Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Nebabonisizwe Kalemeno ka Sikreste ka Sishemo

Nebabonisizwe Kalemeno ka Sikreste ka Sishemo

BO NDATAA bona bo John nebakolobelizwe sina yomuñwi wa Lipaki za Jehova kwa mafelelezo a lilimo za ma 1950, mwa tolopo yenyinyani yefumaneha mwa Gujarat, kwa India. Haili bo John bona ni likaizeli zabona babalaalu, ni banyani babona bababeli, hamohocwalo ni bo maa bona, nebatukufalezwi hahulu mwa bulapeli bwa Katolika mi nebasa tabeli bulapeli bwa bo ndataa bona bo John.

Zazi leliñwi, bo ndataa bona bo John nebakupile bo John kuli babaiseze liñolo ku muzwale yomuñwi wa mwa puteho. Kono lizazi leo kakusasana, bo John nebaikolofalize hahulu kwa munwana hane balika kukwalula likapa lelituna. Niteñi, bakeñisa kuli bo John nebabata kukuteka bo ndataa bona, batama lisila kwa munwana wabona one uholofezi mi bazamaya ka mahutu kuisa liñolo leo.

Bo John habafitile kwa sibaka kone liswanela kuisiwa liñolo leo, bafumana basali ba bañi ba liñolo, mi basali bao, bane bali Lipaki za Jehova, baamuhela liñolo leo. Basali bao balemuha kuli munwana wa bo John neuholofezi, mi baitatela kubatusa. Baanga mukotana wabona mone kuinzi milyani, batapisa sitombo seo ka mulyani obulaya maikulokuwawa, mi batama lisila kwa munwana wa bo John. Hasamulaho, basali bao balukiseza bo John tii, mi baikambota ni bona ka silikani litaba za mwa Bibele.

Ka nako yeo, mubonelo wa bo John ka za Lipaki za Jehova nese ukalile kucinca, kacwalo babuza basali bao lipuzo zepeli ka za haiba Jesu ki Mulimu ni za haiba Bakreste baswanela kulapela ku Maria, ili zeñwi za lituto zeo bo John nebasa lumelelani ni bo ndataa bona. Basali bao babali Lipaki za Jehova nebaitutile puo ya bo John ya Sigujarati, kacwalo baalaba lipuzo za bo John ka kuitusisa Bibele, mi bafa bo John bukanyana ya “Taba Yende ye ya Mubuso” (“This Good News of the Kingdom”).

Bo John hase babalile bukanyana yeo, baikutwa kuli neli lwapili kuutwa niti ya mwa Bibele. Baya ku muprisita wa mwa keleke yabona mi bamubuza lipuzo zeswana zepeli. Muprisita yo afela pilu kapili mi aposa bo John Bibele, ni kubahanyaukela kuli: “Seuli Satani wena! Nibonise mwa Bibele fokubulela kuli Jesu haki Mulimu. Ki kakai fokubulela kuli haluswaneli kulapela Maria? Nibonise!” Bo John nebakomokisizwe hahulu ki zanaaezize muprisita yo mi bamutaluseza kuli: “Nikayo shwa cwalo nisahati mwa keleke ya Katolika hape.” Mi nekubile honacwalo luli!

Bo John bakala kuituta Bibele ni Lipaki za Jehova, baamuhela niti, mi bakalisa kusebeleza Jehova. Hamulaho wa nako, babañwi mwa lubasi lwabona bakalisa kusebeleza Jehova ni bona. Kacenu, bo John basanani sibali sa sitombo kwa munwana wa kwa lizoho labona la bulyo kone baikolofalize lilimo ze 60 kwamulaho. Basaitebuha kalemeno ka Sikreste ka sishemo kane babonisizwe, ili kane katahisize kuli bakalise kuswalisana ni bulapeli bobukenile.—2 Makor. 6:4, 6.