Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Zibiso Ye Ipitezi

Zibiso Ye Ipitezi

 Zibiso Ye Ipitezi

KWA mafelelezo a mukopano wa ka silimo wa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania o n’o ezizwe la October 7, 2000, muina-situlo John E. Barr wa Sitopa Se Si Busa n’a file zibiso ye ipitezi. Zibiso yeo ne i shangezwi kwa lingambolo za kwa makalelo a lizazi leo ze ne filwe ki Theodore Jaracz ni Daniel Sydlik.—Mu bone makepe 12-16 ni 28-31 a magazini ye.

Muzwale Barr n’a talusize sisupo sa butokwa hahulu ha n’a ize: “‘Mutanga ya sepahala, ya na ni kutwisiso,’ ni Sitopa sa hae Se Si Busa ba filwe ku babalela litaba ze tuna ili mo ku iputezi ze ñata. Litaba zeo li fita ze filwe ku babalelwa ki likopano ze tomilwe ka mulao. Milelo ya litukelo za ye ñwi ni ye ñwi ya likopano ze cwalo i ama litaba za makutelakaufi. Kono Mulen’a luna, Jesu Kreste, u ketile sitopa sa mutanga ya sepahala ku lisa ‘tutu’ ya hae yote, kamba litaba ze ama Mubuso fa lifasi-mubu fa.”—Mateu 24:45-47.

Muzwale Barr n’a zwezipili ku bulela cwana ka za kopano ya kwa Pennsylvania: “Ku zwa fo ne i tomezwi ka mulao ka 1884, kopano ya Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania i petile hahulu ze ñata ku ze lu ezize mwa miteñi ye. Nihakulicwalo, ki kopano fela ye tomilwe ka mulao yeo ‘mutanga ya sepahala, ya na ni kutwisiso’ a kona ku itusisa ha ku tokwahala.”

Mwa lingambolo za bona, Muzwale Sydlik ni Muzwale Jaracz ne ba talusize kuli hailif’o “mutanga ya sepahala, ya na ni kutwisiso” u filwe ku tokomela tutu yote ya Mulena ya fa lifasi-mubu, ha ku talusi kuli sitopa sa mutanga ha si koni ku lumeleza banna ba ba lukela ba “lingu ze ñwi” kuli ba tokomele buikalabelo bo buñwi bwa tamaiso ya kamita. (Joani 10:16) Mi ha ku na libaka la ka Mañolo la ku ñañelela kuli bote kamba ufi ni ufi wa bazamaisi ba likopano ze tomilwe ka mulao ze ba itusisa Lipaki za Jehova ibe Bakreste ba ba ba tozizwe.

Muzwale Barr n’a bulelezi bateelezi kuli cwanoñu fa lilama ze ñwi za Sitopa Se Si Busa sa Lipaki za Jehova be ne ba li bazamaisi ni baokameli mwahal’a bona ne ba iketezi ku itulula fa litopa za buzamaisi bwa likopano kaufela z’a itusisa “mutanga ya sepahala, ya na ni kutwisiso” mwa United States. Mizwale ba ba sepilwe ba sitopa sa lingu ze ñwi ne ba ketilwe kuli ba ba yole.

Katulo yeo ya tusa luli. I fa lilama za Sitopa Se Si Busa nako ye ñata ya ku lukisa lico za kwa moya ni ku tokomela ka linzila ze ñwi litokwahalo za kwa moya za swalisano ya mizwale mwa lifasi kaufela.

Kwa maungulo, muina-situlo a bulelela bateelezi ba hae ba ba wabile kuli: “Hailif’o mishimbo ya za mulao ni tamaiso ye fitana-fitana i beilwe fa maheta a baokameli ba ba yeziseli, . . . kaufel’a bona ba sebeza ka ketelelo ya kwa moya ya Sitopa Se Si Busa. . . . Kaufel’a luna lu lapela Jehova kuli a fuyole buñwi bwa luna mwa ku satalala ku eza tato ya hae, ilikuli libizo la hae le lituna li fiwe likute ni tumbo.”