Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Mwaziba Mone Ibalelwa Nako Kwaikale?

Kana Mwaziba Mone Ibalelwa Nako Kwaikale?

HAMUBATA kuziba nako, muezangañi? Kusina kukakanya, mutalimanga fa waci. Mulikanaa mina hanaaka mibuza nako, nemuka mualaba cwañi? Kunani linzila zeñata zelukona kubala ka zona nako. Ki linzila lifi ona zeo?

Luungeñi kuli ka nako yeo yemubuziwa nako ki fahalaa musihali mi kufitile hora ni mizuzu ye 30. Mwendi nemuka talusa kuli nako ki 1:30 kiloko ya musihali. Ka kuya ka sibaka semupila ku sona kamba milao yemulatelela mwendi hape nemuka talusa kuli nako ki 13:30. Bababala nako ka nzila yecwalo baitusisa liwaci zekalisa kubala nako kuzwa fa hora iliñwi kuisa fa hora yabu 24. Mane mwa libaka zeñwi, nako yeswana yeo ikona kutaluswa kuli ki “hafu 2,” fo kikuli mizuzu ye 30 pili hora yabubeli isika kwana kale.

Ka kuba babali ba Bibele, mwendi mwabatanga kuziba mone babalelanga nako batu bane bapila ka linako zene iñolwa Bibele. Nekunani linzila zeñata zene baitusisanga. Bibele mwa Mañolo A Siheberu ibulela za “kakusasana,” “musihali,” “fahalaa musihali,” ni “manzibwana.” (Gen. 8:11; 19:27; 43:16; Deut. 28:29; 1 Mal. 18:26) Kono ka linako zeñwi, ipundanga nako ka kunonga.

Mwa linako zene iñolwa Bibele, batu babañata nebanani balibeleli. Balibeleli bao nebatokwiwanga hahulu busihu. Lilimo-limo pili Jesu asika pepwa kale fa lifasi, Maisilaele nebaaluzi busihu mwa linako zetaalu zenebizwa mitonelo. (Mali. 2:19) Liñolo la Baatuli 7:19 libulela za “mutonelo wa fahalaa busihu.” Kono Jesu hanaali fa lifasi, Majuda nebakalile kubala nako sina mone baezeza Magerike ni Maroma, ka kualula busihu mwa mitonelo yemine.

Libuka za Evangeli libulela za mitonelo yeo mwa litaba zeñata. Ka mutala, Bibele ibonisa kuli “fa mutonelo wabune wa busihu” Jesu naazamaile fa liwate ni kuliba kwa sisepe kone bali balutiwa bahae. (Mat. 14:25) Jesu naabulezi cwana ka za swanisezo yanaafile: “Kambe muñaa ndu naaziba mutonelo fanaaka tela lisholi, naakazwelapili kutona kuli asike alumeleza ndu yahae kupunyiwa.”—Mat. 24:43.

Jesu naabulezi za mitonelo yemine kaufela, hanaaambola ni balutiwa bahae, naaize: “Muzwelepili kutona, kakuli hamuzibi nako yataha muñaa ndu, nji ki manzibwana kamba ki fahalaa busihu kamba ki masa hapatalala kamba ki kakusasana-sasana.” (Mare. 13:35, litaluso ze kwatasi) Mutonelo wapili otaluswa kuli ki “manzibwana,” neubalwa kuzwa lizazi halilikela kuisa ka 9 kiloko ya busihu. Mutonelo wabubeli, otaluswa kuli ki “fahalaa busihu,” neubalwa kuzwa 9 kiloko ya busihu kuisa fahalaa busihu. Mutonelo wabulaalu, otaluswa kuli ki “masa hapatalala,” neubalwa kuzwa fahalaa busihu kuisa ka 3 kiloko ya busihu. Mi kubonahala kuli ki ka yona nako ya mutonelo wo fone ulilezi mukombwe fa lizazi lanaatamilwe Jesu. (Mare. 14:72) Mutonelo wabune, otaluswa kuli “kakusasana-sasana,” neubalwa kuzwa ka 3 kiloko ya busihu kuisa lizazi halipazula.

Kacwalo, nihaike kuli lipangaliko zeitusiswa kwa kubala nako kacenu neli siyo mwa linako zene iñolwa Bibele, batu ba mwa miteñi yeo nebaziba mwakubalela nako ya musihali kamba ya busihu.