Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

 Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Mwa tapelo ya hae ye li mutala, kana Jesu n’a talusa kuli tato ya Mulimu ne i eziwa kwa lihalimu mangeloi a’ maswe niha n’a si ka lundulwa kale teñi?

Ka mo ku ñolezwi kwa Mateu 6:10, Jesu n’a ize: “Se si latwa ki Wena si ezwe mwa lifasi, mo si ezezwa kwa lihalimu.” Kupo yeo i kona ku utwisiswa ka linzila ze peli. Ka kutwisiso ya pili, ki kupo ya kuli tato ya Mulimu i ezwe fa lifasi sina mo ne se i ezezwa kwa lihalimu, kamba ka kutwisiso ya bubeli, ki kupo ya kuli tato yeo i ezwe ka ku tala kwa lihalimu ni fa lifasi. * Taluso ya manzwi a n’a bulezi Jesu pili a’ li, “Ku tahe mubuso wa hao,” i bonisa kuli kutwisiso ya bubeli ki yona ye zamaelela hahulu ni Mañolo. Hape i bonisa muinelo o n’o li teñi Jesu ha n’a li fa lifasi ni nako ye telele hasamulaho wa f’o. Ka nzila ifi?

Buka ya Sinulo i bonisa lika ze peli ze tuna ze ka tahiswa ki ku tomiwa kwa Mubuso wa Mulimu kwa lihalimu. Nto ya pili i ama lona lihalimu ka sibili, ya bubeli i ama lifasi. Sinulo 12:7-9, 12 i li: “Cwale ndwa ya lwanwa mwa lihalimu. Mikaele ni mangeloi a hae a lwanisa drakoni. Drakoni ya lwana, i na ni mangeloi a yona. Kono mangeloi a Drakoni h’a si ka tula, mi sisa sa ona ha si si ka bonwa hape kwa lihalimu. Mi drakoni ye tuna, yona noha ya kale, ye bizwa Diabulosi ni Satani, ye pumanga lifasi kamukana, ya nepelwa mwa lifasi, ni mangeloi a yona a nepwa hamoho ni yona. Ka zeo, mina mahalimu ni ba ba yahile mwateñi, a mu tabe! Mu na ni bumai mina ba ba yahile mwa lifasi ni mwa liwate! kakuli Diabulosi u shetumukezi ku mina a halifile maswe, ka ku ziba kuli nako ya hae ki ye nyinyani.”

Ku lundulwa kwa Satani ni badimona kwa lihalimu hamulaho wa 1914 ne li ku zwisa baipanguli kaufela ba mioya, ili nto ye n’e tabisize mangeloi a Jehova a sepahala, ili buñata bwa libupiwa za moya za Mulimu. (Jobo 1:6-12; 2:1-7; Sinulo 12:10) Kacwalo, kupo ya Jesu mwa tapelo ye li mutala ne i petilwe kwa lihalimu. Be ne ba siyezi kwa lihalimu kaufela ne ba sepahala ku Jehova mi ne ba ipeya ka ku tala kwa bubusi bwa hae.

Nto ye lukela ku koñomekwa kikuli nihaiba zeo li si ka ezahala kale, mangeloi a maswe ha n’a sa kona ku ya kwa lihalimu, n’a lunduzwi mwa lubasi lwa Mulimu mi ku na ni za n’a sa lumelezwi ku eza. Ka mutala, Juda 6 i bonisa kuli mwa lilimo za mwanda wa pili C.E., mangeloi ao n’a “tamilwe mwa lififi [la kwa moya] ku ya ku ile, kuli a libelele Katulo ya lizazi le lituna.” Hape 2 Pitrosi 2:4 ni yona i li: “Mulimu n’a si ka shemuba mangeloi a n’a fosize, kono a a wiseza mwa mukoti [muinelo wa ku kokobezwa ku feleleza], a tamilwe ka mawenge a lififi [la kwa moya]; mi a bulukelwa kwateñi Katulo.” *

Ka ku shutana hahulu ni muinelo wa ona wa ku ba bakendiwa ha n’a li kwa lihalimu, mangeloi a’ maswe a bile ni m’ata a matuna fa lifasi. Mane, Linzwi la Mulimu li bulela kuli Satani ki “mulena wa lifasi le,” mi li bulela badimona kuli ki “malen’a lifasi le, le li lififi.” (Joani 12:31; Maefese 6:11, 12; 1 Joani 5:19) Kabakala m’ata a hae, Diabulosi n’a kona ku fa Jesu “mibuso kamukana ya lifasi, ni kanya ya yona” ha n’a ka mu kubamela. (Mateu 4:8, 9) Kacwalo kwa bonahala hande kuli Mubuso wa Mulimu ha u ka ‘taha’ fa lifasi, u ka tahisa licinceho ze tuna.

Fa lifasi fa, ku ‘taha’ kwa Mubuso wa Mulimu ku ka tahisa muinelo wa linto o munca. Mubuso u ka pyata lipuso za butu kaufela ni ku ba ona mulonga u nosi wa lifasi. Ka nako ye swana, babusiwa ba ona ba ba saba Mulimu ba ka ba “lifasi le linca.” (2 Pitrosi 3:13; Daniele 2:44) Hape Mubuso u ka felisa sibi kwa batu ba ba utwa, mi kwa mafelelezo u ka tahisa kuli lifasi li be paradaisi, mi kacwalo ni ku felisa za puso ya Satani kaufela.—Maroma 8:20, 21; Sinulo 19:17-21.

Hamulaho wa Lilimo ze Sikiti, Mubuso wa Mesiya ha se u petile za n’a u tomezi Mulimu, “Mwana u ka beiwa mwa mata a Hae, Yena ya beile linto kaufela mwatas’a hae, ilikuli Mulimu a be linto kamukana kwa batu kamukana.” (1 Makorinte 15:28) Kihona ku ka ba ni tiko ya mafelelezo, mi hamulaho wa yona, Satani, badimona ba hae, ni batu kaufela ba ba ipanguzi ba ba kelusizwe, ba ka yundiselezwa mwa “lifu la bubeli.” (Sinulo 20:7-15) Hamulaho wa zeo, libupiwa ze butali kaufela kwa lihalimu ni fa lifasi li ka ipeya ka tabo mwatas’a puso ya Jehova ye lilato ku ya ku ile. Yeo ikaba talelezo ye tezi ya manzwi a’ mwa tapelo ya Jesu ye li mutala.—1 Joani 4:8.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 3 Bibele ye bizwa The Bible—An American Translation, i bonisa kalulo ye, ya tapelo ya Jesu ye li mutala kuli, “Ku tahe mubuso wa hao! Tato ya hao i ezwe fa lifasi hamoho ni kwa lihalimu!”—Mateu 6:10.

^ para. 6 Muapositola Pitrosi n’a likanyelize muinelo w’o wa ku lelekwa kwa moya kwa ku ba mwa “mawenge.” Kono n’a sa talusi “mukoti” w’o badimona ba ka nepelwa teñi kwapili ni ku ina teñi lilimo ze sikiti.—1 Pitrosi 3:19, 20; Luka 8:30, 31; Sinulo 20:1-3.