Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

‘Mulimu, Ki Kabakalañi Ha U Tuhelezi Nto Ye ku Ezahala?’

‘Mulimu, Ki Kabakalañi Ha U Tuhelezi Nto Ye ku Ezahala?’

 ‘Mulimu, Ki Kabakalañi Ha U Tuhelezi Nto Ye ku Ezahala?’

RICARDO u sa hupula ha n’a inzi ni musal’a hae Maria mo ku libelelwanga mualafi. * Sibeli sa bona ne ba si na bundume bwa ku bala ze n’e fumanwi mwa tatubo ya kwa sipatela ya ze mwa mubili wa Maria. Ricardo a kwalula ingulopu, mi ba bala-bala ka bubebe piho ye n’e ñozwi ka manzwi a bualafi. Ba bona linzwi la “kansa,” mi sibeli sa bona ba kala ku lila ha ba hupula taluso ka ku tala ya linzwi leo.

Ricardo h’a hupula u li: “Mualafi n’a na ni sishemo luli, kono kaniti n’a lemuhile butata bwa muinelo kakuli n’a nz’a kuta-kutela ku lu bulelela kuli lu sepe Mulimu.”

Likalafo za kansa li si ka kalisa kale, mualafi wa Maria a lemuha kuli lihutu la Maria la kwa bulyo ne li sa sebezi hande. Litatubo ze ñwi hape za bonisa kuli kansa ne se il’o fita kwa booko bwa hae. Hamulaho fela wa viki ku zwa fa n’a kalezi ku alafiwa, likalafo za kansa zeo za lilimaliswa. Maria a ba mwa koma, mi hamulaho wa likweli ze peli, a timela. Ricardo u talusa kuli: “Ne ni tabile kuli manyando a hae n’a felile, kono ne ni mu tonda hahulu kuli mane ne ni lakaza kuli kambe ni na ne ni ka shwa. Hañata ne ni itilelelanga ku Mulimu kuli: ‘Ki kabakalañi ha u tuhelezi nto ye ku ezahala?’”

Ha Ku Zuha Butata, Lipuzo Za Ata

Sina Ricardo, batu ba bañata mwa lifasi kaufela ba tahelwanga ki manyando. Hañata ba ba nyandanga ki ba ba si na mulatu. Mu nahane matomola a tahiswa ki lindwa ze sa feli za batu za ka litobolo. Kamba mu nahane butuku bo ba utwanga ba ba swaliwanga likalala, banana ba ba nyandiswanga, batu ba ba lwaniswanga mwa malapa, ni ba ba tahelwanga ki lika ze ñwi ze maswe ze eziwa ki batu. Ku zwelela kwa makalelo, ku bonahala kuli batu ba bile ba ba tabela ku ezana maswe ni ku utwisana butuku. (Muekelesia 4:1-3) Ku tuha f’o ku na ni matomola a batu ba ba tahezwi ki likozi za ka taho, kamba matuku a mwa maikuto, a mwa munahano, ni a mwa mubili. Ha ku komokisi ba bañata ha ba buzanga kuli, “Ki kabakalañi Mulimu h’a tuhelela manyando a cwalo?”

Nihaiba kwa balumeli, ku tahelwa ki manyando ki nto ye t’ata. Mwendi ni mina mu komoka kuli libaka ki lifi Mulimu ya lilato, ya m’ata ote h’a tuhelela batu ku nyanda. Ku fumana kalabo ye buniti ili ye kolwisa kwa puzo ye zinga yeo ku butokwa kakuli ku ama kozo ya luna ya munahano ni silikani sa luna ni Mulimu. Bibele ya fa yona kalabo yeo. Mu tatube ze i bulela ka mo li boniselizwe mwa taba ye tatama.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 2 Mabizo a cincizwe.

[Maswaniso a fa likepe 3]

Mualafi n’a nz’a kuta-kutela ku lu bulelela kuli lu sepe Mulimu