Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mizamao Ye Minde Ha I Sa Ipona-Ponelwa

Mizamao Ye Minde Ha I Sa Ipona-Ponelwa

 Mizamao Ye Minde Ha I Sa Ipona-Ponelwa

“NTO ye cwalo ne i sa ezahalangi ni kamuta,” ki mwa n’a bulelezi Helmut Schmidt, ya n’a li mueteleli wa mulonga wa Germany. N’a bilaela ka za litaba za cwanoñu fa ze ile nkuwa ka za ku sa sepahala kwa bazamaisi ba nyangela. N’a ize: “Lipimo za muzamao o munde ki kale li libalwa kabakala busholi.”

Ba bañata ba kona ku lumelelana ni yena. Batu se ba itibaza mizamao ye minde ye tomile mwa Linzwi la Mulimu, yona Bibele, ili yeo sapili ne i amuhelwa ki ba bañata kuli ki yona y’e ba zibisa se sinde ni se si maswe. Ku cwalo ni mwa linaha ze bulelwa kuli ki za Sikreste.

Kana Muzamao O Munde wa mwa Bibele wa Tokwahala?

Muzamao o munde o tomile fa lituto za Bibele u kopanyeleza ni busepahali. Kono buputeleli, likweta, ni bupumi se li atile hahulu. Mutende wa kwa London wa The Times u biha kuli fokuñwi batikitibi “ba mañazwi kuli ba filwe mali a eza £100,000 (K455,000,000) kuli milyani ye kola ye n’e swelwi ni batu i fiwe kwa likebenga kuli li i lekise kamba kuli ba yumbe bupaki bo bu tama lisinyi ze tompeha.” Kwa Austria bupumi bo bu ama za insurance se bu atile hahulu. Mi mwa Germany ba sayansi ne ba mbemukile hahulu cwanoñu fa babatisisi ha ne ba fumani “bo buñwi bwa bupumi bo bu swabisa hahulu ku za ba sayansi mwa Germany.” Caziba yo muñwi, “ya n’a taka kwa bucaziba bwa za tuto ya mutomo wa libupeho za ze pila,” n’a tamilwe taba ya ku lyanganisa lipalo kamba ku tahisa litaba za ku ikupulela fela.

Muzamao o munde o tomile fa Bibele hape u kopanyeleza busepahali mwa linyalo, le li lelezwi ku ba ni swalisano ye inelela. Kono bosinyalana ba bañata ba fita fa ku lelekana. Mutende wa makatolika o bizwa Christ in der Gegenwart (Bakreste  ba Cwale) u biha kuli “mane ni mwa Switzerland m’o ‘batu ba sa yembuluki ka bunolo,’ manyalo a mañata a sweli a fela.” Kwa Netherlands, kabelo ye eza 33 pesenti ya manyalo kaufela a fela ka telekano. Musali yo muñwi ya n’a lemuhile licinceho ku za mipilelo ya nyangela mwa Germany mwa lilimo ze sikai ze felile n’a ñozi ka za pilaelo ya hae kuli: “Linyalo cwale se l’i ngiwa kuli ki nto ye bonisa kuli mutu u siyalezi ili ye balwa ku ba ya kwa kale-kale. Batu ha ba sa nyalanga mutu kuli ba pile ni yena ku isa lifu.”

Kono ba bañwi ba ba eza bolule-lule b’anga kuli lipimo za muzamao ze lutiwa mwa Bibele ki ze swanela ku sepiwa ili ze tokwahala mwa bupilo mwa lifasi la luna la cwale. Bosinyalana ba bañwi ba ba pila fa museto wa Switzerland ni Germany ne ba fumani kuli ku ituta ku pila ka mizamao ya mwa Bibele ne ku ba tiselize tabo ye tuna. Ka mubonelo wa bona, “ku na ni ketelelo i liñwi fela mwa miinelo kaufela ya bupilo. Yona ketelelo yeo ki Bibele.”

Mina mu nahana cwañi? Kana Bibele ya kona ku sebeza sina ketelelo ya butokwa? Kana muzamao o tomile fa Bibele wa konahala kacenu?