Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Jehova Ufa Mupuzo ku Babatukufalezwi Kumubata

Jehova Ufa Mupuzo ku Babatukufalezwi Kumubata

“Mutu kaufela yaatumela Mulimu uswanela kulumela kuli uteñi mi ki yena yafa mupuzo ku babatukufalezwi kumubata.”—MAHEB. 11:6.

LIPINA: 136, 139

1, 2. (a) Lilato ni tumelo liswalisana cwañi? (b) Ki lipuzo mañi zeluka nyakisisa?

LWALATA Jehova “kakuli naalulatile pili.” (1 Joa. 4:19) Ka kubonisa lilato lahae, Jehova naangile muhato wa kufuyaula batanga bahae babasepahala. Haiba lulata hahulu Mulimu, tumelo yaluna ni yona ikatiya, lukalumela kuli Mulimu uteñi ni kuli hana kupalelwa kufa mupuzo kwa batu balata.—Mubale Maheberu 11:6.

2 Jehova wafanga mupuzo. Ki mona mwainezi, mi ki zona zaezanga. Tumelo yaluna haina kuba yekwanile konji haiba luba ni buikolwiso bobutuna bwa kuli Mulimu ki yena yafanga mupuzo ku babatukufalezwi kumubata, kakuli “tumelo ki sepo yetiile ya zelibelezwi.” (Maheb. 11:1) Tumelo iama kuba ni sepo yeñwi ya za mupuzo wa lusepisize Mulimu. Kono kuba ni sepo ya kuli lukafiwa mupuzo kulutusa cwañi? Jehova ufile cwañi mupuzo batanga bahae ba kwamulaho ni ba mwa linako za cwale? Halunyakisiseñi lipuzo zeo.

JEHOVA USEPISA KUFUYAULA BATANGA BAHAE

3. Ki sepiso mañi ye kwa liñolo la Malaki 3:10?

3 Jehova Mulimu uikatulezi kufa mupuzo kwa batanga bahae  babasepahala, mi ulumema kuli luikataze kufumana limbuyoti zahae. Bibele ili: “‘Shangwe, munilike . . . ,’ kubulela Jehova wa limpi, ‘mi mubone haiba hanina kumitibululela mahaulo a lihalimu ni kumisululela limbuyoti kufitela kutokwa semutaelezwi.’” (Mala. 3:10) Haluamuhela limbuyoti zalufa Jehova, lubonisa kuli lunani hahulu buitumelo.

4. Ki kabakalañi halukona kusepa sepiso ya Jesu ye kwa Mateu 6:33?

4 Jesu naakolwisize balutiwa bahae kuli haiba babata pili za Mubuso, Mulimu uka batusa. (Mubale Mateu 6:33.) Sesibonisa kuli sepiso ya Jesu ki ya niti kikuli, Jehova kamita watalelezanga zasepisize. Jesu naaziba kuli lisepiso za Mulimu kaufela halipalangi. (Isa. 55:11) Ni luna lwakona kukolwa kuli haiba luba ni tumelo yetiile ku Jehova, ukataleleza sepiso yahae, yeli: “Hanina kumisiya nikamuta, mi hanina kumiyubeka nikamuta.” (Maheb. 13:5) Manzwi ao añozwi ka susumezo ya moya alumelelana ni zanaabulezi Jesu za kubata pili Mubuso ni kuluka kwa Mulimu.

Jesu naabonisize kuli balutiwa bahae nebakafiwa mupuzo kabakala buitomboli bwabona (Mubone paragilafu 5)

5. Ki kabakalañi kalabo ya Jesu ku Pitrosi haili yetiisa tumelo?

5 Ka nako yeñwi, muapositola Pitrosi naabuzize Jesu kuli: “Lusiile lika kaufela ni kukulatelela; cwale ki lika mañi zeluka fumana?” (Mat. 19:27) Kufita kuomanya Pitrosi bakeñisa kubuza puzo yeo, Jesu abulelela balutiwa bahae kuli bakafiwa mupuzo kabakala buitomboli bwabona. Baapositola babasepahala ni batu babañwi bakabusa ni Jesu kwa lihalimu. Kono nihaiba ka nako ya cwale kunani mupuzo ofiwa. Jesu naabulezi kuli: “Mutu kaufela yasiile mandu kamba banyani kamba bahulwani kamba likaizeli kamba bo ndatahe kamba bo mahe kamba bana kamba masimu kabakala libizo laka ukaamuhela ze mwanda ni kufita  mi ukaamuhela saanda sa bupilo bobusa feli.” (Mat. 19:29) Balutiwa bahae nebaka amuhela limbuyoti zeñata hahulu kufita buitomboli bone baezize. Kana bo ndate, bo me, likaizeli, bahulwani, banyeni, ni bana ba kwa moya, haki ba butokwa hahulu kufita nto ifi kamba ifi yelusiile kamba yeluitombozi bakeñisa Mubuso?

“ANKORA YA BUPILO”

6. Ki kabakalañi Jehova hasepisa balapeli bahae kuli uka bafa mupuzo?

6 Ka kusepisa balapeli bahae kuli uka bafa mupuzo, Jehova ubatusa kuzwelapili kusepahala habali mwa miliko. Kwandaa kuikola limbuyoti zende za kwa moya ka nako ya cwale, batanga babasepahala ba Jehova Mulimu banyolelwa kuto ikola limbuyoti zetuna ni kufita kwapili. (1 Tim. 4:8) Buikolwiso bobutuna bolunani bona bwa kuli Jehova “ki yena yafa mupuzo ku babatukufalezwi kumubata” buka lutusa kuzwelapili kuba ni tumelo yetiile.—Maheb. 11:6.

7. Sepo yaluna ikona kuswana cwañi ni ankora?

7 Mwa Ngambolo ya fa Lilundu, Jesu naabulezi kuli: “Mutabe mi munyakalale hahulu, kakuli mupuzo wamina ki omutuna kwa mahalimu, kakuli ki mone banyandiselize bapolofita bane baliteñi pili ku mina.” (Mat. 5:12) Kwandaa batu babaka amuhela mupuzo wa kuyo pila kwa lihalimu, batu babanani sepo ya kupila fa lifasi lelili paradaisi, banani libaka la ‘kutaba ni kunyakalala hahulu.’ (Samu 37:11; Luka 18:30) Ibe kuli lunani sepo ya kuyo pila kwa lihalimu kamba fa lifasi, sepo yaluna yakona kuba sina “ankora ya bupilo bwaluna, yesepahala ni yetiile.” (Maheb. 6:17-20) Sina feela ankora moitusezanga sisepe kuli sisike sakukiswa ki liñungwa, kuba ni sepo yetiile ya kuli lukafiwa mupuzo kwakona kulutusa kuzwelapili kuba babatiile. Sepo yeo ikona kulufa maata a kuitiisa halutalimana ni miinelo yetaata.

8. Sepo ikona kulutusa cwañi kufukuza kwa lipilaelo zaluna?

8 Sepo yaluna yetomile fa Bibele yakona kulutusa kufukuza kwa lipilaelo zelunani zona cwale. Sina feela oli moikona kunolofaleza litalo laluna, lisepiso za Mulimu zakona kuomba-omba lipilu zaluna zenani lipilaelo. Kwaomba-omba luli kuziba kuli lwakona ‘kunepela mishimbo yaluna ku Jehova’ kakuli ‘uka lutiisa.’ (Samu 55:22) Lwakona kuba ni buikolwiso bobutuna bwa kuli Mulimu wakona “kueza hahulu nikufita mwa lika kaufela zelukupa kamba kuutwisisa.” (Maef. 3:20) Jehova uka lutusa kueza cwalo, mane ukalutusa kueza cwalo “hahulu nikufita”!

9. Ki kabakalañi halukona kuba ni buikolwiso bwa kuli Jehova uka lufuyola?

9 Kuli luamuhele mupuzo, luswanela kubonisa tumelo ku Jehova ni kulatelela ketelelo yahae. Mushe naabulelezi sicaba sa Isilaele kuli: “Jehova uka kufuyaula luli mwa naha yakufa Jehova Mulimu wahao kuli ibe saanda sahao, ibile feela umamela ka tokomelo linzwi la Jehova Mulimu wahao ni kulatelela ka tokomelo milao ye kaufela yeni kulaela kacenu. Kakuli Jehova Mulimu wahao uka kufuyaula sina mwakusepiselize.” (Deut. 15:4-6) Kana munani buikolwiso bobutuna bwa kuli Jehova uka mifuyaula haiba muzwelapili kumusebeleza ka busepahali? Ka niti munani libaka lelinde la kuba ni buikolwiso bobucwalo.

JEHOVA NELI YENA YANAA BAFILE MUPUZO

10, 11. Jehova naafile cwañi Josefa mupuzo?

10 Bibele neiñolezwi kulutusa. Inani litaba zeñata zebonisa kuli Mulimu naafile mupuzo kwa batanga bahae bane basepahala. (Maro. 15:4) Josefa ki mutala omunde. Bakeñisa kubetekiwa ki bana bahabo yena mi hamulaho ni kutamelezwa taba ya buhata ki musalaa mulenaa hae, Josefa aipumana mwa tolongo ya mwa Egepita. Kana naatuhezi  kushemubiwa ki Mulimu wahae. Batili. “Jehova azwelapili kuba ni Josefa mi amubonisa lilato lelisa feli . . . Jehova naali ni Josefa mi Jehova naamukondiseza lika kaufela zanaaeza.” (Gen. 39:21-23) Mwahalaa nako yanaanyanda yeo kaufela, Josefa naalibelezi ku Mulimu wahae ka pilu-telele.

11 Lilimo-limo hamulaho, Faro alukulula Josefa mwa tolongo mi aketa mutanga yaikokobeza yo kuli abe mubusi wabubeli mwa Egepita. (Gen. 41:1, 37-43) Musalaa hae hanaa mupepezi bana bababeli, “Josefa abeya mwanaa hae wa mweli libizo la Manase, kakuli naaize: ‘Mulimu unilibalisize manyando aka kaufela ni ba ndu ya ndate kamukana.’ Mi abeya mwanaa hae wabubeli libizo la Efraimi, kakuli naaize: ‘Mulimu unifile siselo mwa naha ya manyando aka.’” (Gen. 41:51, 52) Bakeñisa kuli Josefa naazwezipili kusepahala ku Mulimu, naafilwe mupuzo wa limbuyoti zenepunyusize Maisilaele ni Maegepita. Sisupo kikuli, Josefa naalemuhile kuli neli Jehova yanaa mufile mupuzo ni kumufuyola.—Gen. 45:5-9.

12. Jesu naazwezipili cwañi kusepahala hanaali mwa miliko?

12 Ka nzila yeswana, Jesu Kreste naazwezipili kuutwa Mulimu niha naatalimani ni miliko yeshutana-shutana ya tumelo yahae, mi ni yena naafilwe mupuzo. Ki nto mañi yene mutusize? Linzwi la Mulimu litalusa kuli: “Kabakala tabo yenebeilwe fapilaa hae atiyela kota ya linyando, asaisi pilu kwa lishubu.” (Maheb. 12:2) Ka niti, Jesu naabile ni tabo kakuli naakonile kukenisa libizo la Mulimu. Mi kuzwa fo, naafilwe mupuzo ka kushemubiwa ki Ndatahe ni kufiwa misebezi yeminde yemiñata. Bibele ibonisa kuli Jesu “uinzi ku la bulyo la lubona lwa Mulimu.” Mi kwa liñolo leliñwi lubala kuli: “Mulimu amupahamisa hahulu nikufita mi ka sishemo amufa libizo lelifita mabizo amañwi kaufela.”—Mafil. 2:9.

JEHOVA HALIBALANGI LIKA ZELUEZA

13, 14. Jehova uikutwanga cwañi ka za lika zelu muezezanga?

13 Lukolwe kuli Jehova waitebuha buikatazo kaufela boluezanga kuli lumusebeleze. Wautwisisa lipilaelo kamba buinyazo bolukona kuba ni bona. Waluutwelanga makeke haiba lunani matata a masheleñi kamba makulano kamba maikuto alupalelwisa kupeta hande sebelezo yekenile. Lwakona kuba ni buikolwiso bwa kuli Jehova waitebuha kaufela zebaezanga batanga bahae kuli bazwelepili kusepahala ku yena.—Mubale Maheberu 6:10, 11.

14 Hape muhupule kuli lwakona kuatumela “Yautwa litapelo” ka buikolwiso bwa kuli ukaisa pilu kwa lipilaelo zaluna. (Samu 65:2) “Ndate sishemo ni Mulimu yaomba-omba mwa miinelo kaufela” uka lufa tuso yelutokwa kaufela, mi wakona kueza cwalo ka balapeli ka luna. (2 Makor. 1:3) Jehova uikutwanga hande halubonisa kuli lwautwela babañwi makeke. “Yashemuba mubotana ukolotisa Jehova, mi Yena uka mukutiseza kabakala saezize.” (Liprov. 19:17; Mat. 6:3, 4) Kacwalo, haiba lutusa baba mwa butata ka pilu yaluna kaufela, Jehova ukaanga kezo yende yaluna yeo kuba sina sikoloti ku yena. Mi usepisa kuli ukafa mupuzo ku mutu yo yabonisa sishemo ku babañwi.

MUPUZO WA CWALE NI WA KWAPILI

15. Ki mupuzo mañi omunyolelwa kuamuhela? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 24.)

15 Bakreste babatozizwe ka moya batiiswanga ki sepo ya kuli bakaamuhela ‘kuwani ya bulena ya kuluka, yeo Mulena, yena muatuli yalukile, akafa [sina mupuzo] mwa lizazi leo.’ (2 Tim. 4:7, 8) Kono musike mwaikutwa bumaswe haiba Mulimu umifile kuamuhela mupuzo usili. Buñata bwa ba “lingu zeñwi” za Jesu banyolelwa kuto amuhela mupuzo wa kupila kuya kuile mwa paradaisi  fa lifasi. Mwa paradaisi yeo “bakataba hahulu kabakala kozo yetuna.”—Joa. 10:16; Samu 37:11.

16. Ki susuezo ifi yelufumana kwa liñolo la 1 Joani 3:19, 20?

16 Ka linako zeñwi, lukona kuikutwa kuli halupeti zeñata mwa sebelezo yaluna, kamba mwendi lukona kukakanya ka za haiba Jehova waitebuha buikatazo bolueza. Mane mwendi lwakona kukakanya ka za haiba lwaswanela kufiwa ni mupuzo. Kono lusike lwalibala kuli “Mulimu ki yomutuna kufita lipilu zaluna mi uziba lika kaufela.” (Mubale 1 Joani 3:19, 20.) Wafanga mupuzo kwa sebelezo yekenile kaufela yaeza mutu ili yezwa kwa pilu yesusumelizwe ki tumelo ni lilato, kusina taba ni kuli mufani uikutwa kuli sebelezo yahae ki yenyinyani.—Mare. 12:41-44

17. Ki ifi yemiñwi mipuzo yelusweli kuikola ka nako ya cwale?

17 Nihaiba mwa linako zetaata ze za mafelelezo za lifasi lelimaswe la Satani, Jehova usweli kufuyaula batu bahae. Ubona teñi kuli balapeli bahae ba niti bazwelapili kuikola lico zeñata za kwa moya ili zesika ba kale teñi ka buñata cwalo. (Isa. 54:13) Sina mwanaasepiselize Jesu, Jehova usweli kulufa mupuzo cwale ili ka kulufa kolo ya kuba kalulo ya lubasi lolubonisana lilato lwa mizwale ni likaizeli ba kwa moya mwa lifasi kaufela. (Mare. 10:29, 30) Kutuha fo, batu babatukufalezwi kubata Mulimu bafiwa mupuzo omutuna wa kuba ni kozo ya mwa munahano, kukolwa ka lika zebanani zona, ni kuba ni tabo.—Mafil. 4:4-7.

18, 19. Batanga ba Jehova baikutwa cwañi ka za mupuzo obafiwanga?

18 Batanga ba Jehova mwa lifasi kaufela bakona kubonisa buniti bwa taba ya kuli Mulimu usweli wabafa mipuzo yeminde kacenu. Ka mutala, bo Bianca babapila kwa Germany babulela kuli: “Niitebuha hahulu kuli Jehova unitusize kutiyela lipilaelo zaka mi wanitusanga zazi ni zazi. Lika halizamai hande mwa lifasi mi zazwafisa. Kono haninze nisebelisana ni Jehova, niikutwa kulukuluha bakeñisa kuli wanibabalela. Foniitombolelanga kaufela kumusebeleza, unifuyaulanga hahulu.”

19 Hape munyakisise mutala wa bo Paula babanani lilimo ze 70 ili babapila kwa Canada. Bo Paula habakoni kuzamaya bakeñisa kuli bakula butuku bwa mukokoto bobubizwa spina bifida. Babulela kuli: “Kupalelwa kuzamaya hakutalusi kuli niswanela kufukuza kwa sebelezo yaka ya mwa simu. Nilikanga kueza mifuta yeshutana-shutana ya bukombwa yecwale ka kukutaza ka foni ni ka kutandaalelwa. Kuli nisike nazwafa, niñolanga mwa buka yaka mañolo ni litaba zeñwi zezwa mwa lihatiso zaluna ilikuli nikone kukutelanga kubala mwateñi. Buka yeo niibiza kuli ki ‘Buka Yaka Fonipilela.’ Haiba luisa mamelelo kwa lisepiso za Jehova, lika zezwafisa likaba za nakonyana feela. Jehova walutusanga kamita kusina taba ni miinelo yelutalimana ni yona.” Muinelo wamina mwendi washutana ni muinelo wa bo Bianca kamba wa bo Paula. Nihakulicwalo, mwendi mwakona kunahana ka za linzila zeo Jehova amifile mupuzo ka zona ni mwaezelize cwalo kwa batu babapila bukaufi ni mina. Ki hande kunahananga ka mo Jehova alufela mupuzo ka nako ya cwale ni mwakaezeza cwalo kwapili!

20. Ki nto mañi yeluswanela kulibelela haiba luzwelapili kusebeleza Jehova ka moyo kaufela?

20 Musike mwalibala kuli litapelo zamina zezwelela kwatasaa pilu ni tukuluho yemunani yona ya kuambola ni Mulimu, lika “mifumanisa mupuzo omutuna.” Mwakona kuikolwisa kuli “hase muezize tato ya Mulimu, [mukafiwa] semusepisizwe.” (Maheb. 10:35, 36) Kacwalo, haike luzwelepili kutiisa tumelo yaluna ni kusebeleza Jehova ka moyo kaufela. Lueze cwalo ka kuziba kuli ki Jehova yaka lufa mupuzo oswanela.—Mubale Makolose 3:23, 24.