Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Mwa Hupula?

Kana Mwa Hupula?

 Kana Mwa Hupula?

Kana mu ikozi ku bala limagazini za cwanoñu fa za Tora ya ku Libelela? Mu bone haiba mwa kona ku alaba lipuzo ze latelela:

Buka ya Mika i na ni likauhanyo ze kai, ne i ñozwi lili, mi muinelo ka nako yeo ne li o cwañi?

Buka ya Mika i na ni likauhanyo ze 7. Mupolofita Mika n’a ñozi buka yeo mwa lilimo za mwanda wa bu 8 B.C.E., mi ka nako yeo, batu bao Mulimu n’a itamile bulikani ni bona ne ba ikabile ku ba macaba a mabeli, ili Isilaele ni Juda.—8/15, likepe 9.

Ka ku ya ka Mika 6:8, Mulimu u tokwañi ku luna?

Lu lukela ku ‘eza ze lukile.’ Muezezo wa Mulimu wa lika ki sona sipimo sa ze lukile, kacwalo lu lukela ku tiiseza likuka za hae za buniti ni busepahali. U lu bulelela kuli lu “late sishemo.” Bakreste ba bonisize lilato le li sishemo ha ba tusize ba ba ziyelehile, inge cwalo ha se ku ezahezi likozi. Kuli lu be ba ba ‘zamaya ka buikokobezo’ ni Jehova, lu lukela ku lemuha ze lu sa koni ni ku itinga ku yena.—8/15, makepe 20-2.

Haiba Mukreste u tuha a zwisiwa fa musebezi, u kona ku ezañi?

N’a ka eza hande ku tatubisisa bupilo bwa hae. N’a ka kona ku nolofaza bupilo bwa hae ka ku tutela mwa ndu ye nyinyani kamba ku fukuza kwa maluwo a’ sa tokwahali. Kaniti, ku tuhela ku bilaela ka za butokwi bwa ka zazi ku butokwa, ka ku sepa kuli Mulimu wa kona ku lu konisa ku fumana ze lu tokwa. (Mateu 6:33, 34)—9/1, makepe 14-15.

Lu swanela ku hupulañi ha lu fana kamba ku fiwa limpo za sinawenga?

Limpo ze tula ha li tokwahali, mi ha li swaneli ku libelelwa. Pilu ya mufani ki yona nto ya butokwa. (Luka 21:1-4) Ku zibahaza libizo la mufani wa mpo haki nto ye sishemo. Ku eza cwalo ku kona ku utwisa maswabi. (Mateu 6:3)—9/1, likepe 29.

Ki kabakalañi ha lu swanela ku lapela ka ku sa lisela?

Ku lapela kamita ku kona ku tiisa silikani sa luna ni Mulimu ni ku lu konisa ku talimana ni miliko ye mituna. Litapelo za luna li kona ku ba ze telele kamba ze kuswani, ka ku ya ka butokwi ni miinelo. Tapelo i tiisa tumelo ni ku lu tusa ku talimana ni butata.—9/15, makepe 15-18.

Lu swanela ku utwisisa cwañi 1 Makorinte 15:29, yeo mwa litoloko ze ñwi i tolokilwe kuli ku “kolobezwa bakeñisa bafu”?

Muapositola Paulusi n’a talusa kuli Bakreste ba ba tozizwe ba kolobezwa, kamba ku nweliswa, kuli ba pile bupilo bo bu ka ba tahiseza lifu la ka busepahali sina mo ne ku bezi ku Kreste. Hasamulaho, ba zuswa ni ku ba libupiwa za moya, sina mo ne ku ezahalezi ku Kreste.—10/1, likepe 29.

Lu ziba cwañi kuli ku ba Mukreste ha ku ami fela ku ambuka lika ze fosahezi ze bulezwi kwa 1 Makorinte 6:9-11?

Muapositola Paulusi n’a si ka feleza fela fa ku punda lika ze fosahezi ze cwale ka buhule, ku lapela milimu, ni butahwa. Ka ku bonisa kuli ku na ni licinceho ze ñwi ze kana za tokwahala, n’a zwezipili mwa timana ye tatama kuli: “Ku na, linto kaufela li lumelehile, kono ha li tusi kaufela.”—10/15, makepe 18-19.

Ki bomañi basali ba bañwi ba kwakale be ne ba tabisize pilu ya Mulimu?

Ku bona ku na ni Shifira ni Pua, be ne ba li bapepisi, be ne ba hanile ku utwa taelo ya Faro ya ku bulaya limbututu za Maisilaele za bashimani. (Exoda 1:15-20) Rahaba musali wa lihule wa Mukanana n’a silelelize matwela ba babeli ba Maisilaele. (Joshua 2:1-13; 6:22, 23) Ka ku bonisa butali, Abigaili n’a tusize kwa ku pulusa bupilo ni ku tibela Davida kwa ku sulula mali. (1 Samuele 25:2-35) Ki mitala kwa basali kacenu.—11/1, makepe 8-11.

‘Linaleli ze inzi kwa lihalimu’ ne li lwanisize cwañi Sisera, ka mo ku ñolezwi kwa Baatuli 5:20?

Ba bañwi ba li pulelo yeo i talusa kuli Mulimu n’a tusize mwa ndwa. Ba bañwi ba akaleza kuli i talusa tuso ya mangeloi, macwe a’ topotoka kwahalimu, kamba ku itinga kwa Sisera fa butali bwa ku nuha ka linaleli. Bakeñisa kuli Bibele ha i talusi, lu kona ku nga kuli pulelo yeo i bonisa kuli ne ku bile ni tuso ye ñwi ye zwa ku Mulimu ya ku tusa mpi ya Isilaele.—11/15, likepe 30.

Ki kabakalañi batu ba bañata ha ba sa lumela ku Mulimu ku si na taba ni kuli mwa lifasi ku na ni moya wa ku sa isa pilu ku za bulapeli?

Ba bañwi ba ya nga kwa keleke kuli ba fumane buiketo. Ba bañwi ba bata bupilo bo bu sa feli hamulaho wa lifu, kamba buikangulo, sifumu, ni ku kondisa lika. Mwa libaka ze ñwi, batu ba yanga kwa keleke kuli ba kolwise linyolwa la bona la za kwa moya le li tisizwe ki cinceho ya puso ya naha, ye cincize ku zwa ku ye susueza ku eza lika hamoho ku ya ku ye susueza za ku iponela. Ku ziba mabaka a’ cwalo ku kona ku tusa Mukreste ku ba ni lipuhisano ze tusa.—12/1, likepe 3.