Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Jehova Ki Mulimu Ya Lukelwa ku Zibwa

Jehova Ki Mulimu Ya Lukelwa ku Zibwa

 Jehova Ki Mulimu Ya Lukelwa ku Zibwa

ESI mwendi mu yawa nto ya butokwa mwa bupilo? Haiba zibo ya mina ya za Mulimu ki ya makutelakaufi, mu zibe mwa yawa luli. Libaka? Kakuli, sina mo ba lemuhezi bolule-lule, ku fita fa ku ziba Mulimu wa mwa Bibele kwa tusa hahulu mwa bupilo. Lituso zeo li kalisa ona cwale ku isa kwapili.

Jehova Mulimu, yena Musimululi wa Bibele, u bata kuli lu fite fa ku mu ziba. Walisamu n’a ñozi kuli: “Ba zibe batu, kuli ki Wena u nosi wa Libizo la [Jehova, NW], ki Wena Muambakani-ya-Pahami, wa lifasi kaufela.” Mulimu wa ziba kuli lu ka tuseha luli haiba lu mu ziba. “Ki Na [Muñ’a] Bupilo Mulimu wa hao, ni ku luta se si ku swanela.” Lu tuseha cwañi ka ku ziba Jehova Mulimu, Muambakani ya Pahami?—Samu 83:18; Isaya 48:17.

Tuso ye ñwi kikuli lu fumana ketelelo muta lu kopana ni matata a mwa bupilo, lu ba ni mwangalwa, ni sepo ye tiile ya kuli ku ka ba hande kwapili. Hape, ku tekelela hande Jehova ku lu konisa ku ngela mu sili litaba ze tuna hahulu ze zingile hahulu batu mwa lifasi kaufela kacenu. Ki litaba mañi zeo?

Kana Bupilo bwa Mina Bu Na ni Mulelo?

Batu ni ko ba ezize zwelopili ye makaza, ka butu ba sa ipuza lipuzo ze tuna ze swana, z’e li: ‘Ni pilelañi? Ni libile kai? Ki ufi mulelo wa bupilo?’ Mutu h’a sa zibi hande likalabo kwa lipuzo zeo, bupilo bwa hae bu ka tokwa mulelo sakata. Kana buñata bwa batu b’a lemuha bufokoli bo? Patisiso ye ne ezizwe mwa Germany kwa mafelelezo a lilimo za ma-1990 ne i patuluzi kuli licika la be ne ba buzizwe, ne ba ikutwanga hañata kamba fokuñwi kuli bupilo bu bonahala kutokwa mulelo. Mwendi ni ko mu pila ku cwalo.

Mutu h’a sa zibi z’a pilela, h’a na hande mutomo wa z’a lela ku eza ka butu kwapili. Ba bañata ba lika ku lwanisa bufokoli b’o ka ku tomenena musebezi o munde kamba ka ku ipundekela sifumu. Niteñi, ba kana ba sisitwa ki bubotana mwa pilu. Ku sa ziba mulelo wa bupilo ku kataza ba bañwi kuli mane ha ba sa tabela ku pila. Ne ku li cwalo ku musali yo munde cwana, ili y’o ka ku ya ka mutende wa International Herald Tribune, n’a hulezi “mwa sifumu se siñata mi n’a ikola lika ze nde ze ñata.” Ni kwa n’a pila mwa muluti cwalo, n’a ikutwa bulutu ni kuli bupilo bwa hae ne bu si na mulelo. A nwa mulyani wa buloko mi ba t’o mu fumana a shwile. Mwendi mwa izibela batu ba bañwi be ne ba ikutwile bulutu ni ku shwa ka nzila ye maswe cwalo.

Niteñi, kana mu utwile batu ha ba ipapata kuli sayansi ya kona ku lu taluseza za bupilo kaufela? Mutende wa ka viki ni viki wa mwa Germany o bizwa Die Woche u li: “Sayansi i nepahale i mane, ha i sebezi kwa moya. Tumelo  ya kuli lika li itahezi fela ku si na Mubupi i bonahala ku siyalela, mi nihaiba tuto ya sayansi ya za mo li pangehezi lika ni ku sa swaleha kwa yona, ha i omba-ombi kamba ku fa buiketo ni hanyinyani.” Lipatisiso za sayansi li konile ku fa taluso ya mifuta-futa ya bupilo ni ku talusa za mipotoloho ya lika za ka taho ni misebelezo ye zwisezapili bupilo. Niteñi, sayansi ha i koni ku lu taluseza ze lu pilela ni ko lu libile. Haiba lu itinga fela fa sayansi, lipuzo za luna ka za mulelo wa bupilo ha li na ku alabiwa. Seo si tahisize “butokwi bo bu atile bwa ketelelo” sina mo n’o bihezi mutende wa Süddeutsche Zeitung.

Ki mañi ya kona ku fa hande ketelelo yeo ku fita Mubupi? Bakeñisa kuli ki yena ya n’a beile batu fa lifasi kwa makalelo, w’a lukela ku ziba ze ba bupezwi. Bibele i talusa kuli Jehova n’a bupile batu kuli ba yahe mwa lifasi ni ku li babalela. Ku ze ne ba ka eza kaufela, batu ne ba ka bonahaza tulemeno twa hae, to tu cwale ka katulo ye lukile, butali, ni lilato. Ka ku utwisisa libaka Jehova ha n’a lu bupile , lu fita fa ku ziba ze lu pilela.—Genese 1:26-28.

Mu Kona ku Ezañi?

Ku cwañi haiba ha mu si ka fumana kale likalabo ze nepahezi kwa lipuzo z’e li: ‘Ni pilelañi? Ni libile kai? Ki ufi mulelo wa bupilo?’ Bibele i mi eleza ku fita fa ku ziba hande Jehova. Mane, Jesu n’a ize: “Bupilo bo bu sa feli, kikuli ba ku zibe, Wena, Mulimu a nosi wa niti, ni y’o lumile, yena Jesu Kreste.” Hape mu susuezwa ku hulisa tulemeno twa silumeli, sihulu lilato, ni ku itomela mulelo wa ku yo pila mwa Mubuso wa Mulimu o taha mwatas’a Mesiya. Ka nako yeo mu ka ziba ze mu pilela mi mu ka ba ni sepo ye nde, ye tiile ya kuli ku ka ba hande kwapili. Lipuzo ze tuna ze mi zingile ku to fita cwale li kabe li alabilwe.—Joani 17:3; Muekelesia 12:13.

Ne mu ka ikutwa cwañi fo? Hans n’a kile a kopana ni taba yeo. * Lilimo-limo kwamulaho n’a lumela fela kuli Mulimu u teñi, kono tumelo ya Hans ne i sa mu cincisi bupilo bwa hae. Hans n’a lata hahulu milyani ye kola, basali ba baitamaeli, milatu-latu, ni mitututu. U talusa kuli, “Bupilo niteñi ne bu si na tuso, ne bu sa tabisi luli.” Ha n’a li wa lilimo ze bat’o ba 25, Hans a ikatulela ku fita fa ku ziba Mulimu ka sibili ka ku bala ka tokomelo Bibele. Ha sa fitile fa ku ziba hande Jehova ni ku utwisisa mulelo wa bupilo, Hans a cinca mupilelo wa hae mi a kolobezwa ka ku ba yo muñwi wa Lipaki za Jehova. S’a bile mwa bukombwa bo bu ipitezi ka lilimo ze 10. U punya kuli: “Ku sebeleza Jehova kona nzila ye nde ka ku fitisisa ya bupilo. Ha ku na nto ye likana ni yona. Ku ziba Jehova ku ni tusize ku ziba ze ni pilela.”

Ki niti, mulelo wa bupilo haki yona taba i nosi ye bilaeza ba bañata. Miinelo ya lifasi ha i nze i sinyeha, batu ba bañata-ñata ba katazwa ki taba ye ñwi ya butokwa.

Na Kwa Bumai!

Muta ku ezahala kozi, bonalimai hañata ba bulelanga kuli: Na kwa bumai! Kuli ba tobehe lipilu ha ba tahezwi ki kozi, sihulu ba na ni ku utwisisa hande taba yeo. Haiba ba sa i utwisisi, manyando a bona a’ zwelapili mi ba kana ba nyefa maswe. Mu nge mutala wa se ne si ezahalile ku Bruni.

Bruni, me ya s’a hulile, u talusa kuli: “Ne ni shwezwi ki mbututu wa ka wa musizana lilimonyana kwamulaho. Ne ni lumela ku Mulimu, mi kacwalo na yo kupa tuso ku muprisita kuli a ni omba-ombe. A ni bulelela kuli  Mulimu u ngile Susanne, y’o kutwi s’a li lingeloi kwahalimu. Lika kaufela ne li sa ni tabisi kabakala lifu la hae mi hape na toya Mulimu bakeñisa ku ni amuha mwana yo.” Bruni n’a lobehile pilu ni ku nyanda cwalo ka lilimo-limo. U zwelapili kuli: “Kihona yo muñwi wa Lipaki za Jehova a ni bonisa ka Bibele kuli ha ku na ze ne ni ka toyela Mulimu. Jehova n’a si k’a ngela Susanne kwahalimu, mi Susanne haki lingeloi. N’a kulile kabakala ku sa petahala kwa butu. Susanne u itobalezi mwa lifu, ku fitela Jehova h’a ka mu zusa. Hape ne ni itutile kuli Mulimu n’a bupile batu kuli ba pile ku ya ku ile mwa lifasi le li li paradaisi, mi u ka tuha a taleleza mulelo wo. Ha ne ni kalile ku utwisisa mw’a inezi luli Jehova, na sutelela ku yena, mi butuku bwa ka bwa kala ku kuyuka.”—Samu 37:29; Likezo 24:15; Maroma 5:12.

Bolule-lule ba batu ba telwa ki likozi ka mifuta ya zona, ili kozi ya ka butu, ndwa, lukupwe, kamba kozi ya ka taho. Bruni n’a imuluhile a man’o bona mwa Bibele kuli kanti Jehova h’a tahisi likozi, mi n’a si ka lela kuli batu ba n’o nyanda, ni kuli u ka tuha a felisa bumaswe. Ona ku ekezeha kwa bumaswe k’o, ki sisupo sa kuli se lu pila mwa “mazazi a maungulelo” a lifasi le. Cinceho-tuna ye ka tahisa bunde ye lu nyolezwi kaufel’a luna i fakaufi.—2 Timotea 3:1-5; Mateu 24:7, 8.

Ku Fita fa ku Ziba Mulimu

Bo Hans ni Bruni ne ba ziba fela kuli Mulimu u teñi. Ne ba lumela ku yena ba sa mu zibi hande. Ha ne ba tandile nako kuli ba fite fa ku ziba Jehova ka ku nepahala, ne ba mu zibile luli. Ne ba fumani likalabo ze nepahezi kwa lipuzo za butokwa hahulu mwa miteñi ye. Ku eza cwalo ne ku ba fumanisize mwangalwa ni sepo ye tiile ya kuli bupilo bu ka konda kwapili. Ku bile cwalo ni ku bolule-lule ba bañwi ba ba li batanga ba Jehova.

Sapili, kuli mutu a fite fa ku ziba Jehova ki ku nyakisisisa hande Bibele, yona y’e lu bulelela ka za hae ni z’a tokwa ku luna. Ki mo ne ba ezelize ba bañwi mwa linako za baapositola. Luka, caziba wa litaba za kale ni mualafi u biha kuli mwa Greece, ba puteho ya Majuda kwa Berea “ba amuhela Linzwi [ku bo Paulusi ni Silasi] ka ku li tukufalelwa, mi ba batisisa mwa Mañolo, ka mazazi kaufela, ba lemuhe litaba ze ba bulelelwa kana ki mo li inezi.”—Likezo 17:10, 11.

Bakreste ba kwa makalelo ni bona ne ba kopananga ka liputeho. (Likezo 2:41, 42, 46; 1 Makorinte 1:1, 2; Magalata 1:1, 2; 2 Matesalonika 1:1) Ni kacenu ku cwalo. Liputeho za Lipaki za Jehova li kubukananga kwa mikopano ili yeo sihulu i lukiselizwe ku tusa batu ku sutelela ku Jehova ni ku fumana tabo mwa ku mu sebeleza. Ku swalisana ni Lipaki ku tusa mwa nzila ye ñwi hape. Bakeñisa kuli batu ba ituta hanyinyani-hanyinyani ku ba sina Mulimu ye ba lapela, Lipaki za Jehova ba bonisa tulemeno tw’a bonisa Jehova ka sibili, nihaike isi ka ku petahala. Kacwalo ku kopana ni Lipaki hape ku lu konisa ku fita fa ku ziba Jehova hande.—Maheberu 10:24, 25.

Kana ku utwahala kuli ku t’ata hahulu ku fita fa ku ziba fela mutu a li muñwi y’o? Ki niti mutu u na ni ku ikataza. Kono kana ha mu ikatazangi cwalo kwa lika ze ñata ze mu bata ku peta mwa bupilo? Mu nahane mw’a ikatalezanga mubapali yo mutuna ha sweli ku itwaeza. Ka mutala, Jean-Claude Killy, mubapali wa France ya kile a wina mendulu ya gauda kwa lipapali za Olympics, u talusa mw’a lukela ku ikataleleza mutu kuli a wine kangisano ya lipapali za linaha: “Mutu u na ni ku kala inze ku sa siyezi lilimo ze 10 ni ku  itukiseza ka lilimo na lilimo ni ku nahana za teñi ka zazi ni zazi . . . Ki musebezi wa silimo mutumbi wa ku sebelisa booko ni mubili.” Nako ni buikatazo b’o kaufela li sinyehela kwa kangisano mwendi ye k’a nga fela mizuzu ye lishumi! Cwale ku cwañi ka za nto ye inelela ye fumanwa ka ku fita fa ku ziba Jehova.

Silikani Se Si Nze Si Hula

Ki mañi ya tabela ku yawa nto ya butokwa mwa bupilo? H’a yo. Kacwalo, haiba mu ikutwa kuli ha mu zibi hande ze mu pilela kamba mu itakaleza ku ziba libaka ha ku banga ni likozi, mu itiise ku fita fa ku ziba Jehova, yena Mulimu wa mwa Bibele. Ku ituta za hae ku kona ku kondolokisa bupilo bwa mina ku ya ku ile.

Kana ku ka ba ni nako ye lu ka tuhela ku ituta za Jehova? Be se ba mu sebelelize ka lilimo-limo ba sa komokiswa ki ze ba itutile kale ka za hae ni ze nca za hae ze ba sweli ku ituta. Ku ituta lika ze cwalo kw’a lu tabisa mi ku sweli ku lu suteleza ku yena. Haike lu lumelelane ni manzwi a muapositola Paulusi, ya n’a ñozi kuli: “O! buliba bwa bufumu ni bwa butali . . . ni bwa zibo ya Mulimu! Likatulo za hae ha li konwi ku batisezwa, ni linzila za hae ha li konwi ku fumanwa! Kakuli: Ki mañi ya zibile mw’a hupulela Mulena? Kamba ye neli muelezi wa hae, ki mañi?”—Maroma 11:33, 34.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 12 Mabizo a cincizwe.

[Manzwi a fa likepe 5]

Batu ba sa ipuza ka butu lipuzo ze tuna ze swana, z’e li: ‘Ni pilelañi? Ni libile kai? Ki ufi mulelo wa bupilo?’

[Manzwi a fa likepe 6]

“Ha ne ni kalile ku utwisisa mw’a inezi luli Jehova, na sutelela ku yena”

[Manzwi a fa likepe 7]

“Ku sebeleza Jehova kona nzila ye nde ka ku fitisisa ya bupilo. Ha ku na nto ye likana ni yona. Ku ziba Jehova ku ni tusize ku ziba ze ni pilela”