Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Mwa Hupula?

Kana Mwa Hupula?

 Kana Mwa Hupula?

Kana mu ikozi ku bala limagazini za cwanoñu fa za Tora ya ku Libelela? Mu bone haiba mwa kona ku alaba lipuzo ze latelela:

“Buitemuso” bu kona ku sileleza cwañi? (Liproverbia 1:4)

Bwa kona ku lu lemuhisa mabeta a kwa moya, ni ku lu susumeza ku lela cimo ze nde za ku eza, ze cwale ka ku pima miliko ya buhule kwa mubeleko. Bu lu tusa ku lemuha kuli Bakreste ba bañwi ha ba si ka petahala, ili nto ye ka lu tusa ku sa eza ka kayeye muta lu filikanyiwa. Hape bu lu tusa ku pima ku komiwa ki ku lata hahulu sifumu kakuli sifumu si kana sa lu yaulula kwa moya.—8/15, makepe 21-4.

Mutu u kona ku ba cwañi muyahwa ni yena yo munde?

Linzila ze peli za ku ba muyahwa ni yena yo munde ki ku ba mufani ni ku ba y’a itebuha zeo a fiwa. Ku butokwa ku ba muyahwa ni yena yo munde ha ku zuha butata. Lipaki za Jehova ba lika ku ba bomuyahwa ni bona ba bande ka ku lemusa ba bañwi za kezahalo ye tuha i taha, ili muhato wa Mulimu wa ku felisa bumaswe.—9/1, makepe 4-7.

Ka mo i bulelela Bibele, bahalalehi ba niti ki bomañi, mi ba ka tusa cwañi batu?

Bakreste ba kwa makalelo kaufela ne ba li bahalalehi ba niti, kamba ba ba kenile, ba ba bisizwe cwalo ki Mulimu, isi batu kamba likopano. (Maroma 1:7) Ha ba ka zusezwa kwa lihalimu, ba ba kenile bao ba ka yo swalisana ni Kreste mwa ku fuyola ba ba sepahala fa lifasi. (Maefese 1:18-21)—9/15, makepe 5-7.

Ku ziba se siñwi ka za lipapali za Greece ya kwakale ku kana kwa tusa cwañi Bakreste?

Za n’a ñozi muapositola Pitrosi ni muapositola Paulusi li na ni liswanisezo ze tomile fa lipapali za kwakale zeo, kamba ze ama ku zona. (1 Makorinte 9:26; 1 Timotea 4:7; 2 Timotea 2:5; 1 Pitrosi 5:10) Nto ya butokwa ku mubapali wa kwakale ne li ku ba ni mutwaelisi yo munde, ku ba ni buiswalo, ni ku zamaisa hande buikatazo bwa hae. Ki nto ye swana ni kwa buikatazo bwa za kwa moya bwa Bakreste kacenu.—10/1, makepe 28-31.

Ki afi makulutendano ni mipuzo ye kona ku zwa mwa ku huliseza bana mwa naha i sili?

Banana ba bañata ba zibanga kapili puo ye nca ku fita bashemi ba bona, ili bao ba kana ba palelwa ku utwisisa mo ba hupulela bana ba bona ni mo ba ikutwela. Mi bana ba kana ba sa utwisisi hande lituto za Bibele mwa puo ya bashemi ba bona. Niteñi, lubasi lu sa kona ku tiya bashemi ha ba luta bana puo ya bona, ili bao ba kana ba ziba lipuo ze peli ni ku ziba lizo ze peli.—10/15, makepe 22-6.

Ki bufi butokwa bwa ku ituta ku kupa swalelo?

Ku kupa swalelo ko ku buniti hañata ku tusa hahulu kwa ku kutisa silikani se ne si sinyehile. Bibele i na ni mitala ye bonisa bunde bwa ku kupa swalelo. (1 Samuele 25:2-35; Likezo 23:1-5) Hañata, batu ba babeli ha ba fapahani, sibeli sa bona ba na ni bufosi bo buñwi. Kacwalo, ku tokwahala tumelelano ni ku kupa swalelo.—11/1, makepe 4-7.

Ki kabakalañi njuka, niheba ya mali a manyinyani ha i fosahezi?

Njuka i kona ku tahisa buitati, moya wa kangisano, ni mukwañuli, zona lika ze nyaziwa mwa Bibele. (1 Makorinte 6:9, 10) Ba bañata ba ba ngongwezwi ki ku bapala njuka ne ba kalezi kwa bwanana ka ku pecanga mali a manyinyani.—11/1, makepe 31.

Ka ku ba kuli libuka ze ñata za mwa Bibele ne li ñozwi mwa Sigerike, ki kabakalañi ha ku bile ni butokwa bwa ku toloka Bibele mwa Sigerike, mi ku zwileñi mwateñi?

Sigerike sa miteñi ye ha si swani ni Sigerike se ne si itusisizwe mwa toloko ya Septuagint ya Mañolo a Siheberu ni se si mwa Mañolo a Sigerike a Sikreste. Mwa mianda-nda ya lilimo ze sa zo fela, se ku likilwe hañata ku toloka Bibele ye kwanile kamba likalulo za yona mwa Sigerike se si bunolo. Kacenu, ku na ni litoloko ze bat’o ba ze 30 za Bibele ye kwanile kamba likalulo fela za yona, ili ze baleha ka bunolo ki bote ba ba itusisa Sigerike, mi sihulu Bibele ya New World Translation of the Holy Scriptures, ye n’e hatisizwe ka 1997.—11/15, makepe 26-9.

Kiñi Bakreste ha ba sa tokwi ku zwisa nto i liñwi ku ze lishumi?

Mwa Mulao o n’o filwe ku Isilaele wa kwaikale, ku zwisa nto i liñwi ku ze lishumi ne li nzila ya ku tusa ka yona Malivi ni ku babalela be ne ba li mwa butokwi. (Livitike 27:30; Deuteronoma 14:28, 29) Lifu la sitabelo la Jesu ne li felisize Mulao ni taelo ya ona ya ku zwisa nto i liñwi ku ze lishumi. (Maefese 2:13-15) Mwa liputeho za kwa makalelo, Mukreste ni Mukreste n’a na ni ku zwisa ka mw’a swalezi ni ka mw’a hupulezi mwa pilu ya hae. (2 Makorinte 9:5, 7)—12/1, makepe 4-6.

Kana Sinulo 20:8 i talusa kuli ki batu ba bañata hahulu-hulu ba ba ka pumiwa ki Satani mwa tiko ya mafelelezo?

Liñolo leo li li ba ba ka pumiwa ba ka “likana ni mushabati wa liwate.” Hañata mwa Bibele pulelo yeo i talusa palo ye sa zibahali, ku si na ku bonisa kuli ki ye tuna hahulu. Lusika lwa Abrahama lo ne lu ka ba “sina lishabati le li fa likamba la liwate,” ne lu til’o ba batu b’a 144,000. (Genese 22:17; Sinulo 14:1-4)—12/1, likepe 29.