Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mikopano ye Mituna ki Likezahalo za Tabo Ze Tiisa Sizwale Sa Luna

Mikopano ye Mituna ki Likezahalo za Tabo Ze Tiisa Sizwale Sa Luna

 Mu Yeme Ka ku Tiya ni Ka Buikolwiso Bo Bu Tezi

Mikopano ye Mituna ki Likezahalo za Tabo Ze Tiisa Sizwale Sa Luna

JOSEPH F. Rutherford wa lilimo za buhulu z’e 50, nih’a kula hamulaho wa ku tamiwa ka ku sa luka ni ku tanda ibat’o ba silimo mwa tolongo, u sebeza ka tabo sina muamuheli wa baeñi. Ka mafulofulo u shimba masutukesi a Bakreste sina yena ni ku a isa kwa mizuzu ya bona ya mwa hotela. Banna ba babeli ba n’a li ni bona mwa tolongo, ili Baituti ba Bibele sina yena, ba abela tupepa twa mizuzu kwa batu ba bañata-ñata ba ba libelela ku fiwa malobalo. Lika li zwelapili cwalo mane ku yo fitelela fahal’a busihu. Kaufel’a bona ba ba mwa liyewa-yewa. Ki kezahalo mañi yona yeo?

Silimo ki 1919, mi Baituti ba Bibele (ba ba zibahala kacenu kuli ki Lipaki za Jehova) ba anguluka hamulaho wa ku nyandiswa h’a situhu. Kuli ba tiisane, ba eza mukopano o mutuna kwa Cedar Point, Ohio, mwa U.S.A., ku kala la September 1 ku isa 8, 1919. Fa lizazi la mafelelezo la mukopano o mutuna wo, baputehi b’a 7,000 ka tabo ye tuna ba teeleza ka tokomelo Muzwale Rutherford h’a nze a susueza baputehi kaufela kuli: “Mu lindumeleti za Mulen’a malena, ni Mubusisi wa babusisi, ba ba zibahaza kwa batu . . . mubuso o makaza wa Mulen’a luna.”

Mwahal’a batu ba Jehova, mikopano ye mituna ne i ezwanga ni mwa miteñi ya Isilaele wa kwaikale. (Exoda 23:14-17; Luka 2:41-43) Mikopano ye cwalo ne li ya tabo, ili ye n’e tusa bote be ne ba putehana kuli ba n’o nahananga Linzwi la Mulimu kamita. Ka ku swana, mikopano ya Lipaki za Jehova ba mwa miteñi ye i toma fa litaba za kwa moya. Kwa batu ba ba sepahala ba ba bona ze ezahala, mikopano ya tabo ye cwalo i fa bupaki bo bu sa konwi ku latulwa bwa kuli Lipaki ba swalisani ka ku tiya mwa sizwale sa Sikreste.

Buikatazo bwa ku Fumaneha Teñi

Bakreste ba mwa miteñi ya cwale ba lemuha kuli mikopano ya bona ki nako ya ku wetuluswa kwa moya ni ku lutiwa Linzwi la Mulimu. Ba nga mikopano ye mituna yeo ku ba nzila ya butokwa hahulu yeo ka yona ba tusiwa ku “yema ka ku tiya ni ka buikolwiso bo bu tezi mwa tato kamukana ya Mulimu.” (Makolose 4:12, NW) Kacwalo, Lipaki ba seheza mikopano yeo, ili ku eza buikatazo bo butuna kuli ba fumanehe teñi.

Ku ba bañwi, ku fumaneha fela kwa mikopano yeo ku tokwa kuli ba be ni tumelo ni ku tula miliko ye mituna-tuna. Ka mutala, mu nge Paki yo muñwi wa musupali wa kwa Austria. Nihaike kuli u kula butuku bwa shuka mi u tokwanga ku tabiwa ndonga ya mulyani wa butuku b’o wa insulin ka zazi, n’a boni teñi kuli n’a fumanehile ka mazazi kaufela kwa mukopano o muñwi wa sikiliti o n’o ezelizwe mwa naha ya habo yena. Mwa India, lubasituna lo luñwi lwa Lipaki ba ba botanile hahulu ne lu bile ni butata bo butuna bwa ku fumaneha kwa mukopano o muñwi. Silama yo muñwi wa lubasi l’o a t’o tusa. N’a ize: “Ka ku sa bata ku yawa mukopano wo, na lekisa masikiyo a ka a gauda kuli lu kone ku fumana mali a nzila. Ne li buikatazo bo bu swanela, kakuli sango se ne lu bile ni sona ni ze n’e ezahezi ne li tiisize tumelo ya luna.”

Mwa Papua New Guinea, sikwata sa batu ba ba tabela ili ba ba si ka kolobezwa ne ba bata luli ku fumaneha kwa mukopano o muñwi wa sikiliti o ne u ezezwa mwa muleneñi o mutuna wa naha. Ba atumela munna yo muñwi mwa munzi wa habobona ya n’a na ni mota ya tanansipoti mi ba buza kuli ne ba ka mu lifa bukai ha n’a ka ba isa kwa mukopano w’o. Ka ku ba kuli ne ba sa koni ku lifa mali a n’a tokwiwa, ba eza litukiso za ku lukisa ndu ya munna y’o, ili ku yaha sinca litatehelo la hae. Kacwalo, ba kona ku ya kwa mukopano wa sikiliti w’o mi ku fumaneha kwa tukiso mutumbi kwa ba tusa luli.

 Buhule bwa sibaka haki butata bo bu sa konwi ku tulwa ki Lipaki za Jehova ba ba bata ku fumaneha kwa mikopano ye mituna. Ka 1978, kuli a fumanehe kwa mukopano o muñwi wa kwa Lille, ye mwa France, mutangana yo muñwi wa kwa Poland n’a zamaile ka njinga musipili o eza likilomita z’e 1,200 ka mazazi a’ silezi. Mwa mbumbi ya 1997, Lipaki ba babeli ba kwa Mongolia ne ba tamile musipili o eza likilomita z’e 1,200 kuli ba fumanehe kwa mukopano wa Sikreste kwa Irkutsk, ye mwa Russia.

Sizwale sa Niti Si Boniswa ka Likezo

Swalisano ni sizwale se ba bonisa Lipaki kwa mikopano ya bona ye mituna za iponelwa hande-nde kwa batu ba ba si na ketululo. Ba bañata ba tabiswa ki ku bona kuli ha ku na saluluti mwahal’a bakopani ni kuli ku na ni lilato la niti niheba mwahal’a ba ba eza kuli ki lona lwapili ku bonana.

Ka nako ya mukopano o muñwi wa mwahal’a macaba o n’o ezelizwe kwa Australia, mupotisi yo muñwi ya n’a sindeketa be ne ba kopani be ne ba til’o ina fela viki i liñwi n’a bata ku ina ni bona ka nako ye telelenyana kuli a ikole sango ni bona. Ka ku tabiswa ki lilato ni swalisano ya bona, n’a sa koni ku utwisisa kuli ne ba utwana hande-nde, kakuli buñata ku bona ne ba sa zibani. Nako ha ne i fitile ya kuli a funduke, a ba kupa kuli ba teeleze. Ka ku ba biza kuli “mizwale ni likaizeli,” a kalisa ku ba babaza kono n’a palezwi ku feza, kakuli n’a amilwe hahulu ki maikuto kwa pilu mi a kalisa ku lila.

Ka 1997, kwa eziwa mukopano wa sikiliti lwa pili mwa lipuo z’e talu ili kwa libapalelo le lituna la mwa Sri Lanka. Tukiso kamukana n’e ezizwe ka nako ye swana mwa puo ya Sikuwa, ya si-Sinhalese, ni ya si-Tamil. Mwa lifasi m’o misunga i sweli ku ekezeha, batu ne ba lemuhile ka za mukopano w’o wa likwata za lipuo z’e talu. Mupokola yo muñwi n’a buzize muzwale cwana kuli: “Ki mañi ya zamaisa mukopano wo? Kana ki ma-Sinhalese, ma-Tamil, kamba Makuwa?” Muzwale y’o a alaba kuli: “Ha ku na sikwata si li siñwi ku zona zeo se si zamaisa mukopano w’o. Ki luna kaufela ba ba u zamaisa.” Mupokola y’o n’a palezwi ku utwisisa. Likwata za lipuo z’e talu zeo ha ne li kopani hamoho ka nako ya tapelo ya ku kwala mi kaufela bona mwa libapalelo ha ne ba bulezi kuli “Amen,” ba ba kopani ba kalisa ku kambelela honaf’o fela. Ba bañata-ñata kwa baputehi ne ba lotisize miyoko. Ee, mikopano ka niti luli ki likezahalo za tabo ze tiisa sizwale sa luna.—Samu 133:1. *

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 14 Mu bone buka ya Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom, fa makepe 66-77, 254-82, ye hasanyizwe ki Lipaki za Jehova.