Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

“Bashaeli ba Mubuso Ba Ba Na ni Tukufalelo” Ba Kopana ka Tabo

“Bashaeli ba Mubuso Ba Ba Na ni Tukufalelo” Ba Kopana ka Tabo

 “Bashaeli ba Mubuso Ba Ba Na ni Tukufalelo” Ba Kopana ka Tabo

LIFASI li mwa nyewanyewa kabakala mizamao ye maswe, kutokwa hande mali, ni misunga mwahal’a linaha. Niteñi, Lipaki za Jehova ku si na taba ni mifilifili yeo ne ba kopani ka kozo fa Mikopano ya Sikiliti ya mazazi a malalu ya “Bashaeli ba Mubuso Ba Ba Na ni Tukufalelo.” Mikopano yeo ne i ezizwe mwa lifasi kaufela ku kala ka May ya 2002.

Mikopano yeo ne i tabisize luli. Ha lu lundululeñi ka bukuswani tukiso ye tomile fa Bibele yeo ili ye yahisa.

Lizazi la Pili Li Kanatela fa Tukufalelo ya Jesu

Toho ya taba ya lizazi la pili la mukopano ne i li “Mu Likanyise ku Tukufalelwa kwa Jesu Mulen’a Luna.” (Joani 2:17) Ngambolo ye li “Mu Nyakalale Ka ku Taha Hamoho Sina Bashaeli Ba Mubuso” ne i memile baputehi ku wabelwa sina mo ku belanga kwa mikopano ya batu ba Mulimu kamita. (Deuteronoma 16:15) Hamulaho wa ngambolo yeo ne ku bile ni lipuhisano ni bakutazi ba taba ye nde ba ba tukufalezwi.

Ngambolo ye li “Jehova Ibe Yena Luli Ye Mu Tabela” ne i nyakisisize liñolo la Samu 37:1-11 timana ka timana. Ne lu elelizwe ku sa “filikana” kabakala lika ze bonahala inge kuli b’a kondisa ba ba maswe. Batu ba ba maswe ni ko ba ka lu sinya libizo, Jehova kwa nalulelule u ka bonisa kuli ki bafi luli basepahali ba hae. Ngambolo ye li “Mu Bonise Kuli Mu Na ni Buitumelo” ne i talusize ka butungi mo lu kona ku boniseza buitebuho ku Mulimu. Bakreste kaufela ba lukela ku fa Jehova “sitabelo sa milumbeko.” (Maheberu 13:15) Kaniti, buñata bwa nako ye lu neela mwa sebelezo ya Jehova bu itingile fa buitumelo bwa luna ni miinelo ya luna.

Ngambolo ye tuna n’e na ni toho ya taba ye li “Bashaeli ba Mubuso Ba Ba Susumelizwe ki Tukufalelo.” Ne i bonisize kuli Jesu Kreste ki yena mutala wa luna o munde ka ku fitisisa wa ku tukufalelwa. Mubuso wa kwa lihalimu ha s’o tomilwe ka 1914, Bakreste ba niti ne ba tokwa tukufalelo kuli ba zibahaze taba ye nde yeo. Mubuleli n’a amile kwa mukopano wa mwa 1922 kwa Cedar Point, mwa Ohio, kwa U.S.A., mi a lu hupuza za pizo ye ne bile teñi ye li: “Mu zibahaze Mulena ni Mubuso wa hae”! Kwa nalulelule, tukufalelo ya batanga ba Mulimu ba ba sepahala ya ba susumeza ku shaela niti ye nde ya za Mubuso kwa macaba kaufela.

Ngambolo ye ne filwe fa lizazi la pili musihali ye li “Mu Ndumebe ka ku Ziba Kuli Jehova U Inzi ni Luna,” ne i bonisize kuli Satani u lelile hahulu batu ba Mulimu. Kono ni ha lu lwaniswa, ku nahanisisa mitala ye miñata ya tumelo ya mwa Bibele ni ya miteñi ye ku lu fa bundume bwa ku talimana ni litiko kamba miliko lu sa sabi.—Isaya 41:10.

Hamulaho ne ku bile ni lingambolo ze talu za ka ku tatamana fa taba ye li “Bupolofita bwa Mika Bwa Lu Tiisa Kuli Lu Zamaye ka Libizo la Jehova.” Mubuleli wa pili n’a bapanyize linako  za Mika ni linako za luna ku ama kwa sinyeho ya muzamao, bukwenuheli bwa bulapeli, ni lilato la sifumu. N’a ize: “Sepo ya luna ka za nako ya kwapili i ka tiya haiba lu ba ni pilu ye utwa ni ku bona teñi kuli likezo za luna ki ze lukile ni kuli bupilo bwa luna bu tezi likezo za Sikreste—ni kuli haiba ha lu libali ni kamuta kuli lizazi la Jehova li ka taha luli.”—2 Pitrosi 3:11, 12.

Mubuleli wa bubeli wa ngambolo ya ka ku tatamana na bulezi za Mika mwa n’a nyazelize baeteleli ba Juda. Ne ba nyandisa babotana, ili batu be ne ba sa koni ku itwanela. Kono Mika hape n’a bulelezi cimo za tulo ya bulapeli bwa niti. (Mika 4:1-5) Luna ka ku matafazwa ki moya o kenile wa Jehova, lu ikatulezi ku shaela taba ye katulusa yeo ye fa sepo. Kono ku cwañi haiba lu ikutwa ku tibelwa ki buyanga kamba lu ikutwa ku sa kona ka nzila ye ñwi? Mubuleli wa bulalu n’a ize: “Z’a tokwa Jehova haki ze t’ata mi z’a kona ku eziwa.” Mi kihona a talusa likalulo za liñolo la Mika 6:8, ye bala kuli: “S’a bata ku wena [Muñ’a] Bupilo, haisi kuli u eze ze lukile, u late sishemo, mi u zamaye ka buikokobezo ni Mulimu wa hao.”

Bakeñisa kuli sinyeho ya muzamao mwa lifasi ya kona ku ama Bakreste, kaufel’a luna ne lu tusizwe ki ngambolo ye li “Mu Buluke Bukeni ka ku Bukeleza Pilu ya Mina.” Ka mutala, ku buluka bukeni ku lu konisa ku ba ni linyalo le linde. Ka ku ba Bakreste, ni kamuta ha lu lukeli nihaiba fela ku nahana za ku eza buhule.—1 Makorinte 6:18.

Ngambolo ye li “Mu Itibelele kwa Bupumi” ne i bonisize kuli ka butali l’u nga kuli ku kopamisa litaba, ku zwaka niti ka buhata, ni buhata luli bo bu hasanywa ki bakwenuheli, ki sifanu. (Makolose 2:8) Ka ku swana, lu si ke lwa ipuma ka ku nahana kuli lwa kona ku taleleza litakazo za luna za sibi ku si na ze maswe ze ka zwa mwateñi.

Ngambolo ya mafelelezo ya lizazi la pili ne i na ni toho ya taba ye li “Mu Lapele Mulimu A Nosi wa Niti.” Miinelo ya lifasi ha inze i zwelapili ku tatafala, kwa tiisa pilu luli ku ziba kuli Jehova u tuha a tisa lifasi la hae la ku luka! Ki  bomañi ba ba ka pila mwa lifasi leo? Ki ba ba lapela fela Jehova. Mubuleli n’a zwisize buka ye nca ya Mu Lapele Mulimu A Nosi wa Niti, ili ku tusa luna, bana ba luna, ni baituti ba luna ba Bibele ku yo fita mwa lifasi leo. Ne lu tabile luli ku amuhela buka yeo!

Lizazi la Bubeli Li Kanatela fa ku Tukufalelwa Misebezi Ye Minde

Lizazi la bubeli la mukopano ne li na ni toho ya taba ye li “Mu Tukufalelwe Misebezi Ye Minde.” (1 Pitrosi 3:13) Mubuleli wa pili n’a nyakisisize liñolo la zazi la mwa Bibele. N’a koñomekile kuli ku nyakisisa liñolo la zazi kamita ili ka ku li utwisisa, ku ekeza kwa tukufalelo ya luna.

Hamulaho ne ku bile ni lingambolo za ka ku tatamana fa taba ye li “Bashaeli ba Mubuso Ba Ba Lumba Bukombwa bwa Bona.” Ngambolo ya pili ne i koñomekile butokwa bwa ku aba Linzwi la Mulimu ka mukwa o lukile. (2 Timotea 2:15) Ha lu itusisa hande Bibele lu i kwalulela nzila ya kuli “mata” a yona a sebeze mwa bupilo bwa batu. (Maheberu 4:12) Lu swanela ku itusisa Bibele ni ku i buhisana ka ku kolwisa. Ngambolo ya bubeli ku zeo ne i lu susuelize ku kutela hape ni hape kwa batu ba ba tabela. (1 Makorinte 3:6) Buitukisezo ni bundume za tokwahala kuli lu kutele kapili-pili kwa batu ba ba tabela kaufela. Ngambolo ya bulalu ne i lu susuelize k’u nga kuli mutu ni mutu ye lu atumela wa kona ku ba mulutiwa mi ne i bonisize kuli ku fa tuto ya Bibele fa musipili wa pili ku kona ku tisa kuli lu tuse ba bañwi ku ba balutiwa, ili nto ye tahisa tabo.

Ngambolo ye n’e tatami ne i na ni toho ya taba ye li “Libaka la Kuli Lu  ‘Lapele ka ku Sa Lisela.’” Bibele i eleza Bakreste ku latelela ketelelo ya Mulimu mwa bupilo bwa bona kaufela. Lu tokwa ku fumana nako ya tapelo ya ka butu. Hape, lu na ni ku tundamena mwa ku lapela, kakuli Jehova wa kona ku lu tuhelela ka nakonyana ku n’o lapela pili kalabo ya hae i si ka bonahala kale.—Jakobo 4:8.

Ngambolo ye li “Ku Ambola za kwa Moya Kwa Yahisa” ne i lu susuelize ku itusisa mpo ya luna ya ku bulela kuli lu ituse ni ku tusa ba bañwi. (Mafilipi 4:8) Bosinyalana ni bana ba tokwa ku ambolanga litaba ze ñwi za kwa moya ka zazi. Kacwalo, mabasi a swanela ku likanga ku canga hamoho nihaiba hañwi fela ka zazi, kuli a fumane nako ya ku ambolanga lika ze yahisa.

Tukiso ya kakusasana ne i felile ka ngambolo ye nyangumuna ye li “M’o Buineelo ni Kolobezo Li Tahisa Punyuho.” Linumwana za kolobezo ne ba itutile Bibele, ku ba ni tumelo, ku baka, ku tuhela bumaswe, ni ku ineela ku Mulimu ka ili bona. Mubuleli n’a bulezi kuli ha se ba kolobelizwe ba na ni ku zwelapili ku hula kwa moya ni ku bukeleza tukufalelo ni muzamao wa bona o munde.—Mafilipi 2:15, 16.

Musihali wa zazi leo, ne ku tunafalizwe lisupo ze tuna ze peli mwa ngambolo ye li “Mu Be Ba Ba Ishuwa, mi Liito la Mina Li Be Le Li Bona Hande.” Ku ishuwa ku talusa ku lemuha f’a felela m’ata a luna ni ku ziba mayemo a luna fapil’a Mulimu. Ku ishuwa ku lu konisa ku buluka liito la luna inze li “bona hande,” ili ku talima fa Mubuso wa Mulimu isi fa maluo. Ibile fela lwa eza cwalo, ha lu tokwi ku bilaela, kakuli Jehova u ka lu bonela ze lu tokwa.—Mateu 6:22-24, 33, 34.

Mubuleli ya n’a tatami n’a bonisize libaka ha lu na ni ku ‘Sepa Jehova ka ku Tala mwa Linako ze T’ata.’ Lu kona ku tiyela cwañi lika ze cwale ka bufokoli bwa luna, makulanu kamba kutokwa mali? Ha lu kupeñi Jehova butali bwa mwa ku ezeza mi hape lu kupe tuso ku ba bañwi. Ku fita ku shomboka kamba ku zwafa maswe, lu swanela ku tiisa sepo ya luna ku Mulimu ka ku bala Linzwi la hae.—Maroma 8:35-39.

Ngambolo ya ka ku tatamana ya mafelelezo fa mukopano ne i na ni toho ya taba ye li “Tumelo ya Luna I Likiwa ki Litiko Ze Ñata.” Ngambolo ya pili ne i lu hupulize kuli Bakreste ba niti kaufela ba kopana ni nyandiso. Nyandiso yeo i tahisa bupaki, i tiisa tumelo ya luna, mi i lu konisa ku bonisa kuli lwa sepahala ku Mulimu. Nihaike ha lu beyi bupilo bwa luna mwa lubeta ku si na libaka, ni kamuta ha lu na ku itusisa linzila ze si za ka Mañolo kuli lu ambuke nyandiso.—1 Pitrosi 3:16.

 Mubuleli wa ngambolo ya bubeli ku zeo n’a alabile lipuzo ze ama taba ya buikambuso. Bakreste ba kwa makalelo ne ba sa hanyezi lindwa kaufela, kono ne ba lemuha kuli ne ba na ni ku sepahala pili ku Mulimu. Ni kacenu, Lipaki za Jehova ba sebelisa ka ku tala sikuka se si li: “Ha mu ba lifasi.” (Joani 15:19) Bakeñisa kuli litiko za buikambuso li kona ku zuha ka nako ifi kamba ifi, mabasi a lukela ku fumana nako ya ku lundulula likuka za Bibele fa taba yeo. Sina mo ne i bulelezi ngambolo ya bulalu ye n’e i tatami yeo, mulelo luli wa Satani haki kuli a lu bulaye, kono u bata fela ku lu tuhelisa ku sepahala. Lu lumbekehisa Jehova ha lu tiyela sheununo, likukuezo za muzamao o maswe, matomola-pilu, ni makulanu.

Memo ye silikani ye li “Mu Sutelele ku Jehova,” n’e li yona toho ya taba ya ngambolo ya mafelelezo fa lizazi la bubeli. Ku utwisisa tulemeno to tu tuna twa Jehova ku tahisa kuli lu mu tabele. Ka m’ata a hae a si na maciñekelo, u sileleza batu ba hae sihulu kwa moya. Katulo ye lukile ya hae haki ye t’ata kono i mu susumeza ku fa bupilo bo bu sa feli kwa batu kaufela ba ba eza ze lukile. Butali bwa Mulimu bu bonwa ka nzila ya n’a itusisize ka yona batu ba ba si ka petahala ku ñola Bibele. Kalemeno ka ka kateleha hahulu ki lilato la hae, le ne li mu susumelize ku ezeza batu tukiso ya ku piliswa ka Jesu Kreste. (Joani 3:16) Mubuleli n’a felize ka ku zwisa buka ye nca ye nyangumuna ya Mu Sutelele ku Jehova.

Lizazi la Bulalu Li Kanatela fa Tukufalelo ya Misebezi Ye Minde

Toho ya taba ya lizazi la bulalu la mukopano ne i li “Batu Ba Ba Tukufalelwa Misebezi Ye Minde.” (Tite 2:14) Tukiso ya kakusasana ne i kalile ka puhisano ya lubasi ya liñolo la zazi. Kihona ku taha ngambolo ye li “Kana Ye Mu Sepile ki Jehova?” Macaba, ka ku itinga fa butali  ni m’ata a ona, a sepile ze sa sepehi. Kono batanga ba Jehova ha ba yo cwalo, kakuli ba itinga ku yena ka bundume ni ka tabo niha ba li mwa likozi.—Samu 46:1-3, 7-11.

Ngambolo ye li “Mikulwani—Mu Itukiseze za Kwapili ka Kopano ya Jehova” ne i alabile puzo ye li: Mukulwani u kona cwañi luli ku fumana bupilo bo bunde ka ku fitisisa? Bupilo bo bunde ka ku fitisisa ha bu fumanwi ka mali, liluo, kamba libubo. Mubupi wa luna u susueza mikulwani ka lilato ku mu hupula ha ba sa li ba banca. Mubuleli na buhisani ni ba bañwi be ne ba kalile sebelezo ya Sikreste kwa bwanana, mi ne lu ikutwezi mipuzo ya bona. Mi ne li tuso ye tuna luli ku amuhela trakiti ye nca ye li Ba Banca—Bupilo bwa Mina Mu Ka Bu Sebelisa Kwañi? Trakiti yeo i lukiselizwe ku tusa ba banca ba ba li Lipaki kuli ba itomele mutomo wa bupilo bwa kwapili bwa kamita mwa kopano ya Jehova.

Kihona cwale ku taha drama ye hoha mamelelo ye tomile fa Bibele ye li “Mu Yeme Ka ku Tiya mwa Linako ze T’ata.” Ne i tolongoshize musebezi wa Jeremia wa ka lilimo-limo wa n’a kalile ha na sa li mucaha ku isa fa sinyeho ya Jerusalema, yona sinyeho ya n’a polofitile ka tukufalelo. Jeremia n’a ikutwile ku sa swanela musebezi wo, kono n’a u konile inz’a nyandisiwa, mi Jehova a mu lamulela.—Jeremia 1:8, 18, 19.

Drama ne i tatamwi ki ngambolo ye li “Mu Be Sina Jeremia—Mu Zibahaze Linzwi la Mulimu ka Bundume.” Bakutazi ba Mubuso ba miteñi ye hañata ba tamelezwanga hahulu litaba ni ku sawaniwa maswe. (Samu 109:1-3) Kono, lwa kona ku tula zwafo sina Jeremia ka ku tabela Linzwi la Jehova. Mi lu ikolwisisize kuli ba ba lu lwanisa ha ba na ku lu kona.

Ngambolo ya nyangela ye li “Mukwa wa Lifasi Le Wa Cinca” n’e i tile ka nako ye swanela luli. Mwa nako ye lu pila ku yona se ku bile ni licinceho ze komokisa luli. Bibele ne i bulelezi cimo kuli miinelo ye cwalo, ni muhuwo wo li “kozo ni buiketo,” li ka libisa kwa lizazi la Mulimu le li sabisa la katulo. (1 Matesalonika 5:3) Lizazi leo li ka tahisa licinceho ze tabisa; li ka felisa lindwa kaufela, bukebenga, mifilifili, mane nihaiba matuku. Kacwalo, mwa sibaka sa ku sepa lifasi le, ye ki nako ya ku pila ka buipeyo bwa silumeli ni ku zwelapili mwa muzamao o kenile.

Ngambolo ye kusufalizwe ya tuto ya Tora ya ku Libelela ya viki yeo, ne i tatamwi ki ngambolo ya kaungu-ungu ya mukopano ye n’e na ni toho ya taba ye li “Mu Atelwe ki Misebezi Ye Minde Sina Bashaeli ba Mubuso Ba Ba Na ni Tukufalelo.” Mubuleli n’a bonisize ka m’o tukiso yeo ne i lu nyangumunezi kwa moya ni mo ne i lu susuelelize ku itinga ku Jehova. Kwa mafelelezo, ne lu elelizwe ku ba ba ba kenile, ba ba na ni lilato, ni ku ba bashaeli ba Mubuso wa Mulimu ba ba tukufalezwi.—1 Pitrosi 2:12.

Sina batanga ba Jehova ba mwa lizazi la Nehemia, ni luna ne lu kutezi kwahae inze lu tabile luli kabakala limbuyoti za kwa moya ze ne lu amuhezi kwa Mikopano ya Sikiliti ya “Bashaeli ba Mubuso Ba Ba Na ni Tukufalelo.” (Nehemia 8:12) Kana mukopano o susumeza wo ha u si ka mi nyakalalisa ni ku mi fa tundamo ya ku ba mushaeli wa Mubuso ya tukufalezwi?

[Mbokisi/Siswaniso se si fa likepe 23]

Buka Ye Nca ya Tuto!

Kwa mafelelezo a lizazi la pili la mukopano, baputehi ne ba tabisizwe ki ku zwisiwa kwa buka ye nca ya Mu Lapele Mulimu A Nosi wa Niti. Buka yeo i lukiselizwe ku luta ka yona ba ba felize ku ituta buka ya Zibo Ye Isa kwa Bupilo bo Bu Sa Feli, mi ku si na ku kakanya i ka tiisa tumelo ya bao “ba ba ketezwi bupilo bo bu sa feli.”—Likezo 13:48.

[Manzwi a bañi ba siswaniso fa likepe 23]

Siswaniso se si fa likepe la fahalimu: U.S. Navy photo

[Mbokisi/Maswaniso a fa likepe 24]

Tuso ya ku Sutelela ku Mulimu

Mubuleli wa mafelelezo fa lizazi la bubeli la mukopano n’a zibahalize ku zwisiwa kwa buka ye nca ya Mu Sutelele ku Jehova. Buka yeo i na ni likalulo z’e ne ze tuna, mi ye ñwi ni ye ñwi i bulela za ka kañwi ka tulemeno twa Jehova to tu tuna, ili m’ata, katulo ye lukile, butali, ni lilato. Kalulo ni kalulo ya buka yeo i na ni kauhanyo ye bonisa ka m’o Jesu Kreste n’a tomezi hande-nde mutala wa ku itusisa tulemeno twa Mulimu. Buka yeo sihulu i lelezwi ku tusa luna ni baituti ba luna ba Bibele ku hulisa silikani se tiile ni Jehova Mulimu.

[Mbokisi/Maswaniso a fa likepe 26]

Ketelelo ya kwa Moya ya Ba Banca

Fa lizazi la bulalu la mukopano ne ku bile ni tabo ha ku zwiswa trakiti ye ipitezi ye li Ba Banca—Bupilo bwa Mina Mu Ka Bu Sebelisa Kwañi? Trakiti yeo i lukiselizwe ba banca ba ba li Lipaki ku ba tusa ku eza likatulo ze nde ka za ze ba ka eza kwapili, kacwalo i fa kelezo ya mwa Mañolo ya za ku keta musebezi wa kamita mwa sebelezo ya Jehova.