Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TABA YA KUITUTA 43

Mulapele Feela Jehova Anosi

Mulapele Feela Jehova Anosi

“Jehova ki Mulimu yatokwa kulapelwa feela anosi.”—NAH. 1:2.

PINA 51 Luineezi ku Mulimu!

ZELUKA ITUTA *

1. Ki kabakalañi haluswanela kulapela feela Jehova anosi?

LUSWANELA kulapela feela Jehova anosi kakuli ki yena yalubupile mi ki yena yalufile bupilo. (Sin. 4:11) Kono kukona kulubela taata kueza cwalo. Nihaike kuli lwalata Jehova ni kumukuteka, kunani lika zeñwi zekona kutahisa kuli lusike lwalapela feela yena anosi. Lutokwa kuziba lika zekona kulupaleliswa kueza cwalo. Kono pili, halunyakisiseñi sekutalusa kulapela feela Jehova anosi.

2. Ka kuya ka liñolo la Exoda 34:14, ki lika mañi zeluka eza haiba lulapela feela Jehova anosi?

2 Mwa Bibele, kulapela feela Mulimu kutalusa kumulata hahulu. Haiba lulapela feela Jehova anosi, haluna kulapela milimu isili. Haluna kulumeleza nto ifi kamba ifi kamba mutu ufi kamba ufi kulupaleliswa kulapela feela Jehova.—Mubale Exoda 34:14.

3. Ki kabakalañi halunani mabaka aswanela a kulapela feela Jehova anosi?

3 Lunani mabaka aswanela a kulapela feela Jehova anosi. Litaba zeluitutile ka za hae, lilutusa kulapela feela yena anosi. Mi hape lutabela tulemeno twahae totunde. Lwaziba lika zalata Jehova ni zatoile, mi lunani mubonelo oswana ni wahae. Lwaziba kuli Jehova ubata kuli lumusebeleze inze lutabile, ki lona libaka halubata kupila ka kulatelela likuka zahae. Luitebuha hahulu kuli Jehova ulufile tohonolo ya kuba balikani bahae.  (Samu 25:14) Lika kaufela zeluituta ka za Mubupi waluna, litahisa kuli lusutelele ku yena.—Jak. 4:8.

4. (a) Ki lika mañi zaitusisa Diabulosi kuli alupaleliswe kulapela feela Jehova anosi? (b) Lukanyakisisañi mwa taba ye?

4 Diabulosi ki yena yazamaisa lifasi lelimaswe le, mi uitusisa lika za mwa lifasi kuli alukukueze kuba ni litakazo za nama. (Maef. 2:1-3; 1 Joa. 5:19) Ubata kuluyaulula kuli lusike lwalapela feela Jehova anosi. Halunyakisiseñi linzila zepeli zaitusisa Diabulosi kuli aeze cwalo. Sapili, ululikanga kuli lundongwame sifumu mi sabubeli, ulikanga kulukukueza kuli luitabise ka lika zemaswe.

MUTOKOMELE KULI MUSIKE MWABA NI LILATO LA MASHELEÑI

5. Ki kabakalañi haluswanela kutokomela kuli halubi ni lilato la masheleñi?

5 Kaufelaa luna lutabela kuba ni lico zelikani, kuba ni liapalo zende, ni kuba ni ndu yende ya kupila ku yona. Nihakulicwalo, luswanela kutokomela kuli halubi ni lilato la masheleñi. Batu babañata kacenu “balata masheleñi” ni lika za kwa mubili. (2 Tim. 3:2) Jesu naaziba kuli balateleli bahae nebaka wela mwa muliko wo wa kulata masheleñi. Naabulezi kuli: “Hakuna mutu yakona kusebeleza malena bababeli; kakuli ukatoya alimuñwi ni kulata yomuñwi, kamba ukakumalela alimuñwi ni kushwaula yomuñwi. Hamukoni kusebeleza Mulimu ni Bufumu.” (Mat. 6:24) Mutu yalapela Jehova inze atanda nako yeñata kuipatela sifumu mwa lifasi, usebeleza malena bababeli. Mi haeza cwalo, halapeli feela Jehova anosi.

Mone Baiponela Bakreste Babañwi ba Mwa Puteho ya Laodisea . . . ni Mwanaa Babonela Jehova ni Jesu (Mubone paragilafu 6)

6. Luitutañi kwa kelezo yanaafile Jesu kwa puteho ya Laodisea?

6 Silimo sa 100 C.E. sisika fita kale, Bakreste ba mwa puteho yeneli mwa tolopo ya Laodisea nebaikutwisisanga ka kubulela kuli: “Nifumile mi niipumanezi bufumu mi hakuna  senitokwile.” Kono Jehova ni Jesu nebaanga Bakreste bao kuli ‘nebanyandile, nebashwisa makeke, neli babotana, neli libofu, mi nebainzi mapunu.’ Jesu naabafile kalimelo isiñi ka libaka la kuli nebafumile, kono kabakala kuli lilato labona la sifumu nelitahisa kuli silikani sabona ni Jehova sisinyehe. (Sin. 3:14-17) Haiba lulemuha kuli lukalile kuba ni takazo ya kulata sifumu, luswanela kuunga muhato kapili-pili ilikuli lucince mubonelo waluna. (1 Tim. 6:7, 8) Hakusicwalo, lukakala kulata lika lisili, mi Jehova haana kuamuhela sebelezo yaluna. Jehova ‘utokwa kulapelwa feela anosi.’ (Deut. 4:24) Ki lika mañi zekona kutahisa kuli luunge masheleñi kuba a butokwa hahulu mwa bupilo bwaluna?

7-9. Muitutañi kwa mutala wa Muzwale David, yali muuna-muhulu mwa puteho?

7 Halunyakisiseñi mutala wa Muzwale David, muuna-muhulu yasebeza ka taata, yapila kwa United States. Utalusa kuli naali mubeleki yanaabeleka ka taata. Naahulisizwe fa musebezi mi mwa naha kaufela, naazibahala kuli ki yena feela yanaaziba hande kueza musebezi wo. Muzwale David utalusa kuli: “Ka nako yeo, neninahana kuli nenifilwe matohonolo ao bakeñisa kuli Jehova ki yena yanaa nifuyaula.” Kono kana neli Jehova yanaa mutahiselize matohonolo ao?

8 Hamulaho wa nako, bo David bakala kulemuha kuli musebezi wabona neutahisa kuli silikani sabona ni Jehova sisinyehe. Babulela kuli: “Hane nibanga kwa mikopano ya puteho ni mwa bukombwa, neninahananga za musebezi. Nihaike kuli nenifumananga masheleñi amañata, nenikatalanga hahulu mi na ni bakuluna nelukalile kuba ni butata mwa linyalo laluna.”

9 Bo David nebalemuhile kuli nebatokwa kuketa lika zene baanga kuba za butokwa  mwa bupilo bwabona. Batalusa kuli: “Naikatulela kueza licinceho.” Bo David nebabata kucinca tomahanyo yabona ya mone babelekelanga, mi bataluseza mubelekisi wabona taba yeo. Ki lika mañi zeneezahezi hasamulaho? Bo David nebazwisizwe musebezi! Nebaezize cwañi? Batalusa kuli: “Lizazi lene litatami, nakupa kueza bupaina bwa kutusa ka nako yetelele kusina kutuhela.” Kuli bafumane masheleñi a kuleka lika zene batokwa, bo David ni bo musalaa bona bakala kueza musebezi wa kukenisa miyaho yemituna. Hamulaho wa nako, bo David bakala kueza bupaina bwa kamita, mi hasamulaho, babasali ni bona baeza bupaina bwa kamita. Bo mutu ni musalaa hae ba, nebaikatulezi kueza musebezi obaanga batu babañata kuba wa kwatasi, kono musebezi wo haki ona wa butokwa hahulu ku bona. Nihaike kuli cwale sebafumana masheleñi amanyinyani hahulu kufita ane bafumananga sapili, kweli ni kweli bafumananga masheleñi a kulifela lisinyehelo zabona. Babata kubeya Jehova mwa sibaka sapili, mi baiponezi kuli Jehova wababalelanga batu bababeya za Mubuso mwa sibaka sapili.—Mat. 6:31-33.

10. Lukona kubabalela cwañi pilu yaluna?

10 Ibe kuli lunani masheleñi amañata kamba kutokwa, luswanela kubabalela pilu yaluna. Lukona kueza cwañi cwalo? Musike mwakala kulata hahulu masheleñi. Mi musike mwaanga musebezi wamina kuba wa butokwa hahulu kufita kusebeleza Jehova. Mukona kuziba cwañi kuli mukalile kuunga musebezi wamina kuba wa butokwa hahulu mi semulata hahulu masheleñi? Muswanela kuipuza kuli: ‘Kana kamita ninahananga za musebezi hanili kwa mikopano kamba hanili mwa bukombwa? Kana nako kaufela niikalelwanga za kuli nikaba ni masheleñi anitokwa kwapili? Kana masheleñi ni maluwo anitahiseza butata mwa linyalo laka? Kana nenika itatela kueza musebezi obaanga batu babañwi kuli ki wa kwatasi haiba musebezi wo uka nitusa kuba ni nako yeñata ya kusebeleza Jehova?’ (1 Tim. 6:9-12) Halunze lunyakisisa lipuzo zeo, luhupule kuli Jehova walulata mi usepisa baba musebeleza kaufela kuli: “Hanina kumisiya nikamuta, mi hanina kumiyubeka nikamuta.” Ki lona libaka muapositola Paulusi hanaañozi kuli: “Mwa bupilo bwamina, musike mwaba ni lilato la masheleñi.”—Maheb. 13:5, 6.

MUKETE HANDE LIKA ZA KUITABISA KA ZONA

11. Lika zaitabisa ka zona mutu likona kutahisa kuli aezeñi?

11 Jehova ubata kuli luikole bupilo, mi lika za kuitabisa ka zona zakona kulutusa kueza  cwalo. Mane Linzwi la Mulimu libulela kuli: “Ku mutu, hakuna nto yende yefita kuca ni kunwa ni kuikola musebezi wahae waezize ka taata.” (Muek. 2:24) Nihakulicwalo, lika zebaitabisa ka zona batu mwa lifasi kacenu, zakona kulutahiseza kueza lika zemaswe. Likona kutahisa kuli batu bakale kueza kamba kulata lika zatoile Mulimu.

Ki mañi yamilukiseza lika za kuitabisa ka zona? (Mubone maparagilafu 11-14) *

12. Ka kuya ka liñolo la 1 Makorinte 10:21, 22, ki kabakalañi haluswanela kuketa hande lika za kuitabisa ka zona?

12 Lubata kulapela feela Jehova anosi; kacwalo, haluswaneli kuca kwa “tafule ya Jehova” ni kuca kwa “tafule ya madimona.” (Mubale 1 Makorinte 10:21, 22.) Hañata kuca sico ni mutu yomuñwi kubonisa kuli lu balikani ba mutu yo. Haiba luketa kuitabisa ka lika zesusueza lindwa, tumelo ya mioya, buhule, kamba litakazo ni mikwa yemiñwi yemaswe, uzibe luca sico sesilukisizwe ki lila za Mulimu. Kueza cwalo kuka lutahiseza butata, mi hape silikani saluna ni Jehova sikasinyeha.

13-14. Ka kuya ka liñolo la Jakobo 1:14, 15, ki kabakalañi haluswanela kuketa hande lika za kuitabisa ka zona? Mufe mutala.

13 Lika za kuitabisa ka zona liswana cwañi ni sico? Halubata kuca, lwaiketelanga lico zelutabela kuca. Kono lusamiza feela lico zeo, halusana maata a kuzamaisa molika sebeleza lico zeo mwa mubili waluna. Kuca lico zende kukona kutahisa kuli lube ni mibili yeiketile, kono haiba luca lico zesaswaneli, lwakona kukenelwa ki matuku. Haluna kulemuha taba yeo hona fo feela, kono hamulaho wa nako, mukalemuha cinceho.

14 Ka mukwa oswana, haluketa lika za kuitabisa ka zona, lwakona kuiketela lika zeluka beya mwa munahano waluna. Hamulaho, lika zeluketile kuitabisa ka zona likaama molunahanela ni moluikutwela. Haiba luitabisa ka lika zende, lukakatuluha kono haiba luitabisa ka lika zemaswe, lukaziyeleha. (Mubale Jakobo 1:14, 15.) Mwendi halukoni kubona butata bwa kuitabisa ka lika zemaswe hona fo feela, kono hamulaho wa nako, lukalemuha butata bo. Kona libaka Bibele hai lulemusa kuli: “Musike mwaipuma: Mulimu hapumiwi. Kakuli kaufela sacala mutu, ki sona hape sakakutula; kakuli yacala ka kuya ka nama yahae ukakutula kubola mwa nama yahae.” (Magal. 6:7, 8) Ki kwa butokwa hahulu kuli lusike lwaitabisa ka lika zatoile Jehova!—Samu 97:10.

15. Ki mpo ifi yalulukiselize Jehova kuli luikole?

15 Batanga ba Jehova babañata baikolanga kubuha progilamu ya JW Broadcasting®. Kaizeli yabizwa Marilyn naabulezi kuli: “Progilamu ya JW Broadcasting initusize hahulu kuba ni tabo mi nibuhanga zefumaneha fateñi kaufela kakuli kaufelaa zona zanitusanga. Haniikutwanga bulutu kamba kuzwafa, nibuhanga lingambolo zeomba-omba kamba tukiso ya Liñolo la Zazi. Kueza cwalo kunitusanga kuba bukaufi ni Jehova ni kopano yahae. Tukiso ya JW Broadcasting icincize bupilo bwaka.” Kana ni mina mwatusiwa ki mpo yeo yalufile Jehova? Kwandaa progilamu ya ka kweli, fa JW Broadcasting kufumaneha lika za kuteeleza ni mavidio ashutana-shutana, mi kunani lipina zende zekatulusa zemukona kuteeleza ka nako ifi kamba ifi.

16-17. Ki kabakalañi haluswanela kutokomela haluketa nako yelutanda kwa kueza lika za kuitabisa ka zona, mi lukona kueza cwañi cwalo?

16 Luswanela kutokomela mufuta wa lika zeluketa kuitabisa ka zona, mi hape luswanela kutokomela nako yelutandanga halueza lika za kuitabisa ka zona. Haiba lusatokomeli, lwakona kutanda nako yeñata kueza lika za kuitabisa ka zona kufita kutanda nako yeñata kwa kusebeleza Jehova. Babañata kubabelanga taata kuitusisa hande nako habaeza lika za kuitabisa ka zona. Kaizeli yanani lilimo ze 18 wa libizo la Abigail ubulela kuli: “Niikutwanga  kukatuluha hanibuha TV hamulaho wa kupateha lizazi kaufela. Kono fokuñwi nitandanga nako yeñata inze nibuha feela TV.” Muzwale wa mukulwani wa libizo la Samuel ubulela kuli: “Fokuñwi, nibuhanga mavidio amakuswani amañata fa Intaneti. Nikalanga ka kubuha vidio iliñwi feela, kono hanilemuhangi moifelelanga nako.”

17 Mukona kuitusisa cwañi hande nako yemutandanga kueza lika za kuitabisa ka zona? Sapili, muswanela kuziba nako yemutandanga hamuitabisa. Mukona kueza cwañi cwalo? Mwendi mwakona kukala ka kuñola nako yemutandanga kueza lika za kuitabisa ka zona zazi ni zazi, mi mueze cwalo sunda iliñwi. Fa kalenda yamina, muñole palo ya lihora zemutandanga kwa kubuha TV, kubala litaba fa Intaneti, kubapala lipapali za fa kompyuta, ni kuya kwa tukiti twa kuitabisa. Haiba muikutwa kuli mutandanga hahulu nako yeñata kwa lika za kuitabisa ka zona, mulike kueza tomahanyo. Mutomahanye nako ya kueza pili lika za butokwa hahulu nikufita, kihona mukaeza lika za kuitabisa ka zona. Kuzwa fo, mukupe Jehova kuli amituse kulatelela tomahanyo yamina. Kueza cwalo kuka mitusa kuba ni nako ni maata a kueza tuto ya Bibele, nako ya kulapela sina lubasi, kufumanehanga kwa mikopano ya puteho, ni kusebeleza Jehova ka kukutaza ni kuluta. Hape kuka mitusa kusaikutwanga mulatu hamuitabisa kakuli mupetile za Jehova pili.

MUZWELEPILI KULAPELA FEELA JEHOVA ANOSI

18-19. Lukona kubonisa cwañi kuli lulapela feela Jehova anosi?

18 Muapositola Pitrosi hasaañozi ka za mafelelezo a lifasi lelimaswe le la Satani ni ka za lifasi lelinca lelitaha, naatalusize kuli: “Balatiwa, haubona mulibelezi lika zeo, mueze momukonela kaufela kuli mufumanwe ki yena musina litiba ni sesinyazahala mi inze muli mwa kozo.” (2 Pit. 3:14) Halulatelela kelezo yeo ni kueza molukonela kaufela kuli luzwelepili kuba babakenile kwa mubili ni kwa moya, lubonisa kuli lulapela feela Jehova anosi.

19 Satani ni lifasi lahae bakazwelapili kululika kuli lusike lwabeya Jehova mwa sibaka sapili. (Luka 4:13) Kono kusina taba ni miinelo yetaata yeluka kopana ni yona, haluna kulumeleza nto ifi kamba ifi kamba mutu ufi kamba ufi kulupaleliswa kulapela feela Jehova. Luikatulezi kulapela feela Jehova anosi!

PINA 30 Ndate, Mulimu Waka, ni Mulikanaa Ka

^ para. 5 Kaufelaa luna lwalata kusebeleza Jehova. Kono kana lwakona kubulela kuli lulapela feela yena anosi? Lika zelueza ki zona zekabonisa haiba lulapela feela Jehova anosi kamba kutokwa. Halunyakisiseñi lika zepeli zeka lutusa kuziba haiba lulapela feela Jehova anosi.

^ para. 53 LITABA ZETALUSA SISWANISO: Nelusike lwatabela kuca lico zeapehezwi mwa liapehelo lelimasila. Ka mukwa oswana, haluswaneli kuitabisa ka kubuha lika zebonisa lindwa, tumelo ya mioya, kamba buhule