Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

‘Ku Fuyolwa ki Muñ’a Bupilo ku Fumisa Mutu’

‘Ku Fuyolwa ki Muñ’a Bupilo ku Fumisa Mutu’

 ‘Ku Fuyolwa ki Muñ’a Bupilo ku Fumisa Mutu’

KAUFEL’A luna lu bata ku fuyolwa. Limbuyoti li tahisa tabo, buiketo, kamba mbombolelwa. Ka ku ba kuli Jehova ki yena Mufani wa “mpo ye nde kaufela, ni mpo ye petehile kaufela,” limbuyoti za luli kaufela ili ze inelela li zwelela ku Mubupi wa luna ya lilato. (Jakobo 1:17) U fuyola batu kaufela, mane ni ba ba sa mu zibi. Jesu n’a bulezi cwana ka za Ndat’ahe: “U pazuliseza ba ba maswe ni ba bande lizazi la hae, mi u neliseza ba ba lukile ni ba ba maswe lipula za hae.” (Mateu 5:45) Kono Jehova u bonisa buiyakato bo bu ipitezi ku ba ba mu lata.—Deuteronoma 28:1-14; Jobo 1:1; 42:12.

Walisamu n’a ñozi kuli: “[Muñ’a] Bupilo . . . h’a timi ba ba zamaya mwa niti mpo ifi kamba ifi.” (Samu .84:11) Ee, ba ba sebeleza Jehova ba pila bupilo bo bunde ili bo bu na ni mulelo. Ba ziba kuli “ku fuyolwa ki [Muñ’a] Bupilo ku fumisa mutu; ku ipilaeza mwa pilu ha ku tusi se siñwi.” Bibele hape i li: “Ba ba fuyolwa ki [Muñ’a] Bupilo ba ka yola sanda sa naha.” (Liproverbia 10:22; Samu 37:22, 29) Zeo ikaba limbuyoti luli!

Lu kona ku fuyolwa cwañi ki Jehova? Sa pili, lu lukela ku ba ni mikwa ye mu tabisa. (Deuteronoma 30:16, 19, 20; Mika 6:8) Lu bona seo mwa mitala ye milalu ya batanga ba Jehova ba mwa miteñi ya kwakale.

Jehova U Fuyola Batanga Ba Hae

Nuwe n’a li mutang’a Mulimu ya zwile mubano. Kwa Genese 6:8, lu bala kuli: “Nuwe a shemubiwa ki [Muñ’a] Bupilo.” Libaka? Kakuli Nuwe n’a ipeya ku utwa. Taba yeo i bulela kuli: ‘Nuwe n’a zamaya ni Mulimu.’ Nuwe n’a mamezi likuka za Jehova ze lukile ni ku latelela litaelo za hae. Ka nako f’o batu ne ba tupwikezi mwa bukebenga ni muzamao o maswe, Nuwe n’a susuelizwe ku “eza kamukana mw’a n’a mu laelezi Mulimu; a eza cwalo.” (Genese 6:9, 22) Kabakaleo, Jehova a mu laela ku yaha “aleka ku bandusa ba ndu ya [Nuwe].” (Maheberu 11:7) Kacwalo, Nuwe ni lubasi lwa hae ba punyuha sinyeho ya lusika lwani. Batu kaufela ba punyuhile ka bona. Mi Nuwe n’a shwile a na ni sepo ya ku zuswa kwa bafu ka tibelelo ya bupilo bwa kamita mwa paradaisi fa lifasi-mubu. N’a fuyozwi hahulu luli!

Abrahama ni yena n’a na ni mikwa ye n’e tabisa Jehova. Ku yona yeo kaufela, tumelo ne i zwile mubano. (Maheberu 11:8-10) Abrahama n’a siile bupilo bwa mbombolelwa mwa Ure mi hasamulaho ni mwa Karani kakuli n’a na ni tumelo mwa sepiso ya Jehova ya kuli peu ya hae ne i ka ata ni ku ba mbuyoti kwa macaba kamukana. (Genese 12:2, 3) Ku si na taba ni ku likiwa ka lilimo-limo, n’a fuyozwi kabakala tumelo ya hae Isaka mwan’a hae ha n’a pepilwe. Ka yena, Abrahama a ba mushemi wa sicaba sa Mulimu se si ketilwe, sona sa Isilaele, mi kwa nalulelule, a ba mushemi wa Mesiya. (Maroma 4:19-21) Hape, ki yena “ndat’ahe ba ba lumela kaufela,” mi a bizwa “mulatiwa wa Mulimu.” (Maroma 4:11; Jakobo 2:23; Magalata 3:7, 29) Bupilo bwa hae ne bu na ni mulelo luli, mi n’a fuyozwi hahulu luli!

 Hape mu nyakisise Mushe, munna ya sepahala. Ku itebuha lika za kwa moya ne li ona mukwa wa hae o zwile mubano. Mushe n’a hanile minyaka kaufela ya Egepita mi a “tiya, inge u bona ya sa bonwi.” (Maheberu 11:27) Ha s’a tandile lilimo ze 40 mwa Midiani, a kutela kwa Egepita a li musupali mi a y’o talimana ni mulena ya m’ata hahulu wa ka nako yeo, yena Faro. N’a il’o kupa kuli banabahabo yena ba lukululwe. (Exoda 7:1-7) N’a iponezi likoto ze lishumi, Liwate le li Fubelu ha li aluhanywa, ni mpi ya Faro ha i yundiswa. Jehova n’a itusisize yena mwa ku fitisa Mulao ku Isilaele ni ku ba yena muyemeli wa bulikani bwa Hae ni sicaba se sinca seo. Ka lilimo ze 40, Mushe n’a etelezi sicaba sa Isilaele mwa lihalaupa. Bupilo bwa hae ne bu na ni mulelo luli, mi n’a ikozi hahulu misebezi ye minde ya sebelezo.

Limbuyoti za mwa Miteñi ya Cwale

Litaba zeo li bonisa kuli batu ba ba sebeleza Mulimu ba ba ni bupilo bo bunde luli. Batu ba Jehova ha ba nze ba zwelapili ku ba ni mikwa ye cwale ka ku utwa, tumelo, ni ku itebuha lika za kwa moya, ba fuyolwa hahulu.

Lu fuyolwa cwañi? Hailif’o bolule-lule mwa Krestendomu ba mwa lukupwe lwa kwa moya, lwa kona ku ‘matela hamoho ze nde za [Muñ’a] Bupilo.’ (Jeremia 31:12) Ka Jesu Kreste ni ka “mutanga ya sepahala, ya na ni kutwisiso,”  Jehova s’a fanile sico sa kwa moya se siñata-ñata se si lu tusa ku zwelapili mwa “nzila ye ya mwa bupilo.” (Mateu 7:13, 14; 24:45; Joani 17:3) Sango sa luna ni mizwale ba luna ba Sikreste ki mbuyoti ye ñwi ye tuna. Kwa mikopano ni ka linako ze ñwi, ku ba hamoho ni balumeli ba bañwi ba ba lilato ili ba ba ikataza luli ku ‘apala mutu yo munca’ ku tahisa tabo ye tuna. (Makolose 3:8-10; Samu 133:1) Kono mpo ye tuna hahulu ki kolo ye ipitezi ya ku ba ni swalisano ni Jehova Mulimu ni ku hata mwa n’a hatile Mwan’a hae, yena Jesu Kreste.—Maroma 5:1, 8; Mafilipi 3:8.

Ka ku yeya limbuyoti ze cwalo, lu lemuha kuli sebelezo ya luna ku Mulimu ki ya butokwa luli. Mwendi lu nahana ka za nguli ya Jesu ya mulekisi ya n’a bata lipelela ze nde. Ka za munna y’o, Jesu n’a bulezi kuli: “A fumana pelela ya teko ye tuna, a ya, a lekisa za hae kamukana, mi a i leka.” (Mateu 13:46) Kaniti luli ki mona mo lu ikutwela cwalo ka za swalisano ya luna ni Mulimu, kolo ya luna ya ku mu sebeleza, sango sa luna sa Sikreste, sepo ya luna ya Sikreste, ni limbuyoti ze ñwi kaufela ze ama tumelo ya luna. Ha ku na nto ye ñwi hape ye li ya butokwa mwa bupilo bwa luna ku fita yeo.

Mu Kutiseze Jehova

Kakuli lu lemuha kuli Jehova Mulimu ki yena Mufani wa mpo ye nde kaufela, lipilu za luna za susuezwa ku fitisa buitebuho bwa luna kabakala lika ze nde ze lu fiwa. Lu kona ku eza cwalo ka mukwa ufi? Nzila ye ñwi ki ka ku tusa ba bañwi ku ikola zona limbuyoti zeo. (Mateu 28:19) Mwa linaha ze fitelela 230,  Lipaki za Jehova ba patehile ku potela bomuyahwa ni bona ka ku eza honacwalo fela. Ka ku eza cwalo, ba itusisa tutunyana ya bona—ili nako, m’ata ni maluwo—mwa ku tusa ba bañwi kuli ba “fite fa zibo ya ku ziba niti.”—1 Timotea 2:4.

Mu nyakisise mapaina ba ba pila mwa tolopo ya Glendale ye mwa California, kwa U.S.A. Kakusasana ni kakusasana la Mukibelo, ba tamanga musipili o eza likilomita ze 100 ku ya ni ku kuta. Ba y’o potanga kwa tolongo ya muuso. Niha ba kona fela ku tanda lihora ze sikai nako kaufela ha ba potela mapantiti, ha ba zwafi. Yo muñwi ku bona u li: “Kwa tabisa luli ku sebeleza mwa kalulo ye ipitezi yeo. Lu eza cwalo ka tabo ye tuna hahulu. Lu na ni batu ba bañata ba ba tabela kuli mane ku t’ata ku ba potela kaufela bona. Ka nako ye, lu sweli ku zamaisa lituto ni batu baketalizoho, mi ba bane ba bañwi ba kupile ku lutiwa Bibele.”

Bakreste ba ba cisehela ba tabela ku ifana mwa ku eza musebezi o pilisa ba sa lifiwi. Ba bonisa moya wa Jesu, ya n’a ize: “Mu filwe fela, mu fane fela.” (Mateu 10:8) Bolule-lule mwa lifasi kaufela ba eza musebezi wa buitomboli o swana, mi kabakaleo, buñata bo butuna bwa batu ba lipilu ze lukile ba sweli ku nga muhato ni ku ba balutiwa. Mwa lilimo ze ketalizoho fela ze felile, ba ba bat’o eza 1.7 milioni se ba ineezi bupilo bwa bona ku Jehova. Ku babalela ze tokwahala mwa kulo ye sweli ku ezahala yeo ku tokwa kuli Libibele ni lihatiso ze ñwi ze tomile fa Bibele li hatiswe ni kuli ku yahiwe Mandu a Mubuso ni libaka ze ñwi za ku kopanela teñi. Mali a itusiswa mwa ku lifela lika zeo a zwa kai? Kaufela ona a zwa kwa linubu za ka ku itatela.

Kabakala bubotana mwa likalulo ze ñwi za lifasi, ba bañata ba satalala ku fumanela mabasi a bona niheba fela lika za butokwa za mwa bupilo. Ka ku ya ka magazini ya New Scientist, 70 pesenti ya mali a batu ba ba eza lule a felela fa sico. Mizwale ni likaizeli ba bañata ba luna ba Sikreste ba mwa muinelo o cwalo. Kambe ha ba tusiwi ki balumeli sina bona, ne ba si ke ba kona ku lifela lika ze cwale ka lihatiso za Sikreste kamba Mandu a Mubuso a swanela.

Kaniti, seo ha si talusi kuli ba ba cwalo ba ikutwa hande ku tuhelela ba bañwi ku ba lwalela mishimbo ya bona. Kono ba tokwa tuso. Mushe, ha n’a susueza Maisilaele ku fa linubu za ku bonisa buitumelo ku Jehova kabakala lika ze nde za n’a ba file, n’a ize: “Mutu ni mutu a fe mw’a konela, inz’a likanyeza ka s’a mu fuyozi ka sona [Muñ’a] Bupilo Mulimu wa hao.” (Deuteronoma 16:17) Kacwalo, Jesu ha n’a boni musali wa mbelwa h’a beya “tuhafu to tubeli twa penny” mwa tempele, n’a mu babalize kwa balutiwa ba hae. Mbelwa y’o n’a ezize za n’a kona. (Luka 21:2, 3) Ka ku swana, Bakreste ba ba si na hande mali ba eza mo ba konela kaufela. Mi haiba ku na ni mo ku taela, kwa kona ku kwaniselezwa ka linubu ze zwa kwa Bakreste sina bona ba ba si ka sheba hahulu.—2 Makorinte 8:13-15.

Ha lu kutiseza cwalo ku Mulimu, ki kwa butokwa kuli lu be ni mulelo o munde. (2 Makorinte 8:12) Paulusi n’a ize: “Mutu ni mutu a zwise mw’a hupulezi mwa pilu ya hae, isi ka ku bilaela, kamba ka ku hapelezwa; kakuli Mulimu u lata ya fana a tabile.” (2 Makorinte 9:7) Ka ku fana ka ku itatela ku zwelela kwa pilu, lu seheza kulo ya kopano ya Mulimu ye ezahala cwale ni ku ekeza kwa tabo ya luna.—Likezo 20:35.

Ku abana mwa musebezi wa ku kutaza ni ku fana linubu za ka ku itatela ki linzila ze peli zeo ka zona lu kona ku kutiseza Jehova limbuyoti z’a lu file. Mi kwa susueza hakalo ku ziba kuli Jehova u lakaza ku fuyola ba bañata ba bañwi ba ba sepahala, bao cwale mwendi ba sa mu zibi! (2 Pitrosi 3:9) Kacwalo, haike lu zwelepili ku itusisa tutu ya luna mwa sebelezo ya Mulimu ilikuli lu fumane ba lipilu ze sepahala ni ku ba tusa ku ba ni mikwa ye cwale ka ku utwa, tumelo, ni buitebuho. Ka ku eza cwalo, lu ka kona ku ba tusa ku ‘lazwa ni ku bona kuli [Muñ’a] Bupilo u na ni sishemo.’—Samu 34:8.

[Mbokisi fa likepe 28, 29]

Linzila Zeo ka Zona Ba Bañwi Ba Iketela ku Fa

LINUBU ZA MUSEBEZI WA MWA LIFASI KAMUKANA

Ba bañata ba beyanga mali mwa mambokisi a linubu a ñozwi kuli “Linubu za Musebezi wa mwa Lifasi Kaufela—Mateu 24:14.”

Ka kweli, liputeho li lumelanga mali ao kwa sibaka se situna sa tamaiso sa Lipaki za Jehova kwa Brooklyn, ye mwa New York, kamba kwa ofisi ya mutai ya mwa naha. Linubu za ka ku itatela hape li kana za lumelwa kwa Ofisi ya Mubuluki wa Sikwama, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 25 Columbia Heights, Brooklyn, New York 11201-2483, kamba kwa ofisi ya mutai ye mwa naha ya habo mina. Lika za bukabali kamba ze ñwi cwalo za butokwa ni zona za kona ku fiwa. Liñolo le li talusa ka bukuswani kuli zeo ki limpo za ka ku itatela li lukela ku tahelela ni linubu zeo.

TUKISO YA LINUBU ZA KA TUMELELANO

Mali a kona ku fiwa ka tukiso ye ipitezi yeo ka yona mutu ya fa nubu wa kona ku kutisezwa mali a hae haiba a ka ba ni butokwi bwa ka butu. Haiba mu bata litaba ze ñwi, shangwe mu ñolele kwa “Treasurer’s Office” (Ofisi ya Mubuluki wa Sikwama) kwa keyala ye bonisizwe fahalimu.

MILELO YA KU FANA

Kwand’a linubu za mali ze fiwa ku felelwa ni linubu ze fiwa ka tumelelano, ku na ni mifelo ye miñwi ye tusa sebelezo ya Mubuso mwa lifasi kamukana. Yeo i kopanyeleza:

Mali a Silelezo: Watch Tower Society ya kona ku fiwa ku amuhela mali a n’a bulukezwi ku itusiswa ka nako ya likozi kamba mali a fiwa mutu ya tuhela musebezi.

Mali A Bulukiwa mwa Panga: Mali a bulukiswa mwa panga, mapampili a mali a bulukisizwe, kamba mali a fiwa mutu ya tuhela musebezi a kona ku ku beiwa mwa pabalelo ya Watch Tower Society kamba ku lifiwa fa lifu ku yona, ka ku ya ka ze i tokwa panga.

Ma-Stock ni Ma-Bond: Ma-stock ni ma-bond a kona ku fiwa kwa Watch Tower Society sina mpo ye felelwa.

Miyaho ya ka Butu: Miyaho ya ka butu ye kona ku lekiswa ya kona ku fiwa kwa Watch Tower Society ka ku i felela sina nubu kamba ka ku i bulukela mufani, ya kona ku zwelapili ku pila teñi ku fitela a shwa. Mu ñolele kwa ofisi ya mutai mwa naha ya habo mina pili mu si ka fanisa kale muyaho wa mina.

Mpo ya ka Silimo: Mpo ya ka silimo ki tukiso yeo ku yona mutu a fa mali kamba litukiso ze ñwi za silelezo kwa Watchtower Society. Ka silimo mwa bupilo bwa hae kaufela, mutu y’o, kamba batu b’a ketile, ba fiwa mali a lumelelanwi. Silimo fo i tomelwa tumelelano ya Mpo ya ka Silimo, mufani y’o u teliswa mali a kutiselizwe mwatasi.

Ma-Will ni ma-Trust: Tutu kamba mali a kona ku fiwa kwa Watch Tower Society ka ku itusisa will (pampili ye bonisa mwa batela mutu kuli libyana za hae li abelwe ha s’a shwile) ye ñozwi ka mulao, kamba Watch Tower Society ya kona ku kalimiwa nto ye ñwi kuli i itusise yona, ili nto ye bizwa trust. Trust ye fiwa kwa kopano ya bulapeli i kona ku tahisa kuli mutu a si ke a telela lika ze ñwi.

Sina pulelo ya “milelo ya ku fana” ha i talusa, linubu ze cwalo li tokwa hahulu kuli mufani a nahanisise hande. Haiba mu itakaleza ku fana mwa tukiso ifi kamba ifi ya linubu za ka ku itatela, mu lizeze luwaile kamba ku ñolela kwa Ofisi ya Mubuluki wa Sikwama ka ku itusisa keyala ye bonisizwe kwatasi kamba kwa ofisi ya Lipaki za Jehova ye mwa naha ya mina.

TREASURER’S OFFICE

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

Box 33459, Lusaka 10101

Telephone: 272062