Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

 Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Tukiso ya silimo sa Jubile ye bulezwi kwa Livitike kauhanyo 25 i swaniseza nto mañi?

Mulao wa Mushe ne u bonisa kuli “mwaha wa bu 7, ki mwaha wa Sabata ya ku pumulisa mubu.” Ka za mwaha w’o, bana ba Isilaele ne ba laezwi kuli: “U si ke wa cala se siñwi mwa simu ya hao, u si ke wa kolela likota za veine za mwa simu ya hao ya veine. U si ke wa kutula lico za makoko, u si ke wa koyola sisansa kwa likota za hao za veine ze si ka kolelwa; ki mwaha wa ku pumulisa masimu.” (Livitike 25:4, 5) Kacwalo, mwaha ni mwaha wa bu 7 ne u ka ba mwaha wa Sabata ya ku pumulisa mubu. Mi mwaha ni mwaha wa bu 50, hamulaho wa mwaha wa Sabata wa bu 7 ne u ka ba Jubile. Ne ku ka ezahalañi mwa silimo seo?

Ka Mushe, Jehova n’a bulelezi Isilaele kuli: “Mu ka kenisa mwaha wa bu 50 cwalo, mi ba ba yahile mwa naha kamukana mu ka ba zibisa tukuluho; ki yona Jubile ya mina. Mutu ni mutu ku mina u ka kutelwa ki sanda sa hae, a kutele ku ba lusika lwa hae. Mwaha wo wa bu 50, ikaba Jubile ya mina; mu si ke mwa cala; mu si ke mwa kutula lico za nakumenene mwa masimu, mu si ke mwa koyola sisansa kwa likota za veine ze si ka kolelwa.” (Livitike 25:10, 11) Jubile f’o, ne i ka ba sina mwaha wa bubeli wa Sabata ya ku pumulisa masimu. Kono kwa bayahi, Jubile ne i tahisa tukuluho. Majuda kaufela be ne ba lekisizwe mwa butanga ne ba lukela ku lukululwa. Sanda sa mutu se ne si kana si lekisizwe ka ku hapelezwa ne si lukela ku kutiswa kwa lubasi lwa hae. Silimo sa Jubile ne si lukela ku ba nako ya ku kutisa lika ni ya tukuluho ku Isilaele wa kwaikale. Silimo seo si na ni swanisezo mañi kwa Bakreste?

Bukwenuheli bwa mutu wa pili, yena Adama,  bu kenyize batu mwa butanga bwa sibi. Tukiso ya Mulimu ya ku lukulula batu kwa butanga bwa sibi ki sitabelo sa tiululo sa Jesu Kreste. * (Mateu 20:28; Joani 3:16; 1 Joani 2:1, 2) Bakreste ba fumana lili tiululo kwa mulao wa sibi? Kwa Bakreste ba ba tozizwe, muapositola Paulusi n’a ize: “Mulao wa Moya wa bupilo o li teñi ku Jesu Kreste, u ni liuluzi kwa mulao wa sibi ni wa lifu.” (Maroma 8:2) Ba ba na ni sepo ya ku pila kwa lihalimu ba fumana tukuluho yeo ka nako ye ba toziwa ka moya o kenile. Nihaike kuli ki batu ba nama, ba ba si ka petahala, Mulimu u ba beya ba ba lukile ni ku ba añula sina bana ba hae ba kwa moya. (Maroma 3:24; 8:16, 17) Kwa sikwata sa ba ba tozizwe, Jubile ya Sikreste ne i kalile fa Pentekonta ya 33 C.E.

Ku cwañi he ku ba ba li “lingu ze ñwi,” ba ba na ni sepo ya ku pila ku ya ku ile fa lifasi-mubu? (Joani 10:16) Kwa lingu ze ñwi, Puso ya Kreste ya Lilimo ze Sikiti i ka tisa tukuluho. Ka nako ya Jubile yeo Ya Lilimo Ze Sikiti, Jesu u ka fitisa lituso za sitabelo sa hae sa tiululo kwa batu ba ba lumela mi u ka felisa sibi. (Sinulo 21:3, 4) Puso ya Kreste ya Lilimo ze Sikiti ha i ka y’o felanga, batu ba kabe ba fitile fa bupetehi mi ba kabe ba lukuluzwi kwa sibi ni kwa lifu ze ba hozize. (Maroma 8:21) Zeo ha se li petilwe, Jubile ya Sikreste kihona i ka fela.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 5 Mane, Jesu n’a lumilwe ku t’o “bulelela ba ba hapilwe kuli ba lukuluhile.” (Isaya 61:1-7; Luka 4:16-21) N’a shaezi tukuluho ya kwa moya.

[Siswaniso se si fa likepe 26]

Jubile ya Lilimo ze Sikiti—nako ya tukuluho ku ba ba li “lingu ze ñwi”