Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mubate Nto ya Butokwa Hahulu Kufita Gauda

Mubate Nto ya Butokwa Hahulu Kufita Gauda

Kana mukile mwafumana kaemba ka gauda? Ki batu basikai feela babakile baeza cwalo. Niteñi batu babañata hahulu bafumani nto ya butokwa hahulu kufita gauda. Nto yeo ki butali bobuzwa ku Mulimu, ili bobusa koni kulekwa “ka gauda” yekenile.—Jobo 28:12, 15.

KA MUBULELELO omuñwi, baituti ba Bibele babanani lipilu zende baswana sina batu bababata-bata gauda. Baituti bao baswanela kubeleka ka taata ni kuzwelapili kubata mwa Mañolo kuli bafumane butali bwa butokwa hahulu. Ka kuba baituti ba Bibele, lukona kuitutañi kwa linzila zetaalu zebafumananga ka zona batu gauda?

MUFUMANE KAEMBA KA GAUDA!

Muunge kuli musweli kuzamaya bukaufi ni munanga wa nuka mi mubona nto yebonahala inge kacwenyana kakabenya-benya. Mwainama kukanopa, mi mwa nyakalala kakuli mufumani kaemba ka gauda. Kaemba kao ki kakanyinyani kuli mane kafitiwa ki toho ya kakota ka mankisi kwa butuna, mi ki kakande kufita licwe la daimani lelinde hahulu. Mi cwale, mwatalima-talima hande fa sibaka seo kuli mufumane tuemba totuñwi.

Ka nzila yeswana, mwendi zazi leliñwi kwamulaho muhupula kuli yomuñwi wa batanga ba Jehova naamipotezi kuto ambola ni mina lushango lwa mwa Bibele lolufa batu sepo. Ka mubulelelo wa swanisezo, mwendi mwahupula hande nako yani fone mufumanezi kaemba kamina kapili ka gauda ya kwa moya. Mwendi taba yeo neiezahezi hane muboni lwapili libizo la Mulimu, lona la Jehova, mwa Bibele. (Isa. 12:2) Kamba mwendi hane muitutile kuli mwakona kuba mulikanaa Jehova. (Jak. 2:23) Kapili-pili nemulemuhile kuli mufumani nto ya butokwa hahulu kufita gauda! Mi mwendi nemubile ni tukufalelo ya kubata tuemba totuñwi twa gauda ya kwa moya.

MUFUMANE TUEMBA TOTUÑWI!

Fokuñwi tuemba totunyinyani hahulu twa gauda tukubukananga hamoho kwa matuko a linukana kamba linuka. Tuemba totubundami hamoho to tubizwa alluvial gold ka Sikuwa. Mwa likweli lisikai feela, batu bababeleka ka taata kubata gauda bakona kufumana libaka zeo zenani gauda yeñata yeleka masheleñi amañata hahulu.

Hane mukalile kuituta Bibele ni yomuñwi wa Lipaki za Jehova, mwendi nemuikutwile inge mobaikutwelanga batu bani bababatanga gauda habafumana gauda yeñata. Kunahanisisa litaba ze mwa litimana za Bibele mwendi neku mitusize kuekeza kwa zibo yamina ya lika za kwa moya. Hane munze muikola kunahanisisa litaba za butokwa za mwa Bibele zeo, nemuitutile momukona kusutelela ku Jehova ni kuziba momukona kuzwelapili kubela mwa lilato lahae kuli mufumane bupilo bobusa feli.—Jak. 4:8; Juda 20, 21.

Sina mutu yaikataza kubata gauda, kana mwaezanga ka taata kuli muitute niti ya butokwa yefumaneha mwa Bibele?

 Sina feela batu bababatanga gauda habaikatazanga kufumana libaka koifumaneha, mwendi ni mina nemutukufalezwi kubata kufumana sifumu sa butokwa sa kwa moya. Hase muitutile litaba za butowa za mwa Bibele, kusina kukakanya, nemususuelizwe kuunga mihato yene milibisize kwa buineelo ni kolobezo.—Mat. 28:19, 20.

MUZWELEPILI KUBATA!

Mubati wa gauda wakona kufumana tuemba totunyinyani twa gauda mwa macwe anaa kile ashengunuka. Fahalimu a macwe amufuta wo, kufumanehanga lisupo zebonisa kuli mwahali kunani gauda yeñata hahulu kuli mane batu bakona kueza fateñi mukoti wa kuyepa macwe anani gauda. Kwa makalelo, gauda yakona kusabonahala mwa macwe ao. Ki kabakalañi hakuli cwalo? Ki kabakala kuli licwe lelinani gauda yeñata hahulu likona feela kuba ni ligramu ze 10 za gauda! Nihakulicwalo, babati ba gauda bona baikutwa kuli ki kwa butokwa kubata gauda yecwalo.

Mutu utokwa kuzwelapili kuikataza nihaiba hamulaho wa kusiya “litaba za makalelo a tuto ya Kreste.” (Maheb. 6:1, 2) Mutokwa kuikataza kuli mufumane lisupo zenca ni zetusa hamubala Bibele. Kacwalo, mukona kueza cwañi kuli muzwelepili kutusiwa ki tuto yamina ya Bibele ya ka butu, nihaike kuli semukalile kale kuituta Mañolo?

Muzwelepili kuyolelwa kuituta. Muise hahulu mamelelo kwa litaba kaufela zeamilwe. Muzwelepili kueza buikatazo, mi ka kueza cwalo, mukafumana butali bobuzwa ku Mulimu ni ketelelo yahae. (Maro. 11:33) Kuli muekeze kwa zibo yamina ya Mañolo, muitusise hande lihatiso zetusa kwa kueza lipatisiso zefumaneha mwa puo yamina. Muzwelepili kubata ketelelo yemutokwa mwa bupilo ni likalabo za lipuzo zemuipuza ka za Bibele. Mubuze babañwi kuli bamitaluseze mañolo ni litaba zebatusize ni kubasusueza hahulu. Muikambote ni babañwi litaba zemitabisize hane muituta Linzwi la Mulimu.

Mi mulelo wamina haki wa kuekeza feela kwa zibo yamina. Muapositola Paulusi naalemusize kuli “zibo i tahisa ku itundumuna.” (1 Makor. 8:1) Kabakaleo, muzwelepili kueza ka taata kuli mube ni buikokobezo ni kuba ni tumelo yetiile. Kubanga ni tuto ya lubasi kamita ni tuto ya Bibele ya ka butu kuka mitusa kupila ka kulumelelana ni likuka za Jehova ni kumisusueza kutusa babañwi. Mi sihulu mukataba bakeñisa kuziba kuli mufumani nto ya butokwa hahulu kufita gauda.—Liprov. 3:13, 14.