Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu Zamaelele ni Kopano ya Jehova

Mu Zamaelele ni Kopano ya Jehova

 Mu Zamaelele ni Kopano ya Jehova

“Mulimu wa kozo . . . a mi eze ba ba petehile mwa misebezi ye minde kaufela, kuli mu eze se si latwa ki Yena.”—MAHEBERU 13:20, 21.

1. Bayahi ba lifasi ki ba bakai, mi ki ba bakai ba ba balwa ku ba mwa bulapeli bo buñwi ni bo buñwi?

MWA silimo sa 1999, palo ya bayahi ba lifasi ne i fitile fa 6 bilioni! Buka ye bizwa The World Almanac i lu taluseza kuli ku bona bao, ba ba eza 1,165,000,000 ki Mamozilemu; b’a 1,030,000,000 ki ba Roma Katolika; b’a 762,000,000 ki Mahindu; b’a 354,000,000 ki ma-Buddha; b’a 316,000,000 ki ba Protesitanti; mi b’a 214,000,000 ki ba Orthodox.

2. Ki lifi ze kona ku bulelwa ka za muinelo wa za bulapeli kacenu?

2 Ka ku bona lifapano ni lyanganisi ze li teñi mwa bulapeli kacenu, kana bona batu ba ba eza bolule-lule bao ba eza lika ka ku zamaelela ni tato ya Mulimu? Kutokwa, “kakuli Mulimu hasi Mulimu wa mifilifili, kono ki wa kozo.” (1 Makorinte 14:33) Kono kwa lineku le liñwi, ku cwañi ka za sizwale sa mwa linaha kaufela sa batanga ba Jehova? (1 Pitrosi 2:17) Patisiso ya ka tokomelo i bonisa kuli ‘Mulimu wa kozo u ba fa ze nde kaufela kuli ba eze se si latwa ki yena.’—Maheberu 13:20, 21.

3. Kiñi se ne si ezahezi mwa Jerusalema ka Pentekonta ya 33 C.E., mi ne li kabakalañi?

3 Ki niti kuli palo ya ba ba swalisana ni Lipaki za Jehova haki yona ye bonisa kuli Jehova wa ba lata, mi haki yona ye mu tabisa. Ha n’a ketile Isilaele, ne si ka libaka la kuli ne ba “fita macaba a mañwi kwa buñata.” Mane bona ne ba li “sicaba se sinyinyani” kwa macaba a mañwi. (Deuteronoma 7:7) Kono kabakala kuli Isilaele n’a si ka sepahala, la Pentekonta ya 33 C.E., Jehova a shimbululela tumelezo ya hae kwa puteho ye nca ya balateleli ba Jesu Kreste. Ne ba tozizwe ka moya o kenile wa Jehova mi ba tukufalelwa ku zibahaza ku ba bañwi niti ka za Mulimu ni Kreste.—Likezo 2:41, 42.

Ku Zwelapili Kamita

4. Ki kabakalañi ha ne mu kana mwa bulela kuli puteho ya Sikreste ya kwa makalelo ne i zwelapili kamita?

4 Mwa lilimo za mwanda wa pili, puteho ya Sikreste ne i zwelapili kamita, i nze i kwalula likalulo ze nca, ku tahisa balutiwa, ni ku fita fa ku utwisisa hahulu milelo ya Mulimu. Bakreste ba kwa makalelo ne ba zamaelezi ni liseli le ne  li ya li ekezeha ili le ne li patuluzwi ka mañolo a’ buyelezwi ki Mulimu. Ka ku susuezwa ki ku potelwa ki baapositola ni ba bañwi, ba feleleza za bukombwa bwa bona. Zeo kaufela li ñozwi hande mwa Mañolo a Sigerike a Sikreste.—Likezo 10:21, 22; 13:46, 47; 2 Timotea 1:13; 4:5; Maheberu 6:1-3; 2 Pitrosi 3:17, 18.

5. Ki kabakalañi kopano ya Mulimu ha i zwelapili kacenu, mi ki kabakalañi ha lu swanela ku zamaelela ni yona?

5 Ka ku swana ni Bakreste ba kwa makalelo, Lipaki za Jehova ba mwa linako za cwale ne ba kalezi fo kunyinyani. (Zakaria 4:8-10) Ku zwa kwa mafelelezo a lilimo za mwanda wa bu 19, ku bile ni bupaki bo bu iponelwa hande bwa kuli moya wa Mulimu u mwa kopano ya hae. Kakuli lu bile ba ba itingile, isi fa m’ata a butu, kono fa ketelelo ya moya o kenile, lu zwezipili ku ekeza kwa kutwisiso ya luna ya Mañolo ni ku eza tato ya Mulimu. (Zakaria 4:6) Cwale, ka ku ba kuli lu mwa “mazazi a maungulelo,” ki kwa butokwa hahulu kuli lu zamaelele ni kopano ya Jehova ye sweli ku zwelapili. (2 Timotea 3:1-5) Ku eza cwalo ku lu konisa ku hupula sepo ya luna kamita ni ku abana mwa ku paka ka za Mubuso o tomilwe wa Mulimu pili mafelelezo luli a si ka tulukela muinelo wo wa linto.—Mateu 24:3-14.

6, 7. Lu ka nyakisisa likalulo mañi ze talu ili m’o kopano ya Jehova i zwezipili?

6 Mwahal’a luna ku na ni be ne ba keni mwa kopano ya Jehova mwa ma-1920, ma-1930, ni ma-1940. Ku zona lilimo za kwa makalelo zeo, ki bomañi ku luna be ne ba kana ba nahanile kuli kopano i ka hula hahulu ni ku zwelapili cwalo ku t’o fita ni kacenu le? Mu nahane likezahalo ze tuna ze lu bile ni zona mwa litaba za luna za miteñi ye! Kwa makaza luli ku nahana z’a petile Jehova ka batu ba hae ba ba kopanyizwe ka ku busiwa ki yena.

7 Davida wa kwaikale n’a mbwetukile hahulu ha n’a nahanile misebezi ya Jehova ye komokisa. N’a ize: “Ha ni lika ku li talusa ni ku li bulela, palo ya zona ha i na mo i konelwa.” (Samu 40:5) Ni luna lu na ni bufokoli bo bu swana, ka ku ba kuli ha lu koni ku talusa ze ñata ze tuna ni ze lumbekeha zeo Jehova a petile mwa linako za luna. Nihakulicwalo, ha lu nyakisiseñi likalulo ze talu m’o kopano ya Jehova i zwezipili: (1) Monyehelo ye zwezipili ya kwa moya, (2) bukombwa bo bu bolosozwi ili bo bu ekezehile, ni (3) licinceho za ka bunako mwa miezezo ya lika mwa kopano.

Ku Itebuha Monyehelo ya kwa Moya

8. Ka ku lumelelana ni Liproverbia 4:18, monyehelo ya kwa moya i lu tusize ku lemuhañi ka za Mubuso?

8 Ka ku ama kwa ku monyehelwa kwa moya ko ku zwelapili, Liproverbia 4:18 i bile ya niti. I li: “Nzila ya ba ba lukile i swana sina liseli la lizazi, le li ya li ekezeha, mane ku y’o fita fa musihali o mutuna.” Lwa itebuha hakalo kwa monyehelo ya kwa moya ye zwelapili ye lu bile ni yona! Kwa mukopano wa kwa Cedar Point, Ohio, mwa 1919, ne ku koñomekilwe Mubuso wa Mulimu. Ona Mubuso wo ki ona w’a itusisa Jehova kwa ku bonisa bukeni bwa libizo la hae ni ku bonisa kuli puso ya hae ki yona ye lukile. Mane, monyehelo ya kwa moya i lu tusize ku lemuha kuli ku kalela mwa Genese ku isa mwa Sinulo, Bibele i paka za mulelo wa Jehova wa ku kenisa libizo la hae ka Mubuso o busiwa ki Mwan’a hae. Mona m’o ki mona mo ku iputezi sepo ye nde hahulu ya batu kaufela ba ba lata ze lukile.—Mateu 12:18, 21.

9, 10. Mwa ma-1920, ne ku itutilweñi ka za Mubuso ni ka za likopano ze peli ze lwanisana, mi zeo li tusize cwañi?

 9 Kwa mukopano wa kwa Cedar Point ka 1922, J. F. Rutherford ya n’a li yena mubuleli yo mutuna, n’a susuelize baputehi kuli “mu zibahaze, mu zibahaze, mu zibahaze, Mulena ni mubuso wa hae.” Mwa taba ye li “Birth of the Nation, [Ku Pepwa kwa Sicaba]” ye ne ñozwi mwa The Watchtower ya March 1, 1925, ne i bonisize likutwisiso za kwa moya ze ama bupolofita bo ne bu bulezi cimo kuli Mubuso wa Mulimu ne u ka tomiwa ka 1914. Hape mwa ma-1920 ne ku lemuhilwe kuli ku na ni likopano ze peli ze lwanisana, kopano ya Jehova ni kopano ya Satani. Ndwa yeo i sweli ya kolota mwahal’a bona, mi lu ka ba fela kwa lineku le li tula haiba lu zamaelela ni kopano ya Jehova.

10 Yona kutwisiso ye ekezehile yeo i lu tusize cwañi? Bakeñisa kuli Mubuso wa Mulimu ni Mulena Jesu Kreste haki ba lifasi, ni luna ha lu swaneli ku ba ba lifasi. Ka ku ikambusa kwa lifasi, lu bonisa kuli lu yemi kwa lineku la niti. (Joani 17:16; 18:37) Ha lu bona buñata bwa matata a’ sweli ku kataza muinelo o maswe wo wa linto, lwa itumela hakalo kuli ha lu ba kopano ya Satani! Mi ki tohonolo kwa butuna ye lu na ni yona ya ku ba ni silelezo ya kwa moya mwahal’a kopano ya Jehova!

11. Ki libizo mañi la ka Mañolo le ne ba ipeile batu ba Mulimu ka 1931?

11 Kwa mukopano wa kwa Columbus, Ohio, ka 1931, Isaya 43:10-12 ne i bonisizwe hande mo i sebeleza. Baituti ba Bibele ne ba ipeile libizo le li ipitezi la Lipaki za Jehova. Ki tohonolo kwa butuna yeo lu na ni yona ya ku zibahaza libizo la Mulimu kuli ba bañwi ba li bize kuli ba piliswe!—Samu 83: 18, NW; Maroma 10:13.

12. Ki monyehelo mañi ya kwa moya ye n’e filwe ka 1935 ka za buñata bo butuna?

12 Buñata bwa batu ba Mulimu pili ma-1930 a si ka fita kale ne ba sa zibi hande sepo ya bona ya bupilo bwa kwapili. Ba bañwi ne ba nyolelwa bupilo bwa kwa lihalimu kono ka nako ye swana ne ba nyangumunwa ki lituto za Bibele ka za lifasi-mubu le li ka ba paradaisi. Kwa mukopano wa kwa Washington, D. C. ka 1935, ne ku tabisize ku ituta kuli buñata bo butuna bo bu ñozwi kwa Sinulo kauhanyo ya 7 ki sitopa se si na ni sepo ya ku pila fa lifasi-mubu. Ku zwelela honaf’o, ku kubukanyiwa kwa buñata bo butuna ku zwezipili hahulu. Kana ha lu itumeli kuli lwa ziba hande kuli ba buñata bo butuna ki bomañi? Ku kubukanyiwa kwa likwanamunu le li zwa mwa macaba, mishobo, ni lipuo kaufela ku lu susueza ku akufa ha lu nze lu zamaelela ni kopano ya Jehova.

13. Ki taba mañi ye tuna ye n’e koñomekilwe ka 1941 kwa mukopano wa kwa St. Louis?

13 Taba ye tuna ye ba swanela ku iyakatwa batu kaufela ne i koñomekilwe ka 1941 kwa mukopano wa kwa St. Louis, Missouri. Ki taba ya puso ya pupo kamukana. Yeo ki taba ye swanela ku atulwa kapili, mi lizazi le lituna, le li sabisa la katulo yeo li sweli ku taha ka ku akufa! Taba ye ñwi ye ne i zibahalizwe ka 1941 ne li taba ye bat’o swana ni yeo, ya busepahali, ye lu konisa ku bonisa ko lu yemi ka butu mwa taba ya bubusi bwa Mulimu.

14. Kwa mukopano wa mwahal’a macaba ka 1950, ne ku itutilweñi ka za makwambuyu ba ba talusizwe kwa Isaya 32:1, 2?

14 Kwa mukopano wa mwahal’a macaba ka 1950 mwa New York City, makwambuyu ba ba bulezwi kwa Isaya 32:1, 2 ne ba zibahalizwe hande. Ne ku tabisize hahulu Muzwale Frederick Franz ha n’a bulezi fa taba yeo ni ku talusa kuli ba ba ka ba makwambuyu mwa lifasi le linca ne ba li mwahal’a luna. Ku ona mukopano o mutuna w’o ni ku ye miñwi ye latelezi, ku bile ni limonyehelo ze ñata za kwa moya. (Samu 97:11) Lwa itumela hakalo kuli nzila ya luna “i swana sina liseli la lizazi, le li ya li ekezeha”!

Ku Zwelapili mwa Bukombwa bwa Luna

15, 16. (a) Ne lu zwezipili cwañi mwa bukombwa bwa luna mwa ma-1920 ni ma-1930? (b) Ki lifi lihatiso ze fuzelezi bukombwa bwa Sikreste mwa lilimo za cwanoñu fa?

15 Nzila ya bubeli yeo kopano i zwezipili ka  yona ki ye ama musebezi wa luna o mutuna wa ku kutaza Mubuso ni ku tahisa balutiwa. (Mateu 28:19, 20; Mareka 13:10) Kuli i pete ona musebezi wo, kopano i lu hupulisize kamita butokwa bwa ku ekeza kwa bukombwa bwa luna. Ka 1922, Bakreste kaufela ne ba susuelizwe ku abana mwa musebezi wa ku kutaza. Mañi ni mañi n’a na ni buikalabelo bwa ku benyisa liseli la hae mi kacwalo ni ku ba ni kabelo ya ka butu mwa ku fa bupaki ka za niti. (Mateu 5:14-16) Ka 1927, ne k’u ngilwe mihato ya ku itusisa lizazi la Sunda ku ba lizazi la sebelezo ya mwa simu. Ku kala mwa February 1940, Lipaki ba zibwa ka ku fumaneha mwa makululu a miyaho ya lipisinisi ba nze ba fa Tora ya ku Libelela ni Consolation (yeo cwale i bizwa Awake!).

16 Ka 1937 ne ku tahisizwe bukanyana ye bizwa Model Study, ye ne i koñomeka kuli lu tokwa ku eza misipili ya makutisezo kuli lu lute ba bañwi niti ya Bibele. Mwa lilimo za hamulaho wa f’o, musebezi wa lituto za Bibele ne u koñomekilwe hahulu. Kalulo yeo ya bukombwa ne i fuzelezwi hahulu ki ku tahiswa kwa buka ya “Let God Be True” ka 1946 ni buka ya Niti ye isa kwa Bupilo Bwa Kamita ka 1968. Cwale se lu itusisa buka ya Zibo ye Isa kwa Bupilo bo Bu Sa Feli. Ku ituta libuka zeo ku toma mutomo o tiile mwa ku tahisa balutiwa.

Ku Zwelapili ni ku Bolosolwa kwa Lika mwa Kopano

17. Ka ku latelela ze bulezwi kwa Isaiah 60:17, kopano ya Jehova i zwezipili ka nzila ifi?

17 Kalulo ya bulalu mo i zwezipili kopano ya Jehova i ama ku bolosolwa kwa miezezo ya lika mwa kopano. Ka ku ya ka Isaya 60:17, Jehova n’a sepisize kuli: “Bakeñisa kopa ni ka tisa gauda, mi bakeñisa sipi ni ka tisa silivera, bakeñisa kota ni tise kopa, mi bakeñisa macwe ni tise sipi; mi hape ni ku fa babusisi kuli ba ku pilise mwa kozo, ni bazamaisi kuli ba ku zamaise ka ku luka.” Ka ku latelela bona bupolofita b’o, k’u ngilwe mihato ya ku bolosola ketelelo ya musebezi wa ku kutaza za Mubuso ni ku lisa mutapi.

18, 19. Ki ku bolosolwa mañi kwa miezezo ya lika mwa kopano ko ku ezizwe mwahal’a lilimo?

18 Ka 1919, ne ku ketilwe muzamaisi wa sebelezo mwa puteho ni puteho ye ne i kupile ku lukisezwa ku eza sebelezo ya mwa simu. Seo ne si fuzelezi hahulu bukombwa bwa luna bwa mwa simu. Tukiso ya liketisa za ku keta maeluda ni madikoni mwa liputeho ne i felisizwe ka 1932. Yeo ne i bile cinceho ya ku zwa kwa muezezo wa batu ku iketela ze ba bata kuli li ezahale. Ku bolosola ko kuñwi ko kutuna ne ku ezizwe ka 1938 ha ne ku kalile ku ketiwa batanga kaufela mwa puteho. Seo ne si tisize kuli lika li swane hahulu ni tukiso ya mwa puteho ya Sikreste ya kwa makalelo ya ku ketiwa kwa batu ka teokratiki. (Likezo 14:23; 1 Timotea 4:14) Ka 1972 ne ku ketilwe baokameli ni batanga ba bukombwa kuli ba sebeze, ka mo ne ba ezelize banna ba ba cwalo mwahal’a Bakreste ba kwa makalelo. Ku fita kuli mutu a li muñwi fela a be muokameli wa puteho, Mafilipi 1:1 ni Mañolo a mañwi a bonisa kuli ba ba fita ku ze konisa za ka Mañolo za ku ba baokameli, ba be sitopa sa maeluda.—Likezo 20:28; Maefese 4:11, 12.

19 Ka 1975 ne ku ezizwe tukiso ya kuli tutengo twa Sitopa Se Si Busa tu okamele misebezi ya mwa lifasi kamukana ya kopano ya Mulimu. Tutengo twa Mitai ne tu ketilwe kuli tu okamele musebezi mwa likalulo za tona. Ku zwelela f’o, ku ezizwe buikatazo bwa ku nolofaza musebezi kwa sibaka sa tamaiso ni mwa mitai ili “ku lemuha linto ze nde ku fita.” (Mafilipi 1:9, 10) Buikalabelo bo ba lwezi balisananyana ba ba mwatas’a Kreste bu ama ku etelela mwa musebezi wa ku bulela evangeli, ku luta mwa puteho, ni ku lisa hande mutapi wa Mulimu.—1 Timotea 4:16; Maheberu 13:7, 17; 1 Pitrosi 5:2, 3.

Ketelelo ye Tuna ya Jesu

20. Ku zamaelela ni kopano ya Jehova ku tokwa kuli lu lemuheñi ka za mayemo a Jesu?

20 Ku zamaelela ni kopano ya Jehova ye zwelapili ku tokwa kuli lu lemuhe musebezi w’o Jesu Kreste a filwe ki Mulimu wa ku ba “toho  ya puteho.” (Maefese 5:22, 23, NW) Ze lemuseha hape ki ze bulezwi kwa Isaya 55:4, kuli: “A mu bone, ni mu beile kuli i be yena paki kwa macaba, i be yena toho ni muzamaisi wa macaba.” Jesu kaniti wa ziba ku etelela. Hape wa ziba lingu za hae, mi wa ziba ni misebezi ya zona. Mane, ha n’a tatubile liputeho ze supile za mwa Asia Minor, n’a bulezi h’a ketalizoho kuli: “Ni ziba misebezi ya hao.” (Sinulo 2:2, 19; 3:1, 8, 15) Jesu hape wa ziba ze lu tokwa, sina mwa li zibela Ndat’ahe, Jehova. Pili a si ka bulela kale Tapelo ye li Mutala, Jesu n’a bulezi kuli: “Ndat’a mina u ziba se mu tokwile, mu si ka si kupa kale.”—Mateu 6:8-13.

21. Ketelelo ya Jesu i bonahala cwañi mwa puteho ya Sikreste?

21 Misebezi ya bueteleli bwa Jesu i boniswa cwañi? Nzila i liñwi ki ka baokameli ba Sikreste, bona “batu ba ba li limpo.” (Maefese 4:8, NW) Sinulo 1:16 i bonisa kuli baokameli ba ba tozizwe ba mwa lizoho la Kreste la bulyo, ili mwa tamaiso ya hae. Kacenu, Jesu u etelela tukiso ya maeluda, bona bao ibe kuli ba na ni sepo ya kwa lihalimu kamba ya fa lifasi-mubu. Sina mo ne ku taluselizwe mwa taba ye felile, ba ketilwe ki moya o kenile ka ku lumelelana ni litokwahalo za ka Mañolo. (1 Timotea 3:1-7; Tite 1:5-9) Mwa lilimo za mwanda wa pili, sikwata sa banna bahulu mwa Jerusalema ne li bona sitopa se si busa se ne si okamela liputeho ni musebezi kaufela wa ku kutaza za Mubuso. Mutala o swana u latelelwa kacenu mwa kopano ya Jehova.

Mu Si Ke Mwa Siyalela!

22. Sitopa Se Si Busa si fa tuso mañi?

22 Za fa lifasi-mubu za Mubuso li beilwe mwa m’ata a “mutanga ya sepahala, ya na ni kutwisiso,” ya yemelwa ki Sitopa Se Si Busa sa Lipaki za Jehova. (Mateu 24: 45-47) Sitopa Se Si Busa sihulu si isa mamelelo kwa ku fa puteho ya Sikreste ketelelo ni litaelo za kwa moya. (Likezo 6:1-6) Kono mizwale ha ba kenelwa ki likozi za ka taho, Sitopa Se Si Busa si kupanga kopano ya ka mulao i liñwi kamba ku fitelela kuli li ba tuse ku ze ba tokwa ni ku lukisa mandu a bona ni Mandu a Mubuso a’ sinyehile. Haiba ku ba ni Bakreste ba ba nyandiswa, k’u ngiwa mihato ya ku ba susueza kwa moya. Mi ni ‘mwa nako ye maswe,’ ku eziwa buikatazo bo bu konahala kaufela kuli musebezi wa ku kutaza u zwelepili.—2 Timotea 4:1, 2.

23, 24. Ku si na taba ni ze tahela batu ba hae, Jehova kamita u fa lika mañi, mi tundamo ya luna i lukela ku ba ifi?

23 Ku si na taba ni muinelo o kana wa tela batu ba hae, Jehova u fumanehisa kamita sico sa kwa moya ketelelo ye tokwahala. Hape Mulimu u fa butali ni temuho kwa mizwale ba ba zamaisa kuli ba itukiseze zwelopili ni ku bolosolwa kwa lika mwa tukiso ya teokratiki. (Deuteronoma 34:9; Maefese 1:16, 17) Jehova h’a palelwi ku lu fa ze lu tokwa kuli lu pete musebezi wa luna wa ku tahisa balutiwa ni ku peta bukombwa bwa luna mwa lifasi kaufela.—2 Timotea 4:5.

24 Lu kolwa ka ku tiya kuli ni kamuta Jehova h’a na ku fulalela batu ba hae ba ba sepahala; u ka ba pulusa mwa “ñalelwa ye tuna” ye taha.” (Sinulo 7:9-14; Samu 94:14; 2 Pitrosi 2:9) Lwa swanela luli ku zwelapili ku ba ni buikolwiso bo ne lu na ni bona ku zwa kwa makalelo mane ku yo fita ni kwa mafelelezo luli. (Maheberu 3:14) Kacwalo, lu tundamene luli ku zamaelela ni kopano ya Jehova.

Ne Mu Ka Alaba Cwañi?

• Ki kabakalañi ha lu kona ku bulela kuli kopano ya Jehova i sweli ya zwelapili?

• Ki bupaki mañi bo bu bonisa kuli batu ba Mulimu ba sweli ku fumana monyehelo ye zwelapili ya kwa moya?

• Bukombwa bwa Sikreste bu bolosozwi cwañi?

• Ki licinceho mañi za ka bunako ze ezizwe mwa miezezo ya lika mwa kopano mwahal’a batanga ba Jehova?

[Lipuzo za Tuto]

[Siswaniso se si fa likepe 17]

Sina Davida, ha lu koni ku talusa misebezi kaufela ya Jehova ye komokisa

[Siswaniso se si fa likepe 18]

Mutapi wa Mulimu u fumani tuso kwa licinceho za ka bunako mwa miezezo ya lika mwa kopano