Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

 Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Ka ku ya ka Sinulo 20:8, kana lwa kona ku bulela kuli ki batu ba bañata hahulu-hulu ba ba ka pumiwa ki Satani mwa tiko ya mafelelezo?

Sinulo 20:8 i bulela za twaniso ya mafelelezo yeo Satani a ka lwanisa ka yona batu ba fa lifasi kwa mafelelezo a puso ya lilimo ze sikiti ya Mubuso wa Mesiya. Timana yeo i bulela Satani kuli: “U ka t’o shemba macaba a mwa maneku a mane a lifasi, Gogo ni Magogo, a ba kubukanyeze ku y’o lwana; buñata bwa bona bu likana ni mushabati wa liwate.”

Nihaike kuli sayansi ni lika za ku mishalisa se li zwezipili, ha ku na ya ziba fo u kuma “mushabati wa liwate” kamba palo ya ona. Kacwalo, ku konwa ku bulelwa kuli pulelo yeo i talusa palo ye sa zibahali. Kono kana ki palo ye tuna hahulu ye lu sa koni niheba ku utwisisa, kamba ki palo fela ye tuna ye sa zibahali?

Mwa Bibele, pulelo ye, ya kuli “sina mushabati wa liwate,” i itusisizwe ka linzila ze ñata. Ka mutala, kwa Genese 41:49, lu bala kuli: “Josefa a kubukanya buloto; bwa ba inge lishabati la liwate kwa buñata, ku fitela a lisela ku bala likala za bona, kakuli ne li fita kwa buñata mo li ka balelwa.” Se si koñomekwa f’o kikuli palo ha i konahali ku i bala. Jehova ka nzila ye swana n’a ize: “Sina limpi za mwa lihalimu ha li sa konwi ku balwa, ni mushabati wa mwa liwate o si ke wa likanyiswa, ni ka atisa cwalo baikulu ba Davida mutang’a ka.” Sina linaleli za kwa lihalimu ni mushabati wa liwate ha li sa konwi ku balwa, Jehova u ka taleleza cwalo sepiso ya hae ku Davida.—Jeremia 33:22.

Hañata pulelo ya kuli “mushabati wa liwate” i talusa lika ze ñata kamba nto ye tuna. Kwa Giligali, Maisilaele ne ba sabile hahulu ha ne ba boni mpi ya Mafilisita kwa Mikimashi ye ne swana “sina mushabati wa fa likamba la liwate kwa buñata.” (1 Samuele 13:5, 6; Baatuli 7:12) Mi ‘Mulimu n’a file Salumoni butali ni ngana ye tuna hahulu, ni pilu ye utwisisa; n’a mu file zona ka buñata, inge m’o inezi mushabati o fa likamba la liwate.’ (1 Malena 4:29) Ze bulezwi mwa taba ni taba yeo niha ne li li ze tuna, ne li na ni fo ne li kuma.

“Mushabati wa liwate” hape u kona ku talusa palo ye sa zibahali, ku si na ku bonisa kuli ki ye tuna hahulu. Jehova n’a ize ku Abrahama: “Kwa ku fuyola, ni ka ku fuyola, mi kwa ku atisa, ni ka atisa lusika lwa hao, lu be sina linaleli za lihalimu, ni sina lishabati le li fa likamba la liwate.” (Genese 22:17) Jehova ha n’a bulelezi Jakobo, muikulu wa Abrahama, sepiso ye swana yeo, n’a ize lusika l’o ne lu ka ba sina “liluli la lifasi,” mi Jakobo yena n’a ize ne lu ka swana sina “busheke bwa lishabati la liwate.” (Genese 28:14; 32:12) Kono kwand’a Jesu Kreste, “lusika” l’o lwa Abrahama ne lu t’o ba batu b’a 144,000, bao Jesu n’a ize ki “mutapinyana.”—Luka 12:32; Magalata 3:16, 29; Sinulo 7:4; 14:1, 3.

Lu itutañi kwa mitala yeo? Lu ituta kuli pulelo ya kuli “sina mushabati wa liwate” haki kamita i talusa palo ye sa konwi ku baliwa, ili ye sa feli; mi ha i itusiswangi fela kwa ku talusa nto ya butuna bo bu sa zibahali. Hañata, i talusa palo ye sa zibahali kono isi ye tuna hahulu. Kacwalo, lwa kona ku lumela kuli baipanguli ba ba ka yemela Satani h’a ka lwanisa batu ba Mulimu lwa mafelelezo haki ba bañata hahulu-hulu, kono ikaba ba bañata ba ba ka kona ku tahisa butata. Kono ka nako ya cwale, palo ya bona ha i zibahali.