Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

‘Mu Abe Linzwi la Mulimu ka Mukwa O Lukile’

‘Mu Abe Linzwi la Mulimu ka Mukwa O Lukile’

 ‘Mu Abe Linzwi la Mulimu ka Mukwa O Lukile’

“Tundamena ku itahisa ku Mulimu unz’o lumelelwa, u li mubeleki ya sa nyazwi, ya aba Linzwi la niti ka mukwa o lukile.”—2 TIMOTEA 2:15.

1, 2. (a) Ki kabakalañi babeleki ha ba tokwa libelekiso? (b) Bakreste ba eza musebezi mañi, mi ba bonisa cwañi kuli ba bata pili Mubuso?

BABELEKI ba tokwa libelekiso kuli ba pete misebezi ya bona. Kono ha ku si ka likana ku ba fela ni sibelekiso sifi kamba sifi. Mubeleki u tokwa sibelekiso se si swanela, mi u lukela ku itusisa sona ka swanelo. Ka mutala, ha ne mu ka yaha mukunda, mi mu bata ku kokotela hamoho mabala a mabeli, ne ku si ke kwa likana ku ba fela ni sando ni limapo. Mu na ni ku ziba mwa ku kokotelela mapo mwa kota mu sa sikamisi mapo yeo. Ku lika ku kokotela mapo mwa kota mu sa zibi mwa ku sebeliseza sando ku kona ku ba t’ata hahulu, mane ni ku zwafisa. Kono libelekiso ze itusiswa hande li lu tusa ku peta hande misebezi.

2 Ka ku ba Bakreste, lu na ni musebezi wa ku eza. Ki musebezi wa butokwa hahulu-hulu. Jesu Kreste n’a elelize balutiwa ba hae ku ‘bata pili mubuso.’ (Mateu 6:33) Lu kona ku eza cwañi cwalo? Nzila ye ñwi ki ku tukufalelwa musebezi wa ku shaela Mubuso ni ku tahisa balutiwa. Ye ñwi ki ku itusisa hahulu Linzwi la Mulimu mwa bukombwa bwa luna. Nzila ya bulalu ki ku ba ni muzamao o munde. (Mateu 24:14; 28:19, 20; Likezo 8:25; 1 Pitrosi 2:12) Kuli lu pete musebezi wa Sikreste w’o o lu filwe ni kuli lu ikole ona, lu tokwa libelekiso ze swanela ni ku ziba mwa ku itusiseza zona hande. Ku seo, muapositola Paulusi n’a tomile mutala o zwile mubano sina mubeleki wa Sikreste, mi n’a susuelize balumeli ka yena ku mu likanyisa. (1 Makorinte 11:1; 15:10) Cwale he lu kona ku itutañi ku Paulusi, mubeleki ka luna?

Paulusi—Mushaeli wa Mubuso Y’a Tukufalezwi

3. Ki kabakalañi ha ku konwa ku bulelwa kuli muapositola Paulusi n’a sebeza za Mubuso ka tukufalelo?

3 Paulusi ne li mubeleki ya cwañi? N’a li ya tukufalezwi luli. Paulusi n’a mbindanile ka t’ata, ili ku hasanya taba ye nde mwa libaka ze ñata kaufela za Mediteranea. Ka ku talusa za n’a  tukufalelezwi ku shaela Mubuso, muapositola y’a sa katali y’o n’a ize: “Niha ni bulela Evangeli, ha ku na se ni ka itumba ka sona, kakuli swanelo i ni tamile; mi ku maiba ku inzi ku na, ha ni sa buleli Evangeli.” (1 Makorinte 9:16) Kana Paulusi n’a bata fela ku ipunyusa a nosi? Batili. N’a si muitati. N’a bata kuli ni ba bañwi ba tusiwe ki taba ye nde. N’a ñozi kuli: “Ni eza linto kaufela kabakala Evangeli, kuli ni fumane ku abelwa kwateñi [“kuli ni abele ba bañwi kwateñi,” NW].”—1 Makorinte 9:23.

4. Bakreste ba itusisa hahulu sibelekiso sifi?

4 Muapositola Paulusi ne li mubeleki ya ishuwa ya n’a ziba kuli h’a koni ku tiyela fa bucaziba bwa hae fela. Sina mubeti h’a tokwa sando, Paulusi n’a tokwa sibelekiso se si swanela kuli a kenye niti ya Mulimu mwa lipilu za ba n’a kutaza. Sihulu n’a itusisizeñi? N’a itusisize Linzwi la Mulimu, ona Mañolo a Kenile. Ni luna lu itusisa hahulu Bibele mutumbi kwa ku tahisa balutiwa.

5. Kuli lu be likombwa ze peta musebezi, lu tokwa ku ezañi kwand’a ku bala manzwi a mañolo?

5 Paulusi n’a ziba kuli ku aba hande Linzwi la Mulimu ha ku talusi fela ku nga manzwi ku yona. N’a “kolisa” batu. (Likezo 28:23) Kamukwaufi? Paulusi n’a itusisize hande Linzwi la Mulimu le li ñozwi kwa ku kolisa ba bañata ku amuhela niti ka za Mubuso. N’a sikuluzi minahano ya bona. Ka likweli ze talu mwa sinagoge kwa Efese, Paulusi “a bulela . . . , a ba kolisa ka za mubuso wa Mulimu.” Nihaike ‘ba bañwi ne ba itatafalize mi ba hana ku lumela,’ ba bañwi ne ba teelelize. Kabakala bukombwa bwa Paulusi mwa Efese, “Linzwi la Mulena la hula cwalo, la sebeza ka mata.”—Likezo 19:8, 9, 20.

6, 7. Paulusi n’a lumbile cwañi bukombwa bwa hae, mi lu kona ku eza cwañi cwalo?

6 Ka ku ba mushaeli wa Mubuso y’a tukufalezwi, Paulusi a “lumba musebezi wa [hae].” (Maroma 11:13) Kamukwaufi? N’a sa bati ku ipubekisa; hape n’a sa swabeli ku zibahala kwa sicaba kuli ki yo muñwi wa ba ba sebeza ni Mulimu. N’a nga bukombwa bwa hae ku ba tohonolo ye tuna hahulu. Paulusi n’a aba Linzwi la Mulimu ka bukwala hahulu. Siselo sa n’a kutuzi ne si nyanyelize ba bañwi, ili ku ba susumeza ku peta hahulu za bukombwa bwa bona. Ni ka nzila yeo, bukombwa bwa hae ne bu lumbwa.

7 Sina Paulusi, lwa kona ku lumba musebezi wa bukombwa bwa luna ka ku itusisanga hañata Linzwi la Mulimu ni ku li aba ka bukwala. Mwa mikutalezo ya luna kaufela, lu swanela ku lela ku abela batu ba bañata se siñwi mwa Mañolo. Lu kona ku eza cwañi seo ka ku kolisa? Mu nyake linzila z’e talu za butokwa: (1) Mu itusise Linzwi la Mulimu ka nzila y’e li kutekehisa. (2) Mu taluse ka maseme ze i bulela Bibele ni ku bonisa mo li sebeleza. (3) Mu taluse hande Mañolo ka nzila ye kolisa.

8. Kacenu lu na ni libelekiso lifi mwa ku shaela Mubuso, mi mu itusisize cwañi zona?

8 Bashaeli ba Mubuso ba miteñi ye ba na ni libelekiso za n’a si na zona Paulusi mwa bukombwa bwa hae. Ku zeo ku na ni libuka, limagazini, libroshuwa, tupampili to tu zibahaza lingambolo, litrakiti, makaseti, ni mavidio. Kwa makalelo a ma-1900, ne ku itusiswa ni makadi a bupaki, mishini fo ku lizezwa matapa, limota ze na ni lipangaliko ze hulisa mulumo, ni mishaa ya fa wailesi. Nihakulicwalo, sibelekiso sa luna se situna, ki Bibele, mi lu tokwa ku itusisa ka butuna ni ka mukwa o lukile buka ya butokwa hahulu yeo.

Lu Itusise Hahulu Linzwi la Mulimu mwa Bukombwa bwa Luna

9, 10. Ka za ku itusisa Linzwi la Mulimu, lu kona ku itutañi kwa kelezo ya Paulusi ku Timotea?

9 Lu kona ku itusisa cwañi hande Linzwi la Mulimu? Ka ku mamela manzwi a Paulusi ku Timotea ya n’a beleka ni yena, a’ li: “Tundamena ku itahisa ku Mulimu unz’o lumelelwa, u li mubeleki ya sa nyazwi, ya aba Linzwi la niti ka mukwa o lukile.” (2 Timotea 2:15) Ku talusañi ku “aba Linzwi la niti ka mukwa o lukile”?

 10 Linzwi la Sigerike le li tolokilwe kuli “aba . . . ka mukwa o lukile” se li talusa luli ki “ku puma ka ku namisa” kamba “ku puma mulaini o namile.” Mwa Mañolo a Sigerike a Sikreste, pulelo yeo i fumaneha fela mwa kelezo ya Paulusi ku Timotea. Pulelo ye swana i kona ku itusiswa kwa ku talusa ku kekela mufolo o otolohile mwa simu. Mufolo o benjukile kaniti u kona ku swabisisa mulimi ya yeziseli. Kuli Timotea a be “mubeleki ya sa nyazwi,” n’a elelizwe kuli ki mbamba ku keluha mwa lituto za niti za Linzwi la Mulimu. Timotea n’a sa lukeli ku luta za ku ikupulela. N’a na ni ku toma bukutazi ni lituto za hae ka ku tiya fa Mañolo. (2 Timotea 4:2-4) Ka nzila yeo, batu ba lipilu ze na ni niti ne ba ka lutiwa ku nga lika ka mw’a li ngela Jehova, isiñi ka ku ya ka mihupulo ya silifasi. (Makolose 2:4, 8) Ni kacenu ku cwalo.

Lu Lukela ku Ba ni Muzamao O Munde

11, 12. Muzamao wa luna u ama cwañi ku aba kwa luna Linzwi la Mulimu ka mukwa o lukile?

11 Ha lu lukeli ku aba fela Linzwi la Mulimu ka ku nepahala kono hape ni kuli lu shaele litaba za lona ze buniti. Lu lukela ku pila ka lona. “Lu ba ba sebeza ni Mulimu,” kacwalo ha lu lukeli ku ba babeleki ba ba na ni buipi. (1 Makorinte 3:9) Linzwi la Mulimu li li: “Wena ya luta ba bañwi, hasi ha u na s’o ituta ili wena? Wena ya bulela kuli ku si ke kwa uzwiwa, hasi wa uzwa? Wena ya li, ku si ke kwa bukwa, hasi wa buka? Wena ya toile maswaniso a milimu, hasi u uzwa za milimu?” (Maroma 2:21, 22) Kacwalo, ka ku ba ba ba sebeza ni Mulimu kacenu, nzila ye ñwi ye lu aba ka yona Linzwi la Mulimu ka mukwa o lukile ki ka ku latelela kelezo ye li: “U sepe [Muñ’a] Bupilo ka pilu ya hao kaufela, mi u si ke wa tiyela fa butali bwa hao; u beye [Muñ’a] Bupilo mwa milelo  ya hao kaufela, mi Yena u ka lukisa linzila za hao.”—Liproverbia 3:5, 6.

12 Lu ka kutulañi ka ku aba Linzwi la Mulimu ka mukwa o lukile? Mu bone m’o m’ata a Linzwi la Mulimu le li ñozwi a kona ku amela bupilo bwa ba lipilu ze na ni niti.

Linzwi la Mulimu Li Na ni M’ata A ku Cinca Mutu

13. Ku latelela Linzwi la Mulimu ku kona ku ama cwañi mutu?

13 Ha li kutekiwa, litaba ze mwa Linzwi la Mulimu li ama batu ka m’ata, ili ku ba tusa ku eza licinceho ze makaza mwa bupilo bwa bona. Paulusi n’a iponezi mo ne li sebeleza linzwi la Mulimu mi n’a boni mo ne li amezi hande be ne ba bile Bakreste mwa Tesalonika ya kwaikale. Kacwalo a ba bulelela kuli: “Ha lu liseli ku itumela ku Mulimu, kakuli nako ye mu amuhezi Linzwi la Mulimu le mu utwile ku luna, mu li amuhezi isi sina linzwi la mutu, kono sina Linzwi la Mulimu, mi ki lona luli, kifohe, li sebeza ka mata ku mina balumeli.” (1 Matesalonika 2:13) Kwa Bakreste bao—mane ni kwa balutiwa bote ba Kreste ba niti—mihupulo ya makutelakaufi ya batu ha i suteleli kwa butali bo bu zwa ku Mulimu bo bu teula butali kaufela. (Isaya 55:9) Matesalonika ne ba “[amuhezi] Linzwi mwa manyando a matuna, ka tabo ya Moya o Kenile” mi ba ba cwalo mutala kwa balumeli ba bañwi.—1 Matesalonika 1:5-7.

14, 15. Li m’ata cwañi litaba ze mwa Linzwi la Mulimu, mi libaka ki lifi?

14 Linzwi la Mulimu li m’ata, sina yena Jehova, Simbule sa lona, h’a li ya m’ata. Li zwelela ku “Mulimu-Ya-Pila,” y’o “mahalimu a kile a eziwa” ka linzwi la hae, mi linzwi leo kamita ki le li ‘eza ze li lumezwi.’ (Maheberu 3:12; Samu 33:6; Isaya 55:11) Caziba yo muñwi wa litaba za Bibele n’a bulezi kuli: “Mulimu h’a ikauhanyi kwa Linzwi la hae. H’a li yayangi inge kuli h’a li zibi. . . . Kacwalo, ni kamuta ha li shwi, ha li tibelwi ku petahala; kakuli li mwa swalisano ni Mulimu ya pila.”

15 Li m’ata cwañi litaba ze futuka mwa Linzwi la Mulimu? Li na ni m’ata a matuna-tuna. Ku swanezi Paulusi ha n’a ñozi kuli: “Linzwi la Mulimu ki le li pila, mi li na ni mata; kwa buhali li fita lilumo le li lozizwe kafa ni kafa, mi li punya ku y’o fita kwa makauhanelo a moya ni pilu, ni kwa makopanelo a masapo, ni kwa mooko; mi li na ni bubebe mwa ku atula maikuto ni mihupulo ya mwa pilu.”—Maheberu 4:12.

16. Linzwi la Mulimu li kona ku cinca hahulu cwañi mutu?

16 Litaba ze mwa Linzwi la Mulimu le li ñozwi, “kwa buhali li fita lilumo le li lozizwe kafa ni kafa.” Kacwalo, li na ni m’ata a matuna hahulu a ku punya a’ fita sisebeliso kaufela sa butu. Linzwi la Mulimu li punya mwahali luli ku mutu mi la kona ku mu cinca mwahali, ili ku cinca mw’a nahanela ni z’a lata, ni ku mu fetula mubeleki y’a amuhelwa, ya saba Mulimu. Ki sisebeliso kwa m’ata!

17. Mu taluse m’ata a Linzwi la Mulimu a ku kona ku cinca mutu.

17 Linzwi la Mulimu li patulula seo mutu a li sona luli mwahali ka ku fapana ni mw’a ikungela kamba mw’a iponiseza ku ba bañwi. (1 Samuele 16:7) Nihaiba mutu ya maswe fokuñwi wa kona ku pata s’a li sona mwahali ka ku iponahaza kuli u sishemo kamba kuli ki mulapeli. Ba ba maswe b’a ipumisanga ka milelo ye maswe. Baikuhumusi ba ipumisanga ku ba baikokobezi kono inze ba lakaza ku bubekwa ki batu. Kono ka ku shakutula se si mwa pilu luli, Linzwi la Mulimu li kona ku susumeza ka m’ata muikokobezi ku tubula mutu wa kale ni “ku apala mutu yo munca ya bupwa ka siswaniso sa Mulimu mwa ku luka, ni mwa ku kena kwa niti.” (Maefese 4:22-24) Lituto za Linzwi la Mulimu hape li kona ku cinca ba ba na ni boi ku ba bisa Lipaki za Jehova ze bundume ni bashaeli ba Mubuso ba ba na ni tukufalelo.—Jeremia 1:6-9.

18, 19. Ka ku ya ka paragilafu ye kamba ze ne ezahezi ku mina mwa sebelezo ya mwa simu, mu bonise m’o niti ye mwa Mañolo i kona ku cinceza mubonelo wa mutu.

18 M’ata a Linzwi la Mulimu a’ cinca pilu a  tusa hahulu batu kai ni kai. Ka mutala, bashaeli ba Mubuso ba kwa Phnom Penh, kwa Cambodia, ne ba kutaza habeli ka kweli mwa silalo sa Kompong Cham. Pasita wa mwa silalanda ha n’a utwile mapasita ba bañwi ba bulela maswe Lipaki za Jehova, a lukisa ku kopana ni Lipaki fo ne ba ka to potela silalo seo. N’a lengakile Lipaki lipuzo ka za ku ca mikiti ya lipumulo mi a teeleza ka tokomelo ha ba mu tusa ku nahanisisa ka Mañolo. Kiha n’a bulezi ka buikolwiso kuli: “Cwale ni ziba kuli ze ne ba mi bulezi mapasita ba bañwi haki za niti! Ne ba ize ha mu itusisangi Bibele, kono kakusasa wo, ki yona fela ye mu itusisize!”

19 Musali y’o a zwelapili ku ambolanga za Bibele ni Lipaki mi a tundamena niha n’a bembilwe hañata kuli u ka zwiswa fa bupasita. A taluseza mulikan’a hae ka za lituto za Mañolo zeo, mi ni yena a kala ku ituta Bibele ni Lipaki. Mulikan’a hae y’o a kala ku lumbaeta hahulu za n’a ituta kuli mane ku ye ñwi ya lisebelezo za kwa keleke kw’a yanga, a bulela kuli, “Mu te, mu t’o ituta Bibele ni Lipaki za Jehova!” Hakuswanyani ku zwa f’o, musali ya n’a li pasita ni ba bañwi ni bona ba kala ku ituta Bibele ni Lipaki za Jehova.

20. Mapacaca a musali wa kwa Ghana a bonisa cwañi kuli luli Linzwi la Mulimu li m’ata?

20 Se ne si ezahezi ku musali wa kwa Ghana wa libizo la Paulina ni sona si bonisa kuli Linzwi la Mulimu luli li m’ata. Mushaeli wa Mubuso ya neela nako ye ñata kwa ku kutaza n’a mu lutile Bibele ka buka ya Zibo Ye Isa kwa Bupilo bo Bu Sa Feli. * Paulina n’a nyezwi libali mi a bona kuli u tokwa ku cinca, kono munn’a hae ni bahabo musali y’o kaufela ba mu hanyeza hahulu. Kukw’a hae, ya n’a li muatuli mwa kuta ye tuna ka ku fitisisa, hamoho ni eluda wa mwa keleke, ba lika ku mu zwafisa ka ku bondolola taluso ya Mateu 19:4-6. Muatuli n’a utwahala inge ya ziba z’a bulela, kono Paulina kapili-pili a lemuha kuli ne ba eza sina Satani ya n’a kopamisize Mañolo kuli a swase Jesu Kreste. (Mateu 4:5-7) A hupula za n’a shashuluzi Jesu fa taba ya linyalo, za kuli Mulimu n’a bupile batu ku ba munna ni musali, isi munna ni basali, ni kuli sibeli sa bona, mi isi ba balalu, ne ba ka ba nama i liñwi. A hana ku ba utwa mi kwa mafelelezo a lumelezwa ku zwa mwa linyalo la libali leo ka ku ya ka mo ku ezezwanga. Hañihañi, a kolobezwa ka tabo sina mushaeli wa Mubuso.

Mu Zwelepili ku Aba Linzwi la Mulimu ka Mukwa O Lukile

21, 22. (a) Lu bata ku ba ni tundamo ifi sina bashaeli ba Mubuso? (b) Lu ka talima lifi mwa taba ye tatama?

21 Linzwi la Mulimu le li ñozwi luli ki sibelekiso se si m’ata se lu kona ku tusa ka sona ba bañwi ku eza licinceho mwa bupilo bwa bona ilikuli ba sutelele ku Jehova. (Jakobo 4:8) Sina babeleki ba ba cuukile ha ba itusisanga lisebeliso kuli ba pete hande misebezi, haike lu be ni tundamo ya ku itiisa hahulu ku sebelisa Linzwi la Mulimu, yona Bibele, ka bukwala mwa musebezi wa luna wa lu file Mulimu wa ku shaela Mubuso.

22 Lu kona ku itusisa cwañi Mañolo hande hahulu mwa musebezi wa luna wa ku tahisa balutiwa? Nzila ye ñwi ki ka ku tekelela ku luta ka mukwa o kolisa. Shangwe mu nyakisise taba ye tatama, y’e fa liakalezo ka za mwa ku lutela ni ku tuseza ba bañwi ku amuhela taba ya Mubuso.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 20 I hatisizwe ki Lipaki za Jehova.

Kana Mwa Hupula?

• Ki lifi lisebeliso ze ba kona ku itusisa bashaeli ba Mubuso?

• Paulusi n’a file mitala ifi mwa ku sebeza za Mubuso?

• Ku talusañi ku aba hande Linzwi la Mulimu?

• Linzwi la Jehova le li ñozwi li m’ata cwañi?

[Lipuzo za Tuto]

[Maswaniso a fa likepe 10]

Ze ñwi za lisebeliso ze ba itusisa Bakreste mwa musebezi wa ku shaela Mubuso