Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Bakreste Babasupezi—Jehova Waitebuha Busepahali Bwamina

Bakreste Babasupezi—Jehova Waitebuha Busepahali Bwamina

BAANA-BAHULU mwa lifasi kaufela baitebuha tohonolo yebanani yona ya kusebeleza Mulimu. Kaniti, baana bao baeza musebezi wa butokwa hahulu! Kono lilimonyana kwamulaho, kunani cinceho yeñwi yeneezizwe mwa kopano. Baana-bahulu babasupezi nebakupilwe kufa baana-bahulu babasa mata mali misebezi yemiñwi yene baezanga. Ki misebezi ifi ona yeo?

Cinceho yeneezizwe ki ya kuli baokameli ba mupotoloho ni mizwale babalutanga kwa likolo za Mubuso, ili babakwanisize lilimo ze 70, basike bazwelapili mwa buikalabelo bwabona. Hape baana-bahulu babakwanisize lilimo ze 80 baswanela kusiyela baana-bahulu babasa nani maata kuli baeze misebezi yemiñwi yecwale ka kuba muswalisanisi wa Katengo ka Mutai kamba muswalisanisi wa sitopa sa baana-bahulu mwa puteho yahabo bona. Baana-bahulu babasupezi baangile cwañi cinceho yeo? Kwatabisa kuziba kuli bazwezipili kusepahala ku Jehova ni kwa kopano yahae!

Muzwale yabizwa Ken, yanaasebelize sina muswalisanisi wa Katengo ka Mutai ka lilimo zebato eza 49, naabulezi kuli: “Haniutwa cinceho yeo, naikutwa kuli yaswanela luli. Mane zazi leliswana leo kakusasana, pili nisika utwa kale cinceho yeo, nenilapezi ku Jehova kuli alutuse kufumana muzwale yasanani maata yanaakaba muswalisanisi.” Mizwale babasepahala mwa lifasi kaufela ni bona nebaikutwile sina mone baikutwezi bo Ken. Niteñi, bakeñisa kuli mizwale bao nebalata kusebeleza babañwi, mwendi nebasika tabela cinceho yeo kwa makalelo.

 Muzwale yomuñwi wa libizo la Esperandio, yanaasebelize sina muswalisanisi wa sitopa sa baana-bahulu mwa puteho yahabo yena naabulezi kuli: “Nenisika ikutwa hande haniutwa cinceho yeo.” Kono uitumelela kuli: “Nenitokwa nako yeñata ya kuipabalela kwa mubili bakeñisa kuli neninani mapongo.” Nihakulicwalo, bo Esperandio bazwezipili kusebeleza Jehova ka busepahali mi batusize hahulu puteho yahabo bona.

Baokameli ba mupotoloho babasebelize ka nako yetelele bona nebaikutwile cwañi hamulaho wa cinceho yeo yenetahisize kuli basike bazwelapili mwa sebelezo yabona? Muzwale wa libizo la Allan yanaasebelize sina muokameli wa mupotoloho ka lilimo ze 38, uli: “Neniikalezwi hahulu hane niutwile za cinceho yeo.” Kono naalemuhile butokwa bwa kuluta mizwale babanca misebezi, mi uzwezipili kusebeza ka busepahali.

Muzwale wa libizo la Russell yanaasebelize sina muokameli wa mupotoloho mi hape neli muluti wa likolo za Mubuso ka lilimo ze 40, utalusa kuli yena ni musalaa hae nebasika tabela cinceho yeo kwa makalelo. Utalusa kuli: “Nelutabela hahulu buikalabelo bone lunani bona mi neluikutwa kuli nelusa kona kuzwelapili.” Muzwale Russell ni musalaa hae baitusisa yeloseli yebabile ni yona kuli batuse puteho yahabo bona, mi bahasanyi bobakopana ni bona batabile kuba ni bona.

Nihaike kuli mina ka butu hamusika ipumana mwa muinelo oswana ni one bali ku ona mizwale bao ni kuikutwa sina mone baikutwezi, manzwi a kwa 2 Samuele akona kumitusa kubautwisisa.

MUUNA YANAABONISIZE BUISHUWO NI KUTWISISO

Munyakisise zanaaezize Mulena Davida muta mwanaa hae Abisalomi naamukwenuhezi. Davida naabalehile mwa Jerusalema mi amatela kwa Mahanaimi, yefumaneha kwa upa wa Nuka ya Jordani. Hane bali kwa sibaka seo, Davida ni banaali ni bona nebatokwa lika zeñwi za kwa mubili. Kana mwahupula zeneezahezi?

Baana babalaalu ba mwa sibaka seo babatiseza mimbeta, lico zeshutana-shutana, ni lika zeñwi zene batokwa. Barizilai neli yomuñwi wa baana bao. (2 Sam. 17:27-29) Petuhelo ya Abisalomi hase ifelisizwe, Davida akutela kwa Jerusalema, mi Barizilai amusindeketa kuyo fita kwa Nuka ya Jordani. Davida amukupa ka taata kuli aye ni yena kwa Jerusalema. Amusepisa kuli ukayo mufa lico, nihaike kuli Barizilai neli “muuna yafumile hahulu,” mi naasike atokwa lico zanaasepisizwe. (2 Sam. 19:31-33) Kono Davida naaitebuha yeloseli yanaanani yona Barizilai, mi naabata kuli atusiwe ki kelezo yanaaka kona kumufa. Kaniti luli, kupila ni kusebeleza mwa kuta ya mulena neikaba tohonolo yetuna ku Barizilai!

Ka kuba muuna yanaanani kutwisiso ni buishuwo, Barizilai atalusa kuli naanani lilimo ze 80. Mi aekeza, ali: “Kana nisakona kutaluhanya zende ku zemaswe?” (2 Sam. 19:35) Barizilai naatalusañi? Mwendi Barizilai naabile ni yeloseli mwahalaa nako yetelele ya bupilo bwahae. Mi naasakona kufa kelezo yende sina mone baezelize “baana-bahulu” ku Mulena Roboami hasamulaho. (1 Mal. 12:6, 7; Samu 92:12-14; Liprov. 16:31) Kacwalo, Barizilai hanaabulezi kuli naasakoni kutaluhanya zende  ku zemaswe, naatalusa kuli naasakoni kueza lika zeñwi bakeñisa busupali. Naaitumelezi kuli naali musupali mi kabakaleo, naasakoni kuikola hande lico mi naanani butata bwa kuutwa. (Muek. 12:4, 5) Kacwalo, Barizilai akupa Davida kuya kwa Jerusalema ni mutangana wa libizo la Kimihami, ili yo mwendi neli mwanaa Barizilai.—2 Sam. 19:36-40.

KUITUKISEZA ZWELOPILI YA KWAPILI

Licinceho zeezizwe zetalusizwe kwa makalelo a taba ye ka za kufa babanca buikalabelo, lilumelelana ni mubonelo wanaabile ni ona Barizilai. Mwa linako zaluna, cinceho yeneezizwe ya kukupa kuli mizwale ba basupali basike bazwelapili mwa buikalabelo bwabona neisika ezwa feela bakeñisa miinelo ya mutu alimuñwi kamba buikoneli bwahae sina mone kubezi ku Barizilai. Cinceho yeo neiezizwe hamulaho wa kunyakisisa zeneka tusa hande baana-bahulu babasepahala mwa lifasi kaufela.

Bakreste ba basupali babaikokobeza bao nebalemuhile kuli kopano ya Jehova neika tiya ni kuhula haiba bafa mizwale babasali babanca misebezi yene baezize ka nako yetelele. Mwa miinelo yemiñata, mizwale ba basupali ki bona babalutanga mizwale babasali babanca misebezi, sina Barizilai mwendi hanaalutile mwanaa hae, ni muapositola Paulusi hanaalutile Timotea. (1 Makor. 4:17; Mafil. 2:20-22) Mizwale babasali babanca bao babonisa kuli ki “limpo zeli batu,” ili babakona ‘kutiisa mubili wa Kreste.’—Maef. 4:8-12; mubapanye Numere 11:16, 17, 29.

ZEÑWI ZELUKONA KUEZA MWA SEBELEZO YALUNA KU MULIMU

Mizwale babañata mwa lifasi kaufela babafile buikalabelo bwabona kwa mizwale babasali babanca, bakonile kueza misebezi yemiñwi mwa sebelezo yabona ku Jehova.

Muzwale yanaasebelize sina muokameli wa mupotoloho ka lilimo ze 19 yabizwa Marco utalusa kuli: “Muinelo waka cwale seu nikonisa kukutaza kwa baana babasi Lipaki babanyezi likaizeli zaluna mwa puteho.”

Muzwale yabizwa Geraldo yanaasebelize sina muokameli wa mupotoloho ka lilimo ze 28 ubulela kuli: “Likonkwani zaluna zenca ki kutusa batu babafokozi ni kuzamaisa lituto za Bibele zeñata.” Bo Geraldo batalusa kuli bona ni bakubona ka nako ya cwale sebazamaisa lituto za Bibele ze 15 mi batusize batu babañata bane bafokozi kuli bakalise kukopana.

Bo Allan bababulezwi kwa makalelo a taba ye batalusa kuli: “Ka nako ya cwale, selukona kutanda nako yeñata mwa musebezi wa kukutaza ni kuitusisa mikutalezo yeshutana-shutana. Luikolanga kueza bupaki bwa fa nyangela, kukutaleza mwa libaka za lipisinisi, ni kukutaza kwa batu boluyahile ni bona, mi mane bababeli ku bona bakile bafumaneha kwa Ndu ya Mubuso.”

Haiba mukupilwe kueza musebezi omunca mwa kopano ya Mulimu, ka kuba muzwale yasepahala ni yanani buikoneli, kunani nzila yeñwi yemukona kutusa ka yona babañwi. Mwakona kutusa mwa musebezi wa Jehova ka kuitusisa yeloseli yemunani yona kutusa mizwale babasali babanca mwa puteho. Bo Russell bababulezwi kwa makalelo a taba ye batalusa kuli: “Jehova usweli waluta ni kuitusisa babanca babatabela kueza musebezi. Mizwale mwa lifasi kaufela basweli batusiwa kabakala kuba ni mizwale babasa nani maata bao, babali baluti ni balisana babande!”—Mubone mbokisi yeli, “ Mutuse Mizwale Babasali Babanca Kueza Zwelopili.”

JEHOVA WAITEBUHA BUSEPAHALI BWAMINA

Haiba mukupilwe kutuhela kueza musebezi one muezanga, musike mwazwafa. Mutusize batu babañata hane munze mueza musebezi wamina ka pilu kaufela, mi musakona kutusa babañwi. Mizwale ni likaizeli bamina baitebuha sebelezo yamina mi bakazwelapili kumilata.

Mi sa butokwa ni kufita kikuli Jehova waitebuha sebelezo yamina. Haana ‘kulibala musebezi wamina ni lilato lemubonisize kwa libizo lahae, ka kusebeleza babakenile ni kuzwelapili kubasebeleza.’ (Maheb. 6:10) Manzwi añozwi ka kususumezwa ki moya wa Mulimu ao, alukolwisa kuli Jehova ukazwelapili kuhupula misebezi yaluna kuya kuile. Jehova umiinga kuba  ba butokwa hahulu, mi haana kulibala misebezi yemuezize ni misebezi yemuzwelapili kueza cwale kuli mumutabise!

Kono kucwañi haiba mina hamusika amiwa ki cinceho yeo yenetahisize kuli babañwi basike bazwelapili kueza misebezi yene baezanga sina mone kubezi kwa mizwale babatalusizwe fahalimu? Taba ye isakona kumitusa ni mina. Ka mukwa ufi?

Haiba ka nako ya cwale muswalisana ni muzwale wa musupali yasepahala yanaakupilwe kutuhela musebezi wanaaezanga, mukatusiwa ki yeloseli yabile ni yona ka kusebeleza Jehova ka lilimo zeñata. Mumukupe likelezo. Mukupe liakalezo ku yena. Mi mulike kulemuha mwasweli kuitusiseza lituto zaitutile kuli apete musebezi waeza cwale ka busepahali.

Ibe kuli mu basupali babatuhezi kueza musebezi one muezanga kwamulaho kamba mu mizwale kamba likaizeli babakona kutusiwa ki mizwale bao, muhupule kuli Jehova waitebuha busepahali bobabonisa mizwale ni likaizeli baba musebelelize ka nako yetelele ni babazwelapili kueza cwalo.