Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Jehova U Babalela Batu-tu Fela

Jehova U Babalela Batu-tu Fela

 Jehova U Babalela Batu-tu Fela

KANA lu tokwa ku ba ba ba ipitezi kamba ba ba zwile mubano ka nzila ye ñwi kuli lu lemuhiwe ki Mulimu? Mueteleli wa bu 16 wa naha ya United States, ya bizwa Abraham Lincoln, kuti n’a bulezi kuli: “Mulena u tabela batu-tu fela. Ki lona libaka ha ba atisa.” Ba bañata ba ikutwa kuli ki batu-tu fela ba ba si na se siñwi. Ku ba mutu-tu fela ku kona ku fa muhupulo wa ku ba njebwe, ku ba ni mayemo a kwatasi, kamba mane ku sa baleha. Mu tabela ku ba mwahal’a batu ba mufuta mañi? Ba ba ikutwisisa, liñañeli, kamba baikuhumusi? Kana ne mu si ke mwa tabela ku ba mwahal’a batu ba ba silikani, baikokobezi, kamba baishuwi ba ba tabela ba bañwi luli?

Bakeñisa kuli ku bemba ni ku sheununa li atile mwa lifasi kacenu, ba bañwi ku ba bela t’ata ku lumela kuli Mulimu ka sibili wa ba tabela luli. Yo muñwi wa babali ba magazini ye n’a ñozi kuli: “Ni zwa mwa lubasi lo ne lu sa bonisi lilato. Ne ni nyazisezwa, ku katazwa, ni ku sehiwa. Kacwalo, ne ni ikutwile kutokwa tuso isali kwa bwanana. Ni ka nako ye ni sa na ni maikuto a’ ni sisitanga maswe ha ni li mwa ziyezi.” Kono ku na ni mabaka a kolwisa kuli Mulimu luli u tabela batu-tu fela.

Mulimu Mw’a Tabelela Batu-tu Fela

Mulena Davida n’a ñozi kuli: “[Muñ’a] Bupilo ki yo mutuna, u lukelwa ki milumbeko kamukana, h’a yo ya kona ku nangulula butuna bwa hae.” (Samu 145:3) Kono seo ha si palelwisi Jehova ku lu tokomela ka lilato ni ka mufelañeke. (1 Pitrosi 5:7) Ka mutala, walisamu n’a ize: “[Muñ’a] Bupilo u fakaufi ni ba ba na ni pilu ye lobehile, mi u pilisa ba ba ikutwa ku swaba mwa moya wa bona.”—Samu 34:18.

Lika ze hoha mamelelo ya batu mwa lifasi, ze cwale ka bunde bwa mubili, libubo, kamba liluwo, haki zona za nga Mulimu ku ba za butokwa. Mulao wa Mulimu ku Isilaele n’o bonisize sishemo sa hae kwa babotana, lindiala, limbelwa, ni bazwahule. Mulimu n’a bulelezi Maisilaele, be ne ba kile ba nyandiswa mwa Egepita kuli: “U si ke wa hatikela ni ku nyandisa muzwahule . . . Mu si ke mwa swenya mbelwa kamba ndiala. Ha u ka ba swenya mi ba huweleza ku Na, ni ka utwa mihuwelezo ya bona.” (Exoda 22:21-24) Hape, mupolofita Isaya n’a bonisize buikolwiso bwa hae bwa kuli Mulimu u babalela ba ba fokozi, a li: “Ki Wena sisabelo sa ya fokozi, ni munzi o tiile wa munyandi ya kalehile, ni sisabelo ka nako ya liñungwa, ni muluti ha ku cisa lizazi, nako ye lilata la banyandisi ha li swana inge liñungwa le li nata limota.”—Isaya 25:4.

Mwa bukombwa bwa hae kaufela, Jesu Kreste, yena “siswaniso sa se A li sona” Mulimu, n’a beezi balutiwa ba hae mutala wa ku tabela luli batu-tu fela. (Maheberu 1:3) Ha bona undi wa nyangela be “ne ba katezi, ba hasani, inge lingu ze si na mulisana,” Jesu “a ba utwela butuku.”—Mateu 9:36.

Hape mu bone batu ba n’a ketile Jesu ku ba baapositola ba hae—n’e li banna be ne ba talusizwe kuli ne “ba si ka ituta, ili batu fela.”  (Likezo 4:13) Hamulaho wa lifu la Jesu, balateleli ba hae ba kalisa ku mema batu ba mifuta kaufela kuli ba teeleze kwa Linzwi la Mulimu. Muapositola Paulusi n’a ñozi kuli “ya sa lumeli, kamba mutu fela” n’a kona ku kena mwa puteho ya Sikreste ni ku ba mulumeli. (1 Makorinte 14:24, 25, NW) Mwa sibaka sa ku keta batu ba ba tabelwa ka mayemo a lifasi le, Mulimu n’a ketile batu-tu fela kuli ba pete sebelezo ya hae. Muapositola Paulusi n’a ize: “Banabahesu, mu lemuhe ku bizwa kwa mina, kakuli ku mina ba ba na ni butali ka mukwa wa batu, ha ba yo ba bañata; ba ba mata, ha ba yo ba bañata; ba lusika lwa bulena, ha ba yo ba bañata. Kono Mulimu u ketile linto za lifasi ze na ni butanya, kuli a swabise ze butali; mi Mulimu u ketile ze fokola za lifasi, kuli a swabise ze mata; hape Mulimu u ketile linto za lifasi ze nyenyisa, ni ze kendwa, ni ze siyo mane, kuli ze li teñi cwale, a li eze ze siyo; kuli ku tokwahale mutu nihaiba a li muñwi ya itumba fapil’a Mulimu.”—1 Makorinte 1:26-29.

Ni kacenu, Mulimu w’a lu tabela luli. Tato ya Mulimu kikuli “batu kamukana ba piliswe, mi ba fite fa zibo ya ku ziba niti.” (1 Timotea 2:4) Haiba Mulimu n’a latile hahulu batu kuli mane a luma Mwan’a hae fa lifasi ku to lu shwela, ha lu swaneli ku ikutwa ku sa latiwa kamba kutokwa tuso. (Joani 3:16) Jesu Kreste n’a bonisize balateleli ba hae butokwa bwa ku eza hande nihaiba wa mafelelezo kwa banyani ba hae ba kwa moya sina inge ba ba eza Yena cwalo. N’a ize: “Ha mu ezize yo muñwi wa banyani ba ka bao cwalo, nihaiba yo munyinyani ku bona, ki na ye mu ezize cwalo.” (Mateu 25:40) Lifasi niha li ka lu bona cwañi, haiba luna lwa lata niti, lu ba butokwa ku Mulimu.

Francisco, * ndiala wa kwa Brazil, n’a ikutwile cwalo a man’o kalisa silikani ni Mulimu. U talusa kuli: “Ku ziba Jehova ni kopano ya hae ne ku ni konisize ku fela boi ni maswabi. Ne ni itutile kuli Jehova u tabela mañi ni mañi wa luna.” Jehova n’a bile Ndat’ahe Francisco luli.

U Isa Pilu ku Ba Banca

Jehova u isa pilu ku yo muñwi ni yo muñwi wa ba banca isi fela ka sikwata. Ka niti, ibe kuli lu banana kamba lu hulile, ni kamuta ha lu tabeli ku ipahamisa. Niteñi, mwendi lu na ni buikoneli kamba tulemeno twa kona ku itusisa Mulimu kwapili. Jehova w’a ziba mo lu tokwa ku bolosolelwa ni ku twaelezwa, kuli a itusise hande buikoneli bwa luna. Ka mutala, mu lemuhe taba ye kwa 1 Samuele kauhanyo 16. Ka ku ba kuli mupolofita Samuele n’a boni inge kuli ba bañwi be ne ba kona ku yola bulena bwa Isilaele ne ba swanela hahulu, Jehova a fa mabaka ha n’a ketile Davida, mwana yo munyinyani wa Jese, kuli ite a yole bulena bwa Isilaele, a li: “U si ke wa talima bunde bwa hae kamba butelele bwa  f’a kuma, kakuli Na ni mu hanile [muhulwan’a Davida]. [Muñ’a] Bupilo h’a talimi sina mutu mw’a talimela; kakuli mutu u talima bunde, [Muñ’a] Bupilo, Yena, u talima pilu.”—1 Samuele 16:7.

Kana ba banca kacenu b’a kona ku ikolwisa kuli Jehova wa ba tabela luli? Mu nahane Ana, kalibe ya pila kwa Brazil. N’a filikanywa ki buputeleli ni ku sa luka sina mo ba ikutwela ba banca ba bañata. Bondat’ahe kiha ba kala ku yanga ni yena ni bana ba bona ba bañwi kwa mikopano ya Sikreste. Hañihañi, a kala ku tabiswa ki za n’a ituta mwa Linzwi la Mulimu. Ana a kala ku balanga Bibele ni lihatiso za Sikreste ni ku lapelanga ku Jehova Mulimu. Hanyinyani-hanyinyani, a hulisa silikani se situna ni Mulimu. U talusa kuli: “Ne ni ikolanga ku coba njinga ya ka ku liba kwa lizulu le ne li li bukaufi ni ndu ya luna ili ko ne ni tabelanga ku buha lizazi ha li ca matali. Ne ni lapelanga ku Jehova ni ku itumela ku yena bakeñisa musa ni bufani bwa hae, ni ku lika ku mu taluseza mo ne ni mu latela. Ku fita fa ku ziba Jehova Mulimu ni milelo ya hae ku ni fumanisize mombocima ni buiketo.” Kana ni mina mwa likanga ku fumana nako ya ku nahanisisa pabalelo ye lilato ya Jehova?

Niteñi, ze lu kile lwa ipumana ku zona za kona ku lu palelwisa ku ba ni silikani se situna ni Jehova. Ha mu bone mutala wa Lidia. Ha n’a bata ku bulelela bondat’ahe taba ye n’e mu zingile ka butu, bona ba mu hanela fela ba li: “Isa k’o.” Nihaike n’a ziba kuli bondat’ahe ne ba bata kuli a libale butata bo, Lidia u li: “Ku ituta Bibele ne ku ni file ze ne ni lakaza kaufela mane ni ku fita. Kabakala tulemeno twa hae to tunde, Jehova u bile mulikan’a ka ya butuku. Cwale ni na ni Ndate ya lilato ili ya utwisisa, ye ni kona ku punyeza maikuto ni matata a ni zingile. N’a kona ku tanda lihora inze ni bulela ni Mutu wa butokwa hahulu mwa pupo kaufela, inze ni kolwa kuli u ka ni teeleza.” Mañolo a cwale ka Mafilipi 4:6, 7 a tusize Lidia ku lemuha pabalelo ye lilato ya Jehova. Liñolo leo li li: “Mu si ke mwa bilaela ka se siñwi; kono mwa linto kaufela mu zibise Mulimu se mu bata ka tapelo ni ka kupo ye na ni buitumelo. Mi kozo ya Mulimu ye fita kutwisiso kaufela, i ka buluka lipilu za mina ni mihupulo ya mina ku Jesu Kreste.”

U Mi Tusa ku Fumana Ze Mu Tokwa

Jehova u isa pilu ku yo muñwi ni yo muñwi wa batanga ba hae mi hape ni kwa puteho ya hae ya mwa lifasi kaufela. Lwa kona ku bonisa lilato ku Ndat’a luna ya kwa lihalimu ka ku fumana nako ya ku bulela ku yena. Ha lu swaneli ku nga silikani sa luna ni yena ka likesha. Davida kamita n’a hupula silikani sa hae ni Jehova. N’a ize: “[Muñ’a] Bupilo, u ni bonise linzila za hao; u ni lemuse sikuka sa hao. U ni zamaise mwa niti ya hao, mi u ni lute, kakuli ki Wena Mulimu ya ni pilisa; ni talimezi ku Wena lizazi kaufela.”—Samu 25:4, 5.

Mwendi muhupulo wa ku ba ni silikani se situna ni Mulimu ki o munca ku mina. Mwa kona ku ikolwisa kuli mu be mwa butata bufi kamba bufi, Muambakani ya Pahami u ka mi tusa, ka ku ya ka tato ya hae. (1 Joani 5:14, 15) Kacwalo, mu itute ku fa litapelo ze nongile, ka ku beya mwa munahano miinelo ni butokwi bwa mina.

Butokwa bwa ku lemuha ze lu tokwile bu boniswa mwa tapelo yeo Mulena Salumoni  n’a lapezi fa kakulo ya tempele: “Tala niha i ka kena mwa naha, kamba butuku bo bu yambukela, kamba poli, kamba ku fubelela, niheba nziye kamba sishenyi, kamba lila za bona ku ba pitihanyeza mwa naha ya minzi ya bona; niha ku tahile lifu la supamweto, kamba ku swenyeha kufi kamba kufi, tapelo ni kupo y’a ka ku tahiseza mutu kaufela, nihaili sicaba kamukana sa Isilaele, mutu ni mutu inz’a iziba mwa pilu ya hae se si mu kataza, ni se si mu utwisa butuku, . . u utwe, u li mwa lihalimu, . . mi u swalele; u fe mutu ni mutu ka mizamao ya hae.” (2 Makolonika 6:28-30) Ka niti, ki mina fela mu ziba ‘se si mi kataza ni se si mi utwisa butuku.’ Kacwalo, ki kwa butokwa hahulu ku ziba ze mu tokwa ni ze mu lakaza. Ha mu eza cwalo, ‘[Muñ’a] Bupilo u ka mi fa s’e shukelwa pilu ya mina.’—Samu 37:4.

Mu Tiise Silikani sa Mina ni Jehova

Jehova u tabiswa ki ku bona batu-tu fela ha ba ikola silikani se situna ni yena. Linzwi la Hae li lu sepisa kuli: “Ni ka ba Ndat’a mina, mina mu be bana ba ka ba bashimani ni ba basizana, ku bulela Mulena Ya-Mata-Kaufela.” (2 Makorinte 6:18) Kaniti, Jehova ni Mwan’a hae ba bata kuli lu kondise lika ni ku fumana bupilo bo bu sa feli. Kwa susueza hakalo ku ziba kuli Jehova u ka lu tusa ku peta buikalabelo bwa luna mwa lubasi, kwa musebezi, ni mwa puteho ya Sikreste!

Nihakulicwalo, kaufela luna lwa kopananga ni matata. Mapongo, matata a lubasi, kutokwa mali, kamba nto ye ñwi, li kana za lu utwisa butuku. Lu kana lu sa zibi mwa ku tulela muliko kamba tiko ye ñwi. Lisineneketo ze ekezehile, li tiswa ka ku nonga kamba ka nzila ye ñwi ki mutamelezi ya maswe, yena Satani Diabulosi, ya lwana ndwa ya kwa moya ya ku lwanisa batu ba Mulimu. Niteñi, ku na ni mutu yo muñwi ya lu utwisisa mi u lu tusa ku bukeleza silikani sa luna se sinde ni Jehova. Mutu yo ki Jesu Kreste mwa mayemo a hae a pahami a kwahalimu. Lu bala kuli: “Ye lu na ni yena, hasi muprisita yo mutuna ya sa koni ku lu utwela butuku mwa mifokolo ya luna; kono ki ya n’a likilwe mwa litaba kaufela, sina luna, a sa weli mwa sibi. Cwale, a lu sutelele ka sepo ye tuna kwa lubona lwa sishemo, kuli lu utwelwe butuku, lu fumane ku shemubiwa, mi lu tuswe mwa nako ye swanela.”—Maheberu 4:15, 16.

Kwa tiisa pilu luli ku ziba kuli ha lu tokwi ku ba ba tumile kamba ba ba fumile kuli lu shemubwe ki Mulimu! Niha mu kalezwi, mu be sina walisamu ya n’a lapezi kuli: “Na, ni mubotana ni mutokwi; nihakulicwalo [Muñ’a] Bupilo wa ni hupula. Ki Wena ya ni tusa, ya ni lamulela.” (Samu 31:9-14; 40:17) Mu ikolwise kuli Jehova u lata ba ba ikokobeza, batu-tu fela. Kaniti, ‘lwa kona ku nepela lipilaelo za luna kaufela fahalimw’a hae, kakuli wa lu tokomela.’—1 Pitrosi 5:7.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 10 Mabizo a mañwi a cincizwe.

[Maswaniso a fa likepe 29]

Buñata bwa balateleli ba Jesu ne ba si ka ituta mi n’e li batu-tu fela

[Siswaniso se si fa likepe 30]

Bakreste ba ikataza ku ba ni tumelo ye tiile

[Maswaniso a fa likepe 31]

Ha lu tokwi ku ba ba tumile kuli lu shemubwe ki Mulimu