Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

 Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Haiba mutu a ipulaya, kana kwa swanela kuli Mukreste ye li sikombwa a fe ngambolo ya malilo?

Mukreste ye li sikombwa kaufela u ka ikatulela ili yena ka ku ya ka lizwalo la hae ka za haiba wa kona ku fa ngambolo ya malilo ku mutu ya bonahala kuli u ipulaile. Ha nahana za ku eza, u lukela ku nyakisisa lipuzo ze latelela: Jehova u nga cwañi ku ipulaya? Kana mutu y’o luli u ipulaile fela? Kana se si tahisize kuli a ipulaye ki ku sa iketa mwa munahano kamba mwa maikuto? Ku ipulaya k’u ngiwa cwañi mwa silalanda?

Sina Bakreste, lu tabela ku ziba ka mo Jehova a’ngela ku ipulaya. Ku Jehova bupilo bwa batu ki bwa butokwa mi bu kenile. (Genese 9:5; Samu 36:9) Ku ipulaya kwa ka mulelo ki bubulai, mi kacwalo haki nto ye tabisa Mulimu. (Exoda 20:13; 1 Joani 3:15) Kana libaka leo li bonisa kuli ha ku swaneli ku fiwa ngambolo ya malilo haiba mutu y’o u shwile ka ku ipulaya?

Mu nahane taba ya Mulena Saule wa Isilaele. Ha n’a lemuhile kuli h’a na ku banduka ndwa ya hae ya mafelelezo kwa Mafilisita, mwa sibaka sa ku litela kuli lila za hae li to mu eza maswe, “Saule a nga mukwale wa hae, a ikwiseza ku ona.” Mafilisita ha ba fumana situpu sa hae, ba si paheka fa limota la munzi wa Beti-Shani. Hamulaho wa ku fumana se ba ezize Mafilisita, batu ba Jabeshi-Giliadi ba pahulula situpu seo ni ku yo si cisa. Mi b’a nga masapo a hae ba yo a pumbeka. Mane ba itima lico mazazi a supile, ili sizo sa Maisilaele sa malilo. (1 Samuele 31:4, 8-13; Genese 50:10) Mutoziwa wa Jehova, Davida ha n’a zibile se ne ba ezize batu ba Jabeshi-Giliadi, a li: “Mu fuyolwe ki [Muñ’a] Bupilo, kakuli Saule mulen’a mina mu mu ezize hande, mane mu mu pumbekile. [Muñ’a] Bupilo a mi eze cwalo ka sishemo ni ka ku sepahala.” (2 Samuele 2:5, 6) Mañolo ha bonisi kuli bayahi ba Jabeshi-Giliadi ne ba nyazizwe ka ku eza se si kana sa ngiwa ku ba sizo sa malilo a Mulena Saule. Mu bapanye seo ni taba ya be ne ba si ka pumbekwa kabakala bumaswe bwa bona. (Jeremia 25:32, 33) Mukreste ye li sikombwa wa kona ku nyakisisa taba ya Saule yeo ha alakanya za haiba wa kona ku fa ngambolo ya malilo mutu y’o h’a shwile ka ku ipulaya.

Sikombwa hape a kana a tabela ku nyakisisa mulelo wa ngambolo ya malilo. Ka ku fapahana ni batu ba ba lumela kuli moyo ha u shwi, Lipaki za Jehova ha ba ezi malilo ka muhupulo o fosahezi wa ku silisa mufu kwa sibaka se siñwi. Mwa sibaka sa ku tusa mufu, mulelo o mutuna wa ku ezeza mufu sebelezo ya ku mu hupula ka yona ki ku omba-omba ba ba shwezwi ni ku fa bupaki ka za muinelo wa bafu ku ba ba li teñi. (Muekelesia 9:5, 10; 2 Makorinte 1:3-5) Libaka le liñwi le lituna la ku ba ni ngambolo ya malilo ki ku tusa baputehi kaufela ku lemuha bukuswani bwa bupilo. (Muekelesia 7:2) Kana milelo yeo i ka petiwa ka ku fa ngambolo ya malilo haiba mutu y’o u shwile ka ku ipulaya?

Ki niti, ba bañwi ba kana ba ikutwa kuli mutu y’o n’a ipulaile ka bomu, inz’a ziba hande kuli u eza sibi ku Jehova. Kono kana kamita kwa konahalanga ku paka buniti bwa maikuto ao? Esi mwendi kezo yeo ne i bile ya sizuhelwa fela? Ba bañwi ba ba likanga ku ipulaya ba inyazanga mi ha ba kutelangi ku eza cwalo hape. Mutu ha s’a shwile ha koni ku bakela z’a ezize.

Libaka le liñwi la butokwa ki le li ama ku sa iketa mwa munahano ni mwa maikuto ili ze banga teñi mwa ku ipulaya ko kuñata. Bao ba kona ku bulelwa kuli ku na ni fela nto ye ñwi ye n’e ba hapelelize  ku ipulaya. Ka ku ya ka lipatisiso ze ñwi, ibat’o ba batu kaufela ba ba ipulaya ba na ni butata bo buñwi mwa munahano, maikuto, kamba bwa ku itusisanga lika ze kola. Kana Jehova u ka swalela buipulai bo ba ezize batu ba ba katazeha cwalo mwa munahano? Ha lu koni ku atula ka za haiba mutu ya shwile u ezize sibi se si sa konwi ku swalelwa ki Jehova. Mukreste ye li sikombwa a kana a nyakisisa miinelo ni litaba za kwamulaho za bualafi za mufu y’o ha nyakisisa ka za haiba u ka fa ngambolo ya malilo ya mutu ya ipulaile kabakala miinelo ye miñwi.

Ku sa na ni nto ye ñwi hape ye tokwa ku nyakisiswa: Batu ba mwa silalanda ba nga cwañi ku ipulaya ni lifu la mutu y’o? Yeo ki taba ye ba swanela ku iyakatwa hahulu maeluda, ili ba ba tabela kuli puteho ya Lipaki za Jehova ibe ni libizo le linde mwa sibaka. Ka ku itinga ka mo batu ba mwa silalanda seo b’a ngela ku ipulaya, mi sihulu ku ipulaya ko ku sa zo ezahala, maeluda ba kana ba keta ku sa yemela patalaza malilo a cwalo kamba ku fa ngambolo ya malilo mwa Ndu ya Mubuso.

Niteñi, haiba Mukreste ye li sikombwa a ketiwa ku okamela malilo, a kana a ikutwa kuli wa kona ku eza cwalo ka butu. Haiba a keta ku eza cwalo, u lukela ku talifa kuli a si ke a fa lipulelo ze nongile ka za haiba muipulai u ka ba ni zuho. Tibelelo ifi kamba ifi ya nako ya kwapili ya mufu i ku Jehova, mi ha ku na ya kona ku bulela kuli mufu u ka zuswa kwa bafu kamba kutokwa. Sikombwa u kona ku tiyela fa buniti bwa Bibele ka za bafu ni ku omba-omba ba ba shwezwi.