Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TABA YA KUITUTA 40

Mupatehe Kueza Lika za Kwa Moya “Mwa Mazazi A Mafelelezo” A Maungulelo A

Mupatehe Kueza Lika za Kwa Moya “Mwa Mazazi A Mafelelezo” A Maungulelo A

“Mutiye, musasuti, kamita mupatehe kueza zeñata mwa musebezi wa Mulena.”—1 MAKOR. 15:58.

PINA 58 Kubata Balikani ba Kozo

ZELUKA ITUTA *

1. Ki lika mañi zelukolwisa kuli lupila mwa “mazazi a mafelelezo”?

KANA nemupepilwe hamulaho wa silimo sa 1914? Haiba ki cwalo, uzibe mupilile bupilo bwamina kaufela mwa “mazazi a mafelelezo” a lifasi le. (2 Tim. 3:1) Kaufelaa luna luutwile likezahalo zanaapolofitile Jesu kuli nelika ezahala mwa linako zaluna. Mi likezahalo zeo likopanyeleza lindwa, kutaela kwa lico, lizikinyeho, matuku ayambukela, kuekezeha kwa bumaswe, ni kunyandiswa kwa batu ba Jehova. (Mat. 24:3, 7-9, 12; Luka 21:10-12) Mi hape luiponezi batu babanani mikwa yanaapolofitile muapositola Paulusi. (Mubone mbokisi yeli, “ Mobainezi Batu Kacenu.”) Ka kuba balapeli ba Jehova, lukozwi kuli lupila “kwa mafelelezo a mazazi.”—Mika 4:1.

2. Ki lipuzo mañi zeluka nyakisisa?

2 Bakeñisa kuli kufitile nako yetelele hahulu kuzwa silimo sa 1914, selupila “mwa mazazi a mafelelezo” a maungulelo. Lwaziba kuli lifasi lelimaswe le, lituha lifela; kacwalo lutokwa kufumana likalabo kwa lipuzo za butokwa ze: Ki lika mañi zekaezahala kwa maungulo a “mazazi a mafelelezo”? Jehova ubata kuli luezeñi pili lika zeo lisika ezahala kale?

KI LIKA MAÑI ZEKAEZAHALA KWA MAUNGULO A “MAZAZI A MAFELELEZO”?

3. Ka kuya ka bupolofita bobu kwa 1 Matesalonika 5:1-3, ki taba mañi yebaka bulela baeteleli ba linaha?

3 Mubale 1 Matesalonika 5:1-3. Paulusi ubulela za “lizazi la Jehova.” Mwa liñolo le, lizazi leo likakala “Babilona Yomutuna,” bona bulapeli bwa buhata mwa lifasi kaufela  habuka lwaniswa, mi likafela Armagedoni haika kalisa. (Sin. 16:14, 16; 17:5) “Lizazi” leo lisika fita kale, baeteleli ba linaha bakabulela kuli kunani “Kozo ni buiketo!” (Batoloki babañwi batolokile manzwi ao kuli: “Kozo ni silelezo.”) Fokuñwi, Baeteleli ba lifasi baitusisanga manzwi ao hababulela za kuswalisanisa linaha. * Kono zibiso ya “kozo ni buiketo!” yebulezwi mwa Bibele yona yashutana. Kabakalañi? Hakukaba ni zibiso ya “kozo ni buiketo!” batu bakanahana kuli baeteleli ba linaha bakonile kutahisa kuli lifasi libe sibaka sesisilelelizwe. Kono niti kikuli zeo halika ezahala, batu bakatulukelwa ki “sinyeho ya ka sipundumukela” mi “ñalelwa yetuna” ikakalisa.—Mat. 24:21.

Musike mwalumela zibiso ya buhata yebaka bulela baeteleli ba linaha ya “kozo ni buiketo!” (Mubone maparagilafu 3-6) *

4. (a) Ki lika mañi zelusa zibi ka za zibiso ya “kozo ni buiketo!”? (b) Ki lika mañi zeluziba ka za zibiso yeo?

4 Kunani litaba zeluziba ka za zibiso ya “kozo ni buiketo!” Nihakulicwalo, kunani litaba zeñwi zelusa zibi. Haluzibi zekatahisa kuli baeteleli ba linaha bafe zibiso yeo mi haluzibi mobaka ifela. Kuzwa fo, haluzibi haiba bakakuta-kutela kubulela za zibiso yeo kamba baka ibulela feela hañwi. Kono lwaziba taba ye: Baeteleli ba linaha habakoni kutahisa kozo mwa lifasi; kacwalo, haluswaneli kupumiwa ki zibiso yeo. Niteñi, Bibele ilutaluseza kuli luswanela kulibelela zibiso yeo. Kakuli seo sikaba sisupo sesibonisa kuli “lizazi la Jehova” lituha likalisa!

5. Liñolo la 1 Matesalonika 5:4-6 lilutusa cwañi kuitukiseza “lizazi la Jehova”?

5 Mubale 1 Matesalonika 5:4-6. Zanaabulezi Paulusi lilutusa kuziba zeluswanela kueza kuli luitukiseze “lizazi la Jehova.” Naabulezi kuli “lusike lwalobala sina mobaezeza babañwi kaufela.” Kono “luzwelepili kutona.” Ka mutala, luswanela kueza molukonela kaufela kuikambusa kwa litaba za lifasi ni kutokomela kuli haluikenyi mwa litaba za lipolitiki. Haiba luikenya mwa litaba zeo, lukaba “ba lifasi.” (Joa. 15:19) Lwaziba kuli Mubuso wa Mulimu ki ona feela okona kutahisa kozo fa lifasi.

6. Ki lika mañi zelubata kutusa batu kueza, mi ki kabakalañi?

6 Kwandaa kuzwelapili kutona, hape luswanela kutusa batu babañwi kuziba litaba zenepolofitilwe mwa Bibele kuli nelika ezahala mwa lifasi. Luswanela kuhupula kuli ñalelwa yetuna hase ikalile, batu babasa zibi Jehova, habana kuba ni kolo ya kumusebeleza ka nako yeo. Ki lona libaka haluswanela kueza musebezi wa kukutaza ka putako! *

MUPATEHE KUKUTAZA

Halunze lukutaza kacenu, lubonisa kuli Mubuso wa Mulimu ki ona feela okona kutahisa kozo ni buiketo mwa lifasi (Mubone maparagilafu 7-9)

7. Jehova ubata kuli luezeñi ka nako ya cwale?

7 Mwa nako yenyinyani yesiyezi pili “lizazi” lahae lisika fita kale, Jehova ubata kuli lupatehe kueza musebezi wa kukutaza. Luswanela kubona teñi kuli ‘lupatehile kueza zeñata  mwa musebezi wa Mulena.’ (1 Makor. 15:58) Jesu naapolofitile zeluswanela kueza. Hanaabulela za lika zetuna zeneka ezahala mwa mazazi a mafelelezo, naaekelize kubulela kuli: “Hape taba yende inani kukutazwa pili kwa macaba kaufela.” (Mare. 13:4, 8, 10; Mat. 24:14) Munahane taba ye: Nako kaufela hamuya mwa bukombwa, mutaleleza bupolofita bobubulezwi mwa Bibele bo!

8. Ki kabakalañi halukona kubulela kuli musebezi wa kukutaza taba yende ya Mubuso uzwelapili kuekezeha?

8 Kana kunani zwelopili yebile teñi mwa musebezi wa kukutaza taba yende ya Mubuso? Silimo ni silimo, batu babañata baamuhela taba yende ya Mubuso. Ka mutala, munahane moihulezi palo ya bahasanyi mwa mazazi a mafelelezo a. Ka silimo sa 1914, nekunani feela bahasanyi ba 5,155 mwa linaha ze 43. Kacenu kunani bahasanyi babafitelela 8.5 milioni mwa linaha ze 240! Nihakulicwalo, musebezi waluna hausika fela. Luswanela kuzwelapili kutaluseza babañwi kuli Mubuso wa Mulimu ki ona feela okona kufelisa manyando abakopana ni ona batu.—Samu 145:11-13.

9. Ki kabakalañi haluswanela kuzwelapili kukutaza taba yende ya Mubuso?

9 Lukazwelapili kukutaza taba yende ya Mubuso kufitela Jehova abulela kuli kihona. Kusiyezi nako yekuma kai kuli musebezi wa kutusa batu kuziba Jehova Mulimu ni Jesu Kreste ufele? (Joa. 17:3) Haluzibi. Kono seluziba kikuli pili ñalelwa yetuna isika kalisa kale, batu kaufela “ba lipilu zende bababata bupilo bobusa feli,” basakona kuutwa taba yende ni kuiketela kusebeleza Jehova. (Lik. 13:48) Lukona kutusa cwañi batu bao pili ñalelwa yetuna isika kalisa kale?

10. Jehova ulufa tuso mañi kuli lulute batu niti?

10 Jehova uitusisa kopano yahae kulufa lika kaufela zelutokwa kuli lulute batu niti. Ka mutala, mukopano wa mwahalaa sunda ulutusa kuziba mwakuezeza cwalo. Mukopano wo ulutusa kuziba zeluswanela kubulela fa musipili wapili ni fa misipili ya makutisezo. Mi hape ulutusa kuziba mwakuzamaiseza lituto za Bibele. Kopano ya Jehova hape ilukisize Lihatiso Zeluitusisanga Kwa Kuluta Batu. Lihatiso zeo lilutusa . . .

 • kukalisa lipuisano,

 • kukutaza ka nzila yehoha mamelelo,

 • kutusa batu kutabela kuziba litaba zeñata za mwa Bibele,

 • kuluta batu niti haluzamaisa lituto za Bibele, ni

 •   kumema batu babatabela taba yende kuli bakene fa webusaiti yaluna ni kuli batahe kwa Ndu ya Mubuso.

Niteñi, kuba ni lihatiso zeo hakusika likana. Luswanela kuitusisa zona. * Ka mutala, hamulaho wa kuba ni puisano yende ni mutu yatabela, mwakona kumusiyela trakiti kamba magazini kuli abale mwateñi kufitela mukutela ku yena hape. Mañi ni mañi waluna unani buikalabelo bwa kueza mwakonela kaufela kukutaza taba yende ya Mubuso.

11. Ki kabakalañi kalulo ya lituto za Bibele zefumaneha fa Intaneti hane ilukisizwe?

11 Jehova hape utusa batu kuziba niti ka kuitusisa kalulo ya lituto za Bibele zefumaneha fa Intaneti * (Online Bible Study Lessons) yefumaneha fa webusaiti yaluna ya jw.org®. Ki kabakalañi lituto zeo hane lilukisizwe? Kweli ni kweli batu babañata-ñata mwa lifasi kaufela, bayanga fa Intaneti kuli baitute lituto za mwa Bibele. Lituto zefumaneha fa webusaiti yaluna, zakona kutusa batu bao kuituta niti ya mwa Linzwi la Mulimu. Hape batu babañwi bolukutazanga ku bona bakona kuzina-zina kuamuhela tuto ya Bibele. Haiba ki cwalo, mubabonise kalulo ya lituto za Bibele zefumaneha fa Intaneti yefumaneha fa webusaiti yaluna kamba mubalumele linki ya kalulo yeo.

12. Ki litaba mañi zakona kuituta mutu fa kalulo ya lituto za Bibele zefumaneha fa Intaneti?

12 Fa kalulo ya lituto za Bibele zefumaneha fa Intaneti kufumaneha litaba zeambola za Bibele ni musimululi wayona, batu bababulezwi mwa Bibele, ni lushango lwa mwa Bibele lolufa sepo. Mutu hanzaa ituta litaba zeo, ukafita fa kuziba:

 • Mwakona kutusezwa ki Bibele

 • Jehova, Jesu ni mangeloi

 • Libaka Mulimu hanaabupile batu

 • Libaka hakunani manyando ni bumaswe fa lifasi

Hape lituto zeo linyakisisa mo Jehova . . .

 • akafeliseza manyando ni lifu,

 • akazuseza batu babashwile, ni

 • mwakatahiseza Mubuso wahae ni kusinya mibuso ya batu yepalezwi kufelisa manyando.

13. Kana mutu usatokwa kuituta Bibele ni mutu yomuñwi haiba afeza kuituta lituto za Bibele zefumaneha fa Intaneti? Mutaluse.

13 Lituto zeo zefumaneha fa Intaneti za kuituta Bibele ka butu halifelisi tukiso yeliteñi ya kuituta Bibele ni batu. Jesu ulufile tohonolo ya kuluta batu kuba balutiwa. Litaba zeo lilukiselizwe kutusa batu babatabela kuli baitute Bibele fa Intaneti, baikole litaba zebaituta, mi babe ni linyolwa la kuituta zeñata. Mi haiba baituta litaba zeo, mwendi bakaamuhela tuto ya Bibele. Kwa mafelelezo a tuto ni tuto, mubali umemilwe kukupa mutu yomuñwi kuli aitute Bibele ni yena. Zazi ni zazi, batu babafitelela 230 mwa lifasi kaufela, bakupanga kuituta Bibele ka kuitusisa webusaiti yaluna! Batu bao batokwa luli kuituta Bibele ni mutu!

MUEZE MOMUKONELA KAUFELA KULI MULUTE BATU KUBA BALUTIWA

14. Ka kuya ka litaelo zanaafile Jesu kwa Mateu 28:19, 20, ki lika mañi zeluswanela kueza, mi ki kabakalañi?

14 Mubale Mateu 28:19, 20. Halunze luzamaisa lituto za Bibele, luswanela kueza molukonela kaufela ‘kuluta batu kuba balutiwa . . . , kubaluta kumamela lika kaufela zanaalaezi [Jesu].’ Lubatuse kuutwisisa libaka habatokwa kuiketela kusebeleza Jehova ni kuyemela Mubuso wahae. Kuli lueze cwalo, lutokwa kususueza batu kuitebuha litaba zebaituta ka kulisebelisa mwa bupilo bwabona,  kuneela bupilo bwabona ku Jehova ni kukolobezwa. Yeo ki yona feela nzila yekona kubatusa kupunyuha lizazi la Jehova.—1 Pit. 3:21.

15. Ki nto mañi yelusa swaneli kueza, mi ki kabakalañi?

15 Sina mose lunyakisiselize, kusiyezi feela nako yenyinyani kuli lifasi lelimaswe le lifele. Kabakaleo, haluswaneli kuzwelapili kuituta Bibele ni batu babasa tabeli kueza licinceho mwa bupilo bwabona kuli babe balutiwa ba Kreste. (1 Makor. 9:26) Musebezi waluna ki wa ka putako. Kunani batu babañata babasa tokwa kuutwa taba yende ya Mubuso pili mafelelezo a lifasi lelimaswe le asika fita kale.

MUAMBUKE KUEZA NTO IFI KAMBA IFI YESWALISANA NI BULAPELI BWA BUHATA

16. Ka kuya ka liñolo la Sinulo 18:2, 4, 5, 8, ki nto mañi yeluswanela kueza kaufelaa luna? (Mubone ni litaluso ze kwatasi.)

16 Mubale Sinulo 18:2, 4, 5, 8. Litimana ze libonisa nto yeñwi yabata Jehova kuli balapeli bahae baeze. Bakreste ba niti kaufela baswanela kuambuka kueza nto ifi kamba ifi yeswalisana ni Babilona Yomutuna. Muituti wa Bibele asika ituta kale niti, mwendi naabanga mwa bulapeli bwa buhata. Mwendi naayanga kwateñi kamba kueza lika zeñwi za bulapeli bo. Kamba mwendi naafanga bulapeli bo masheleñi. Pili muituti wa Bibele asika lumelezwa kale kuba muhasanyi yasika kolobezwa, uswanela kutuhela kueza nto ifi kamba ifi yeswalisana ni bulapeli bwa buhata. Uswanela kuñolela liñolo keleke yanaaswalisananga ni yona kamba kopano ifi kamba ifi yanaabanga ku yona, ili yeswalisana ni Babilona Yomutuna kuli haasana kuzwelapili kuswalisana ni bona. *

17. Ki musebezi ocwañi wasaswaneli kueza Mukreste, mi ki kabakalañi?

17 Mukreste wa niti uswanela kubona teñi kuli musebezi waeza hauswalisani ni Babilona Yomutuna. (2 Makor. 6:14-17) Ka mutala, haswaneli kulumela kukenywa musebezi ki keleke. Kuzwa fo, Mukreste yakenyizwe musebezi ki batu babañwi babaeza lipisinisi, haaswaneli kubelekela fa sibaka fo balapelelanga balapeli ba buhata. Mi haiba unani pisinisi yahae, haaswaneli kukupa kueza musebezi kamba kulumela kufiwa musebezi ki bulapeli bwa buhata, yena Babilona Yomutuna. Kabakalañi? Kakuli halutabeli kueza nto ifi kamba ifi yeswalisana ni bulapeli bwa buhata, ili yemasila mwa meeto a Mulimu.—Isa. 52:11. *

18. Muzwale yomuñwi naakumalezi cwañi likuka za Bibele hanaakupilwe kueza musebezi omuñwi?

 18 Lilimo-limo kwamulaho, muzwale yomuñwi yanaali muuna-muhulu mwa puteho, ili yanaanani pisinisi ya kubeta, naakupilwe ki yomuhulu wa kampani ya buyahi mwa tolopo yanaapila ku yona kuli atuse kueza musebezi omuñwi wa bubeti kwa keleke. Muuna yo naaziba kuli muzwale waluna naahananga kueza musebezi ufi kamba ufi one uswalisana ni bulapeli. Kono nako yeñwi, muuna yo naapalezwi kufumana mutu yomuñwi yanaaka eza musebezi wo. Niteñi, muzwale waluna naalatelezi likuka za Bibele mi ahana kueza musebezi wo. Sunda yenetatami, mwa mutende nekunani siswaniso sa mubeti yomuñwi yanaakokotela sifapahano fa limota la keleke. Kambe muzwale waluna naalumezi kueza musebezi wo, neikaba siswaniso sahae sene sikaba mwa mutende wo. Taba yeo neika sinya libizo lahae ni kusitatalisa hahulu Bakreste sina yena! Mi hape Jehova naakaikutwa hahulu bumaswe.

LUITUTILEÑI?

19-20. (a) Ki lika mañi zeluitutile? (b) Lukanyakisisañi mwa taba yetatama?

19 Bibele ibonisa kuli bupolofita bwa butokwa bobutuha butalelezwa ki bwa kuli baeteleli ba linaha bakabulela kuli batahisize “kozo ni buiketo!” Luitebuha hahulu kuli Jehova ulutusize kuziba kuli baeteleli ba linaha habakoni kutahisa kozo yeina kuya kuile. Ki lika mañi zeluswanela kueza pili taba yeo isika ezahala kale ni sinyeho ya ka sipundumukela isika taha kale? Jehova ubata kuli lupatehe kukutaza taba yende ya Mubuso ni kuluta batu babañata kuba balutiwa. Mi hape ubata kuli luikauhanye kwa bulapeli bwa buhata kaufela. Kueza cwalo kukopanyeleza kuzwa mwa bulapeli bwa buhata ni kuhana kueza musebezi oswalisana ni Babilona Yomutuna.

20 Kunani lika zeñwi zekaezahala mwa “mazazi a mafelelezo” a maungulelo. Hape kunani lika zeñwi zabata Jehova kuli lueze. Ki lika mañi ona zeo, mi lukona kuitukiseza cwañi lika kaufela zekaezahala kwapili? Lipuzo zeo likaalabiwa mwa taba yetatama.

PINA 71 Ki Luna Mpi ya Jehova!

^ para. 5 Hona cwale-cwale fa, lutuha luutwa baeteleli ba linaha inze bazibisa kuli bakonile kutahisa “kozo ni buiketo!” Seo sikaba sisupo sa kuli ñalelwa yetuna ituha ikalisa. Ki lika mañi zabata Jehova kuli lueze ka nako ya cwale pili zibiso yeo isika fiwa kale? Taba ye, ika lutusa kufuma kalabo ya puzo yeo.

^ para. 3 Ka mutala, fa webusaiti ya Kopano ya UN, ba kopano yeo babulela kuli basweli kutusa kuli “kube ni kozo ni buiketo mwa lifasi kaufela.”

^ para. 10 Kuli muzibe litaba zeñata ka za mwakuitusiseza Lihatiso Zeluitusisanga Kwa Kuluta Batu, mubone taba yeli, “Mulute Niti” mwa Tawala ya Mulibeleli ya October 2018.

^ para. 11 Lituto zeo lifumaneha feela mwa puo ya Sikuwa ni ya Siputukisi, kwapili likafumanehanga ni mwa lipuo zeñwi.

^ para. 16 Hape lutokwa kuambuka tutengo totucwale ka tutengo twa babanca totuonga-ongilwe kueza lika za kuitabisa, ili totuswalisana ni bulapeli bwa buhata. Ka mutala, haluswaneli kuswalisana ni katengo ka babanca ka YMCA (Young Men’s Christian Association). Mi hape luswanela kuambuka kuswalisana ni katengo ka babanca ka YWCA (Young Women’s Christian Association). Nihaike kuli batu babaswalisana ni katengo ka YMCA ni ka YWCA babulela kuli tutengo to hatuswalisani ni bulapeli, niti kikuli tuluta batu lituto za bulapeli bwa buhata ni kubasusueza kueza lika zeñwi za bulapeli.

^ para. 17 Kuli mufumane litaba zeñata za mwa Mañolo ka za kueza musebezi oswalisana ni bulapeli bwa buhata, mubone taba yeli, “Lipuzo Zezwa Kwa Babali” mwa Tawala ya Mulibeleli ya Sikuwa ya April 15, 1999.

^ para. 83 LITABA ZETALUSA SISWANISO: Makasitoma babainzi mwa sintolo mokulekiswa kofi bakomoka hababona taba yeñwi yebihiwa fa TV yebulela za zibiso ya “kozo ni buiketo!” Bo mutu ni musalaa hae babali Lipaki bane bali mwa bukombwa baziba kuli zibiso yeo ki ya buhata.