Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu Itusise Hande Miinelo Ye Minca

Mu Itusise Hande Miinelo Ye Minca

 Mu Itusise Hande Miinelo Ye Minca

Maeluda ba bane ba Sikreste ba kwa Netherlands, bo Pum, Jan, Dries, ni Otto, ba swana mwa miinelo ye miñata. Mwa bune bwa bona ba nyezi mi ba na ni bana. Hape, mwa lilimo za kwamulaho, kaufel’a bona ne ba beleka mi ne ba na ni mandu a mande. Kono kaufel’a bona ne ba tuhezi mibeleko ya bona yeo ni ku neela nako ni m’ata a bona kaufela ku za Mubuso. Kiñi se ne si ba konisize ku eza cinceho yeo? Ne ba itusisize hande miinelo ye minca.

MUTA o muñwi buñata bwa luna lu ka ba mwa miinelo ye minca. Licinceho ze ñata, ze cwale ka manyalo, ku pepa, kamba ku babalela bashemi ba ba supezi, li ekeza kwa buikalabelo. Kono licinceho ze ñwi li lu konisa ku ekeza kwa bukombwa bwa luna bwa Sikreste. (Mateu 9:37, 38) Ka mutala, bana ba luna be se ba hulile ba kana ba zwa mwa lapa, kamba lu kana lwa tuhela mubeleko.

Hape, hailif’o miinelo ya luna i kana ya cinca ni ko lu lata ni ko lu sa lati, Bakreste ba bañwi ba konile ku tahisa licinceho mwa miinelo ya bona ili ze ba file kolo ya ku eza ze ñata mwa bukombwa. Zeo luli ki ze ne ba ezize bo Pum, Jan, Dries, ni Otto. Ka nzila ifi?

Bana Ha Ba Zwa mwa Lapa

Pum na beleka sina muñoli ya talima za mali mwa kampani ya za milyani. Kamita, yena ni mufumahali wa hae, Anny, ne ba ezanga bupaina bwa ku tusa hamoho ni bana ba bona ba babeli. Hape bo Pum ni Anny ne ba ezanga litukiso za ku itabisa ni mapaina ba bañwi. Ba li: “Zeo ne li lu silelezanga kwa matata a zwa mwa litwaelano ze ñwi.” Ka ku susuezwa ki mutala wa bashemi ba bona, bana ba bona ba babeli bao ba kena bupaina bwa kamita ha se ba felize sekondari.

Bana ba bona ha se ba zwile mwa lapa, bo Pum ni Anny ba lemuha kuli miinelo ye minca yeo ne i ba konisa ku ba ni tukuluho ni mali a ne ba ka itusisa kwa ku ya kwa libaka ze tabisa kamba ku ikola ze ñwi za ku ishumusa. Kono bosinyalana bao ba eza keto ya ku itusisa miinelo ye minca yeo kwa ku ekeza kwa bukombwa bwa bona bwa Sikreste. Kacwalo Pum a kupa mubelekisi wa hae sibaka sa ku sa belekanga lizazi li li liñwi mwa viki ni viki. Hamulaho, Pum a eza litukiso za kuli a konange ku kalisa musebezi ka 7:00 hrs ni ku feza ka 14:00 hrs. Ki niti kuli ka ku sebeza nako ye nyinyani n’a na ni ku fumana tuwelo ye nyinyani. Niteñi, na konile, mi ka 1991, Pum a kena bupaina bwa kamita sina mufumahali wa hae.

Ku tuhaf’o, bo Pum ni musal’a bona ne ba kupilwe kuli ba tuse kwa ku babalela Ndu ya Mukopano ya Lipaki za Jehova. Memo yeo ne i ka tahiseza bosinyalana bao ku siya ndu ya bona mo ne ba pilile lilimo ze 30 ni ku tutela mwa kandu ka kanyinyani ka fa sibaka sa  Ndu ya Mukopano. Ne ba tutile. Kana ne ku li t’ata? Anny u alaba kuli ha ne ni ikutwanga bulutu, ne ni ipuzanga kuli, ‘Kiñi ha ni eza inge musal’a Lota?’ N’a hana ku ‘talima kwamulaho.’—Genese 19:26; Luka 17:32.

Bo Pum ni Anny ba ikutwa kuli keto ya bona i ba tiselize limbuyoti ze ñata. Kwand’a lika ze ñwi ze ñata, ba ikola ku sebeleza fa Ndu ya Mukopano, misebezi ya ku itukiseza mikopano ya sikiliti, ni ku sebelisana ni baokameli ba mipotoloho (likombwa za maeto) ba ba to fanga lingambolo mwa muyaho w’o. Fokuñwi Pum ha banga muokameli wa mupotoloho wa swalelele, u potelanga liputeho ze shutana-shutana.

Bosinyalana bao ne ba konisizwe kiñi ku ekeza kwa sebelezo ya bona? Pum u li: “Ha mu ba ni cinceho ye tuna mwa bupilo, mu na ni ku eza katulo ye tiile ya ku itusisa hande miinelo ye minca yeo.”

Ku Nolofaza Bupilo

Bo Jan ni mufumahali wa bona, Woth, ba na ni bana ba balalu. Sina Pum ni lubasi lwa hae, Jan n’a itusisize hande miinelo ya hae ye minca. Ka lilimo-limo, Jan n’a na ni mubeleko o pahami kwa panga mi lubasi lwa hae ne lu onyokile. Kono n’a na ni takazo ye tuna ya ku ekeza kwa bukombwa bwa hae. U talusa kuli: “Mwa bupilo bwa ka, ne ni itebuha hahulu niti, mi lilato la ka la ku lata Jehova ne li ekezeha.” Kacwalo, ka 1986, Jan u cinca miinelo ya hae. U li: “Ne n’i ngile muhato ha ne ku bile ni licinceho kwa ofisi mi na kalisa ku sebezanga lihora ze nyinyani. Babeleki ba bañwi be ne ba komokisizwe ki taba yeo ba ni beya libizo la lishendo la Diwodo kakuli ne ni sebezanga fela la dinsdag [la Bubeli], woensdag [la Bulalu], ni la donderdag [la Bune]. Tuwelo ya ka ya kutela mwamulaho ka 40 pesenti. Na lekisa ndu ya luna ni ku leka sisepe se si na ni ndu kuli lu yo sebeleza ko ku na ni butokwi bo butuna bwa bahasanyi ba Mubuso. Hamulaho, na itahanela ku tuhela mubeleko; tuwelo ya ka ya kutela hape mwatasi ka 20 pesenti, kono ka 1993, na kona ku kalisa bupaina bwa kamita.”

Kacenu le, Jan u mwa Katengo ka Kutwano ni ba Sipatela mi u sebelize hañata-ñata sina muokameli wa mukopano wa sikiliti. Niha na ni mapongo, Woth u ezanga bupaina bwa  ku tusa fokuñwi. Bana ba balalu kaufela ba mwa manyalo cwale, mi ki likombwa za Mubuso ze tukufalezwi hamoho ni ba ku bona.

Bo Jan ni Woth ba konile cwañi ku twaela bupilo bo bu nolofalizwe b’o? Jan u alaba kuli: “Ka nako ye ne lu na ni sifumu, ne lu boni teñi kuli ha lu yongobeli hahulu mwa sifumu. Mazazi a’ ku kana kwa lu bela t’ata ku libelela nakonyana kuli lu kone ku leka nto ye ñwi, kono limbuyoti za kwa moya ze lu fumani ni matohonolo ki ze ñata.”

Sina bo Jan ni Woth, bo Dries ni mufumahali wa hae, Jenny, hape ne ba ketile ku nolofaza bupilo bwa bona kuli ba neele nako ye ñata kwa lika za Mubuso. Bo Dries ni Jenny ne ba ezize bupaina ku to fita ha ba ba ni bana. Mi, kuli ba bonele lubasi lwa bona, Dries u beleka sina muzamaisi wa kampani ye tuna. Babelekisi ba tabela musebezi wa hae mi ba mu fa situlo se situna. Kono Dries u hana situlo seo kakuli ha n’a ka si amuhela n’a ka ba ni nako ye nyinyani ya ku eza misebezi ya Sikreste.

Bosinyalana bao ne ba tokwa nako ni m’ata kuli ba kone ku uta lubasi ni ku babalela bom’ahe Jenny be ne ba kula. Niteñi, ne ba zwezipili ku ba ni moya wa bupaina. Kiñi se ne si ba tusize ku eza cwalo? Jenny u talusa kuli: “Ne lu pila ni mapaina, ne lu memanga mapaina ku to ca ni luna, mi ne lu fanga malobalo kwa baokameli ba mipotoloho.” Dries u ekeza kuli: “Ne lu pila bupilo bo bu bunolo mi ne lu ambuka likoloti. Ne lu ezize keto ya ku sa eza pisinisi ye tuna kamba ku leka ndu, ilikuli kwapili, lu si ke lwa tamiwa ki lika ze cwalo.”

Ki ze nde ze zwile mwa keto ya bo Dries ni Jenny ya ku tahisa miinelo ye n’e ka ba konisa ku neela nako ye ñata kwa lika za Mubuso. Bana ba bona ba babeli cwale se ba li maeluda, mi yo muñwi u eza bupaina ni musal’a hae. Bo Dries ni Jenny ne ba li mapaina ba ba ipitezi, mi hamulaho Jenny a ya hamoho ni Dries mwa musebezi wa mupotoloho. Cwale se ba li baitateli fa Betele, f’o Dries a li mwa Katengo ka Mutai.

Ku Itahanela ku Tuhela Mubeleko

Ka ku swana ni bo Dries ni Jenny, bo Otto ni musal’a hae Judy, ne ba ezize bupaina pili ba si ka pepa bana ba babeli. Judy ha na bile ni mulwalo wa pili, Otto a kena mubeleko wa buluti.

Bana ha ne ba nze ba hula, bo Otto ni Judy kamita ne ba amuhelanga mapaina mwa lapa la bona kuli bana ba bona ba bone tabo ye ba fumana Bakreste ba ba eza bupaina. Nako ha i nze i ya, mweli wa bona a kena bupaina. Hamulaho, a ya kwa Sikolo sa Giliadi  mi, yena ni munn’a hae, cwale se ba li balumiwa mwa naha ya kwa Africa. Ñomba wa bona a kalisa ku eza bupaina ka 1987, mi Judy ni yena a kalisa ku eza bupaina.

Miinelo ye minca yeo ne i konisize Otto ku sebeza nako ye nyinyani kwa sikolo, mi a itusisa nako ye ñwi kwa ku eza bupaina. Kwa mafelelezo, a tuhela musebezi. Kacenu, Otto sa itusisa zibo ya hae ya buluti mwa musebezi wa maeto kwa ku tiisa liputeho kwa moya.

Ki ifi kelezo ya fa Otto ku ba ba itahanela ku tuhela mibeleko? “Ha mu tuhela mubeleko, mu si ezi keto ya ku ina silimo kamba ku fitelela ku si na ze mu eza. Ku bunolo ku ebelelwa ku ina fela. Hañihañi mu ka libala za bupaina. Kono mu kalise kapili ku ekeza misebezi ya mina ya bukombwa.”

Ku Itusisa Ze Mu Itutile

Ki niti kuli, mizwale ba ba swana inge bo Pum, Jan, Dries, ni Otto cwale ha ba sa na m’ata ni buitiiso bo ne ba na ni bona kwa bucaha. Kono ba na ni yeloseli, ni butali. (Liproverbia 20:29) Ba ziba ze tokwahala mwa ku ba mushemi, mi ka ku sebelisana ni basali ba bona, ba zibile ze amiwa mwa ku ba me. Bona ni basali ba bona, ba tatuluzi matata a mwa lubasi ni ku tomela bana ba bona milelo ya silumeli. Otto u li: “Ha ni fa kelezo ka ku ba muokameli wa mupotoloho mwa litaba za mwa lubasi, kw’a tusa kuli na ka sibili ne ni utile lubasi.” Ka nzila ye swana, za itutile Dries ka ku ba ndate cwale li mu tusa ku ba wa butokwa mwa lubasi lwa Betele, mo ku na ni mikulwani ba bañata.

Ee, zibo ye ba bile ni yona mizwale bao i ba tusa ku peta ze shutana-shutana mwa liputeho. Ka mubulelelo o muñwi, yeloseli ya bona i lozize lilepe za bona, kuli m’ata a bona a tahise ze nde. (Muekelesia 10:10) Mane, mwa nako ye ñwi, ba kona ku peta ze ñata ku fita ba ba sa tiile kwa mibili kono ili ba ba si na yeloseli.

Mizwale ba ba cwalo ni basali ba bona, ki mitala ye minde kwa mikulwani mwahal’a batu ba Jehova. Mikulwani ba lemuha kuli bosinyalana sina bao se ba ipumani ka butu mwa matata ni ku fumana limbuyoti ze ñata ze bihiwa mwa lihatiso za luna za Sikreste. Kw’a susueza ku bona banna ni basali ba ba bonisa moya o swana ni wa Kalebu, ili yo niha n’a supezi, n’a kupile musebezi o t’ata.—Joshua 14:10-12.

Mu Likanyise Tumelo ya Bona

Kana mwendi mwa kona ku likanyisa tumelo ni likezo za bosinyalana ba ba bulezwi mwa taba ye? Mu hupule kuli ne ba tomile bupilo bwa bona fa niti. Ne ba hulisize takazo ya ku eza bupaina mwa lipilu za bana ba bona. Sina mw’a bulelela Jan, na ezize cwalo “ka ku fa mutala wa ku lata Jehova ni kopano ya hae, ka ku lukisa za ku ba ni liango ze nde, ni ka ku luta bana ku ba ba ba kona ku ipilisa.” Hape ne ba sebeza ni ku bapala hamoho sina lubasi. Pum u hupula kuli: “Ka linako za ku pumula, hañata lubasi mutumbi ne lu yanga kwa ku kutaza kakusasana ni ku ishumusa hamoho manzibwana.”

Hape, Bakreste bao ne ba itukisezanga cimo za kwa pata. Kacwalo, miinelo ya bona ha ne i cincize, ne ba tabela ku itusisa cinceho ye nca. Ne ba tomanga milelo ni ku eza likatulo ze n’e akufisa ku peta milelo yeo. Ne ba batanga linzila za ku beleka nakonyana fela mi ne ba tabela ku pila ka tuwelo ye nyinyani. (Mafilipi 1:10) Basali ne ba tusa hahulu banna ba bona. Kaufel’a bona ne ba lakaza hahulu ku kena mwa “munyako o mutuna wa musebezi” mi kacwalo, ba ikozi limbuyoti ze ñata ze zwa ku Jehova.—1 Makorinte 16:9; Liproverbia 10:22.

Kana ni mina mu lakaza ku hulisa bukombwa bwa mina? Haiba ku cwalo, ku itusisa hande miinelo ye minca ku kana kwa mi tusa ku eza zeo.

[Siswaniso se si fa likepe 20]

Bo Pum ni Anny ba babalela Ndu ya Mukopano

[Siswaniso se si fa likepe 20]

Bo Jan ni Woth ba mwa musebezi wa ku kutaza

[Siswaniso se si fa likepe 21]

Bo Dries ni Jenny ba sebeza fa Betele

[Siswaniso se si fa likepe 21]

Bo Otto ni Judy ba itukiseza ku potela puteho ye ñwi