Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Jehova U Tezi Hahulu Lilato Le Li Sepahala

Jehova U Tezi Hahulu Lilato Le Li Sepahala

 Jehova U Tezi Hahulu Lilato Le Li Sepahala

“[Muñ’a] Bupilo . . . u na ni sishemo [“lilato le li musa,” NW] hahulu.”—SAMU 145:8.

1. Lilato la Mulimu ki le lituna cwañi?

“MULIMU u lilato.” (1 Joani 4:8) Pulelo ye susumeza yeo i paka kuli mubusezo wa Jehova u tomile fa lilato. Esi mane nihaiba batu ba ba sa ipeyi ku mu utwa b’a tusiwa ki lizazi ni pula zeo a fana ka lilato! (Mateu 5:44, 45) Bakeñisa lilato la Mulimu la ku lata bana ba batu, nihaiba lila za hae za kona ku baka, ku sikuluhela ku yena, ni ku fumana bupilo. (Joani 3:16) Kono Jehova u ka tuha a tanyela bahedeni ba ba sa baki ilikuli batu ba ba mu lata ba kone ku ikola bupilo bo bu sa feli mwa lifasi le linca la ku luka.—Samu 37:9-11, 29; 2 Pitrosi 3:13.

2. Ki ufi mufuta o ipitezi wa lilato leo Jehova a lata ka lona ba ba ineezi ku yena?

2 Lilato leo Jehova a lata ka lona balapeli ba hae ba niti ki le lituna, le li inelela. Lilato le li cwalo li zibwa ka linzwi la Siheberu le li tolokilwe kuli “lilato le li musa,” kamba “lilato le li sepahala.” Mulena Davida wa Isilaele ya ikale n’a itebuha ka butungi lilato le li musa la Mulimu. Kabakala yeloseli ya hae ni ku  kengeela kwa hae zeo Mulimu n’a ezelize batu, Davida n’a kona ku opela ka buikolwiso kuli: “[Muñ’a] Bupilo . . . u na ni sishemo [“lilato le li musa/lilato le li sepahala,” NW] hahulu.”—Samu 145:8.

Ku Ziba Ba Ba Li Basepahali ba Mulimu

3, 4. (a) Samu 145 i lu tusa cwañi ku ziba ba ba sepahala ba Jehova? (b) Basepahali ba Mulimu ba mu lumbeka cwañi?

3 Ka za Jehova Mulimu, mahe mupolofita Samuele, yena Anna, n’a ize: “U ka babalela mautu a ba hae ba ba kenile [“ba ba sepahala,” NW].” (1 Samuele 2:9) Ki bomañi “ba ba sepahala” bao? Mulena Davida u fa kalabo. Ha s’a lumbaetite tulemeno twa Jehova to tunde hahulu, u li: “Ba ba kenile [“ba ba sepahala,” NW] ba hao ba ka ku lumbeka.” (Samu 145:10) Mu kana mwa komoka kuli batu ba kona ku lumbeka cwañi Mulimu? Batu ba lumbeka Mulimu sihulu ka ku mu bubeka.

4 Basepahali ba Jehova ba konwa ku zibwa ka taba ya kuli ba itusisa milomo ya bona kwa ku mu bubeka. Kwa tukiti ni kwa mikopano ya Sikreste, makande a bona a kanatela fañi? Ee, fa Mubuso wa Jehova! Batanga ba Mulimu ba ba sepahala ba ikutwa sina mwa n’a ikutwezi Davida, ya n’a opezi kuli: “Ba ka bulela kanya ya mubuso wa hao [Jehova], ba lumbe mata a hao.”—Samu 145:11.

5. Lu ziba cwañi kuli Jehova wa isa pilu basepahali ba hae ha ba mu bubeka?

5 Kana Jehova w’a isa pilu basepahali ba hae ha ba mu lumbeka? Ee, wa isa pilu ku ze ba bulela. Mwa bupolofita bo bu ama bulapeli bwa niti mwa mazazi a luna, Malaki n’a ñozi kuli: “Cwale ba ba saba [Muñ’a] Bupilo ba bulelisana hamoho, mutu ni mutu ni wahabo; mi [Muñ’a] Bupilo a teeleza ka zebe, mi a utwa. Mi buka ya kupuzo ya ñolwa fapil’a hae, ya ñolelwa ba ba saba [Muñ’a] Bupilo, ni ba ba tokomela Libizo la hae.” (Malaki 3:16) Jehova wa nyakalala hahulu luli basepahali ba hae ha ba mu bubeka, mi wa ba hupula.

6. Ki ufi musebezi o’ lu tusa ku ziba ba ba li basepahali ba Mulimu?

6 Batanga ba Jehova ba ba sepahala hape ba konwa ku zibwa ka bundume ni ku ikupulisa kwa bona mwa ku bulela kwa batu ba ba si balapeli ba Mulimu wa niti. Kaniti, basepahali ba Mulimu ‘ba taluseza bana ba batu likezo za hae ze tuna, ni kanya ya bulena bwa mubuso wa hae.’ (Samu 145:12) Kana mwa tonokanga ni ku itusisa kolo kaufela kwa ku bulelela batu ka za bulena bwa Jehova? Ka ku sa swana ni milonga ya butu ye ka tuha i yunda, bulena bwa hae ki bwa kamita. (1 Timotea 1:17) Ki kwa butokwa kuli batu ba itute onafa ka za bulena bwa Jehova bo bu inelela ni ku yemela kwa lineku la hae. Davida n’a opezi kuli: “Mubuso wa hao ki mubuso o sa feli, mi bulena bwa hao ki bwa mwa masika ni masika.”—Samu 145:13.

7, 8. Ne ku ezaheziñi ka 1914, mi ki bufi bupaki bwa kuli Mulimu wa busa cwale ka Mubuso wa Mwan’a hae?

7 Ku zwa 1914, ku bile ni libaka le liñwi la ku bulela za bulena bwa Jehova. Ka silimo seo, Mulimu n’a tomile Mubuso wa Mesiya kwa lihalimu, a keta Jesu Kreste, Mwan’a Davida, ku ba yena Mulena. Jehova kacwalo n’a talelelize sepiso ya hae ya kuli bulena bwa Davida ne bu ka tiiswa ku ya ku ile.—2 Samuele 7:12, 13; Luka 1:32, 33.

8 Bupaki bwa kuli Jehova cwale wa busa ka Mubuso wa Mwan’a hae, Jesu Kreste, bu bonwa  ka talelezo ye zwelapili ya sisupo sa ku ba teñi kwa Jesu. Se si zwile hahulu mubano kwa sisupo seo ki musebezi w’o Jesu n’a polofitile kuli n’o ka ezwa ki basepahali ba Mulimu ha n’a ize: “Evangeli ye ya mubuso i ka bulelwa mwa lifasi kaufela, ibe bupaki mwa macaba kamukana; kihona ku ka taha mafelelezo.” (Mateu 24:3-14) Kabakala kuli basepahali ba Mulimu ba tukufalezwi ku taleleza bupolofita b’o, banna, basali, ni banana ba ba fitelela 6 milioni cwale ba eza hamoho mungendenge w’o, o si ke wa kutelwa ku ezwa. Ku si na ku liyeha, bahanyezi kaufela ba Mubuso wa Jehova ba ka yunda.—Sinulo 11:15, 18.

Ku Tuseha ka Puso ya Jehova

9, 10. Jehova u shutana cwañi ni babusi ba butu?

9 Haiba lu Bakreste ba ba ineezi, silikani sa luna ni Jehova Mwambakani-ya-Pahami si lu tusa mo kuñata. (Samu 71:5; 116:12) Ka mutala, bakeñisa kuli lu saba Mulimu mi lu zwelapili ku eza ze lukile, wa lu katelwa mi lu fakaufi hahulu ni yena kwa moya. (Likezo 10:34, 35; Jakobo 4:8) Ka ku fapana, babusi ba butu hañata ba bonwanga mwa sango sa makwambuyu, ba ba cwale ka baeteleli ba limpi, ba lipisinisi ba ba onyokile, kamba licaziba ba ba tumile kwa lipapali ni za ku itabisa ka zona. Ka ku ya ka mutende wa mwa Africa wa Sowetan, nduna wa muuso ya tumile n’a bulezi cwana ka za libaka ze ninguzwi ki bunjebwe mwa naha ya hae kuli: “Na utwisisa libaka buñata bwa luna ha lu sa lati ku ya kwa libaka ze cwalo. Taba fela kikuli lu bata ku libala kuli miinelo ye cwalo i teñi. Mazwalo a luna a’ sisitwa mi lu swabisiswa ki [limota] ze tula hahulu ze lu zamaisa.”

10 Ki niti kuli babusi ba bañwi ba butu ba bilaezwa luli ki buiketo bwa babusiwa ba bona. Kono nihaiba babusi ba ba ikataza hahulu ku tusa ha ba zibi hande babusiwa ba bona. Ee, lwa kona ku buza kuli: Kana ku na ni mubusi ya tokomela hahulu babusiwa ba hae kaufela kuli mane u pakisa ku tusa yo muñwi ni yo muñwi wa bona h’a ziyelehile? Ee, u teñi. Davida n’a ñozi kuli: “[Muñ’a] Bupilo u tiisa ba ba bata ku wa kamukana, u inula ba ba kotobani.”—Samu 145:14.

11. Ki lifi litiko ze welanga basepahali ba Mulimu, mi ba kona ku fumana tuso mañi?

11 Basepahali ba Jehova Mulimu ba welwanga ki litiko ni matata a mañata kabakala bufokoli bwa bona ka sibili. Libaka le liñwi kikuli ba pila mwa lifasi le li lapalezi mwatas’a Satani, yena “ya maswe.” (1 Joani 5:19; Samu 34:19) Bakreste b’a nyandanga. Ba bañwi ba kula matuku a mukishi kamba ba siyamezwi. Fokuñwi, mafosisa a basepahali ba Jehova a kana a ba ‘kotobanisa,’ ili ku ba zwafisa. Kono ba nyande ba mane, Jehova kamita u itukisize ku omba-omba ni ku tiisa kwa moya mañi ni mañi wa bona. Mulena Jesu Kreste ni yena u tokomela cwalo babusiwa ba hae ba ba sepahala.—Samu 72:12-14.

 Lico Ze Kulisa ka Nako Ya Teñi

12, 13. Jehova u bonela cwañi hande “ze pila kaufela”?

12 Kabakala lilato la hae le li musa hahulu, Jehova u bonela batanga ba hae ze ba tokwa kaufela. Se siñwi sa z’a eza ki ku ba kulisa ka lico ze matafaza. Mulena Davida n’a ñozi kuli: “Meto a ze bupilwe kamukana a talimezi ku Wena [Jehova], mi u li fa lico za zona ka nako ye swanela. U fumbutulula sata sa hao, mi ze pila kaufela za kula.” (Samu 145:15, 16) Nihaiba ka nako ya maziyezi, Jehova wa kona ku zamaisa litaba ilikuli basepahali ba hae ba fumane “buhobe . . . bo bu likana ka zazi ni zazi.”—Luka 11:3; 12:29, 30.

13 Davida n’a ize “ze pila kaufela” za kuliswanga. Lifolofolo ki ze ñwi za zeo. Kambesi limela za lifasi ze tanakani fa mubu ni mwa mawate, libupiwa za mwa linuka, linyunywani, ni lifolofolo z’e fa lifasi ne li si ke za ba ni moya wa ku akula kamba lico za ku ca. (Samu 104:14) Kono Jehova u bona teñi kuli z’a fumana ze li tokwa kaufela.

14, 15. Lico za kwa moya li fiwa cwañi kacenu?

14 Ka ku sa swana ni lifolofolo, batu ba na ni butokwi bwa za kwa moya. Jehova wa fepanga hakakañi basepahali ba hae ze ba tokwa kwa moya! Jesu a si ka shwa kale, n’a sepisize kuli “mutanga ya sepahala, ya na ni kutwisiso” n’a ka fepa balutiwa ba Jesu “lico [za kwa moya] ka nako ye lukela.” (Mateu 24:45) Bomasiyaleti ba batoziwa b’a 144,000 ki bona sitopa sa mutanga seo kacenu. Ka bona, Jehova kaniti u lukisize sifako sa lico za kwa moya.

15 Ka mutala, buñata bwa batu ba Jehova cwale ba tuseha ka toloko ye nca ili ye nepahezi ya Bibele mwa lipuo za bona. Bibele ya New World Translation of the Holy Scriptures i bile mbuyoti ye tuna hakakañi! Hape, bolule-lule ba libuka za ku ituta ka zona Bibele li sa hatiswa mwa lipuo ze fitelela 300. Lico za kwa moya zeo kaufela li tusize balapeli ba niti kai ni kai mwa lifasi. Ya swanelwa ku lumbiwa ka lika zeo kaufela ki mañi? Ki Jehova Mulimu. Ka lilato la hae le li musa hahulu, u konahalisize sitopa sa mutanga ku lukisa ‘lico ka nako ye swanela.’ Ka litukiso ze cwalo, “ze pila kaufela za kula” mwa paradaisi ya kwa moya ya miteñi ye. Mi batanga ba Jehova ba nyakalala  hakakañi ka sepo ye tuha i talelezwa ya ku bona lifasi li fetulwa paradaisi tota!—Luka 23:42, 43.

16, 17. (a) Ki ifi mitala ye bonisa kuli lico za kwa moya ne li tile ka nako ye swanela? (b) Samu 145 i bonisa cwañi mo ba ikutwela basepahali ba Mulimu ka za taba ye tuna ya n’a shangumuzi Satani?

16 Mu nge mutala o zwile mubano wa lico za kwa moya ze n’e tile ka nako ye lukela. Mwa silimo sa 1939, Ndwa ya Lifasi ya II ya tumbuka mwa Yurope. Silimo sona seo, The Watchtower ya November 1 ne i na ni taba ye li “Neutrality” [Buikambuso]. Kabakala litaba za yona ze n’e utwahala hande, Lipaki za Jehova mwa lifasi ne ba boni butokwa bwa ku ikambusa ka ku tala kwa litaba za linaha ze n’e itwanisa. Kabakaleo, ne ba bifezwi maswe ki milonga ya maneku a mabeli a ndwa yeo ye n’e tandile lilimo ze silezi. Kono niha ne ba kwalezwi ni ku tukufazwa, basepahali ba Mulimu ne ba zwezipili ku shaela taba ye nde ya Mubuso. Ku zwa 1939 ku isa 1946, ne ba kapwekilwe kekezeho ye makaza ye eza 157 pesenti. Hape busepahali bwa bona bo bu ipitezi mwa nako ya ndwa yeo bu sa zwelapili ku tusa batu ku ziba bulapeli bwa niti.—Isaya 2:2-4.

17 Kwand’a ku taha ka nako ye lukela, lico za kwa moya z’a lukisa Jehova hape za kulisa luli. Hailif’o macaba n’a tupwikezi mwa ku lwana mwa Ndwa ya Lifasi ya II, batu ba Jehova ne ba tusizwe ku isa hahulu pilu kwa nto ya butokwa hahulu ku fita puluso ya bona ka sibili. Jehova n’a ba tusize ku utwisisa kuli taba ye tuna, ye ama pupo kamukana, i kanatela fa ku luka kwa puso ya Jehova. Kw’a tabisa hakakañi ku ziba kuli ka busepahali bwa bona, yo muñwi ni yo muñwi wa Lipaki za Jehova n’a petile se siñwi mwa ku bonahaza ku luka kwa puso ya Jehova ni ku paka kuli Diabulosi ki lihata! (Liproverbia 27:11) Ka ku shutana ni Satani, ya mañala Jehova ni mubusezo wa hae, basepahali ba Jehova ba zwelapili ku shaela kuli: “Linzila kamukana za [Muñ’a] Bupilo ki za niti.”—Samu 145:17.

18. Ki ufi mutala wa cwanoñu fa wa lico za kwa moya ze tile ka nako ye lukela ili ze kulisa hahulu?

18 Mutala o muñwi wa lico za kwa moya ze kulisa ze n’e tile ka nako ye lukela ki buka ya Mu Sutelele ku Jehova. Buka yeo ne i zwisizwe kwa Mikopano ya Sikiliti ye mianda-nda ya “Bashaeli ba Mubuso Ba Ba Na ni Tukufalelo” ye n’e ezizwe kai ni kai mwa lifasi ka 2002 ku isa 2003. Buka yeo, ye n’e lukisizwe ki “mutanga ya sepahala, ya na ni kutwisiso” ili ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova, i kanatela fa tulemeno twa Jehova Mulimu to tunde hahulu, hamoho ni to tu bulezwi mwa Samu 145. Buka ye nde hahulu yeo kaniti i ka tusa hahulu basepahali ba Mulimu ku sutelela ku yena hahulu ni ku fita.

Nako ya ku Sutelela ku Jehova

19. Ki ifi nako ya kaulakañi ye sutelela, mi lu kona ku i tiyela cwañi?

19 Nako ya kaulakañi ya ku wiseza likamba  taba ya bubusi bwa Jehova i taha i sutelela. Ka mo ku polofitezwi mwa Ezekiele kauhanyo 38, Satani u ka tuha a peta za situlo sa hae sa ku ba “Gogo, kwa naha ya Magogo.” Seo si ka ama ku lwaniswa kwa batu ba Jehova mwa lifasi kaufela. F’o, Satani u ka lika ka t’ata luli ku loba busepahali bwa batu ba Mulimu. Ku fita haisali, balapeli ba Jehova ba ka tokwa ku huweleza ku yena ka t’ata, mane ni ku lilela tuso. Kana sabo ya bona ya ku saba Mulimu ni lilato ku yena li ka ba za mbango? Kutokwa, ni hanyinyani, kakuli Samu 145 i li: “[Muñ’a] Bupilo u fakaufi ni ba ba mu lapela kaufela, ili kaufela ba ba mu lapela ka ku eza niti. U fa ba ba mu saba se si shukezwi ki bona, hape u utwa ni mihuwo ya bona, mi wa ba lamulela. [Muñ’a] Bupilo u babalela kamukana ba ba mu lata, kono u ka yundisa ba ba maswe kaufela.”—Samu 145:18-20.

20. Manzwi a Samu 145:18-20 a ka petahala cwañi mwa nako ya kwapilinyana?

20 Ku ka nyakalalisa hakakañi Jehova h’a ka yema fakaufi ni luna ni ku lu pulusa ka m’ata h’a yundisa ba ba maswe kaufela! Kaniti, ka nako ya kaulakañi ye s’e li fakaufi hahulu cwale, Jehova u ka teeleza fela ku “ba ba mu lapela ka ku eza niti.” Kaniti h’a na ku teeleza kwa baipi. Linzwi la Mulimu li lu bonisa fo ku sweu kuli ba ba maswe ni kamuta ha ba tusiwangi ki ku itusisa libizo la hae mafelelezo ha s’a tile.—Liproverbia 1:28, 29; Mika 3:4; Luka 13:24, 25.

21. Basepahali ba Jehova ba bonisa cwañi kuli ba tabela ku itusisa libizo la Mulimu?

21 Cwale ku fita haisali, ba ba saba Jehova ba lukela ku “mu lapela ka ku eza niti.” Basepahali ba hae ba tabela ku itusisanga libizo la hae mwa litapelo ni mwa likalabo za bona kwa mikopano. B’a itusisa libizo la Mulimu ha ba ca makande. Mi ba shaela ka bundume libizo la Jehova mwa bukombwa bo ba ezeza nyangela.—Maroma 10:10, 13-15.

22. Ki kabakalañi ha ku li kwa butokwa ku hanyeza moya ni litakazo za lifasi?

22 Kuli lu zwelepili ku tusiwa ki silikani sa luna se situna ni Jehova Mulimu, ki kwa butokwa hape kuli lu zwelepili ku hanyeza lika ze sinya kwa moya ze cwale ka bumbakofumu, za ku itabisa ka zona ze maswe, moya wa ku sa lata ku swalela, kamba ku sa isa pilu ku ba ba mwa butokwi. (1 Joani 2:15-17; 3:15-17) Mikwa ni litakazo zeo ha li sa ambukwi, li kona ku tisa kuli mutu a tomenene sibi se situna mi kwa mafelelezo a haniwe ki Jehova. (1 Joani 2:1, 2; 3:6) Ki ko kunde ku hupulanga kuli Jehova u ka zwelapili ku lu eza ka lilato le li musa, kamba lilato le li sepahala, ibile fela lwa tundamena ku sepahala ku yena.—2 Samuele 22:26.

23. Kwapili ku ka ezahala lifi ze nde hahulu kwa basepahali kaufela ba Mulimu?

23 Kacwalo, haike lu ise hahulu pilu ku ze nde hahulu ze ka ezahala kwapili kwa basepahali kaufela ba Jehova. Ka ku eza cwalo, lu ba ni kolo ye nde-nde ya ku ba mwahal’a ba ba ka pahamisa ni ku lumbeka Jehova “ka mazazi kamukana” mi mane ni “ku ya ku ile.” (Samu 145:1, 2) Kacwalo, haike lu ‘tiiseze mwa lilato la Mulimu kuli lu bone bupilo bo bu sa feli.’ (Juda 20, 21) Ha lu nze lu tuseha ka tulemeno to tunde hahulu twa Ndat’a luna wa kwa lihalimu, inge cwalo lilato le li musa hahulu la bonisa ba ba mu lata, haike kamita lu ikutwe sina Davida ka mw’a bulelela mwa timana ya mafelelezo ya Samu 145, kuli: “Mulomo wa ka u ka bulela za ku lumbeka [Muñ’a] Bupilo; mi ze bupilwe kamukana li ka lumba Libizo la hae le li kenile, ku ya ku ile.”

Ne Mu Ka Alaba Cwañi?

Samu 145 i tusa cwañi ku ziba ba ba li basepahali ba Mulimu?

• Jehova u ‘kulisa cwañi ze pila kaufela’?

• Ki kabakalañi ha lu tokwa ku sutelela hahulu ku Jehova?

[Lipuzo za Tuto]

[Siswaniso se si fa likepe 16]

Basepahali ba Mulimu ba tabela ku ambola ka za likezo za hae ze m’ata

[Siswaniso se si fa likepe 17]

Batanga ba Jehova ka bundume ba tusa batu ku ituta ka za kanya ya bulena bwa hae

[Maswaniso a fa likepe 18]

Jehova u fa “ze pila kaufela” lico

[Manzwi a bañi ba siswaniso]

Lifolofolo: Parque de la Naturaleza de Cabárceno

[Siswaniso se si fa likepe 19]

Jehova u matafaza ni ku etelela basepahali ba hae, ba ba kupa tuso ku yena ka tapelo