Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Paradaisi ya kwa Moya Ki Nto Mañi?

Paradaisi ya kwa Moya Ki Nto Mañi?

 Paradaisi ya kwa Moya Ki Nto Mañi?

GUSTAVO n’a huliselizwe mwa tolopo ye nyinyani ya Brazil. * Ku zwa kwa bwanana n’a lutilwe kuli batu ba ba lukile ba ya kwahalimu hamulaho wa lifu. Ne ku si na sa n’a ziba ka za mulelo wa Mulimu wa kuli muta o muñwi batu ba ba sepahala ba ka ikola bupilo bo bu petehile fa lifasi-mubu le li li paradaisi. (Sinulo 21:3, 4) Mi ne ku na ni nto ye ñwi hape ya n’a si ka ziba. N’a si ka lemuha kuli nihaiba cwale, n’a kona ku ba mwa paradaisi ya kwa moya.

Kana se mu kile mwa utwa ka za paradaisi yeo ya kwa moya? Kana mwa ziba seo ili sona ni ze tokwahala kuli mu kone ku ba ku yona? Mañi ni mañi ya bata ku ba ya tabile luli u tokwa ku ziba ka za paradaisi yeo.

Ku Fumana Paradaisi ya kwa Moya

Ku bulela kuli nihaiba kacenu mutu w’a kona ku pila mwa paradaisi ne ku kana kwa utwahala ku sa nepahala. Lifasi le haki paradaisi. Ku na ni batu ba bañata hahulu ba ba talimana ni seo mulena wa kwaikale wa Siheberu n’a talusize kuli: “Na bona mioko ya ba ba nyandiswa, ni kuli ha ba na ya ba yemela. Banyandisi bona, mata ki a bona; bale, ha ku na ya ba yemela.” (Muekelesia 4:1) Bolule ba ba mianda-nda ba nyanda mwatas’a miinelo ye maswe ya za bupolitiki, bulapeli, ni za mali, mi ha ba na kimululo, ha ku na “ya ba yemela.” Buñata bwa ba bañwi ba satalala ku lifa likoloti, ku uta bana, ni ku eza lika ze ñwi ze ñata-ñata ze tokwahala kuli ba zwelepili ku pila. Bao ni bona ne ba kana ba tabela ku ba ni ya ba yemela, ili ya ka kona ku ba nolofaleza hanyinyani kwa mushimbo. Ku bona bao kaufela, bupilo bu kwahule ni ku ba sina bwa mwa paradaisi.

I kai, he, paradaisi ya kwa moya? Linzwi la Sikuwa la “paradise” li swana ni manzwi a Sigerike, Siperesia, ni Siheberu a’ na ni muhupulo wa simu ye nde, ili sibaka se si na ni kozo sa ku ishumuseza teñi. Bibele i sepisa kuli muta o muñwi lifasi-mubu li ka ba paradaisi ya luli, ili simu ye li lihae la batu ba ba si baezalibi. (Samu 37:10, 11) Ka ku beya seo mwa munahano, lwa bona kuli paradaisi ki muinelo o’ tabisa meto a mutu ni ku wetulusa maikuto, ili ku fa mutu sibaka sa ku ikola kozo ni batu ba bañwi hamoho cwalo ni Mulimu. Sina ka mwa n’a fumanezi Gustavo, kacenu, paradaisi ye cwalo i teñi mi i kopanyeleza palo ya batu ye nze i ekezeha.

Ha n’a li wa lilimo ze 12, Gustavo a fumba kuli n’a ka ba muprisita wa Katolika. Ka tumelezo ya bashemi ba hae, a ya kwa sikolo sa za bulapeli. Teñi k’o a yo abana mwa lipina, lipapali za fa patelo, ni mwa bupolitiki, ili lika ze n’e tiisezwa ki bulapeli ili ku hapa ba banca. N’a ziba kuli muprisita n’a lukela ku ifana kwa batu ni kuli n’a sa lukeli ku nyala. Niteñi, ba bañwi ba baprisita ni baituti ba bañwi bao Gustavo n’a ziba ne ba ikenyize mwa likezo ze si ka luka. Mwa muinelo o cwalo, ne ku si ka fita nako mi a kala ku nwa maswe. Ku si na ku kakanya, n’a si ka fumana kale paradaisi ya kwa moya.

Zazi le liñwi, Gustavo a bala trakiti ye tomile fa Bibele ye n’e bulela za paradaisi ya fa lifasi-mubu. Ne i mu ezisize ku nahana ka za mulelo wa bupilo. U talusa kuli: “Na kalisa ku bala  Bibele hañata, kono ne ni sa i utwisisi. Mane ne ni si ka kona ni haiba ku bona kuli Mulimu u na ni libizo.” A zwa kwa sikolo sa za bulapeli seo ni ku atumela Lipaki za Jehova, ili ku bata tuso ya ku utwisisa Bibele. Hamulaho wa f’o, a eza zwelopili ya ka bubebe-bebe mi kapili-pili a neela bupilo bwa hae ku Mulimu. Gustavo n’a ituta ka za paradaisi ya kwa moya.

Sicaba se Si Sumekelwa Libizo la Mulimu

Gustavo na itutile kuli libizo la Mulimu, lona la Jehova, haki nto y’a lukela ku ziba fela muituti wa Bibele. (Exoda 6:3) Ki kalulo ya butokwa kwa bulapeli bwa niti. Jesu n’a lutile balateleli ba hae ku lapela kuli: “Ndat’a luna ya kwa lihalimu, Libizo la hao a li be le li kenile.” (Mateu 6:9) Ka ku bulela ka za Balicaba be ne ba bile Bakreste, mulutiwa Jakobo n’a ize: “Mulimu [a] talima bahedeni, kuli mwahal’a bona a ipatele sicaba se si sumekelwa Libizo la hae.” (Likezo 15:14) Mwa lilimo za mwanda wa pili, “sicaba se si sumekelwa Libizo la hae” ne li kopano ya Sikreste. Kana kacenu ku na ni sicaba se si sumekelwa libizo la Mulimu? Ee, mi Gustavo n’a fitile fa ku ziba kuli Lipaki za Jehova ki bona sicaba seo.

Lipaki za Jehova ba sebeza mwa linaha ni likalulo ze eza 235. Ba fita fa palo ya likombwa ye fitelela bolule b’a 6, ni ba ba tabela ba ba eza bolule b’a 8 se ba fumanehile kwa mikopano ya bona. Ka ku zibahala hahulu ka bukombwa bwa bona bwa fa nyangela, ba taleleza manzwi a Jesu a’ li: “Evangeli ye ya mubuso i ka bulelwa mwa lifasi kaufela, ibe bupaki mwa macaba kamukana.” (Mateu. 24:14) Kono ki kabakalañi Gustavo ha n’a ikutwile kuli n’a fumani paradaisi ya kwa moya ka ku swalisana ni Lipaki za Jehova? U talusa kuli: “Ne ni bapanyize ze ne ni iponezi mwa lifasi mi sihulu kwa sikolo sa za bulapeli ku ze ne ni fumani mwahal’a Lipaki za Jehova. Shutano ye tuna ki lilato le li mwahal’a Lipaki.”

Ku na ni ba bañwi hape ba ba bulezi ze swana ka za Lipaki za Jehova. Miriam, ya li kalibe wa kwa Brazil, n’a ize: “Ne ni sa zibi kuli ku ba ya tabile ku cwañi, mane nihaiba mwa lubasi lwa hesu. Lwa pili ku bona lilato ha li beleka ne li mwahal’a Lipaki za Jehova. Munna ya bizwa Christian n’a ize: “Ka siwela ne ni abananga ku za mioya, kono bulapeli ne si nto ye butokwa ku na. Ne n’i nga situlo sa ka se si pahami ni musebezi wa ka wa bumanjinela ku ba za butokwa. Niteñi, musal’a ka ha n’a kalisize ku ituta Bibele ni Lipaki za Jehova, na bona cinceho ku yena. Mi hape ne ni tabisizwe ki tabo ni tukufalelo ya basali ba Sikreste be ne ba mu potelanga.” Ki kabakalañi batu ha ba bulela lika ze cwalo ka za Lipaki za Jehova?

Paradaisi ya kwa Moya ki Nto Mañi?

Nto i liñwi ye ezisa Lipaki za Jehova ku ba ba ba zwile mubano ki buitebuho bwa bona bwa zibo ya Bibele. Ba lumela kuli Bibele ki ya niti ni kuli ki Linzwi la Mulimu. Kacwalo, ha ku si ka likana ku bona ku ziba fela z’e mutomo za bulapeli bwa bona. Ba na ni tukiso ye zwelapili ya tuto ya ka butu ni ku bala Bibele. Mutu h’a swalisana ni Lipaki za Jehova ka nako ye telele, u fita fa ku ituta ze ñata ka za Mulimu ni tato ya Hae ka mo li patululezwi mwa Bibele.

Zibo ye cwalo i lukulula Lipaki za Jehova kwa lika ze byangula batu tabo, ze cwale ka litumelo ze sina mutomo ni mihupulo ye lubeta. Jesu n’a ize: “Niti i ka mi lukulula,” mi Lipaki za Jehova ba fumana seo ku ba ona cwalo. (Joani 8:32) Fernando, ili y’o ka nako ye ñwi n’a abananga ku za mioya, u li: “Ku ituta ka za bupilo bo bu sa feli ne li kimululo ye tuna hakalo. Ne ni saba kuli mwendi yo muñwi mwahal’a na ni bashemi ba ka n’a ka swana a shwa. Niti ne i lukuluzi Fernando kwa sabo ya moya wa lifasi ni ze twi ki bupilo bwa hamulaho wa lifu.

Mwa Bibele, zibo ka za Mulimu i swalisanisizwe hahulu ni paradaisi. Mupolofita Isaya na bulezi kuli: “Ha ku na ya ka holofaza kamba  ku sinya fa lilundu la ka le li kenile; kakuli lifasi li ka tala zibo ya [Muñ’a] Bupilo, sina mezi mw’a kwahelezi liwate.”—Isaya 11:9.

Ki niti kuli zibo ka ili yona ha i si ka likana mwa ku tahisa kozo ye ne bulezwi cimo ki Isaya. Mutu u na ni ku sebelisa za ituta. Fernando n’a file mubonelo wo: “Mutu ha tahisa miselo ya moya, u ekeza kwa paradaisi ya kwa moya.” Fernando n’a ama kwa manzwi a muapositola Paulusi ya n’a talusize kuli tulemeno to tunde t’o Mukreste a lukela ku tahisa ki “muselo wa Moya.” N’a i kolokisize kuli ‘ki lilato, ni tabo, ni kozo, ni pilu-telele, ni musa, ni bunde, ni busepahali, ni ku ishuwa, ni buiswalo.’—Magalata 5:22,23.

Kana mwa kona ku bona libaka ku swalisana ni sikwata sa batu ba ba satalala ku tahisa tulemeno to tu cwalo ha ku kona ku ba luli inge ba ba li mwa paradaisi? Paradaisi ya kwa moya ye n’e bulezwi cimo ki mupolofita Zefania ne i ka ba teñi mwahal’a batu ba ba cwalo. N’a ize: “Ha ba sa na ku eza bumaswe, ha ba sa na ku bulela mashano hape; lilimi la buhata ha li sa na ku fumanwa mwa milomo ya bona; kono ba ka fula, ba be ba bute, ku si na ya ba sabisa.”—Zefania 3:13.

Kalulo ye Tuna ya Lilato

Mwendi se mu lemuhile kuli wa pili kwa miselo ya moya yeo Paulusi n’a bulezi ki lilato. Kao ki kalemeno kao Bibele i bulela hahulu za kona. Jesu n’a ize: “Se ba ka ziba batu kaufela kuli mu balutiwa ba ka ka sona, ki ha mu latana.” (Joani 13:35) Ki niti kuli Lipaki za Jehova ha ba si ka petahala. Fokuñwi ba banga ni lifapano za ka butu mwahal’a bona sina mo ne ba belanga baapositola ba Jesu. Kono ba latana ka buniti, mi ba lapelela tuso ya moya o’ kenile ku ba tusa ku tahisa kalemeno kao.

Kabakaleo, swalisano ya bona ki ye ipitezi. Mwahal’a bona ha ku na saluluti sa mushobo kamba likauhano ze tiswa ki lilato la naha ya habo mutu. Mane, buñata bwa Lipaki be ne ba ipumani mwa lipulayano za mwahal’a mikowa ni lipulayano za ku bulaya ba mubala u sili ze n’e ezahezi kwa mafelelezo a lilimo za mwanda wa bu 20, ne ba silelezani mane nihaiba mwa miinelo ye n’e ka be i beile bupilo bwa bona ka sibili mwa lubeta. Niha “ba zwa mwa macaba kaufela, ni mwa mishobo, ni mwa masika, ni mwa lipuo kaufela,” ba ikola swalisano ye sa konwi ku utwisiswa konji ha se mu ipumani ku yona.—Sinulo 7:9.

Paradaisi Mwahal’a Ba ba Eza Tato ya Mulimu

Mwa paradaisi ya kwa moya ha ku na sibaka sa mukwañuli, mizamao ye maswe, ni bulyangelino. Bakreste ba talusezwa kuli: “Mu si ke mwa ya ka ku likanyisa lifasi le; kono mu fetuhe ka ku shemunwa mwa kutwisiso ya mina, kuli mu lemuhe se si latwa ki Mulimu kana ki sifi, se sinde, se si kateleha, se si petehile.” (Maroma 12:2) Ha lu pila bupilo bo bu kenile ni ku eza tato ya Mulimu ka linzila ze ñwi, lwa tusa mwa ku yaha paradaisi ya kwa moya ni ku ekeza kwa tabo ya luna. Carla n’a fumani seo ku ba sa niti. U bulela kuli: “Bondate ne ba ni lutile ku beleka ka t’ata kuli ni kone ku iponela ka za mali. Kono lituto za ka za kwa sikolo se si pahami niha ne li ni konisize ku ikutwa ku ba mwa buiketo, ne ni si na swalisano ya mwa lubasi ni buiketo ili zeo lu kona ku fumana fela ka ku ba ni zibo ya Linzwi la Mulimu.

 Niteñi, ku ikola paradaisi ya kwa moya ha ku felisi matata a mwa bupilo. Bakreste ba sa kulanga. Naha ye ba pila ku yona ikana ya ipumana mwa mikwangalakanyi. Ba bañata ba tiyela bubotana. Nihakulicwalo, ku ba ni swalisano y’e tiile ni Jehova Mulimu—ili kalulo ya butokwa hahulu kwa paradaisi ya kwa moya—ku talusa kuli lu sepile kuli wa kona ku lu tusa. Mane, w’a lu mema ku ‘mu lwalisa milwalo ya luna,’ mi buñata ba kona ku paka kuli mwa linako ze ba beile mwa miinelo ye t’ata ka ku fitisisa, u ba tusize hahulu-hulu. (Samu 55:22; 86:16, 17) Mulimu u sepisa ku ba ni batu ba hae nihaiba “mwa musindi wa muluti wa lifu.” (Samu 23:4) Ha lu kolwa ka ku tiya kuli Mulimu wa lata ku lu tusa, lu kona ku bukeleza “kozo ya Mulimu ye fita kutwisiso kaufela,” mi nto yeo i lu konisa ku ba mwa paradaisi ya kwa moya.—Mafilipi 4:7.

Ku Ekeza kwa Paradaisi ya kwa Moya

Batu ba bañata ba ikolanga ku pota mwa sibaka se sinde se si buheha. Ba tabela ku zamaya-zamaya mwateñi kamba mwendi ku ina fa lipula ze beilwe teñi ni ku ikola muinelo wa sibaka. Ka nzila ye swana, ba bañata ba ikola swalisano ni Lipaki za Jehova. Ba fumana silikani seo ku ba se si katulusa, ku tahisa kozo, ni ku ba se si uncafaza. Nihakulicwalo, simu ye nde i lukela ku babalelwa kuli i zwelepili ku ba sina paradaisi. Ka ku swana, paradaisi ya kwa moya i fumaneha mwa lifasi le li si paradaisi le ka libaka la kuli Lipaki za Jehova ba i babalela, mi Mulimu wa fuyaula buikatazo bwa bona. Kacwalo, mutu u kona cwañi ku abana hande mwa ku ezisa kuli yona paradaisi yeo i be teñi?

Sa pili, mu lukela ku swalisana ni puteho ya Lipaki za Jehova, ku ituta Bibele ni bona, ni ku fumana zibo ya Bibele y’e li mutomo wa paradaisi ya kwa moya. Carla n’a talusize kuli: “Ha ku na paradaisi ya kwa moya ko ku si na sico sa kwa moya.” Seo si kopanyeleza ku zwelapili ku bala Linzwi la Mulimu ni ku nahanisisa ku ze mu bala. Zibo ye mu fumana i ka mi suteleza bukaufi ni Jehova Mulimu, mi mu ka fita fa ku mu lata. Mi hape mu ka ituta ku lapela ku yena ni ku kupa ketelelo ya hae ni moya wa hae kuli u mi tuse ha mu nze mu eza tato ya hae. Jesu n’a lu taluselize ku tundamena mwa ku lapela. (Luka 11:9-13) Muapositola Paulusi n’a ize: “Mu lapela ka ku sa lisela.” (1 Matesalonika 5:17) Tohonolo ya ku lapela ku Mulimu inze mu na ni tumelo ye tezi ya kuli wa mi utwa ki kalulo ya butokwa kwa paradaisi ya kwa moya.

Nako ha inze i ya, ze mu ituta li ka cinca bupilo bwa mina ku bu bisa bo bunde, mi kwa nalule-lule mu ka tabela ku li ambola ni ba bañwi. Mi mu ka kona ku utwa taelo ya Jesu ya kuli: “Liseli la mina a li bonise batu cwalo, kuli ba bone misebezi ya mina ye minde, mi ba lumbe Ndat’a mina ya kwa lihalimu.” (Mateu 5:16) Ku abana ni ba bañwi zibo ka za Jehova Mulimu ni Jesu Kreste ni ku lumbaeta lilato le lituna le ba bonisize kwa batu ku tisa tabo ye tuna.

Nako ya taha ili f’o lifasi-mubu kamukana li ka ba paradaisi, ili sibaka se si li sina simu mo ku si na silafalo mi ili lihae le li swanela la batu ba ba sepahala. Ku ba teñi kwa paradaisi ya kwa moya mwa “linako ze tata” ze ku bonisa m’ata a Mulimu mi hape ki mbengenge ya z’a kona ku eza mi hape ili z’a ka eza kwapili.—2 Timotea 3:1.

Nihaiba cwale, bao ba ba ikola paradaisi ya kwa moya ba iponela talelezo ya kwa moya ya Isaya 49:10 ye li: “Ha ba na ku lapa kamba ku shwa linyolwa; ha ba na ku utwa situkutuku ni lizazi; kakuli Yena ya ba shemuba ki Yena ya ka ba zamaisa, mane a ba ise kwa mawelu-welu.” José u ka paka ka za buniti bwa seo. N’a lelile ku ba muopeli ya bubana, kono a fumana buikolwiso bo butuna mwa ku sebeleza Mulimu mwa puteho ya Sikreste. U bulela kuli: “Se ni ikola bupilo bo bu na ni taluso. Ni ikutwa ku ba mwa buiketo mwahal’a sizwale sa Sikreste, mi ni ziba Jehova ku ba Ndate ya lilato ili y’o lu kona ku sepa.” Tabo ya José, ni ya bolule-lule bwa ba bañwi ba bali sina yena, i talusizwe hande kwa Samu 64:10 kuli: “Ba ba na ni niti ba ka tabelwa ki [Muñ’a] Bupilo, ba ine mwa mukunda wa hae.” Yeo ki taluso ye nde-nde ya paradaisi ya kwa moya.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 2 Batu ba ba bulezwi mo ki batu luli, kono mabizo a mañwi a cincizwe.

[Siswaniso se si fa likepe 10]

Ha lu nze lu ikola paradaisi ya kwa moya, lu tuse cwalo mwa ku i yandulula!