Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Liberia–Ku Yanduluka kwa Mubuso ku Si Na Taba ni Ndwa

Liberia–Ku Yanduluka kwa Mubuso ku Si Na Taba ni Ndwa

 Liberia–Ku Yanduluka kwa Mubuso ku Si Na Taba ni Ndwa

NDWA ya mukowa i lwanilwe mwa Liberia ka lilimo ze fitelela ze lishumi. Ha lu to fita fahal’a silimo sa 2003, bakwenuheli ba muuso ne se ba taselize muleneñi o mutuna, wa Monrovia. Buñata bwa Lipaki za Jehova ne ba balehile fa mandu a bona, fokuñwi hañata-ñata. Hañata libyana ne li uzwiwanga.

Ka bumai, ndwa ha ne i kolota mwa muleneñi o mutuna, batu ba likiti-kiti ne ba bulailwe. Mwahal’a bona ne ku na ni Lipaki ba babeli, muzwale a li muñwi ni kaizeli a li muñwi. Mizwale ba bañwi ne ba tiyezi cwañi butata b’o, mi ne ku ezizweñi kuli ba tusiwe?

Ku Tusa Ba Ba mwa Butokwi

Mwa nako yeo ye ne kolota ndwa, ofisi ya mutai ya Lipaki za Jehova mwa Liberia ne i lukisize lituso za ku fa ku ba ba mwa butokwi. Ne i file lico, libyana, ni milyani. Ka nako yeo bafetuheli ba muuso ha ne ba hapile likamba le lituna, lico ne li taezi. Mutai n’o bonezi cimo butata b’o mi n’o bulukile lico za Lipaki ba 2,000 ba ne ba balehezi mwa Mandu a Mubuso a’ mwa muleneñi wo kaufela. Mizwale ne ba hola lico ze likani ilikuli li si ke za fela ku fitela fo ne li ka kwalulelwa hape likamba. Mitai ya mwa linaha za Belgium ni Sierra Leone ne i lumezi milyani ka fulai, mi mitai ya Britain ni France ya lumela liapalo.

Ku si na taba ni muinelo o t’ata, mizwale ba luna ne ba zwezipili ku tiya ni ku ba ba ba tabile. Ba bañata ne ba bulela sina mwa n’a bulelezi yo muñwi ya n’a balehile fa ndu ya hae halalu. N’a ize: “Ye ki yona miinelo ye lu kutaza za teñi; lu pila mwa mazazi a maungulelo.”

Ku Amuhela Taba Ye Nde

Ku si na taba ni ndwa ye mwa naha yeo, Lipaki ba zwelapili ku fumana ze nde mwa simu. Ne ku na ni palo ye tuna ka ku fitisisa ya bahasanyi ba Mubuso ba 3,879 mwa January 2003, mi mwa February ne ba zamaisize lituto za Bibele za fa mandu ze 15,227.

Batu ba amuhela taba ye nde ka bubebe. Mutala ki munzi o kwa kalulo ya mboela-upa wa naha yeo. Puteho n’e lukisize kuli i ezeze Kupuzo ya lifu la Kreste mwa munzi o mutuna wa Bewahn, o li kwa sibaka se si zamaiwa lihora ze 5 ku zwa fa sibaka se ne ba kopanelanga kamita. Pili mizwale ba si ka ya kale kwa munzi wo ku yo memela batu kwa Kupuzo, ba fitisa kapampili ka ku mema yo muhulu wa munzi wa Bewahn. Ha n’a ka amuhezi, a nga Bibele ya hae, a ya ku ba mwa munzi, mi a bala liñolo le ne li ñozwi fa pampili yeo, ili ku ba susueza kuli ba ye kwa Kupuzo. Kacwalo bahasanyi ha ba to fita, ba fumana kuli musebezi wa bona ne se u ezizwe! Yo muhulu wa munzi y’o, ni bana ba hae ni basali ba hae ba babeli, ba taha kwa Kupuzo. Batu kaufela ba ne ba fumanehile teñi ne li ba 27. Haisali ku zwiwa f’o, yo muhulu wa munzi y’o u tuhezi ku yanga  kwa keleke ya Methodist, u kalisize ku ituta ni Lipaki, mi u ba file sibaka sa ku yaha fateñi Ndu ya Mubuso.

Ku Cinca Pilu

Mupilelo wa mizwale ba luna ni ona u konile ku cinca ba ne ba li balwanisi ba niti. Ha lu nyakisiseni taba ya munna ya bizwa Opoku. N’a fumanwi mwa sebelezo ya mwa simu ki paina ya ipitezi mi a mu fa magazini ya Tora ya ku Libelela. Opoku n’a tabezi taba ye ne li mwa magazini yeo kono n’a si na mali. Paina ha sa bulezi kuli ha ku na teko ye tomilwe, a siyela munna y’o magazini mi a mu taluseza kuli u ka kutela ku yena hape. Ha kutela kwateñi hape, Opoku a buza paina kuli: “Kana mwa ni ziba? Ba bañata ku mina mwa tolopo ya Harper ba ni ziba. Ne ni tuhelisanga bana ba mina sikolo!” Cwale a talusa kuli ne li yo muhulu wa sikolo se si pahami mwa tolopo yeo mi n’a nyandisize bana ba Lipaki za Jehova bakeñisa ku sa caela ndembela silutu.

Kono mitala ye milalu ya lilato la Sikreste ye bonisizwe ki Lipaki za Jehova ne i susuelize Opoku ku cinca pilu ya hae. Pili, n’a boni Lipaki ha ba babalela muzwale ya n’a kula hahulu. Mane ne ba lukisize kuli a yo alafelwa mwa naha isili ye ne li mabapa. Opoku n’a nahana kuli muzwale ya n’a kula y’o n’a li “yo muhulu” wa Lipaki kono a lemuha kuli ne li Paki fela. Sa bubeli, mwa ma-1990, Opoku n’a balehezi mwa naha ya Côte d’Ivoire. Zazi le liñwi ha n’a shwile linyolwa, a ya kwa ku yo leka mezi ku mutangana cwana. Opoku n’a na ni fela mali a matuna a pepa mi mutangana n’a si na cenci, kacwalo a fa Opoku mezi a mahala. Mutangana y’o ha sa file Opoku mezi, a buza kuli: “Kana mu nahana kuli ku ka ba ni nako yeo batu ba ba swana sina mina ni na ba ka fanananga lika ku si na ku lifa?” Opoku a lemuha kuli mutangana yo ne li yo muñwi wa Lipaki za Jehova, mi mutanga y’o a lumela kuli ki Paki. Bufani ni sishemo sa muzwale yo ne li mu susuelize. Kwa nalulelule, ku tabela kwa paina ya ipitezi kuli a siyele Opoku magazini ku si na tifo ne ku kolwisize Opoku kuli mubonelo wa hae ka za Lipaki ne u fosahalile mi n’a tokwa ku cinca. N’a zwezipili kwa moya mi cwale ki muhasanyi ya si ka kolobezwa.

Nihaike kuli mizwale ba mwa Liberia ba zwelapili ku talimana ni miinelo ye tata hahulu, ba sepile Mulimu mi ka busepahali ba shaela taba ye nde ya linako ze nde ze ka ba mwa puso ye lukile ya Mubuso wa Mulimu. Jehova ha na ku libala musebezi wa bona wa ka tukufalelo ni lilato le ba bonisa kwa libizo la hae.—Maheberu 6:10.

[Limapa ze fa likepe 30]

(Kuli mu bone mo i hatiselizwe luli, mu bone hatiso)

MONROVIA

[Maswaniso a fa likepe 31]

Mwa nako ya manyando, batu ba Jehova ba fanga lituso za kwa moya ni kwa mubili ku ba ba mwa butokwi