Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

N’a Bulezi ka za Litumelo za Hae ku B’a Kena ni Bona Sikolo

N’a Bulezi ka za Litumelo za Hae ku B’a Kena ni Bona Sikolo

 N’a Bulezi ka za Litumelo za Hae ku B’a Kena ni Bona Sikolo

KANA mwa tabela ku tusa be mu kena ni bona mwa sitopa ku utwisisa hande litumelo za mina ze tomile fa Bibele? Magdalena, wa lilimo ze 18 ya kena kwa sikolo sa sekondari mwa Poland, ya li yo muñwi wa Lipaki za Jehova, hañata u bulelelanga b’a kena ni bona mwa sitopa ka za litumelo za hae. Kabakaleo, hañata u buziwanga lipuzo ze cwale ka za kuli, ‘Ku talusañi ku ba yo muñwi wa Lipaki za Jehova?’ ni kuli ‘Kana ha mu lumeli ku Jesu Kreste?’ N’a ka tusa cwañi b’a kena ni bona mwa sitopa? Magdalena a lapela ku Jehova kuli a mu etelele, mi a eza ka mwa n’a lapelezi.—Jakobo 1:5.

Zazi le liñwi, Magdalena a kupa bo muluti ba bañwi be ne ba sa hanyezi litumelo za hae kuli a bonise ba n’a kena ni bona mwa sitopa vidio ya Jehovah’s Witnesses—The Organization Behind the Name. * Bo muluti ba mu lumeleza ku eza cwalo. Magdalena cwale a bulelela ba n’a kena ni bona mwa sitopa kuli: “Ni eza litukiso za kuli mulikan’a ka a to ba ni puhisano ya mizuzu ye 90 ni kilasi. Tukiso yeo i kopanyeleza ku buhiswa kwa vidio ni ku buhisana ka za Lipaki za Jehova. Kana mwa itakaleza ku t’o fumaneha teñi?” Kaufela bona ba lumela. Magdalena ni Wojciech, mukutazi wa evangeli wa ka nako kaufela ya yeziseli, ba kala ku itukiseza puhisano yeo.

Mulelo ne li wa kuli ba kale ka ngambolo ya mizuzu ye 20 ye tomile fa broshuwa ya Lipaki za Jehova—Ki Batu Ba Ba Cwañi? Ba Lumelañi? * mi kutuha f’o, kihona ha ne ku ka ba ni puhisano ya lipuzo ni likalabo. Hamulaho vidio kihona ha ne i ka buhiswa mwa sifalana sa libuka sa sikolo. Muituti kaufela n’a ka fiwa mpo—ingilopu ye tuna mo ne ku inzi libroshuwa li sikai, buka ya Questions Young People Ask—Answers That Work, * hamoho cwalo ni matrakiti ni limagazini.

Fa lizazi la tukiso yeo, baputehi be ne ba li teñi ne ba kopanyeleza baituti ba 14, bo muluti, ni baituti ba bañwi ba bane be ne ba ipumani mwa sifalana sa libuka. Wojciech n’a kalile ka ku talusa kuli baloki ni bañoli ba puo ya kwa Poland ba bañwi ne ba itusisize libizo la Jehova mwa misebezi ya bona. Hape, n’a talusize kuli libizo la Mulimu ne li fumaneha mwa tutekisema twa kale twa Sikatolika. Ka ku talusa za musebezi o ba sweli ku peta Lipaki za Jehova ba mwa miteñi ye, n’a ba bonisize libroshuwa ze bonisa mitai ya mwa linaha ze fitana-fitana ni maswaniso a bonisa Mandu a Mikopano.

Kwa ba ni puhisano ye tabisa. Magdalena ni Wojciech ne ba itusisize Bibele kwa ku alaba lipuzo. Nto yeo ne i tabisize baputehi mi ne i ba kolwisize kuli Lipaki za Jehova ne ba sa kutazi fela mihupulo ya bona. Ki lifi lipuzo ze ñwi ze n’e buzizwe, mi ne li alabilwe cwañi?

Puzo: Mwa Bibele ku tezi lipulelo ni liswanisezo ze sa utwisisehi, ze kona ku taluswa mwa linzila ze siyana. Ku ka konahala cwañi ku pila ka ku lumelelana ni ze i bulela Bibele?

Kalabo: Ba bañwi ba nga kuli Bibele ya kona ku itusiswa kwa ku yemela mihupulo ifi kamba ifi ye mu bata. Kono mu nahane: Haiba mu bata ku ziba s’a n’a talusa muñoli ka z’a ñozi, kana ne ku si ke kwa ba hande ku mu buza? Ka  ku sa swana ni bañoli ba butu ba ba shwile, Jehova Mulimu, yena Muñoli wa Bibele, wa pila. (Maroma 1:20; 1 Makorinte 8:5, 6) Taba mo li fumaneha liñolo i kona ku fa taluso ye nepahezi. Hape, Bibele hañata i bulelanga ka za taba ye swana mwa libaka li sikai za yona, kacwalo, ku bapanya mañolo ao kwa kona ku tusa. Kah’o, lwa kona ku tuhelela Mulimu ku etelela mihupulo ya luna, mi ku ba inge kuli yena ka sibili n’a lu tatululela liñolo. Ka ku eza cwalo, lwa kona ku fita fa ku ziba ni ku pila ka ku ya ka tato ya hae ka mo i boniselizwe mwa Bibele, nji cwañi?

Puzo: Ki ifi shutano ye li teñi mwahal’a Bakreste ni Lipaki za Jehova?

Kalabo: Lu Bakreste! Kono ku fita ku ipala fela kuli ki Bakreste, Lipaki za Jehova ba lika ka t’ata ku pila ka ku ya ka ze ba lumela ni ka z’a ba luta Mulimu ili kuli ba kone ku tuseha. (Isaya 48:17, 18) Ka ku ba kuli lituto za bona kaufela li tomile fa Bibele, ba ziba kuli ba na ni niti.—Mateu 7:13, 14, 21-23.

Puzo: Ki kabakalañi ha mu atumelanga batu be mu sa zibi ni ku tundamena ku ambola ni bona? Kana ku eza cwalo haki ku hapeleza ba bañwi ku amuhela litumelo za mina?

Kalabo: Kana ku fosahalile haiba mutu yo muñwi a mi ambota ka likute mwa likululu mi a mi kupa ku fa maikuto a mina fa taba ye ñwi? (Jeremia 5:1; Zefania 2:2, 3) (Cwale Wojciech ni Magdalena ba bonisa mo ne ba buzelize bolifitanzila ka za haiba Mulimu n’a iyakatwa batu be ne ba tahezwi ki munda cwanoñu fa mwa Poland.) Ha se lu utwile maikuto a mutu, lu bonisanga ze i bulela Bibele. Haiba mutu h’a tabeli ku ambola, lu mu lakalezanga bunde mi lwa ikelanga. (Mateu 10:11-14) Kana ku eza cwalo ki ku hapeleza ba bañwi ku ambola? Kamba kana batu ha ba swaneli ku ambolisana ni kamuta?

Puzo: Ki kabakalañi ha mu sa ezangi mikiti ya lipumulo?

Kalabo: Luna lu mamelanga kezahalo i liñwi fela ye lu laezwi mwa Bibele kuli lu i hupulange—yona Kupuzo ya lifu la Jesu Kreste. (1 Makorinte 11:23-26) Haili ka za lipumulo ni ko li simuluha, mwa kona ku yo ipatela mwa lihatiso za encyclopedia ni mwa litaba ze ñwi ze sepeha. Ha mu ka eza cwalo, mu ka iponela hande libaka ha lu sa mamelangi likezahalo ze cwalo.—2 Makorinte 6:14-18.

Lipuzo ze ñwi ze ñata ne li buzizwe ni ku alabiwa. Puhisano yeo ya nga nako ye telele hahulu kuli mane tukiso ya ku buha vidio ne i na ni ku eziwa lizazi li sili.

Baituti ne ba ikutwile cwañi? Lu tuhelele Magdalena a lu taluseze: “Ne ni komokile ku bona kuli baituti ba bañwi ba ba ezanga ka butoto ni ku nenaula ba bañwi ne ba buzize lipuzo ze tuna. Nihaike ne ba ize ha ba lumeli ku Mulimu, mwa puhisano ne ba bonisize tumelo ya bona ku Mulimu!” Baputehi ne ba amuhezi limpo ka buitumelo—ne ku filwe libuka ze 35, libroshuwa ze 63, ni limagazini ze 34.

Musebezi w’o wa kwa sikolo ne u tahisize ze nde luli! Ne u si ka tusa fela ba n’a kena ni bona mwa sitopa Magdalena ku ziba ni ku utwisisa hande Lipaki za Jehova, kono hape ne ku tusize mikulwani ba bañata ku nahana ka za mulelo wa bupilo. Kana ne ku si ke kwa ba hande ku taluseza be mu kena ni bona mwa sitopa litumelo za mina?

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 3 Ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.

^ para. 4 Ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.

^ para. 4 Ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.

[Siswaniso se si fa likepe 31]

Magdalena ni Wojciech ha ne ba itukiseza puhisano