Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

 Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Paulusi u talusa bomañi ha itusisa pulelo ya “ba ba sa lumeli” kwa 2 Makorinte 6:14?

Kwa 2 Makorinte 6:14, lu bala kuli: “Mu si ke mwa lwala coko i liñwi ni ba ba sa lumeli.” Ha lu nyakisisa mo a bulelezwi manzwi ao, kwa iponahaza kuli Paulusi u talusa batu ba ba si lilama za puteho ya Sikreste. Kutwisiso yeo i swalisana ni litimana ze ñwi za Bibele ze bonisa mo Paulusi n’a itusiselize linzwi la “ya si ka lumela” kamba “ba ba sa lumeli.”

Ka mutala, Paulusi u kalimela hahulu Bakreste kabakala ku isana kwa kuta “fapil’a ba ba si ka lumela.” (1 Makorinte 6:6) Ba ba bulelwa f’o kuli ha ba si ka lumela ki baatuli ba mwa kuta ya kwa Korinte. Mwa liñolo la hae la bubeli, Paulusi u bonisa kuli Satani ‘u foufalize kutwisiso ya ba ba sa lumeli.’ Meto a ba ba sa lumeli bao a sililwe ki ‘kapai’ kuli mane ba palelwa ku bona taba ye nde. Ka ku ba kuli Paulusi n’a talusize kuli: “Nako ye ba ka sikuluhela ku Mulena, kapai ka ka zwiswa,” ba ba sa lumeli bao ha ba si ka nga muhato wa ku sebeleza Jehova.—2 Makorinte 3:16;4:4.

Ba bañwi ba ba sa lumeli ba abana mwa likezo ze maswe kamba ku lapela maswaniso. (2 Makorinte 6:15, 16) Nihakulicwalo, haki kaufel’a bona ba ba lwanisa batanga ba Jehova. Ba bañwi ba tabela niti. Ba bañata ku bona ba nyezi Bakreste mi ba tabela ku pila ni bona. (1 Makorinte 7:12-14; 10:27; 14:22-25; 1 Pitrosi 3:1, 2) Kono Paulusi kamita u itusisa linzwi la “ya si ka lumela” kwa batu bao, ka mo se ku taluselizwe, ba ba si lilama za puteho ya Sikreste, ili yeo lilama za yona “ba lumezi ku Mulena.”—Likezo 2:41; 5:14; 8:12, 13.

Sikuka se si fumaneha kwa 2 Makorinte 6:14 si fa ketelelo ye tusa kwa Bakreste mwa likalulo kaufela za bupilo mi se si bulezwi hañata ku ba se si fa kelezo ye butali kwa Bakreste ba ba bata wa ku nyalana ni yena. (Mateu 19:4-6) Mukreste ya ineezi, ya kolobelizwe ka butali ha bati sinyalana ni yena ya si mulumeli, kabakala kuli lipimo, milelo, ni litumelo za ba ba si balumeli li shutanela kwahule ni za Mukreste wa niti.

Kono ku cwañi ka za batu ba ba ituta Bibele ili ba ba swalisana ni puteho ya Sikreste? Ku cwañi ka za bahasanyi ba ba si ka kolobezwa? Kana ba kona ku ngiwa sina ba ba sa lumeli? Batili. Batu ba ba amuhezi niti ye ama taba ye nde mi ba eza zwelopili ye libisa kwa kolobezo ha ba swaneli ku ngiwa sina ba ba sa lumeli. (Maroma 10:10; 2 Makorinte 4:13) A si ka kolobezwa kale, Kornele na bulezwi ku ba “mutu wa milapelo, ya saba Mulimu.”—Likezo 10:2.

Kacwalo he, kana ne ku ka ba ko ku butali kuli Mukreste ya kolobelizwe a kene mwa libato ni mutu ya s’a li muhasanyi ya si ka kolobezwa, hailif’o ka mo ku inezi luli, kelezo ya Paulusi kwa 2 Makorinte 6:14 ha i ami muinelo w’o? Ne ku si ke kwa ba ko ku butali. Kabakalañi? Kabakala kelezo ya Paulusi ye ne filwe ka za limbelwa ba Sikreste. Paulusi na ize: ‘Musali u lukuluzwi, u ka nyalwa ki ye a lata; fela ibe ku Mulena.’ (1 Makorinte 7:39) Ka ku ya ka kelezo yeo, Bakreste ba ba ineezi ba susuezwa ku bata bo sinyalana ni bona ba ba li ‘fela ku Mulena.’

Pulelo ye li “fela ibe ku Mulena” ni ye swana ni yona ye li “ku Kreste” i talusañi?  Paulusi u bulela ka za batu be ne ba li “ku Kreste” kamba ku “Mulena” kwa Maroma 16:8-10 ni kwa Makolose 4:7. Ha mu ka bala litimana zeo, mu ka fumana kuli batu ba ba cwalo ki ‘batusi mwa musebezi,’ ‘ba ba lumelezwi,’ ‘bana ba hesu ba ba latwa,’ ‘batanga ba ba sepahala,’ ni ‘likombwa sina luna.’

Mutu u banga lili “sikombwa sa Mulena”? Seo si ezahalanga muta mutu ka ku itatela a eza s’a tokwa ku eza mutanga ni ku itoboha. Jesu u talusa kuli: “Mutu h’a lata ku ni latelela, u na ni ku itoboha, a lwale [kota ya hae ya linyando, NW], mi a ni siyale mwamulaho.” (Mateu 16:24) Mutu u kala ku latelela Kreste ni ku ipeya ka ku tala kwa tato ya Mulimu ha ineela ku Mulimu. Ku tuha f’o, u ifana ku kolobezwa ni ku ba sikombwa ya sumekezwi ili ya na ni mayemo a amuheleha fapil’a Jehova Mulimu. * Kacwalo, ku nyalela ‘ku Mulena’ ku talusa ku nyala mutu ya s’a bonisize luli kuli ki mulumeli ya ineezi, ya li “mutanga wa Mulimu ni wa Mulena Jesu Kreste.”—Jakobo 1:1.

Mutu ya ituta Bibele ni Lipaki za Jehova, ya eza zwelopili ye nde ya kwa moya u eza hande. Nihakulicwalo, h’a si ka ineela kale ku Jehova ni ku itama kuli u ka mu sebeleza ka buitomboli. U sa eza licinceho ze tokwahala. U tokwa ku eza licinceho ze tuna ze amiwa mwa ku ba Mukreste ya ineezi, ya kolobelizwe pili a si ka nahana kale za ku nga muhato o muñwi o mutuna, o cwale ka wa ku kena mwa linyalo.

Kana ne ku ka ba hande kuli Mukreste a kene mwa libato ni mutu ya bonahala ku eza zwelopili ye nde mwa tuto ya hae ya Bibele—mwendi ili ka mulelo wa ku libelela kuli a kolobezwe kihona ba ka nyalana? Batili. Milelo ya muituti wa Bibele i kana ya filikanywa haiba a lemuha kuli Mukreste ya ineezi u bata ku mu nyala kono h’a na ku eza cwalo konji h’a ka kolobezwa.

Hañata, mutu u banga muhasanyi ya si ka kolobezwa ka nakonyana fela, ku fitela a kolobezwa. Kacwalo, kelezo ya ku nyalela fela ku Mulena haki ye t’ata. Kono, ku cwañi haiba mutu s’a li yo muhulu ya kona ku kena mwa manyalo, u hulezi mwa lubasi lwa Sikreste, u swalisani ni puteho ka nako ye telele, mi ki muhasanyi ya si ka kolobezwa? Haiba ku cwalo, ki sika mañi se si mu palelisizwe ku neela bupilo bwa hae ku Jehova? Ki kabakalañi ha sa zina-zina? Kikuli w’a kakanya? Niha s’a ngiwi ku ba ya sa lumeli, ha koni ku bulelwa kuli u “ku Mulena.”

Kelezo ya Paulusi ye ama manyalo i filwe kuli i lu tuse. (Isaya 48:17) Haiba batu ba babeli ba ba tuha ba nyalana sibeli sa bona ba ineezi ku Jehova, buitamo bo bu mwahal’a bona ka za linyalo bu ba ni mutomo wa kwa moya o tiile. Ba ba ni likuka ni milelo ye swana. Mi seo si tusa linyalo la bona ku ba le li tabisa. Hape ku ‘nyalela ku Mulena’ ku bonisa busepahali ku Jehova mi seo si tahisa limbuyoti ze sa feli, kakuli “ku ya sepahala, [Jehova] u iponahalisa ku sepahala.”—Samu 18:25.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 10 Kwa Bakreste ba ba tozizwe ili bao Paulusi n’a ñolela lwa pili, ku ba “sikombwa sa Mulena” ne ku kopanyeleza ni ku toziwa sina bana ba Mulimu ni banyani ba Kreste.

[Siswaniso se si fa likepe 31]

“Ku ya sepahala [Jehova] u iponahalisa ku sepahala”