Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ka Nako ye Ñwi Ne Lu Li Litongwani—Cwale Se Lu Li Lingu!

Ka Nako ye Ñwi Ne Lu Li Litongwani—Cwale Se Lu Li Lingu!

 Ka Nako ye Ñwi Ne Lu Li Litongwani—Cwale Se Lu Li Lingu!

Na ni Sakina ha ne lu li tusizana, ne lu pila mabapa. Sakina ne li yo mukima mi n’a tomile, kono na ne ni li kafufaeti. Ne lu omananga hañata, kono zazi le liñwi ne lu bile ni mungalato o mutuna. Ku zwa ona zazi leo, ne lu sa ambolisani kamba ku lumelisana. Kwa nalule-lule, sibeli sa luna lwa tuta mi ne ku si na ya n’a ziba kwa n’a kutile yo muñwi.

Mwa 1994, n’a kalisa ku ituta Bibele ni Lipaki za Jehova, mi hanyinyani-hanyinyani butu bwa ka bwa cinca. Hamulaho wa lilimo z’e ne, ne ni komokile hahulu ku kopana ni Sakina kwa mukopano wa luna wa lizazi le li ipitezi mwa Bujumbura, ili mwa Burundi. Ne ni tabile hahulu kuli n’a li teñi, kono ku lumelisana kwa luna ne ku si ko ku silikani. Ku tuha f’o ona zazi leo, ne ni makalile hahulu ha ni mu bona mwahal’a linumwana za kolobezo! Ni yena na s’a cincize hahulu-hulu. Na s’a tuhezi ku ba silwani ye ne ni omananga ni yena kamita. Ne li ko ku tabisa luli ku mu bona inze a fa bupaki bwa fa nyangela bwa buineelo bwa hae ku Mulimu ka ku kolobezwa mwa mezi!

Ha n’a zwile mwa mezi, na kwalokela ku yo kumbatana ni yena mi na mu shobotela mwa zebe kuli: “Wa hupula mo ne lu lwanelanga?” A alaba kuli:“Ee, n’a hupula, kono za le se li za kwamulaho. Se ni li mutu yo munca cwale.”

Sibeli sa luna lu tabile kuli lu fumani niti ya Bibele ye tahisa swalisano ni kuli lu cincize butu bwa luna bo ne bu swana sina bwa sitongwani ni ku bu bisa sina bwa lingu ze li za Mulisana yo Mutuna, yena Jehova Mulimu. Luli, niti ya Bibele ya cincanga batu.