Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kumamela Litemuso Kwakona Kumipilisa!

Kumamela Litemuso Kwakona Kumipilisa!

KA LA 26 December, 2004, nekubile ni zikinyeho yetuna hahulu ya lifasi fa sioli sa Simeulue, sesi kwa mutulo-wiko wa likamba leli kwa Sumatra, kwa Indonesia. Batu kaufela bane bali fa likamba nebabuha zeneezahala mwa liwate. Mezi mwa liwate naanzaa kala. Honafo, batu kaufela bakala kumatela fa malundu, inze bahuwa bali, “Smong! Smong!” lona linzwi lelitalusa ñuli, lebaitusisanga batu babapila kwa sibaka seo. Mwa mizuzu feela ye 30, kwataha mandinda amaata, mi akalisa kunata fa likamba, ni kusinya mandu ni minzi yemiñata.

Sioli sa Simeulue ki sona sibaka sapili sene sisinyizwe ki ñuli yetuna yeo. Niteñi, kwa batu ba 78,000 babapila mwa sibaka seo, nekushwile feela ba 7. Ki kabakalañi hane kushwile feela batu babanyinyani cwalo? * Batu ba mwa sioli seo babulelanga cwana: ‘Haiba kuezahala zikinyeho yetuna mi liwate likala, mumatele kwa malundu, kakuli mezi a liwate atuha amilatelela fa likamba.’ Batu ba mwa Simeulue baboni liñuli zeñata haliezahala, mi bafitile fa kulemuha kuli mezi a mwa liwate asakala feela, kipeto ñuli ifakaufi. Kumamela litemuso neku bapilisize.

Bibele ibulela za kozi yetuha iezahala, yona “ñalelwa ye tuna ye si ka bonwa kale ku zwa kwa simuluho ya lifasi ku tisa cwale, mi ha i na ku bonwa ni kamuta hape.” (Mateu 24:21) Kono hakutalusi kuli Lifasi lelupila ku lona likafeliswa ki lika zebaeza batu ba lisinyi kamba kuli likafeliswa ki kozi yeñwi yekaikezahalela feela, kakuli Mulimu ubata kuli lifasi libeteñi kamita. (Muekelesia 1:4) Kono Mulimu ki yena yakatisa ñalelwa yetaha yeo kuli ‘ayundise babasinya lifasi.’ Mi hasamulaho bumaswe ni manyando likafeliswa. (Sinulo 11:18; Liproverbia 2:22) Yeo ikaba nako yetabisa luli!

Mi hape ñalelwa yetaha yona, haina kubulaya batu babasina mulatu inge mokuezahalelanga hakunani liñuli, lizikinyeho za lifasi kamba malundu atunyisa sileze sesicisa. Bibele ibulela kuli “Mulimu ki lilato,” mi Mulimu, yena wa libizo la Jehova, usepisa kuli “ba ba na ni niti ba ka yola sanda sa naha, ni ku yaha mwateñi ku ya ku ile.” (1 Joani 4:8; Samu 37:29) Kono cwale, ki sikamañi semuswanela kueza kuli mupiliswe ka nako ya ñalelwa yetuna ni kuikola limbuyoti zesepisizwe? Semuswanela kueza ki se: Mumamele litemuso!

MUTONE NI KULEMUHA LICINCEHO ZEEZAHALA MWA LIFASI

Halukoni kuziba nako luli yebuka fela bumaswe kaufela ni manyando, kakuli Jesu naaize: “Haili lizazi ni nako yeo, ha ku na ya li ziba, ibe mangeloi a kwa lihalimu kamba Mwana konji Ndate a li nosi.” Nihakulicwalo, Jesu naalususuelize kuli ‘luzwelepili kutona.’ (Mateu 24:36; 25:13) Kabakalañi? Bibele ilutaluseza zekaezahala mwa lifasi, Mulimu asika tahisa kale mafelelezo. Sina feela batu ba mwa Simeulue hane balemuhile kuli ñuli neili fakaufi ka kubona lika zeneezahala mwa liwate, licinceho zesweli kuezahala mwa lifasi, lilutusa kulemuha kuli  mafelelezo a fakaufi. Mbokisi ye mwa taba ye, ibonisa licinceho zeñwi zebulezwi mwa Bibele zekaezahala.

Ki niti kuli zeñwi za likezahalo kamba lika zebonisizwe mwa mbokisi likile zaezahala kwamulaho. Kono Jesu naabulezi kuli haluka bona “lika zeo kaufela,” luzibe kuli mafelelezo a fakaufi. (Mateu 24:33) Muipuze kuli, ‘Ki lili foo lika zeo kaufela zetalusizwe (1) neliezahalile mwa lifasi kaufela, (2) neliezahezi ka nako yeswana, ni (3) nelitotobezi hahulu?’ Bupaki bubonisa kuli lupila mwa nako yecwalo.

LITEMUSO LIBONISA KULI MULIMU WALULATA

Yomuñwi yanaabanga mueteleli wa naha ya America naabulezi kuli: “Litemuso haiba lifiwa ka bunako . . . batu babañata bakona kupila.” Hamulaho wa ñuli yeneezahezi ka 2004, nekulukisizwe mukwa wa kulemusa ka ona batu babafumaneha mwa libaka mone kuezahezi ñuli yeo, ilikuli kwapili kusike kwaba ni batu babashwa kabakala likozi zecwalo. Ka mukwa oswana, Mulimu ulukisize nzila ya kulemusa ka yona batu mafelelezo asika taha kale. Bibele neipolofitile kuli: “Taba ye nde ye ya Mubuso i ka kutazwa mwa lifasi kaufela kuli ibe bupaki kwa macaba kamukana, kihona ku ka taha mafelelezo.”—Mateu 24:14.

Mwa silimo feela sesifelile, Lipaki za Jehova nebatandile lihola zefitelela 1.9 bilioni inze bakutaza taba ye nde mwa linaha ze 240 ni mwa lipuo zefitelela 700. Taba yeo yesweli kuezahala mwa linako zaluna ibonisa hande kuli mafelelezo a fakaufi. Bakeñisa kuli Lipaki za Jehova balata batu babañwi, basweli baitakaza kulemusa batu za lizazi la Mulimu la katulo lelisweli kusutelela. (Mateu 22:39) Jehova wamilata, mi ki lona libaka hamifile litaba ze kuli limituse. Muhupule kuli “[Mulimu] ha tabeli kuli mutu ufi kamba ufi a timezwe kono u tabela kuli batu kaufela ba fite fa ku baka.” (2 Pitrosi 3:9) Kana mwaitebuha lilato lamibonisa Mulimu ni kumamela litemuso zamifa?

 MUSABELE KWA LIBAKA ZELUMBILE KULI MUSILELEZWE!

Muhupule kuli batu bane bapila mwa minzi ye kwa likamba la Simeulue nebasabezi kwa libaka zelumbile kuli basilelezwe, basabona feela liwate halikala; nebasika libelela kuli mezi a liwate aekezehe hape. Muhato one baangile ka bubebe wo neuba pilisize. Kuli muto piliswa ka nako ya ñalelwa yetaha, ni mina ka mubulelelo omuñwi, mutokwa kusabela kwa libaka zelumbile, nako isika fela kale. Mukona kueza cwañi cwalo? Ka susumezo ya moya wa Mulimu, mupolofita Isaya naañozi ka za musebezi wa kumema batu one uka ezwa mwa “mazazi a kwapili,” ili yona nako yelupila ku yona ye. Naaize: “A mu te, lu kambamele fa lilundu la Muñaa Bupilo . . . U ka lu luta linzila za hae, lu zamaye mwa makululu a hae.”—Isaya 2:2, 3.

Hamukambamela fa lilundu, mukona kubona lika zeinzi fafasi mi hape ki sibaka fomukona kusilelezwa. Ka nzila yeswana, batu babañata-ñata mwa lifasi kaufela kacenu basweli baituta linzila za Mulimu ka kubala Bibele mi batusiwa kueza licinceho zebatusa mwa bupilo bwabona. (2 Timotea 3:16, 17) Ka kueza cwalo, bakalisa ‘kuzamaya mwa makululu a Mulimu,’ mi wabashemuba ni kubasileleza.

Kana mukaamuhela memo yeo, kuli Mulimu ka lilato lahae, amisileleze mwa mazazi ataata a? Lumisusueza kunyakisisa ka tokomelo bupaki bwa mwa Bibele bobubonisa kuli lupila mwa “mazazi a maungulelo,” bobubonisizwe mwa mbokisi ye mwa taba ye. Lipaki za Jehova ba mwa silalanda samina bakatabela kumitusa kuli muutwisise hande Bibele ni kuziba mwakuitusiseza yona. Kamba mwakona kufumana likalabo kwa lipuzo zamina ka kuya fa webusaiti yaluna, ya www.jw.org/loz. Mubone mwa Sikuwa mwatasaa BIBLE TEACHINGS > BIBLE QUESTIONS ANSWERED.

^ par. 3 Ñuli yeo yeneezahezi ka 2004, neibulaile batu babafitelela 220,000, mi ki yeñwi ya liñuli zetahisize sinyeho yetuna hahulu mwa lifasi.