Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

‘Lilato la Luna Li Ekezehile’

‘Lilato la Luna Li Ekezehile’

 ‘Lilato la Luna Li Ekezehile’

LA Butanu, la March 31, 2000, Lilundu la Usu mwa Hokkaido, kwa Japan, la tunya mulilo hamulaho wa ku ina fela li sa tumbuki ka lilimo ze 23. Likiti-kiti za bayahi ba teñi ne ba na ni ku tunuha mwa sibaka seo sa kozi. Ba bañata ne ba sinyehezwi ki mandu ni mibeleko, kono ka tohonolo, ha ku na ya n’a shwile. Ku be ne ba balehile, ba 46 ne li Lipaki za Jehova, kono ne ba si ka tuhelelwa fela.

Lona lizazi fo ne li tunyelize lilundu, ka tuso ya sikombwa wa Sikreste wa maeto ya n’a sebeleza mwa silalanda seo, kwa lukiswa za ku fa tuso. Ku si ka fita nako, lituso za kala ku taha ku zwa kwa liputeho ze li mabapa. Ka okamelo ya mutai wa Japan, katengo ka tuso ka tomwa kapili-pili, mi linubu za Lipaki za Jehova kai ni kai mwa Japan za topotokela mwa sikwama sa tuso. Kuli za kwa moya li talimwe, likombwa ba ka nako ye tezi ba Lipaki za Jehova ba lumelwa kwa puteho ye n’e ziyelehile hahulu, mi muokameli wa mupotoloho a potela silalanda hañata-ñata kuli a omba-ombe ni ku fa likutazo.

Lipaki mwa sibaka sa bumai seo ne ba zwezipili ku ba ni mikopano ya bona ya Sikreste ka nako ya likayamana yeo ka ku itusisa mandu a mizwale mwa silalanda se siñwi se si iketile. Taelo ya ku tunuha mwa sibaka mo ne i yemi Ndu ya Mubuso ha ne i felile, mizwale ba kuta. Ba t’o fumana kuli muyaho u sikami, u tezi miandala, mi u sinyehile. Bukaufi ni Ndu ya Mubuso, sikisi se ne si sa z’o pangeha mwa mulomo wa lilundu la mulilo ne si sa tunya sisi. Lipaki ba singanyeka, ba li, ‘Kana ku lukile kuli lu zwelepili ku kopanela mwa sibaka se? Kana Ndu ya Mubuso ye ya kona ku lukiswa?’

Kwa atulwa kuli ku yahiwe Ndu ya Mubuso ye nca mwa sibaka se si fakaufi ili se si si na kozi. Katengo ka Miyaho ya mwa Silalanda sa naha ka fa tuso ye n’e tokwahala. Mali a linubu ze ne ba sulile Lipaki ba mwa naha kaufela n’a itusisizwe kwa muyaho w’o. Mubu wa fumanwa ka bubebe, mi ka tuso ya baitateli ba ba eza mianda-nda, Ndu ya Mubuso ye nca ya fezwa mwa nako ye kuswani. La Sunda, ili la July 23, 2000, mukopano wa pili ku ezezwa mwa Ndu ya Mubuso ye nca yeo n’o bile ni batu b’a 75. Ba bañata kwa baputehi ba cipita miyoko ya nyakalalo. Ndu ya Mubuso ha ne i kakuzwi mwa October sona silimo se si swana seo, yo muñwi wa maeluda ba mwa puteho ya mwa silalanda seo a tala maikuto mi a li: “Ku tunya mulilo kwa lilundu ne ku labuzi makandauko ni manyando. Niteñi, muyaho wo u fetuzi sabo ya luna ku ba nyakalalo. Lilato la luna ku Jehova ni mizwale ba luna ba Sikreste ba ba lateha li ekezehile!”

[Manzwi a bañi ba siswaniso fa likepe 19]

Ku Tumbuka kwa Lilundu la Usu: AP Photo/Koji Sasahara