Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Mwaziba?

Kana Mwaziba?

Likombwa za mwa linako za litaba za mwa Bibele nebaezanga musebezi mañi?

MWA linako za litaba za mwa Bibele, sikombwa naaokamelanga ndu kamba maluwo a mutu yomuñwi. Linzwi la Siheberu ni la Sigerike lelitolokilwe kuli “sikombwa” litalusa muokameli kamba muzamaisi wa ndu.

Josefa, mwanaa Jakobo, hanaali mutanga mwa Egepita naaketilwe kuba sikombwa sa ndu ya muñaa hae. Mane muñaa hae yo yanaali Muegepita naabeile “lika zahae kaufela mwa pabalelo ya Josefa.” (Gen. 39:2-6) Hasamulaho, Josefa hanaabile mubusi yamaata mwa Egepita, ni yena aketa mutu kuli abe sikombwa sa ndu yahae.—Gen. 44:4.

Ka nako ya bukombwa bwa Jesu bwa fa lifasi, batu bane banani masimu hañata nebapilanga mwa mileneñi, kwahule ni masimu abona. Kacwalo, bañi ba masimu bao nebaketanga likombwa kuli baokamele misebezi ya batu bane basebezanga mwa masimu abona.

Ki mutu yacwañi yanaakona kuketiwa kuba sikombwa? Muñoli wa Muroma wa libizo la Columella wa mwa linako za baapositola naabulezi kuli mutanga yanaakona kuketiwa kuba muokameli kamba sikombwa naaswanela “kuba yaziba hande kueza musebezi.” Naaswanela kuba mutu “yanaaka bona teñi kuli babeleki baeza hande musebezi, kusina kubanyandisa.” Naaekelize kubulela kuli: “Sa butokwa nikufita kikuli, mutu yo naasaswaneli kunahana kuli uziba lika kaufela kono naaswanela kuba mutu yatabela kuituta lika.”

Linzwi la Mulimu liitusisize mutala wa sikombwa ni misebezi yaezanga kuama kwa misebezi yeeziwa mwa puteho ya Sikreste. Ka mutala, muapositola Pitrosi ususueza Bakreste kuli baitusise buikoneli bwabafile Mulimu kuli ‘basebelezane sina likombwa za sishemo sa Mulimu.’—1 Pit. 4:10.

Jesu yena kasibili naaitusisize mutala wa sikombwa mwa swanisezo yeñozwi kwa Luka 16:1-8. Kuzwa fo, Jesu hanaapolofita za sisupo sa kutaha kwahae sina Mulena, naasepisize balateleli bahae kuli naakaketa “mutanga yasepahala yanani kutwisiso” kamba “sikombwa yasepahala.” Sikombwa yo naakatokwa kueza musebezi wa butokwa hahulu wa kulukiseza balateleli ba Kreste lico za kwa moya kaufela zebatokwa mwa linako za mafelelezo. (Mat. 24:45-47; Luka 12:42) Luitebuha hahulu kuli lu babañwi ba batu babanani tohonolo ya kuamuhela lihatiso zetiisa tumelo zelukisizwe ki sikombwa yasepahala yo, ili zasweli kuhasanya mwa lifasi kaufela.