Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ne Lu Si Lu Nosi Tumelo ya Luna Ha Ne I Likilwe

Ne Lu Si Lu Nosi Tumelo ya Luna Ha Ne I Likilwe

 Ne Lu Si Lu Nosi Tumelo ya Luna Ha Ne I Likilwe

Vicky n’a li mbututu ya musizana ye buheha—ye ikanguzi hande, ye butali, ili ye mafulofulo. Ee, ha n’a pepilwe mwa maliha a mbumbi ya 1993, ne lu li ba ba tabile luli. Ne lu pila mwa toloponyana ya kwa mboela wa Sweden, mi bupilo ne bu li hande hahulu.

KONO Vicky h’a to eza silimo ni licika, lwa felelwa ki tabo ya luna. N’a si ka iketa ka nako ye telelenyana, kacwalo lwa mu isa kwa sipatela. Ha lu na ku libala ni hanyinyani nako ya n’a lu bulelezi dokota kuli mwan’a luna n’a kula butuku bwa acute lymphoblastic leukemia, ili mufuta wa butuku bwa kansa bo bu kataza banana ili bo bu lwanisa liselusi ze tusa mwa ku lwanisa maikolokuwawa.

Ne ku li t’ata ku lumela kuli kana ka luna ne ka zielizwe ki butuku bo bu sabisa b’o. Kihona ha ne ka sa z’o kalisa ku lemuha ze ezahala mwa lifasi, mi cwale ne ka kana ka shwa. Ka ku lika ku lu omba-omba, dokota y’o a bulela kuli ne ka kona ku fiwa kalafo ye n’e ka tusa hanyinyani. Kalafo yeo ne i ama chemotherapy (kalafo ya kansa) ni ku pompelwa mali h’a sikai. Ni yona taba yeo ya lu kakamalisa.

Tumelo ya Luna Ya Likiwa

Kaniti luli ne lu lata mwan’a luna mi ne lu bata kuli a fiwe kalafo ye nde ka ku fitisisa. Niteñi, ne lu si ke lwa lumela ni hanyinyani za ku pompela mwan’a luna mali. Lu lumela hahulu Linzwi la Mulimu, yona Bibele, ye bulela hande kuli Bakreste ba lukela ku ‘itima kwa mali.’ (Likezo 15:28, 29) Hape ne lu ziba kuli ku pompelwa mali ku lubeta. Ba bañata-ñata ba yambuzi matuku ni ku shwa kabakala ku pompelwa mali. Ne lu kona fela ku amuhela kalafo ye ñwi ye nde ye ne i sa ami ku pompelwa  mali. Kacwalo, ndwa ya ku lwanela tumelo ya luna ya kalisa.

Ne lu ka ezañi? Lwa ambola ni ba Lisebelezo za Litaba za kwa Sipatela kwa ofisi ya mutai ya Lipaki za Jehova ya kwa Sweden kuli ba lu tuse. * Kapili-pili, kwa lumiwa lizibiso ka mushini wa fax kwa lipatela ze fitana-fitana mwa Yurope ko ne ku na ni sipatela ni dokota ya n’a tabela ku fa kalafo ya kansa (chemotherapy) ku si na ku pompela mali. Cisehelo ni lilato le ne ba bonisize mizwale ba luna ba Sikreste mwa buikatazo bwa bona bwa ku lu tusa ne li tiisa luli. Ne lu si ka silokiwa mwa ku lwanela tumelo ya luna.

Hamulaho wa lihoranyana, kwa fumaneha sipatela ni dokota mwa Homburg/Saar, kwa Germany. Kwa eziwa litukiso za kuli lu ye teñi ka fulai lizazi le li tatama ilikuli Vicky a y’o tatubiwa. Ha lu yo fita, mizwale ba luna ba Sikreste ba mwa liputeho za fa sibaka za Lipaki za Jehova mwa Homburg, hamohocwalo ni ba bañwi bahabo luna, ne ba nze ba lu libelezi. Hape, muyemeli wa Katengo ka Kutwano ni ba Lipatela a lu amuhela h’a mufutumala. A lu sindeketa kwa sipatela mi a lu fa tuso ye n’e konahala kaufela. Ne lu omba-ombilwe ku bona kuli niheba mwa naha isili, ne lu na ni mizwale ba kwa moya be ne ba lu tusa.

Ha lu t’o kopana ni Dr. Graf kwa sipatela, lwa omba-ombiwa hape. N’a na ni kutwelo-butuku luli mi a lu kolwisa kuli n’a ka eza za n’a kona kaufela ku alafa Vicky ku si na ku mu pompela mali. Niha n’a ka ba ni mali a manyinyani-nyinyani a’ fita fa 5 g/dl, n’a ka tabela ku zwelapili ku mu alafa ku si na ku mu pompela mali. Hape n’a bulezi kuli ku lemuhiwa kapili kwa butuku bo ni ku tisiwa kapili kwa Vicky teñi k’o ne ku ka tusa hahulu kuli kalafo i sebeze. A itumelela kuli neikaba lwa pili ku itusisa kalafo ya kansa yeo ku si na ku itusisa mali mwa muinelo inge wa Vicky. Ne lu itumezi hahulu ni ku ebela bundume ni tukufalelo ya Dr. Graf mwa ku lu tusa.

Butata bwa za Masheleñi

Cwale ne lu na ni butata bo, ne lu ka lifela cwañi likalafo za Vicky? Ne lu kakamalile ha ne lu bulelezwi kuli ku alafiwa ko ne k’u nga lilimo z’e peli ne ku ka tokwa masheleñi a bat’o eza 150,000 deutsche marks (K229,200,000 ka nako yeo). Ne lu si na niheba licika la masheleñi a mañata-ñata cwalo, kono ne ku tokwahala kuli likalafo za Vicky li kalise honaf’o. Ka ku ba kuli ne lu zwile kwa Sweden ku ya kwa Germany kwa likalafo, lipatela za nyangela ne li si ke za lu lifela masheleñi a bulukisizwe. Kacwalo, ne lu inzi ni kana ka luna ke ne ka kula cwalo mi inge ku na ni dokota ya n’a tabela ku tusa, kono ne lu si na masheleñi a likani.

Ba sipatela ba lu tusa ni ku lu bulelela kuli likalafo ne li ka kalisa honaf’o ha ne lu ka kalisa ka ku lifa 20,000 marks (K30,560,000) ni ku nyatela pampili ye bonisa kuli ne lu ka lifa masheleñi kaufela a’ siyezi. Ne lu na ni masheleñi e ne lu bulukile, mi ka tuso ye lilato ku zwa kwa balikani ni bahabo luna, lwa kona ku lifa 20,000 marks—kono a n’a siyezi kaufela bo?

Lwa hupuzwa hape kuli ne lu si lu nosi mwa ku lwanela tumelo ya luna. Muzwale yo muñwi wa kwa moya, ye ne lu sa zibi ka nako yeo, n’a tabela k’u nga buikalabelo bwa ku lifa masheleñi kaufela a n’a siyezi. Kono ne lu si ka tokwa ku itusisa masheleñi a hae kakuli ne lu konile ku eza litukiso ze ñwi.

Bocaziba Ba Likalafo ba Kalisa Musebezi

Likalafo za kansa za kalisa. Kwa fita mazazi ni likweli. Fokuñwi, ne ku banga t’ata ni ku katalisa ku luna ni ku mwan’a luna. Kono hape nako kaufela ha n’a bonisa kuli wa anguluka, ne lu taba ni ku itebuha hahulu. Kalafo yeo ya kansa y’a nga likweli ze 8. Mali a manyinyani ka ku fitisisa a n’a bile ni ona Vicky n’e li a eza 6 g/dl, mi Dr. Graf a buluka sepiso ya hae.

Se ku fitile lilimo ze fitelela ze silezi, mi tatubo ya mezi a mwa lisapo la mukokoto i bonisa kuli butuku bwa leukemia kaufela ne bu felile.  Cwale s’a li musizana y’a tabile, y’a bonahala kuli h’a na butuku b’o ni hanyinyani. Ee, ku bonahala inge kuli ki makazo kuli Vicky u folelezi kwa butuku b’o. Lu ziba kuli banana ba bañata ba ba na ni butuku b’o ba shwanga ni ko ba fiwa kalafo ya kansa ni ku pompelwa mali.

Lu tuzi ndwa ya ku lwanela tumelo ya luna, kono ili ka tuso ya bahabo luna, mizwale ni likaizeli za Sikreste, ni bocaziba ba baalafi. Ba Lisebelezo za Litaba za kwa Lipatela ne ba lu file tuso ye n’e tokwahala kaufela musihali ni busihu. Dr. Graf ni babeleki ba bañwi ba hae ne ba itusisize bucaziba bwa bona mwa ku tusa Vicky kuli a fole. Lu itebuha hahulu zeo kaufela.

Tumelo ya Luna I Tiisizwe

Kono lu itebuha hahulu-hulu ku Mulimu wa luna, yena Jehova, ya lu babalezi h’a lilato ni ku lu tiisa ka Linzwi la hae, yona Bibele. Ha lu iheta, lu bona kuli muinelo o t’ata w’o u lu lutile hahulu ze ñata ni ku tiisa tumelo ya luna.

Cwale, ka lipilu za luna kaufela lu lakaza ku buluka silikani se situna ni Jehova Mulimu ni ku luta mwan’a luna butokwa bwa ku pila ka ku lumelelana ni z’a tokwa. Ee, lu bata ku mu fa sanda sa kwa moya se sinde se si isa kwa bupilo bo bu sa feli mwa Paradaisi ye taha ya fona fa lifasi-mubu fa.—Taba ye ne i lumezwi.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 7 Lisebelezo za Litaba za kwa Sipatela li zamaisa Tutengo twa Kutwano ni ba Lipatela mwa lifasi kaufela. Ku tona tutengo t’o cwale ku na ni Bakreste ba baitateli ba ba lutilwe kuli ba kone ku susueza swalisano mwahal’a baalafi ni bakuli ba ba li Lipaki. Ku na ni Tutengo twa Kutwano ni ba Lipatela to tu eza 1,400 to tu tusa bakuli mwa linaha ze fitelela 200.