Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Mulimu Ki Yena Ya Tahisa Matata a Luna?

Kana Mulimu Ki Yena Ya Tahisa Matata a Luna?

 Kana Mulimu Ki Yena Ya Tahisa Matata a Luna?

MWAN’A Marion ya hulile wa musali ha na bile ni kolofalo ye tuna ya kwa booko, Marion na ezize m’o buñata bwa luna ne lu ka ezeza. * N’a lapezi ku Mulimu kuli a mu tuse. Marion u li: “Ha ni hupuli kuli ku na ni nako ye ñwi ye ne ni ikutwile ku ziyeleha hahulu ni buinosi cwalo.” Hasamulaho, butuku bwa mwan’a hae bwa ekezeha hahulu, mi Marion a kala ku kakanya Mulimu. A ipuza kuli: “Ki kabakalañi ha ku ezahala cwana?” Na sa utwisisi kuli Mulimu ya na ni lilato ni tokomelo na ka mu yubeka.

Za na ipumani ku zona Marion za ezahalanga. Batu ba bañata mwa lifasi kaufela se ba ikutwile ku yubekwa ki Mulimu ha ba li mwa butokwi. Hamulaho wa ku bulaiwa kwa muikulyae wa mushimani, Lisa u li: “Ni sa katazwa ki ‘lipuzo za kuli ki kabakalañi MULIMU ha tuhelela lika ze maswe ku ezahala.’ Tumelo ya ka ku Mulimu ha i si ka felelela, kono luli i cincize.” Ka ku swana, hamulaho wa kozi ye n’e tahezi mbututu wa hae wa mushimani, musali yo muñwi na ize: “Mulimu n’a si ka ni omba-omba ku ze n’e ezahezi. Ha si ka ni bonisa kuli wa ni tokomela kamba ku ni bonisa mufelañeke.” A ekeza a li: “Ha ni na ku swalela Mulimu ni kamuta.”

Ba bañwi ba nyemelanga Mulimu ha ba bona muinelo wa lifasi. Ba bona linaha ze eshuzwi ki bunjebwe ni lukupwe, babalehi ba ndwa ba ba si na sepo, ni palo ye sa zibwi ya banana ba ba li lindiala kabakala AIDS, ni bolule-lule ba batu ba ba nyandiswa ki matuku a mañwi. Likozi zeo ni ze ñwi ze swana ha li ezahala, ba bañata ba nyazanga Mulimu kabakala kuli ku bonahala inge kuli ha na taba.

Kono niti kikuli, Mulimu haki yena ya tahisa matata a unjami batu. Mane, ku na ni mabaka a tiile a kolwisa kuli Mulimu onafa u ka felisa bumaswe bo bu tahisizwe kwa batu. Lu mi mema ku bala taba ye tatama mi mu ka bona kuli luli Mulimu wa iyakatwa luna.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 2 Mabizo a cincizwe.