

8. Buishuwo bu zamaelela hamoho ni nto mañi, mi lu tokwelañi kalemeno kao mwa ku pilisana ni ba bañwi?

8 Kacwalo, buishuwo bu zamaelela hamoho ni buiswalo. Mane muapositola Paulusi ha n’a bulezi za “muselo wa Moya,” n’a pundile buishuwo ni buiswalo ka ku tatamana. (Magalata 5:22, 23) Mutu u kona ku ba ni buishuwo ka tuso ya moya o kenile. Ki kalemeno ka Sikreste ka ka lu tusa ku utwana ni batu ba ba sa lumeli ni ba ba mwa puteho. Paulusi n’a ñozi kuli: “Mu apale maikuto a na ni makeke, ni musa, ni buikokobezo, ni bunolo, ni pilu-telele. Mu ezane hande, mi mutu h’a na ni s’a tongoka yo muñwi, mu swalelane.”—Makolose 3:12, 13.

9. (a) Ki kabakalañi buishuwo ha bu sa ami fela mo lu pilisanela ni ba bañwi? (b) Ba ba ishuwa ba “ca sanda sa lifasi” ka mukwa ufi?

9 Kono buishuwo ha bu ami fela mo lu pilisanela ni batu ba bañwi. Ka ku ipeya luli kwatas’a bubusi bwa Jehova, lu bonisa kuli lu ba ba ishuwa. Jesu Kreste ki yena ya lu tomezi mutala o munde wa buishuwo. Ha n’a li fa lifasi fa, n’a li ya ishuwa mi n’a ipeile ka ku tala kwa tato ya Ndat’ahe. (Joani 5:19, 30) Jesu ki yena wa pili ku ca sanda sa lifasi, kakuli ki yena Mubusi wa lona ya ketilwe. (Samu 2:6-8; Daniele 7:13, 14) U si ca hamoho ni b’a 144,000 ba ba ketilwe “mwahal’a batu” kuli ‘ba buse lifasi.’ (Maroma 8:17; Sinulo 5:9, 10; 14:1, 3, 4; Daniele 7:27) Kreste ni ba bañwi b’a ka busa hamoho ni yena ba ka etelela banna ni basali bolule-lule ba ba swana sina lingu, ba ba ka iponela ka tabo talelezo ya bupolofita bwa samu ye li: “Ba ba ishuwa ba ka luwa naha, ba ka ikola kozo ye tuna.”—Samu 37:11; Mateu 25:33, 34, 46.

Tabo Ki Ya Ba Ba Utwa Tala ya ku Luka

10. Ki ka nzila ifi ye ñwi yeo ba ba ‘utwa tala ni linyolwa la ku luka’ ba kuliswa ka yona?

10 Libaka le li tatama la ku ba ni tabo la n’a bulezi Jesu mwa ngambolo ya hae ya fa lilundu lani la kwa Galilea ki la kuli: “Tabo ki ya ba ba utwa tala ya Ku Luka, ni linyolwa la kona, kakuli ba ka kuliswa.” (Mateu 5:6) Jehova u tomezi Bakreste likuka za ku luka. Kacwalo, ba ba utwa tala ni linyolwa la ku luka ba utwa tala ni linyolwa la ku bata ketelelo ya Mulimu. Batu bao ba lemuhile kuli ki baezalibi mi ha ba si ka petahala mi kacwalo ba bata ku shemubiwa ki Jehova. Ba tabile hahulu ku ituta mwa Linzwi la Mulimu kuli haiba ba baka ni ku kupa swalelo fa mutomo wa sitabelo sa tiululo sa Kreste, ba kona ku amuhelwa ki Mulimu kuli ki batu ba ba lukile!—Likezo 2:38; 10:43; 13:38, 39; Maroma 5:19.

11, 12. (a) Bakreste ba ba tozizwe ba fita cwañi fa ku ba ba ba lukile? (b) Linyolwa la ku luka la lingu ze ñwi ba ba sebeza ni ba ba tozizwe li feliswa cwañi?

11 Jesu n’a bulezi kuli batu bao ba ka ba ni tabo, kakuli ba ka “kuliswa.” (Mateu 5:6) Bakreste ba ba tozizwe ba “ba ka busa” ni Kreste mwa lihalimu ba filwe “ku luka ko ku fa bupilo.” (Maroma 5:1, 9, 16-18) Jehova u ba añula sina bana ba kwa moya. Ba ka ca sanda ni Kreste, mi ba bizizwe ku yo ba  malena ni baprisita mwa Mubuso wa hae wa kwa lihalimu.—Joani 3:3; 1 Pitrosi 2:9.

12 Lingu ze ñwi ba ba sebeza hamoho ni ba ba ba tozizwe ha ba si ka fiwa kale ku luka ko ku fa bupilo. Kono Jehova u ba beile ba ba lukile ka nzila ye ñwi kabakala tumelo ya bona mwa mali a’ suluzwi a Kreste. (Jakobo 2:22-25; Sinulo 7:9, 10) Ba beilwe ba ba lukile sina balikani ba Jehova ba ba libelela ku punyuha “ñalelwa ye tuna.” (Sinulo 7:14) Linyolwa la bona la ku luka li ka fita fa ku feliswa hape muta ka ketelelo ya “mahalimu a manca,” ba ka ba mwa lifasi le linca ‘mo ku ka yaha ku luka.’—2 Pitrosi 3:13; Samu 37:29.

Tabo Ki Ya Ba Ba Sishemo

13, 14. Lu kona ku bonisa cwañi luli kuli lu na ni sishemo, mi lu ka fumana limbuyoti mañi?

13 Ka ku zwelapili mwa Ngambolo ya hae ya fa Lilundu, Jesu n’a ize: “Tabo ki ya ba ba na ni sishemo, kakuli ba ka shemubiwa.” (Mateu 5:7) Mwa kuta ya mulao, muatuli ya sishemo kamba ya mufelañeke ki muatuli ya sa fi sifosi koto kaufela sina ka m’o i boniselizwe mwa mulao. Kono mwa Bibele, manzwi a mwa puo mo ne i ñozwi Bibele pili, a tolokilwe kuli “sishemo” sihulu a ama kwa ku shemuba ba bañwi kamba kwa ku bonisa mufelañeke ku ba ba nyandile. Kacwalo, batu ba ba sishemo ki batu ba ba utwela ba bañwi butuku. Swanisezo ya Jesu ya Musamaria yo munde i bonisa mutala o munde wa mutu ya n’a “ezize ka sishemo” mutu yo muñwi ya n’a nyandile.—Luka 10:29-37.

14 Kuli lu be ni tabo ye zwa mwa ku ba ni sishemo, lu lukela ku tusa ka sishemo ba ba nyandile. (Magalata 6:10) Jesu n’a utwezi butuku batu ba n’a boni. “A ba utwela butuku, kakuli ne ba swana inge lingu ze si na mulisana; mi a kala ku ba luta litaba ze ñata.” (Mareka 6:34) Jesu n’a lemuhile kuli butokwi bo butuna bwa batu ki butokwi bwa kwa moya. Ni luna lwa kona ku bonisa kuli lu na ni mufelañeke ni sishemo ka ku taluseza ba bañwi nto ye ba tokwa hahulu—yona ‘evangeli ya mubuso.’ (Mateu 24:14) Hape lwa kona ku tusa Bakreste ka luna ba ba supezi, limbelwa, ni lindiala ni ku ‘tiisa ba lipilu ze shekesha.’ (1 Matesalonika 5:14; Liproverbia 12:25; Jakobo 1:27) Ku eza cwalo ku ka lu tahiseza tabo mi hape ku ka tahisa kuli Jehova a lu shemube.—Likezo 20:35; Jakobo 2:13.

Pilu ye Kenile ni ku Batiseza Batu Kozo

15. Lu kona cwañi ku ba ni pilu ye kenile ni ku batiseza batu kozo?

15 Jesu n’a bonisize libaka la bu 6 ni la bu 7 la ku ba ni tabo ka ku bulela kuli: “Tabo ki ya ba ba na ni pilu ye kenile, kakuli ba ka bona Mulimu. Tabo ki ya ba ba batiseza batu kozo, kakuli ba ka bizwa bana ba Mulimu.” (Mateu 5:8, 9) Pilu ye kenile haki ye kenile fela mwa muzamao kono hape ni kwa moya mi haki ye aluhani mwa ku sebeleza Jehova. (1 Makolonika 28:9; Samu 86:11) Ba ba batiseza batu kozo ba pila ka kozo ni mizwale ba bona ba Sikreste, mi ha ku konahala, ba pila ka kozo ni batu be ba yahile ni bona. (Maroma 12:17-21) Ba  ‘bata kozo, mi ba i tundamena.’—1 Pitrosi 3:11.

16, 17. (a) Ki kabakalañi ba ba tozizwe ha ba bizwa “bana ba Mulimu,” mi ba “bona Mulimu” ka mukwa ufi? (b) “Lingu ze ñwi” ba “bona Mulimu” ka nzila ifi? (c) Ki ka mukwa ufi mi ki lili f’o “lingu ze ñwi” ba ka ba “bana ba Mulimu” tenyene?

16 Ba ba batiseza batu kozo ili ba ba na ni pilu ye kenile ba sepisizwe kuli “ba ka bizwa bana ba Mulimu” mi “ba ka bona Mulimu.” Bakreste ba ba tozizwe ba pepilwe ka moya mi ba añuzwi ki Jehova sina “bana” ha ba sa li fa lifasi. (Maroma 8:14-17) Ha ba ka zusiwa ku yo ba ni Kreste kwa lihalimu, ba ka sebeleza fapil’a Jehova mi ba ka Mu bona luli.—1 Joani 3:1, 2; Sinulo 4:9-11.

17 “Lingu ze ñwi” ba ba batiseza batu kozo ba sebeleza Jehova ka ketelelo ya Mulisana yo Munde, Kreste Jesu, ya ka ba ‘Ndat’a bona wa kamita.’ (Joani 10:14, 16; Isaya 9:6) Ba ba ka sepahala mwa tiko ya mafelelezo hamulaho wa Puso ya Kreste ya Lilimo ze Sikiti ba ka añulwa sina bana ba Jehova ba fa lifasi-mubu mi ba ka ‘fiwa tukuluho ya kanya ya bana ba Mulimu.’ (Maroma 8:21; Sinulo 20:7, 9) Ha ba nze ba libelela nako yeo, ba biza Jehova kuli ki Ndat’a bona, kakuli ba ineezi ku yena, ka ku lemuha kuli ki yena Mubupi. (Isaya 64:8) Sina Jobo ni Mushe ba kwaikale, ba kona ku “bona Mulimu” ka meto a tumelo. (Jobo 42:5; Maheberu 11:27) Ka ‘meto a lipilu za bona’ ni ka zibo ye nepahezi ya Mulimu, ba bona tulemeno to tunde twa Jehova mi ba lika ka t’ata ku mu likanyisa ka ku eza tato ya hae.—Maefese 1:18; Maroma 1:19, 20; 3 Joani 11.

18. Ka ku ya ka mabaka a pili a 7 a ku ba ni tabo a n’a bulezi Jesu, ki bomañi ba ba tabile luli kacenu?

18 Lu boni kuli ba ba lemuhile butokwi bwa bona bwa kwa moya, ba ba lila, ba ba ishuwa, ba ba utwa tala ni linyolwa la ku luka, ba ba sishemo, ba ba na ni pilu ye kenile, ni ba ba batiseza batu kozo ba fumana tabo sakata ka ku sebeleza Jehova. Kono batu bao ba talimananga kamita ni twaniso, mane nihaiba nyandiso. Kana nto yeo i ba byangula tabo ya bona? Puzo yeo i ka alabiwa mwa tuto ye tatama.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 2 Linzwi la Sigerike le li itusisizwe kwa Mateu 5:3-11 ki ma·kaˈri·oi le li tolokilwe mwa Bibele ya Silozi kuli “mbuyoti” kono mwa Bibele ya New World Translation, linzwi leo li tolokilwe ka ku nepahala kuli “tabo.” Kacwalo mwa taba ye ni ye tatama, linzwi leo l’i ngilwe mwa Bibele ya New World Translation.

Lundululo

• Ki tabo ye cwañi ye ba ikola ba ba lemuhile butokwi bwa bona bwa kwa moya?

• Ba ba lila ba omba-ombiwa ka linzila lifi?

• Lu kona ku bonisa cwañi buishuwo?

• Ki kabakalañi ha lu swanela ku ba ni sishemo, pilu ye kenile, ni ba ba batiseza batu kozo?

[Lipuzo za Tuto]

[Siswaniso se si fa likepe 10]

“Tabo ki ya ba ba lemuha butokwi bwa bona bwa kwa moya”

[Maswaniso a fa likepe 10]

“Tabo ki ya ba ba sishemo”

[Siswaniso se si fa likepe 10]

“Tabo ki ya ba ba utwa tala ya ku Luka, ni linyolwa la kona”